Regulaminy


 

 

REGULAMIN

Internetowej rezerwacji i sprzedaży Tourpassów/SKIpassów KW/SKIPassów sezonowych w Ośrodku Kasprowy Wierch przez Polskie Koleje Linowe SA

Obowiązuje od dnia 25 stycznia 2021r.

§1

Postanowienia wstępne

 1. Podmiotem zarządzającym zorganizowanym terenem turystyczno-narciarskim jest Spółka Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Bachledy 7D, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy - KRS, do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000429345, o kapitale zakładowym wynoszącym 172 700 000 zł, wpłaconym w całości, NIP 736-17-16-338, REGON 122633430, zwana dalej „PKL SA".
 2. Internetowa rezerwacja, sprzedaż Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych jest prowadzona na zasadach określonych w tym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem".
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu PKL SA wprowadza słowniczek i nadaje poniższym pojęciom następujące znaczenie:

3.1. Konsument – osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą gdy z treści umowy wynika, że ich zakup nie posiada dla nich charakteru zawodowego, uwzględniając profil prowadzonej przez nią działalności;

3.2. Dokumentami, które uprawniają Konsumenta do korzystania z usług, jakie świadczy PKL SA na terenie Ośrodka Kasprowy Wierch, są:

a) Tourpass – dokument, który uprawnia do przejazdu koleją Kasprowy Wierch w jedną lub dwie strony oraz potwierdza zawarcie umowy przewozu bagażu podręcznego. Cena Tourpassu na kolej linową Kasprowy Wierch składa się z następujących elementów:

 • imiennego biletu (zawierającego imię i nazwisko),
 • opłaty za pobyt w Tatrzańskim Parku Narodowym,
 • opłaty za miejscówkę (gwarancję rezerwacji miejsca w wagonie kolei linowej na dany dzień i godzinę),
 • opłaty za priorytet/rezerwację (jeśli występuje),
 • opłaty dodatkowej, np. za dodatkowy bagaż podręczny.

Podczas zakupu konsument deklaruje godzinę wyjazdu koleją linową, która nie podlega zmianie.

b) SKIpass KW – dokument, który uprawnia do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami krzesełkowymi na terenie Ośrodka Kasprowy Wierch oraz jednorazowego wyjazdu Koleją Linową. Cena SKIpassu KW składa się z następujących elementów:

 • imiennego biletu (zawierającego imię i nazwisko),
 • opłaty za pobyt w Tatrzańskim Parku Narodowym,
 • opłaty za miejscówkę (gwarancję jednorazowej rezerwacji miejsca w wagonie kolei linowej na dany dzień i godzinę,),
 • opłaty za priorytet/rezerwację (jeśli występuje),
 • opłaty dodatkowej, np. za dodatkowy bagaż podręczny.

SKIpassy KW kilkudniowe są ważne przez okres kilku następujących po sobie dni, licząc od dnia ich aktywacji, z miejscówką aktualną z godziną tożsamą w poszczególnych dniach. SKIpass KW jest indywidualny. Personalizacja następuje w momencie podania danych osoby korzystającej ze SKIpassu KW oraz przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą.

3.3. SKIpass sezonowy imienny - uprawnia do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami i wyciągami narciarskimi w danym sezonie narciarskim. Do korzystania ze SKIpassu sezonowego imiennego uprawniona jest wyłącznie jedna osoba. Identyfikacja następujące poprzez (wykonanie zdjęcia) konsumenta uprawnionego do SKIpassu sezonowego przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą oraz podanie imienia i nazwiska w momencie  zakupu (SKIpass sezonowy nie zawiera miejscówki na kolej linową na Kasprowy Wierch);

3.4. PKLpass – karta elektroniczna, na której zapisywane są SKIpassy /SKIpassy KW/ Tourpassy/ bilety/ SKIpassy sezonowe, które zakupi Konsument. Karta umożliwi wstęp do każdego z ośrodków należących do PKL SA. Są to ośrodki: Góry Parkowej, Góry Żar, Gubałówki, Jaworzyny Krynickiej, Kasprowego Wierchu, Palenicy oraz Mosornego Gronia. PKLpass uprawnia do korzystania tylko z jednego ośrodka PKL SA wybranego przez Konsumenta w trakcie zakupu SKIpassu/ SKIpassu KW/Tourpassu/biletu, dlatego zabronione jest korzystanie z innego ośrodka, niż zostało to przez niego zadeklarowane podczas zakupu;

PKLpass występuje w formie:

a) karty bezzwrotnej,

b) karty zwrotnej.

3.5. Kaucja – przy wydawaniu karty zwrotnej wskazanej w pkt 3.3 lit. b) pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty;

3.6. Bagaż podręczny – w cenie SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego/ Tourpassu Konsument uprawniony jest do przewozu jednego rodzaju bagażu: wózek dziecięcy, deska snowboardowa, jedna para nart wraz z kijkami, pod warunkiem, że:

a) długość, szerokość i wysokość bagażu nie przekraczają łącznie 130 cm; nie dotyczy to sprzętu narciarskiego,

b) bagaż nie waży więcej niż 10 kg; nie dotyczy to sprzętu narciarskiego,

c) wózek dziecięcy nie waży więcej niż 20 kg.

3.7. Bagaż dodatkowy – każdy bagaż, który nie jest bagażem podręcznym lub przekracza parametry podane w punkcie 3.5 podlega dodatkowej opłacie. Przewoźnik ma prawo odmówić przewiezienia bagażu dodatkowego;

3.8. Cennik - dokument wskazujący aktualne ceny za poszczególne usługi PKL SA, w tym w szczególności Tourpassy/ SKIpassy KW/ SKIpassy sezonowe/ SKIpassy TOP. Ceny podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zakupu danej usługi PKL SA. Aktualny cennik dostępny jest w siedzibie BOK, biletomatach, ośrodku, bądź na stronie pkl.pl.

3.9. Dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości - dokument urzędowy stwierdzający tożsamość danej osoby: dowód osobisty, paszport, karta tożsamości, książeczka żeglarska, karta pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca; prawo jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja doktoranta, legitymacja ISIC, legitymacja EURO 26, każdy inny zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie; w stosunku do dzieci od 4 do lat 7 w sytuacji braku dokumentu tożsamości dziecka dokument tożsamości okazuje opiekun prawny;

3.10. mTożsamość – funkcjonalność w aplikacji mObywatel dostarczanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pozwalająca na okazanie danych jej użytkownika w urządzeniu mobilnym, obejmujących, co najmniej: zdjęcie użytkownika, numer dowodu osobistego, termin ważności dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty, numer PESEL, imiona i nazwisko,

3.11. Osoba upoważniona do kontroli – osoba upoważniona przez PKL do pozyskania danych osobowych w kasie jak i kontroli tożsamości posiadająca identyfikator ze wskazaniem: zdjęcia identyfikującego, nr legitymacji, imienia, zakresu upoważnienia, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

 

Informacje dla Konsumentów

 1. Internetowa rezerwacja i sprzedaż Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej pod adresem sklep.pkl.pl, zwanej dalej „internetowym systemem sprzedaży".
 2. Konsumenci, którzy korzystają z internetowego systemu sprzedaży, powinni przestrzegać przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu korzystania z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Kasprowy Wierch, którym zarządzają Polskie Koleje Linowe SA. Konsumenci nie mogą wykorzystywać internetowego systemu sprzedaży do dostarczania komukolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. Konsumenci internetowego systemu sprzedaży przyjmują do wiadomości, że bezpieczne kursowanie kolei i wyciągów zależy od panujących warunków atmosferycznych oraz że w przypadku pogorszenia się tych warunków kursowanie kolei i wyciągów może zostać wstrzymane bez uprzedzenia i do odwołania. PKL SA informuje, że aktualny rozkład jazdy kolei i wyciągów oraz dane o panujących warunkach atmosferycznych są dostępne w Ośrodku Kasprowy Wierch.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 5 tego paragrafu Regulaminu, każda osoba, która uprawia sport, rekreację lub turystykę na zorganizowanych terenach narciarskich należących do PKL SA (na terenie danego ośrodka), powinna słuchać zaleceń służb ratownictwa górskiego, gdy zostanie stwierdzone nadzwyczajne zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w danym ośrodku.
 5. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Konsumenci przebywający na terenie Ośrodka i korzystający z jego usług zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych wskazanych przez PKL SA; w szczególności konieczne jest zakrywanie ust i nosa oraz korzystanie z rękawiczek. PKL zastrzega sobie prawo do wprowadzania dalszych obowiązków lub ograniczeń w zakresie funkcjonowania i korzystania przez Konsumentów z Ośrodka, związanych z koniecznością przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych oraz dbałością o bezpieczeństwo konsumentów korzystających z Ośrodka, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W szczególności takie działania mogą wynikać z aktualnie obowiązujących przepisów, decyzji administracyjnych nałożonych na PKL lub innych źródeł prawa, do których stosowania PKL jest zobowiązany, jak również z innych zaleceń lub z własnej inicjatywy PKL. O wszystkich stosowanych przez PKL środkach Konsument zostanie poinformowany przed skorzystaniem z usługi. Niestosowanie się do zasad przez Konsumenta jest podstawą do odmowy realizacji usługi.
 6. Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z godzinami otwarcia kolei linowej krzesełkowej przed zakupem SKIpassu KW. Jeśli Konsument zakupi SKIpass KW kilkugodzinny wykraczający poza godziny otwarcia kolei linowej krzesełkowej pozostała należność za niewykorzystany SKIpass KW nie będzie mu zwracana. Podczas zakupu SKIpassu KW konsument wybiera godzinę wyjazdu Koleją linową, która nie podlega zmianie. Przy zakupie SKIpassu KW kilkudniowego wybrana godzina wyjazdu Koleją linową obowiązuje również w pozostałych dniach.
 7. Przed zakupem oraz wykorzystaniem SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z informacją czy koleje krzesełkowe są czynne. W przypadku, gdy Konsument pomimo zamieszczonych informacji o zamknięciu kolei krzesełkowych w kotle Goryczkowym i Gąsienicowym wyjedzie koleją linową na Kasprowy Wierch zostanie zwrócona mu należność zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu, z której zostanie potrącona cena przejazdu KL Kasprowy Wierch w wysokości 35,00 PLN.
 8. Konsument powinien stawić się przy dolnej stacji kolei linowej Kasprowy Wierch celem umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji tożsamości oraz przysługujących ulg, co najmniej 20 minut przed wyznaczoną na Tourpassie/ SKIpassie KW/ miejscówce w przypadku SKIpassu sezonowego godziną.
 9. Konsument zobowiązany jest do samodzielnego okazania wraz z Tourpassem/ SKipassem KW/ SKIpassem sezonowym dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych osobowych osobie upoważnionej do kontroli przez PKL SA. Odmowa okazania dokumentu tożsamości skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z Tourpassu/ Skipassu KW/SKipassu sezonowego.
 10. Zabrania się Konsumentom odsprzedaży Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w zakresie praw i obowiązków Konsumenta kupującego usługi online ma zastosowanie „Regulamin Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Kasprowy Wierch znajdującym się na zorganizowanych terenach turystyczno-narciarskich”.
 12. Szczegółowe zasady zakupu SKIpassu sezonowego zawarte są w odrębnym regulaminie „Sprzedaży i korzystania przez Konsumentów z SKIpassu sezonowego w wybranych Ośrodkach PKL SA”

 

Wymagania techniczne do zakupu

 1. Do korzystania z internetowego systemu sprzedaży niezbędne są:

a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne;

b) dostęp do Internetu;

c) zainstalowane w systemie komputera lub urządzenia przenośnego przeglądarka internetowa (Internet Explorer wersja 11.0 lub wyższa, Mozilla Firefox wersja 50.0 lub wyższa, Opera wersja 42.0 lub wyższa, Google Chrome wersja 55.0 lub wyższa) oraz program do otwierania plików pdf.

 

Zakup

 1. PKL SA prowadzi internetową rezerwację i sprzedaż Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych lub awarii.
 2. Czas trwania usługi, jaką PKL SA świadczy Konsumentowi, który kupił dany produkt za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, zależy od rodzaju danego Tourpassu/ SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego i innego produktu oraz okresu jego ważności.

§2

Opłaty za Tourpassy i SKIpassy KW

 1. PKL SA zastrzega, że w przypadku znacznego zainteresowania daną usługą może wprowadzić ograniczenie liczby oraz rodzaju Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych/ miejscówek do SKIpassów sezonowych, które dany Konsument może zarezerwować i kupić na określony termin.
 2. Gdy Konsument ponosi dodatkowe koszty związane z zakupem Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych – oprócz cen podanych w internetowym systemie sprzedaży – musi on udzielić odrębnej i wyraźnej zgody.
 3. PKL SA zastrzega, że w przypadku wprowadzenia zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii może ograniczać liczbę dostępnych Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych oferowanych dla Konsumenta do rezerwacji i zakupu na określony termin, celem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

Kary

 1. PKL SA zabrania Konsumentowi pod rygorem kary zablokowania SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego/ Tourpassu:
  a) udostępniania innym osobom imiennego SKIpassu KW/ imiennego SKIpassu sezonowego/ imiennego Tourpassu,
  b) korzystania z Tourpassu/ SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego w cenie ulgowej, gdy Konsument nie ma prawa do ulgi (stawek preferencyjnych),
  PKL SA zabrania Konsumentowi korzystania ze zorganizowanego terenu turystyczno-narciarskiego bez ważnego Tourpassu/ SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego.
 2. Pracownicy obsługi mogą sprawdzać, czy Konsument przestrzega zasad korzystania z SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych/ Tourpassów.
 3. Pracownicy obsługi sprawdzają zgodność danych osobowych wskazanych na Tourpassie/ SKIpassie KW/ SKipassie sezonowym z danymi osobowymi zawartymi na dokumencie tożsamości.
 4. W razie stwierdzenia braku Tourpassu/ SKIpassu KW/ Skipassu sezonowego pracownik BOK/kasy (kasjer) PKL SA pobiera od Konsumenta właściwą należność za przewóz koleją i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.
 5. W razie stwierdzenia braku dokumentu tożsamości (mTożsamości) umożliwiającego potwierdzenie tożsamości Konsumenta lub gdy dane osobowe zawarte na Tourpassie/ Skipassie KW/ Skipassie sezonowym będą inne niż w okazanym dokumencie tożsamości (mTożsamości), pracownik obsługi odmówi wykonania usługi do czasu okazania właściwego dowodu tożsamości.
 6. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie Konsumenta do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu koleją (wyciągiem) pracownik BOK/kas (kasjer) pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową do zapłaty w kasie ośrodka lub w BOK ośrodka.
 7. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez PKL SA, podlegają zwrotowi, w przypadku udokumentowania przez Konsumenta, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 8. PKL SA jest uprawniona do odmowy świadczenia usługi w przypadku braku SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego/ Tourpassu oraz braku posiadania uprawnienia do korzystania z ulgi.
 9. Jeśli Konsument spóźni się na kolejkę, a ma wykupioną miejscówkę na dany termin, może dopłacić i wykupić nową miejscówkę tylko na najbliższy bieżący i dostępny przejazd. Koszt dopłaty podany jest w Cenniku, który obowiązuje na dzień zakupu. Takiej dopłaty Konsument może dokonać tylko w kasie znajdującej się przy kolei linowej Kasprowy Wierch, pod warunkiem, że bieżąca przepustowość kolei umożliwia przejazd Konsumenta za dopłatą.

Kaucje

 1. Karta zwrotna PKLpass jest własnością PKL SA, a Konsument jest jej posiadaczem na czas korzystania z usługi po wpłaceniu kaucji. Wynosi ona 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) i Konsument opłaca ją przy zakupie Tourpassów/ SKIpassów KW/ Skipassu sezonowego.
 2. Zwrot kaucji za kartę zwrotną można otrzymać do 15 maja każdego roku w sezonie, w którym została zakupiona. Do tego czasu Konsument musi zwrócić kartę. Można otrzymać zwrot tylko w kasie ośrodka, siedzibie BOK i w tzw. zwrotomacie. Karta, którą oddał Konsument, nie może posiadać pęknięć, odgięć lub innych widocznych uszkodzeń mechanicznych w przeciwnym przypadku Konsument nie otrzyma zwrotu kaucji.

 

§3

Komu przysługują ulgowe Tourpassy/ SKIpassy KW/ SKIPass sezonowy

 1. Tourpassy ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:

a) dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;

b) młodzież w wieku 15–26 lat – na podstawie:

 • ważnej legitymacji szkolnej;
 • ważnej legitymacji studenckiej;
 • ważnej legitymacji doktoranta poświadczonej na kolejny okres przez uczelnię wyższą;
 • dla zagranicznej młodzieży szkolnej i studentów do 26 r.ż. na podstawie legitymacji ISIC lub Euro 26;

c) osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;

d) opiekunowie grup szkolnych - 1 opiekun na 10 podopiecznych;

e) Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2020 poz. 46 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;

f) Osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0", „O", „o" albo „h";

g) Opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów e) i f).

2. Miejscówki dla przewodników przy zakupie Tourpassu mogą otrzymać:

a) Przewodnik tatrzański z grupą na podst. Legitymacji IVBV lub Przewodnika tatrzańskiego I i II klasy;

b) Przewodnik tatrzański III klasy na podst. Legitymacji przewodnickiej z grupą min.10 osobową (jeden przewodnik na całą grupę).

3. SKIpassy KW ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:

a) dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;

b) osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

c) osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 426 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;

d) osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0”, „O”, „o” albo „h”;

e) opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów c) i d).

4.SKIpassy sezonowe ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:

a) dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;

b) osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

5. Darmowe przejazdy przysługują dzieciom do ukończenia 4 roku życia – opiekun dziecka zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wiek dziecka.

 

§4

Konto Konsumenta i sposób zakupu

1. Konsument zamawia i kupuje Tourpassy/ SKIpassy KW/ SKIpass sezownowy w internetowym systemie sprzedaży za pomocą indywidualnego konta.

2. Aby założyć konto, Konsument musi się zarejestrować, w tym podać następujące dane:

a) imię i nazwisko;

b) adres zamieszkania;

c) adres poczty elektronicznej, który będzie loginem – identyfikatorem Konsumenta;

d) numer telefonu komórkowego.

3. Konsument uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez login (identyfikator Konsumenta) i hasło.

4. Konsument może kupić Tourpassy/ SKIpassy KW/ SKIpassy sezonowe bez rejestracji, po podaniu danych niezbędnych do realizacji zakupów.

5. Elementem niezbędnym do dokonania zakupu Tourpassu/ SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego jest podanie imienia i nazwiska oraz numer telefonu lub adresu e-mail Konsumenta kupującego oraz osób, dla których dokonuje on zakupu. Dane w postaci imienia i nazwiska zostaną zamieszczone na Tourpassie/Karcie PKLpass (nośnik SKIpassu KW oraz SKIpassu sezonowego) i będą podstawą do weryfikacji tożsamości przez osobę uprawnioną ze strony PKL SA. Adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego dotyczy tylko Konsumentów pełnoletnich. Jest to niezbędne dla celów bezpieczeństwa związanego z epidemią SARS-CoV-2.

6. Dopuszczalna jest zmiana danych osobowych wskazanych w momencie zakupu w terminach określonych w § 6 niniejszego Regulaminu.

§5

Zasady płatności oraz sposób dostarczenia Tourpassu/ SKIpassu KW/ Skipassu sezonowego

1. Płatność za Tourpass/ SKIpass KW/ Skipass sezonowy jest możliwa za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL SA.

2. Konsument internetowego systemu sprzedaży przyjmuje do wiadomości, że gdy naciśnie przycisk „POTWIERDŹ ZAKUP” znajdujący się na stronie www.sklep.pkl.pl/koszyk/ summary.htm w zakładce „Koszyk", będzie musiał zapłacić podaną tam cenę wraz z kaucją za kartę zwrotną (o ile występuje).

3. Konsument powinien wykonać płatność za zamówienie w ciągu 2 godzin od chwili, gdy je złożył. Tourpassy i SKIpassy KW/Skipassy sezonowe nieopłacone w tym terminie wracają do puli sprzedaży, a zamówienie zostaje anulowane.

 

Odbiór Tourpassów

4. Konsument zarejestrowany otrzyma zakupiony Tourpass na jeden ze sposobów wskazanych w komunikacie po dokonaniu zakupu, przykładowo może to być :

a) poczta elektroniczna, lub

b) SMS, lub

c) doładowanie PKLpassu, lub inne.

Konsument otrzyma zakupiony Tourpass na adres e-mail lub na numer telefonu komórkowego podany przy zamówieniu. Aby otrzymać Tourpass za pomocą SMS Konsument musi mieć dostęp do Internetu w telefonie komórkowym.

5. Konsument niezarejestrowany nie może otrzymać Tourpassu za pomocą SMS i doładowania karty PKLpass.

Odbiór SKIpassów KW

6. Konsument może wybrać jeden z dwóch sposobów dostarczenia zakupionego SKIpassu KW:

a) poprzez doładowanie karty PKLpass

b)poprzez odbiór osobisty.

Podczas dokonywania zakupu w zakładce „KROK 2.” Konsument zaznacza pożądaną opcję dostarczenia zakupionego SKIpassu KW/SKIPASSU sezonowego. Niezarejestrowany konsument nie może doładować karty PKLpass.

Odbiór SKIPASSU sezonowego

Odbywa się poprzez odbiór osobisty w skipassomacie na podstawie otrzymanego kodu SMS

Doładowanie karty PKLpass

Warunkiem doładowania jest posiadanie karty PKLPass.

Odbiór osobisty SKIpassów KW/ Sezonowych

7. Konsumenci internetowego systemu sprzedaży mogą odbierać SKIpassy KW/SKIPpassy sezownowe w tzw. SKIpassomatach, które znajdują się w poniżej wskazanych miejscach:

a) Góra Żar, ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie (stacja dolna),

b) Gubałówka, ul. Na Gubałówkę 4, 34-500 Zakopane; (stacja dolna),

c) Jaworzyna Krynicka, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica Zdrój (stacja dolna),

d) Palenica, ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica (stacja dolna),

e) Kasprowy Wierch ul. Kuźnice 14, Zakopane 34-500 (stacja dolna),

Konsument, który ma zdefiniowany odbiór osobisty SKIpassu KW/SKIpassu sezonowego, otrzyma kod do SKIpassomatu na podany numer telefonu, w którym odbierze kartę PKLpass z naładowanym SKIpassem KW/SKIpassem sezonowym. W razie awarii SKIpassomatu można odebrać zakupiony SKIpass KW/Skipass sezonowy w siedzibie Biura Obsługi Klienta lub w kasie Ośrodka KW. Można to zrobić najpóźniej na 25 min przed wyznaczoną godziną odjazdu na miejscówce.

§6

Odstąpienie od umowy (rezygnacja z woli Konsumenta)

 1. Konsument może zrezygnować z zakupu, czyli odstąpić od umowy sprzedaży Tourpassu lub SKIpassu KW, którą zawarł z PKL SA podczas zakupu usługi na zasadach opisanych poniżej.
 2. Jeśli Konsument zrezygnuje z usługi (czyli odstąpi od umowy) wcześniej niż, na co najmniej 24 godziny przed terminem wyjazdu, PKL SA zwróci mu 100% ceny kupionego Tourpassu lub SKIpassu KW.
 3. Jeśli Konsument zrezygnuje z usługi (czyli odstąpi od umowy) w dniu wyjazdu – najpóźniej na 2 godziny przed wyjazdem, PKL SA zwróci mu 80% ceny kupionego Tourpassu lub SKIpassu KW. PKL SA nie przyjmie rezygnacji, (czyli odstąpienie będzie bezskuteczne), jeśli Konsument zgłosi ją później niż na 2 godziny przed wyjazdem.
 1. Aby odstąpić od umowy zakupu Tourpassów/SKIpassów KW w sklepie online, Konsument musi wykonać czynności opisane w § 7 ust. 7 tego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży PKL SA umowę uważa się za niezawartą.
 3. Zmiana danych osobowych na imiennym Tourpassie jest możliwa najpóźniej na 24 godziny przed godziną przejazdu wskazaną na nim. W celu dokonania zmiany należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pkl.pl wiadomość zawierającą następujące informacje: numer zamówienia, dane osobowe (imię i nazwisko), które mają zostać zmienione) oraz dane osobowe (imię i nazwisko), które mają zostać umieszczone na Tourpassie.
 4. Zmiana danych osobowych na imiennym SKIpassie KW jest możliwa na 24 godziny przed godziną przejazdu wskazaną na nim pod warunkiem, iż SKIpass KW nie został odebrany ze SKIpassomatu, oraz przed doładowaniem karty PKLpass przez Konsumenta. W celu dokonania zmiany należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pkl.pl wiadomość zawierającą następujące informacje: numer zamówienia, dane osobowe (imię i nazwisko), które mają zostać zmienione oraz dane osobowe (imię i nazwisko), które mają zostać umieszczone na SKIpassie KW. W przypadku SKIpassów KW kilkudniowych, po aktywacji karty zmiana danych osobowych nie jest możliwa.
 5. W terminie krótszym niż 24 godziny przed przejazdem zmiana danych osobowych na imiennym Tourpassie oraz SKIpassie KW jest niemożliwa.
 6. W przypadku SKIpassu sezonowego prawo odstąpienia nie przysługuje.

 

§7

Zasady zwrotów za niewykorzystane Tourpassy/ SKIpassy KW/ SKIpassy sezonowe

1. Duża liczba osób, które korzystają z danego ośrodka, złe warunki atmosferyczne i narciarskie oraz częściowe ograniczenie szerokości trasy narciarskiej nie są dla PKL SA podstawą do zwrotu.

2. Jeśli koleje linowe nie kursują lub ich ruch został wstrzymany, PKL SA zwraca Konsumentom należność za niewykorzystane Tourpassy/SKIpassy KW na zasadach przedstawionych w niniejszym paragrafie Regulaminu.

3. Konsument ma prawo do zwrotu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu, do 30 dni od dnia, w którym miał być wykonany przejazd.

4. Zasady i wysokość zwrotu opłaty za Tourpassy i SKIpassy KW zależą od przyczyn i terminu zwrotu.

5. Zasady zwrotu SKIpassów KW, gdy zostaną zamknięte trasy w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym, są następujące:

a) SKIpassy KW czterogodzinne:

 • jeśli Konsument zwróci SKIpass KW do dwóch godzin od chwili,
  gdy zacznie z niego korzystać, PKL zwraca 100% ceny, z zastrzeżeniem §1 ust. 10 niniejszego Regulaminu;
 • jeśli Konsument zwróci SKIpass KW po czasie dłuższym niż dwie godziny od chwili, gdy zacznie z niego korzystać, PKL SA zwraca 50% ceny;

b) SKIpassy KW jednodniowe:

 • jeśli Konsument zwróci SKIpass KW w ciągu dwóch godzin od chwili, gdy zacznie z niego korzystać, PKL SA zwraca 100% ceny; z zastrzeżeniem §1 ust. 10 niniejszego Regulaminu;
 • jeśli Konsument zwróci SKIpass KW w ciągu czterech godzin od chwili, gdy zacznie z niego korzystać, PKL SA zwraca 50% ceny;
 • jeśli Konsument zwróci SKIpass KW po czasie dłuższym niż cztery godziny od chwili, gdy zacznie z niego korzystać, z ceny jednodniowego SKIpassu KW PKL SA potrąci koszt SKIpassu KW 4-godzinnego i pozostałą kwotę zwróci Konsumentowi;

c) SKIpassy KW dwudniowe:

W przypadku zamknięcia tras w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym stosuje się zasady dotyczące poszczególnych dni jak w lit. b) niniejszego paragrafu dotyczących SKIpassu KW jednodniowego w stosunku do każdego z dnia, w którym SKIpass KW nie został wykorzystany przez Konsumenta w całości.

6. Zamknięcie jednej z dwóch kolei krzesełkowych w Kotle Goryczkowym lub Gąsienicowym nie stanowi podstawy do otrzymania zwrotu.

7. Zwrotu należności, o którym mowa w ust. 2 tego paragrafu, dokonuje się w następujący sposób:

a) Konsument po zalogowaniu się w internetowym systemie sprzedaży na stronie www.sklep.pkl.pl wybiera zakładkę „Twoje zamówienia" i klika „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.

b) Następnie Konsument wybiera produkt, który chce zwrócić, i naciska przycisk „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.

c) Konsument zostaje przekierowany na listę produktów, na której zaznacza te, które chce zwrócić, i wpisuje w komentarzu powód zwrotu (pole obowiązkowe).

d) PKL SA sprawdzi zgodność zwrotu z niniejszym Regulaminem, a następnie wyda dyspozycję zwrotu. Następnie Konsument otrzyma korektę faktury. Po jej akceptacji Konsument otrzyma należny zwrot za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL SA.

8. W przypadku zakupu Tourpassu/ SKIpassu KW bez rejestracji Konsument zwraca produkt po kliknięciu w odpowiedni link w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Dalsze kroki są takie same jak opisane w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. Jeśli zwrot jest zasadny, Konsumentowi zostanie przekazana do podpisania/potwierdzenia paragon lub faktura korygująca. Gdy PKL SA otrzyma podpisany dokument, tj. paragon lub fakturę korygującą, zostanie uruchomiona procedura zwrotu pieniędzy.

10. W przypadku SKIpassów sezonowych zwrotowi podlegają wyłącznie miejscówki na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie dotyczącym korzystania ze SKIpassu sezonowego.

§8

Reklamacje

 1. Konsument ma prawo złożyć reklamację, jeśli jego zdaniem PKL SA nie wykonały usługi lub wykonały ją w sposób nienależyty. Reklamację można złożyć do 2 miesięcy, licząc od dnia świadczenia usługi na rzecz Konsumenta przez PKL SA w ośrodku.
 2. Reklamację można złożyć na jeden z trzech poniższych sposobów:
  a) online za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży,
  b) pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@pkl.pl,
  c) pisemnie pod adresem PKL SA wskazanym w § 1 ust. 1.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Konsumenta, jego adres elektroniczny, pocztowy, numer zamówienia, numer Tourpassu/karty PKLpass (nośnika SKIpassu KW oraz SKIpassu sezonowego) oraz przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych oprócz danych wskazanych w ust. 3 powinna zawierać: numer transakcji, potwierdzenie płatności, kwotę transakcji, nazwisko i imię posiadacza konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku postępowania reklamacyjnego Konsument zostanie zawiadomiony w formie pisemnej pod adresem wskazanym w § 4 ust. 2 b Regulaminu lub na trwałym nośniku przesłanym na adres e-mail zgodnie z § 4 ust. 2 c.
 6. Jeśli Konsument nie otrzyma zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej wpływu, oznacza to, że została ona uznana.

 

§9

Dane osobowe Konsumentów

 1. PKL SA zapewnia Konsumentom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych, które Konsument podał podczas rejestracji w internetowym systemie sprzedaży PKL SA (https: //www.sklep.pkl.pl), są Polskie Koleje Linowe SA.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych Konsument może się kontaktować z inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
  a) mailowo iodo@pkl.pl,
  b) w formie pisemnej na adres: PKL SA, ul. Bachledy 7 d, 34-500 Zakopane.
 4. Dane osobowe podawane podczas zakupu biletu przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży oferowanych usług oraz podejmowania działań zmierzających do jej zawarcia przez PKL SA oraz Partnerów należących do Grupy Kapitałowej PKL SA tj.: Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA, PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., PKL Horeca Sp. z o.o.
 5. Dodatkowo, dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, tj. ochrony życia i zdrowia w związku z pandemią SARS-CoV-2, w szczególności poprzez realizację zaleceń, jakie występują dla branż szczególnie narażonych na rozpowszechnianie wirusa.
 6. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz:
  a) 6 ust. 1 lit. c) – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności prowadzenie rejestru wypadków, które wystąpiły na zorganizowanych terenach narciarskich, którymi zarządza PKL SA, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 37 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2019 poz.1084 ze zm.);
  b) 6 ust. 1 lit. d) - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  c) 6 ust. 1 lit. f) - w kontekście działań promocyjnych, dzięki którym PKL SA sprzedaje swoje usługi oraz zapobiegania oszustwom;
  d) 9 ust. 2 lit. i) – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli Konsument chce dokonać zakupu i zawrzeć umowę z PKL SA przez Internet.
 8. Dane osobowe Konsumenta są udostępniane usługodawcy hostingowemu internetowego systemu sprzedaży PKL SA (https: //www.sklep.pkl.pl/), podmiotom obsługującym płatności elektroniczne oraz partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL SA w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 9. Niezależnie od postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu Regulaminu, PKL SA informuje, że przekazuje dane osobowe Konsumenta, który uległ wypadkowi, również Policji, prokuraturze, sądom i zakładom ubezpieczeń w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
 10. Ponadto, by zapewnić monitorowanie oraz kontrolę zasad adekwatności, integralności oraz rozliczalności, przetwarzanie danych w ramach weryfikacji posiadania imiennych biletów przez osobę, dla której został on wydany, może zostać powierzone firmie ochroniarskiej, z którą została zawarta na tę okoliczność stosowna umowa.
 11. Dane mogą być również przekazywane do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Ministra Zdrowia, w związku z realizację celów określonych w art. 17 specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19.
 12. Podane przez Konsumenta dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
 13. Każdy Konsument ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmienić (sprostować), usunąć z bazy danych, ograniczyć przetwarzanie oraz przenieść dane.
 14. Osobie, której dane dotyczą, w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń oraz w związku z realizacją zaleceń i zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
 15. PKL SA informuje, że na terenie ośrodków prowadzony jest monitoring, w ramach, którego rejestrowane są m.in. wizerunki Konsumentów korzystających z tras narciarskich, urządzeń transportu linowego i obiektów ośrodków. Monitorowanie jest prowadzone, aby zapewnić bezpieczeństwo Konsumentom stacji oraz dla ochrony przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem mienia, agresywnym zachowaniem, itp.
 16. Ponadto PKL SA informuje, że jeśli ktoś doznał obrażeń na stoku, każdy narciarz i snowboardzista, który był świadkiem lub uczestnikiem tego zdarzenia, ma obowiązek podać swoje dane osobowe zgodnie z Regulaminem FIS oraz na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy. Powyższe dane są potrzebne PKL SA do prowadzenia rejestru wypadków, który również jest udostępniany TOPR/GOPR, a o którym mowa w ust. 6 a) niniejszego paragrafu Regulaminu.
 17. Oprócz danych o Konsumencie zebranych podczas rejestracji, zbierane są również dane w postaci plików cookies, które służą do identyfikacji Konsumenta oraz do analizowania sposobu, w jaki korzysta on z internetowego systemu sprzedaży.
 18. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie przetwarzania danych do celów sprzedażowych. Dane osobowe zamieszczone na SKipassie KW oraz Tourpassie w formie imienia, nazwiska oraz nr telefonu lub adresu e-mail, będą przetwarzane nie dłużej niż 21 dni. Okres przetwarzania wynika z informacji przekazywanych przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz WHO (Światową Organizację Zdrowia).
 19. Konsument ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy prawa.
 20. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania ze Skipassów sezonowych uregulowane zostały w odrębnym Regulaminie.

§10

 Postanowienia końcowe

 1. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za to, że administratorzy serwerów pocztowych blokują przesyłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Konsumenta internetowego systemu sprzedaży oraz za to, że program zainstalowany na komputerze Konsumenta usuwa i blokuje wiadomości e-mail.
 2. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Konsumenta internetowego systemu sprzedaży powstałe, ponieważ podał on nieprawidłowe dane.
 3. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione, które uzyskały dostęp do konta Konsumenta internetowego systemu sprzedaży w wyniku tego, że Konsument nie zachował zasad ostrożności, gdy posługiwał się loginem i hasłem do konta.
 4. PKL SA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie, który wskaże PKL SA, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich w internetowym systemie sprzedaży. Konsument, który dokonał zakupu (zawarł umowę o świadczenie usług z PKL SA) przed wejściem w życie tego Regulaminu, uznaje jego postanowienia za wiążące, jeśli wyrazi na to zgodę na zasadach określonych w ust. 5 tego paragrafu Regulaminu.
 5. Umowa pomiędzy PKL SA a Konsumentem, który dokonał zakupu usługi przed dniem wejścia w życie tego Regulaminu, zostaje rozwiązana w ciągu 14 dni od tej daty, chyba, że Konsument złoży w tym terminie oświadczenie o zgodzie na dalsze świadczenie usług na podstawie tego Regulaminu. Umowa z Konsumentem nie zostaje rozwiązana także wtedy, gdy korzysta on z wykupionej usługi po dacie wejścia w życie tego Regulaminu.
 6. W czasie trwania umowy Konsument ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie, jak również ma prawo żądać zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba, że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada on charakterowi świadczonej usługi przez PKL SA.
 7. Regulamin obowiązuje 25 stycznia 2021r.

 


 


 

Regulamin

Internetowej rezerwacji i sprzedaży produktów i usług Polskich Kolei Linowych SA

Obowiązuje od  01.07.2022 r. 

§ 1.

Postanowienia wstępne

 1. Spółka Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Bachledy 7D, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy - KRS, do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000429345, o kapitale zakładowym wynoszącym 172 700 000 zł, wpłaconym w całości, NIP 736-17-16-338, REGON 122633430 (zwana dalej: PKL SA/PKL) na podstawie niniejszego Regulaminu prowadzi  sprzedaż uprawnień do usług i produktów własnych,  spółek z Grupy PKL oraz pakietów łączonych z ofertą podmiotów współpracujących ze Spółką na podstawie odrębnych umów.
 2. Internetowa rezerwacja, sprzedaż uprawnień do produktów i usług jest prowadzona na zasadach określonych w tym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem".
 3. Na potrzeby niniejszego regulaminu PKL SA wprowadza słowniczek i nadaje poniższym pojęciom następujące znaczenie:

3.1 Konsument –– osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, gdy z treści umowy wynika, że ich zakup uprawiania do produktu czy usługi, nie posiada dla nich charakteru zawodowego, uwzględniając profil prowadzonej przez nią działalności;

3.2 Uprawnienia do produktu i usługi - na mocy niniejszego Regulaminu Konsument nabywa uprawnienie do poszczególnych produktów i usług w postaci:

biletów, opasek, SKIpassów, kart rowerowych, voucherów, które zostały zdefiniowane w pkt poniżej;

3.3 Bilet - dokument uprawniający do przejazdu koleją w jedną lub w obydwie strony w zależności od wybranej przez Konsumenta taryfy przejazdu lub do skorzystania (wstępu) z wybranej atrakcji turystycznej w wybranym ośrodku;

3.4 Opaska - nośnik uzyskiwany przez Konsumenta na podstawie biletu lub bezpośrednio w opaskomacie lub kasie parku, uprawniający do wejścia i korzystania z Parku Tematycznego „Tajemnicza Solina”, który stanowi jedną z atrakcji w ośrodku Solina;

3.5 Bilet łączony / pakiet – uprawnia do przejazdu dwoma kolejami Grupy PKL lub przejazdu jedną wybraną koleją Grupy PKL wraz z skorzystaniem z usługi dodatkowej oferowanej przez PKL SA lub podmiot z nim współpracujący;

3.6 SKIpass – dokument, który uprawnia do wielokrotnego korzystania z  przejazdów kolejami i wyciągami krzesełkowymi/narciarskimi w zależności od rodzaju wykupionej usługi. SKIpassy kilkudniowe utrzymują ważność w kolejnych dniach od momentu aktywacji. Każdy SKIpass jest indywidulany. Personalizacja następuje przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą;

3.7 Karnet rowerowy – dokument, który uprawnia do korzystania z przejazdów koleją linowo -terenową, wyciągiem krzesełkowym, koleją linowo krzesełkową w zależności od rodzaju wykupionej usługi w ośrodkach: Mosorny Groń, Góra Żar, Palenica i Butorowy Wierch. Karnety zawierają ubezpieczenie rowerzysty. Uprawniony do karnetu rowerowego może wykorzystać go na Butorowym Wierchu - w tym przypadku nie ma możliwości skorzystania z  tras rowerowych – PKL Bike Parks, zjazd do dolnej stacji możliwy wyłącznie drogami publicznymi. Każdy Karnet rowerowy jest indywidulany. Personalizacja karnetu następuje w momencie podania danych Konsumenta podczas zakupu karnetu. W ofercie znajdują się następujące rodzaje Karnetów rowerowych:

a) karta 10 przejazdowa dla rowerzystów:

 • wykorzystanie do końca sezonu rowerowego w wskazanych ośrodkach PKL SA w roku zakupu karty,
 • 10 przejazdów można wykorzystać w 4 ośrodkach: Góra Żar; Mosorny Groń, Palenica, Butorowy Wierch,
 • do zakupu w kasie oraz on-line;

b) karta dzienna dla rowerzystów:

 • można wykorzystać w 4 ośrodkach: Góra Żar, Mosorny Groń, Palenica, Butorowy Wierch (z wyłączeniem Karty dziennej dla rowerzystów w ośrodku Palenica – dostępne przejazdy w wybranym dniu, wyłącznie w ośrodku Palenica),
 • podlega zwrotowi zgodnie z par. 7 pkt. 11 niniejszego regulaminu,
 • do zakupu w kasie oraz on-line;

3.8 SKIpass sezonowy uprawnia do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami i wyciągami narciarskimi w okresie trwania sezonu narciarskiego w ośrodkach: Góra Żar, Mosorny Groń, Palenica, Kasprowy Wierch. Ważność karnetu kończy się w momencie zamknięcia sezonu narciarskiego w danym ośrodku . Do korzystania ze SKIpass sezonowy jest imienny, uprawniona do korzystania jest wyłącznie jedna osoba, której dane zostały podane w momencie zakupu. Identyfikacja osoby uprawnionej następuje w momencie odczytu SKIpassu sezonowego przy przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą. SKIpass sezonowy w ośrodku Kasprowy Wierch uprawnia wyłącznie do korzystania wielokrotnego z kolei krzesełkowej Gąsienicowej oraz Goryczkowej. W celu skorzystania z wyjazdu koleją linową Kasprowy Wierch Konsument zobowiązany jest do zakupu miejscówki;

3.9 Voucher – uprawnienie potwierdzające udział w imprezie turystycznej lub usłudze w postaci produktu turystycznego;

3.10 PKLpass – karta elektroniczna, na której zapisywane są SKIpassy/ SKIpassy KW/ SKIpassy sezonowe/ Tourpassy/ bilety/ Karnety rowerowe/ karty sportowe, które zakupi Konsument. Karta umożliwi wstęp do każdego z ośrodków należących do Grupy PKL SA. PKLpass uprawnia do korzystania tylko z jednego ośrodka PKL SA wybranego przez Konsumenta w trakcie zakupu SKIpassu/ SKIpassu KW/ Tourpassu/ biletu/ karty sportowej, dlatego niedozwolone jest korzystanie z  innego ośrodka, niż zostało to przez niego zadeklarowane podczas zakupu. W przypadku Karnetu rowerowego, SKIpassu sezonowego konsument może korzystać zdostępnych w ramach oferty wybranych ośrodkach.

PKLpass występuje w formie:

a)karty bezzwrotnej,

b)karty zwrotnej;

3.11 Kaucja – przy wydawaniu karty zwrotnej wskazanej w pkt 3.10 lit. b) pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty oraz zwrotu karty po wyznaczonym terminie zwrotu;

3.12 Bagaż podręczny – w cenie biletu, SKIpassu, SKIpassu sezonowego, Konsument uprawniony jest do przewozu jednego rodzaju bagażu, pod warunkiem, że:

a)długość, szerokość i wysokość bagażu nie przekraczają łącznie 130 cm; (nie dotyczy to sprzętu narciarskiego – deska snowboardowa, jedna para nart wraz kijkami),

b)bagaż nie waży więcej niż 10 kg (nie dotyczy to sprzętu narciarskiego),

c)wózek dziecięcy nie waży więcej niż 20 kg;

Przewóz bagażu jest możliwy, jeśli regulamin wybranego ośrodka na to zezwala.

3.13 Bagaż dodatkowy – rower lub każdy bagaż, który nie jest bagażem podręcznym lub przekracza parametry podane w punkcie 3.12 podlega dodatkowej opłacie. Przewoźnik ma prawo odmówić przewiezienia bagażu dodatkowego;

Przewóz bagażu jest możliwy, jeśli regulamin wybranego ośrodka na to zezwala.

3.14 Cennik – dokument wskazujący aktualne ceny za poszczególne usługi PKL SA, w tym w szczególności bilety, SKIpassy, SKIpassy sezonowe, Karnety rowerowe, bilety łączone , pakiety, vouchery na imprezę i produkty turystyczne. Ceny podane są w złotych polski (PLN) i zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zakupu danej usługi PKL SA. Aktualny cennik dostępny jest na stronie pkl.pl.

3.15 OWU – Ogólne warunki ubezpieczenia, dokument, z którym Konsument zobowiązany jest się zapoznać i zaakceptować w przypadku zakupu:

a) karnetu rowerowego w ośrodkach PKL SA: Mosorny Groń, Góra Żar, Palenica, Butorowy Wierch kartę dzienną dla rowerzystów i kartę 10 przejazdową dla rowerzystów;

b) imprezę lub produkt turystyczny;

3.16 PKL Tours – wyodrębniona organizacyjnie część PKL SA, w ramach której Spółka występuje w roli Organizatora imprez turystycznych lub oferuje produkty turystyczne dostosowane do oferty danego ośrodka oraz sezonu aktualnie obowiązującego – oferta letnia i zimowa;

3.17 Impreza turystyczna - oferowana Konsumentowi przez PKL Tours, w której Spółka PKL SA występuje w roli  organizatora w rozumieniu ustawy o organizowaniu imprez turystycznych, odbywająca się w wybranym miejscu i terminie, informacje i szczegóły oferty oraz ogólne warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej dostępne na stornie sklep.pkl.pl;

3.18 Produkt turystyczny - produkt oferowany Konsumentowi przez PKL Tours, w określonym miejscu i terminie wybranym w toku rezerwacji, informacje i szczegóły oferty wraz z ogólnymi warunkami uczestnictwa w wybranym produkcie dostępne na stornie sklep.pkl.pl.

Informacje dla konsumentów

4. Internetowa rezerwacja i sprzedaż produktów i usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej pod adresem sklep.pkl.pl, zwanej dalej „internetowym systemem sprzedaży".

5. Konsumenci, którzy korzystają z internetowego systemu sprzedaży, powinni przestrzegać przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu korzystania z ośrodka PKL SA, na którym się znajdują, Konsumenci nie mogą wykorzystywać internetowego systemu sprzedaży do dostarczania komukolwiek treści o charakterze bezprawnym.

6. Konsumenci internetowego systemu sprzedaży przyjmują do wiadomości, że bezpieczne kursowanie kolei i wyciągów zależy od panujących warunków atmosferycznych oraz że w przypadku pogorszenia się tych warunków kursowanie kolei i wyciągów może zostać wstrzymane bez uprzedzenia i do odwołania. PKL SA informuje, że aktualny rozkład jazdy kolei i wyciągów oraz dane o panujących warunkach atmosferycznych są dostępne w wybranym przez Konsumenta ośrodku oraz na stronie www.pkl.pl.

7. Niezależnie od postanowień ust. 5 tego paragrafu regulaminu, każda osoba, która uprawia sport, rekreację lub turystykę na terenach ośrodków, których usługa produkt dotyczy, powinna słuchać zaleceń służb ratownictwa górskiego, gdy zostanie stwierdzone nadzwyczajne zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w wybranym ośrodku.

8. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Konsumenci przebywający na terenie ośrodka i korzystający z jego usług zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych wynikających z aktów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2069 ze zm.). Nie stosowanie się do zasad przez Konsumenta jest podstawą do odmowy realizacji usługi.

9. Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z godzinami otwarcia ośrodka przed zakupem produktu czy usługi. Jeśli konsument zakupi bilet/SKIpass/SKIpass sezonowy/karnet rowerowy/opaskę wykraczający poza godziny otwarcia ośrodka pozostała należność za niewykorzystaną usługę produkt nie będzie mu zwracana.

10. Zabrania się Konsumentom odsprzedaży biletów, SKIpassów, SKIpassów sezonowych, karnetów rowerowych, pakietów, voucherów.

11. W ośrodkach Palenica w Szczawnicy, w ramach wykonywanej usługi, PKL SA wykona na rzecz Konsumenta usługę przejazdu koleją linową lub wyciągiem taśmowym lub zjeżdżalnią grawitacyjną (w zależności od wybranego przez Klienta wariantu biletu) oraz w każdym przypadku automatycznie wykona pamiątkowe zdjęcie Konsumenta , w tym – w zależności od sytuacji – w otoczeniu innych Konsumentów korzystających z kolei liniowej lub wyciągu taśmowego lub zjeżdżalni grawitacyjnej. Korzystając z usługi Konsument zezwala na nieodpłatne rozpowszechnienie jego wizerunku, utrwalonego w formie pamiątkowego zdjęcia, poprzez jego czasową publikację na monitorze umieszczonym przy stacji końcowej kolei linowej lub wyciągu taśmowego lub zjeżdżalni grawitacyjnej, w tym w celu zapoznania się przez Konsumenta z pamiątkowym zdjęciem i przedstawienia mu oferty zakupu zdjęcia. Zakres usługi ograniczony jest do wykonania zdjęcia Konsumentowi. Konsument ma możliwość w ramach osobnej usługi w szczególności zakupu wydrukowanego zdjęcia lub zakupu oferowanych przez PKL SA przedmiotów spersonalizowanych dla Konsumenta poprzez użycie wykonanego zdjęcia. Szczegółowy zakres i warunki takich dodatkowych usług określa odrębny cennik. Nieskorzystanie z ww. dodatkowych usług nie stanowi podstawy do obniżenia ceny biletu lub SKIpassu.

12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem, w zakresie praw i obowiązków Konsumenta mają zastosowanie odpowiednie postanowienia poniższych regulaminów, w zależności od uprawnienia do usługi lub produktu, który Konsument zakupił:

 • Gubałówka, Butorowy Wierch – „Regulamin Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Gubałówka”;
 • Góra Parkowa: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Góra Parkowa”;
 • Góra Żar: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Góra Żar”;
 • Góra Żar: „Regulamin tras rowerowych Góra Żar PKL S.A”;
 • Palenica: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Palenica”;
 • Palenica: „Regulamin Tras Rowerowych Palenica”;
 • Mosorny Groń: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Mosorny Groń”;
 • Mosorny Groń: „Regulamin tras rowerowych PKL BIKE PARKS MOSORNY”;
 • Jaworzyna Krynicka: „Regulamin korzystania ze Stacji Narciarskiej Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdroju”,
 • Solina: „Regulamin Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka „SOLINA”;
 • Park Tematyczny „Tajemnicza Solina”: „Regulamin Parku Tematycznego „Tajemnicza Solina””;
 • OWU – Ogólne Warunku Ubezpieczenia dotyczące rowerzystów oraz produktów turystycznych;
 • Regulaminy wybranych biletów łączonych / pakietów dostępne na stronie pkl.pl w okresie dostępności wybranej usługi;
 • Ogólne Warunki Uczestnictwa - OWU  Imprezy turystycznej, OWU Produktu Turystycznego;
 • SKIpass sezonowy: „Sprzedaży i korzystania przez Konsumentów z SKIpassu sezonowego w wybranych Ośrodkach PKL SA”.

 

Wymagania techniczne do zakupu

13. Do korzystania z internetowego systemu sprzedaży niezbędne są:

 1. komputer klasy PC lub urządzenie przenośne;
 2. dostęp do Internetu;
 3. zainstalowane w systemie komputera lub urządzenia przenośnego przeglądarka internetowa (Internet Explorer wersja 11.0 lub wyższa, Mozilla Firefox wersja 50.0 lub wyższa, Opera wersja 42.0 lub wyższa, Google Chrome wersja 55.0 lub wyższa) oraz program do otwierania plików pdf.

Zakup

14. PKL SA prowadzi internetową rezerwację produktów i usług przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych lub awarii.

15. Czas trwania usługi, jaką PKL SA świadczy Konsumentowi, który kupił dane uprawnienie do usługi lub produktu za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, zależy od rodzaju danego produktu czy usługi oraz okresu jego ważności.

 

§ 2

Opłaty za produkty i usługi

 1. PKL SA zastrzega, że w przypadku znacznego zainteresowania daną usługą lub produktem może wprowadzić ograniczenie liczby oferowanych produktów i usług, które dany Konsument może zarezerwować i kupić na określony termin.
 2. Gdy Konsument ponosi dodatkowe koszty związane z zakupem produktu czy usługi– oprócz cen podanych w internetowym systemie sprzedaży – musi on udzielić odrębnej i wyraźnej zgody.
 3. PKL SA zastrzega, że w przypadku wprowadzenia zagrożenia epidemicznego może ograniczać liczbę dostępnych produktów i usług oferowanych dla Konsumenta do rezerwacji i zakupu na określony termin, celem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

Kary

4. PKL SA zabrania konsumentowi pod rygorem kary zablokowania uprawnienia do konkretnego produktu czy usługi:

a) udostępniania innym osobom spersonalizowanego SKIpassu, SKIpassu sezonowego, karnetu rowerowego vouchera,

b) zabrania się Konsumentom odsprzedaży oraz użyczania biletów i opasek osobom trzecim; służą one wyłącznie dla jednej osobie, dla której zostały zakupione;

c) korzystania z usługi czy produktu w cenie ulgowej, gdy konsument nie ma prawa do ulgi (stawek preferencyjnych).

5. PKL SA zabrania konsumentowi korzystania ze zorganizowanego terenu turystyczno-narciarskiego oraz ośrodka bez ważnego uprawnienia.

6. Pracownicy obsługi mogą sprawdzać, czy konsument przestrzega zasad korzystania z nabytego uprawnienia do konkretnego produktu czy usługi.

6. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu uprawniającego do skorzystania z produktu czy usługi pracownik obsługi PKL SA lub ośrodka zarządzanego przez Spółkę z Grupy PKL pobiera od Konsumenta właściwą należność za produkt lub usługę i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

7. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie Konsumenta do bezpłatnego albo ulgowego skorzystania z produktu lub usługi pracownik Biura Obsługi Klienta/kas (kasjer) ośordka pobiera właściwą należność za usługę lub produkt i opłatę dodatkową do zapłaty w kasie konkretnego ośrodka lub w Biurze Obsługi Klienta.

8. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez PKL SA, podlegają zwrotowi, w przypadku udokumentowania przez Konsumenta, nie później niż w terminie 7 dni od dnia realizacji produktu lub usługi, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

9. PKL SA jest uprawniona do odmowy świadczenia usługi w przypadku braku legitymowania się dokumentem wskazującym na uprawnienie do korzystania z konkretnego produktu lub usługi oraz braku posiadania uprawnienia do korzystania z ulgi.

10. Podczas korzystania ze SKIpassu sezonowego w ośrodkach, którymi objęta jest usługa Konsument jest zobowiązany na życzenie obsługi PKL SA okazać swój SKIpass sezonowy, oraz umożliwić jego weryfikację poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość Konsumetna. Odmowa okazania SKIpassu sezonowego wraz z dokumentem lub udostępnienie innej osobie, skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania ze SKIpassu sezonowego.

Kaucje

 1. Karta zwrotna PKLPass jest własnością PKL SA., a Konsument jest jej posiadaczem na czas korzystania z usługi (produktu) po wpłaceniu kaucji. Wynosi ona 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) i konsument opłaca ją przy zakupie: biletu, SKIpassów, Skipassu sezonowego i karnetu rowerowego.
 2. Zwrot kaucji za kartę zwrotną można otrzymać tylko i wyłącznie dokonując zwrotu karty PKL Pass w kasach ośrodków PKL SA, Biurze Obsługi (PKL SA informuje, iż wykaz Biur Obsługi Klienta i ośrodków PKL SA wraz z adresami i godzinami otwarcia dla klientów dostępne na stronie pkl.pl) lub tzw. Zwrotomatach. Podstawą do zwrotu kaucji jest oddanie karty, która nie posiada pęknięć, odgięć lub innych widocznych uszkodzeń mechanicznych oraz dotrzymanie terminu zwrotu karty w przeciwnym przypadku konsument nie otrzyma zwrotu kaucji. Terminy obowiązujące do zwrotu przez Konsumenta kart to:
  1. jeżeli zakupiono SKIpass – do 15 maja każdego roku w sezonie,
  2. jeżeli zakupiono karnet rowerowy – do 31 października każdego roku, w którym karnet został zakupiony.

Lokalizacja zwrotomatów:

 • Kasprowy Wierch – dolna stacja, ul. Kuźnice 14, 34-500 Zakopane
 • Palenica – dolna stacja, ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica
 • Góra Żar – dolna stacja, ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie
 • Jaworzyna Krynicka – dolna stacja, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój

 

§ 3

Komu przysługują ulgowe uprawnienia do usług i produktów

 1. Bilety ulgowe mogą otrzymać:

a)dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;

b) młodzież w wieku 15–26 lat – na podstawie:

 • ważnej legitymacji szkolnej;
 • ważnej legitymacji studenckiej;
 • ważnej legitymacji doktoranta poświadczonej na kolejny okres przez uczelnię wyższą;
 • dla zagranicznej młodzieży szkolnej i studentów do 26 r.ż. na podstawie legitymacji ISIC lub Euro 26;

c) osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;

d) przewodnicy lub opiekunowie grup szkolnych. Przewodnik/pilot grupy prowadzący min. 10 podopiecznych (jeden na całą grupę). Opiekunowie grup szkolnych 1 opiekun na 10 podopiecznych;

e) osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2020 poz. 46 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;

f) osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0", „O", „o" albo „h";

g) opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów e) i f).

2. SKIpassy ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:

a) dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;

b) osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;

c) osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 426 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;

d) osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0”, „O”, „o” albo „h”;

e) opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów c) i d).

3. SKIpassy sezonowe ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:

a) dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;

b) osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

4. Darmowe przejazdy przysługują dzieciom do ukończenia 4 roku życia – opiekun dziecka zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wiek dziecka.

5. Na Karnety rowerowe nie przysługują ulgi.

6. W przypadku biletów łączonych / pakietów / produktów turystycznych/ imprez turystycznych szczegółowe zasady zakupu uprawnienia ulgowego zawarte w odrębnych regulaminach oraz warunkach uczestnictwa dostępnych na stronach pkl.pl i www.pkltours.pl.

 

§ 4

Konto Konsumenta i sposób zakupu

 1. Konsument zamawia i kupuje uprawnienie do produktu lub usługi w internetowym systemie sprzedaży za pomocą indywidualnego konta.
 2. Aby założyć konto, Konsument musi się zarejestrować, w tym podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. adres poczty elektronicznej, który będzie loginem/identyfikatorem użytkownika;
  4. numer telefonu komórkowego.
 3. Konsument uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez login (identyfikator użytkownika) i hasło.
 4. Konsument może kupić uprawnienie do konkretnego produktu lub usługi, po podaniu danych niezbędnych do realizacji zakupów.
 5. Konsument dodatkowo w celu zakupu Karnetu rowerowego musi zapoznać się z OWU oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z nim.
 6. Konsument dodatkowo w celu zakupu vouchera na produkt turystyczny lub imprezę turystyczną musi zapoznać się z OWU oraz Ogólnymi Warunki Uczestnictwa.

 

§ 5

Zasady płatności oraz sposób dostarczenia uprawnienia do konkretnego produktu lub usługi

 1. Płatność za uprawnienie do usługi lub produktu jest możliwa za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL SA.
 2. Konsument internetowego systemu sprzedaży przyjmuje do wiadomości, że gdy naciśnie przycisk „POTWIERDŹ ZAKUP znajdujący się na stronie www.sklep.pkl.pl/ koszyk/summary.html w zakładce „Koszyk", będzie musiał zapłacić podaną tam cenę wraz z kaucją za kartę zwrotną (o ile przy konkretnej usłudze czy produkcie występuje).
 3. Konsument powinien wykonać płatność za zamówienie w ciągu 2 godzin od chwili, gdy je złożył. Uprawnienie nieopłacone w tym terminie wracają do puli sprzedaży, a zamówienie zostaje anulowane.

Odbiór uprawnienia do produktu lub usługi

 1. Konsument może wybrać jeden z trzech sposobów dostarczenia zakupionego uprawnienia do usługi lub produktu:
 • za pomocą poczty elektronicznej, lub
 • za pomocą SMS, lub
 • przez doładowanie PKLpassu (nie dotyczy biletów łączonych/pakietów/ voucherów).

Konsument otrzyma zakupiony bilet na adres e-mail lub na numer telefonu komórkowego podany przy zamówieniu. Aby otrzymać bilet za pomocą SMS Konsument musi mieć dostęp do Internetu w telefonie komórkowym.

 1. Konsument niezarejestrowany nie może otrzymać biletu za pomocą SMS i doładowania karty PKLpass.
 2. Konsument może wybrać jeden z dwóch sposobów dostarczenia zakupionego SKIpassu, SKIpassu sezonowegoi karnetu rowerowego:
  1. poprzez doładowanie karty PKLpass,
  2. poprzez odbiór osobisty w Skipassomacie na podstawie otrzymanego kodu SMS.

Podczas dokonywania zakupu w zakładce „ KROK 2.” Konsument zaznacza pożądaną opcję dostarczenia zakupionego SKIpassu/ SKIpassu sezonowego / karnetu rowerowego. Niezarejestrowany konsument nie może wybrać opcji doładowania karty PKLpass.

 1. Konsumenci Internetowego systemu sprzedaży mogą osobiście odebrać zakupione SKIpassy, SKIpassy sezonowe, karnety rowerowe w tzw. SKIpassomatach, na podstawie otrzymanego kodu SMS na podany numer telefonu. Konsument w wybranym SKIpassomacie odbierze kartę PKLpass z naładowanym SKIpassem, SKIpassem sezonowym lub karnetem rowerowym. W razie awarii SKIpassomatu należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta lub kasy ośrodka, w godzinach dostępności dla klientów.  

Lokalizacje SKIpassomatów:

 1. Góra Żar, ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie (stacja dolna),
 2. Gubałówka, ul. Na Gubałówkę 4 , 34-500 Zakopane; (stacja dolna),
 3. Kuźnice – dolna stacja Kasprowy Wierch, ul. Kuźnice 14, 34-500 Zakopane; (stacja dolna),
 4. Zakopane – Poczta Polska, ul. Krupówki 20, 34-500 Zakopane; (budynek Poczty Polskiej),
 5. Zakopane – przejście podziemne, skrzyżowanie ul. Krupówki i ul. Nowotarskiej, 34-500 Zakopane; (przejście podziemne),
 6. Mosorny Groń - Zawoja, 34-223 Zawoja, (stacja dolna),
 7. Jaworzyna Krynicka, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica Zdrój (stacja dolna),
 8. Palenica, ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica (stacja dolna).

8. Warunkiem dostarczenia SKIpassu, SKIpassu sezonowego lub karnetu rowerowego poprzez doładowanie na kartę PKLpass jest posiadanie karty PKLPass i zarejestrowanie karty w sklepie online.

9. W celu odebrania biletu wstępu do Parku Tematycznego „Tajemnicza Solina” w formie opaski, uprzednio zakupionego przez Internetowy system sprzedaży, należy udać się do opaskomatu zlokalizowanego przy wejściu do Parku Tematycznego „Tajemnicza Solina” oraz zeskanować w urządzeniu otrzymany w potwierdzeniu rezerwacji kod z biletu. W przypadku awarii opaskomatu, opaskę można odebrać bezpośrednio w kasie Parku, również po okazaniu do zeskanowania kodu otrzymanego w potwierdzenia zakupu.

 

§ 6

Odstąpienie od umowy (rezygnacja z woli konsumenta)

 1. Konsument może zrezygnować z zakupu, czyli odstąpić od umowy sprzedaży uprawnienia do konkretnego produktu lub usługi, którą zawarł z PKL SA podczas zakupu usługi na zasadach opisanych poniżej.
 2. Jeśli konsument zrezygnuje z zakupionego biletu i SKIpassu, karty dziennej dla rowerzysty, (czyli odstąpi od umowy) do godziny 23.59 dnia poprzedzającego termin realizacji usługi, PKL SA zwróci mu 100% ceny kupionego uprawniania.
 3. Jeśli konsument zrezygnuje z zakupionego uprawniania do produktu turystycznego lub imprezy turystycznej, (czyli odstąpi od umowy) do godziny 15:00 na 2 dni przed terminem realizacji imprezy lub produktu, PKL SA zwróci mu 100% ceny kupionego uprawniania. Zgodnie z zasadami zwrotu produktów i imprez turystycznych zawartych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa.
 4. W przypadku chęci odstąpienia od umowy z biletu łączonego/ pakietu stosowne są zapisy regulaminu danej promocji lub regulaminu ośrodka, którego dotyczy to uprawnienie biletu łączonego / pakietu.
 5. PKL SA nie przyjmie rezygnacji, czyli odstąpienie będzie bezskuteczne, jeśli konsument zgłosi chęć odstąpienia w dniu korzystania z danego uprawnienia.
 6. Aby odstąpić od umowy zakupu uprawnienia do konkretnego produktu lub usługi w sklepie online, Konsument musi wykonać czynności opisane w § 7 ust. 8 tego Regulaminu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży PKL SA umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku SKIPassu sezonowego i karty 10 przejazdowej dla rowerzystów prawo odstąpienia nie przysługuje, wymienione usługi mają charakter sezonowy, nie zachodzi ryzyko braku możliwości skorzystania z tego uprawnienia.

 

§ 7

Zasady zwrotów za niewykorzystane uprawnienia do konkretnego produktu lub usługi

 1. Duża liczba osób, które korzystają z danego ośrodka, tras rowerowych oraz narciarskich, jak i złe warunki atmosferyczne i narciarskie oraz częściowe ograniczenie szerokości trasy narciarskiej nie są dla PKL SA podstawą do zwrotu.
 2. W przypadku niekursowania lub wstrzymania kursowania kolei linowej /linowo- terenowej powyżej jednej godziny, PKL SA zwraca Konsumentom należności za niewykorzystane z tego powodu bilet uprawniający do przejazdu. Wyjątek stanowi bilet zakupiony na przejazd koleją linowo-gondolową Solina, w przypadku nie kursowania lub wstrzymania jej kursowania powyżej jednej godziny, PKL Solina organizuje transport zastępczy, klienci są zwożeni z górnej stacji ”Jawor” do dolnej stacji „Plasza”. W przypadku nie skorzystania przez Konsumenta z transportu zastępczego PKL zwraca 50% opłaty za przejazd koleją.
 3. Zwroty na atrakcje w ośrodku Solina – wieża widokowa, Sky Walk – w przypadku nie skorzystania z konkretnej atrakcji PKL dokona zwrotu całej należności ceny zakupu zgodnie z Cennikiem na dany dzień zakupu za wybraną atrakcję, wyłącznie w przypadku zamknięcia przez PKL Solina wybranej atrakcji.
 4. Klient, który zakupił opaskę uprawniającą do wejścia do Parku tematycznego „Tajemnicza Solina” nie ma prawa zwrotu opaski, bądź części ceny opaski
  za nieskorzystanie w pełni z dostępnego czasu w Parku. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy PKL Solina zamyka teren Parku tematycznego „Tajemnicza Solina” ze względu na bezpieczeństwo klientów. W takim przypadku, jeżeli teren Parku tematycznego „Tajemnicza Solina” jest zamknięty powyżej jednej godziny PKL zwraca Konsumentowi należność za niewykorzystany z tego powodu bilet wstępu.  
 5. Do zwrotów w zakresie Pakietów dostępnych w ośrodku Solina stosuje się zasady opisane w ust 2-4 niniejszego paragrafu.
 6. Bilet łączony na przejazd koleją linowo terenową Gubałówka oraz koleją linowo krzesełkową Butorowy Wierch nie podlega zwrotowi. W przypadku nie kursowania jednej z kolei, na którą został zakupiony Bilet łączony powyżej jednej godziny konsumenci zwożeni są drugą koleją na, którą konsument zakupił bilet łączony, bez uiszczania dodatkowych dopłat do biletu.
 7. Dla zwrotów biletów łączonych / pakietów, poza wyżej wymienionymi mają zastosowanie odrębne regulaminy wybranego ośrodka PKL S.A. oraz regulaminy wybranych biletów łączonych / pakietów.
 8. Zasady i wysokość zwrotu opłaty za SKIpassy, Karnety rowerowe zależą od przyczyn i terminu zwrotu.
 9. Zasady zwrotu SKIpassów, gdy zostaną zamknięte trasy narciarskie:
  1. w przypadku, kiedy wstrzymanie kursowania wyciągu/kolei nastąpi przed upływem połowy czasu ważności SKIpassu, Konsument otrzymuje zwrot w wysokości 100%;
  2. w przypadku, kiedy wstrzymanie kursowania wyciągu/kolei nastąpi po wykorzystaniu połowy czasu ważności SKIpassu, Konsument otrzyma zwrot w wysokości 50%.
 10. W przypadku SKIpassów sezonowych zwrotowi podlegają wyłącznie miejscówki na kolej linową Kasprowy Wierch, wyłącznie w sytuacji gdy kolej linowa nie kursuje w godzinie, która widnieje na miejscówce.  Należność za SKIpass sezonowy nie podlega zwrotowi, również w przypadku zablokowania SKIpassu przez PKL S.A ze względu na okoliczności z 1 ust. 10.
 11. Zasady zwrotu Karty dziennej dla rowerzystów:
  1. w przypadku, kiedy wstrzymanie kursowania kolei linowo-terenowej/kolei krzesełkowej nastąpi przed upływem połowy czasu ważności karty dziennej dla rowerzystów, Konsument otrzymuje zwrot w wysokości 100%;
  2. w przypadku, kiedy wstrzymanie kursowania kolei linowo-terenowej/kolei krzesełkowej nastąpi po wykorzystaniu połowy czasu ważności karty dziennej dla rowerzystów, Konsument otrzyma zwrot w wysokości 50%.
 12. Karty 10 przejazdowe dla rowerzystów nie podlegają zwrotowi.
 13. Uprawnienie w formie Vouchera do udziału w imprezie lub produkcie turystycznym podlega zwrotowi, w sytuacji gdy PKL Tours odwoła daną imprezę lub produkt turystyczny w przypadkach opisanych w Ogólny Warunkach Uczestnictwa, wtedy Konsument otrzymuje część lub całość należności za Voucher zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Uczestnictwa danego produktu lub imprezy turystycznej.
 14. Konsument ma prawo do zwrotu zgodnie z ust. 2-13 niniejszego paragrafu regulaminu, do 30 dni od dnia, w którym dana usługa lub produkt miał być świadczony na rzecz konsumenta.
 15. W kwestiach nie uregulowanych w tym paragrafie, mają zastosowanie postanowienia regulaminów wskazanych w § 1 ust. 12.
 16. Zwrotu należności, o którym mowa w ustępach tego paragrafu, dokonuje się w następujący sposób:
  1. Konsument po zalogowaniu się w internetowym systemie sprzedaży na stronie www.sklep.pkl.pl wybiera zakładkę „Twoje zamówienia" i klika „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.
  2. Następnie Konsument wybiera produkt, który chce zwrócić, i naciska przycisk „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.
  3. Konsument zostaje przekierowany na listę produktów, na której zaznacza te, które chce zwrócić, i wpisuje w komentarzu powód zwrotu (pole obowiązkowe).
  4. PKL SA sprawdzi zgodność zwrotu z regulaminem, a następnie wyda dyspozycję zwrotu.
 17. W przypadku zakupu uprawnienia do produktu lub usługi bez rejestracji Konsument zwraca produkt po kliknięciu w odpowiedni link do formularza zwrotu, który otrzymał w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Dalsze kroki są takie same jak te opisane w ust. 16 tego paragrafu.
 18. Zwroty analizowane są na podstawie podanej przez Konsumenta przyczyny zwrotu. W przypadku odrzucenia zwrotu przez PKL SA, Konsument otrzymuje informację zwrotną z uzasadnieniem odrzucenia zwrotu.
 19. Jeśli zwrot jest zasadny, Konsumentowi zostanie przekazane potwierdzenie e-mailowe wraz z fakturą korygującą oraz zostanie uruchomiona procedura zwrotu pieniędzy.

 

§ 8

Reklamacje

 1. Konsument ma prawo złożyć reklamację, jeśli jego zdaniem PKL SA nie wykonały usługi lub wykonały ją w sposób nienależyty. Reklamację można złożyć do 2 miesięcy, licząc od dnia świadczenia usługi na rzecz Konsumenta przez PKL SA w ośrodku.
 2. Reklamację można złożyć na jeden z dwóch poniższych sposobów:
  1. online za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży,
  2. pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@pkl.pl,
  3. pisemnie pod adresem PKL SA wskazanym w § 1 ust. 1.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Konsumenta, jego adres elektroniczny, pocztowy, numer zamówienia, numer biletu/karty PKLpass oraz przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych oprócz danych wskazanych w ust. 3 powinna zawierać: numer transakcji, potwierdzenie płatności, kwotę transakcji, nazwisko i imię posiadacza konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku postępowania reklamacyjnego Konsument zostanie zawiadomiony w formie pisemnej lub na trwałym nośniku przesłanym na adres e-mail.
 6. Jeśli Konsument nie otrzyma zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej wpływu, oznacza to, że została ona uznana.
 7. W przypadku zakupu biletów łączonych / pakietów regulamin danego biletu łączonego / pakietu reguluje zasady reklamacji.

 § 9

Dane osobowe konsumentów

 1. PKL SA zapewnia Konsumentom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych, które Konsument podał podczas rejestracji w internetowym systemie sprzedaży PKL SA (https: //www.sklep.pkl.pl), są Polskie Koleje Linowe SA.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych Konsument może się kontaktować z inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
  1. mailowo iodo@pkl.pl,
  2. w formie pisemnej na adres: PKL SA, ul. Bachledy 7 d, 34-500 Zakopane.
 4. Dane osobowe, które Konsument podaje w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji umowy sprzedaży usług PKL SA oraz usług partnerów, którzy należą do Grupy Kapitałowej PKL SA. Są to: Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA, PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., PKL Horeca Sp. z o.o., PKL Solina Sp. z o.o. (art. 6 ust 1 lit. b) RODO);
  2. działań promocyjnych, dzięki którym PKL SA sprzedaje swoje usługi ( art.6 ust 1 lit. f) RODO),
  3. prowadzenia rejestru wypadków, które wystąpiły na zorganizowanych terenach narciarskich, którymi zarządza PKL SA (PKL SA ma taki obowiązek na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli Konsument chce zrobić zakupy i zawrzeć umowę z PKL SA przez Internet.
 6. Dane osobowe Konsumenta są udostępniane usługodawcy hostingowemu internetowego systemu sprzedaży PKL SA (https://www.sklep.pkl.pl/), podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, firmie ubezpieczeniowej PZU S.A. w związku z realizacją usługi ubezpieczenia NNW i OC zawartą w Karcie rowerowej, partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL SA w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 7. Niezależnie od postanowień ust. 6 tego paragrafu Regulaminu, PKL SA informuje, że przekazuje dane osobowe Konsumenta, który uległ wypadkowi, również Policji, prokuraturze, sądom i zakładom ubezpieczeń w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
 8. Każdy Konsument ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmienić, (czyli sprostować), usunąć z bazy danych, ograniczyć przetwarzanie oraz przenieść dane.
 9. Osoba, której dane dotyczą, w każdej chwili może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba, że administrator danych osobowych wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 10. PKL SA informuje, że na terenie ośrodków prowadzony jest monitoring, w ramach, którego rejestrowane są m.in. wizerunki Konsumentów korzystających z tras narciarskich, urządzeń transportu linowego i obiektów ośrodków. Monitorowanie jest prowadzone, aby zapewnić bezpieczeństwo Konsumentom stacji oraz dla ochrony przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem mienia, agresywnym zachowaniem itp.
 11. Ponadto PKL SA informuje, że jeśli ktoś doznał obrażeń na stoku, każdy narciarz i snowboardzista, który był świadkiem lub uczestnikiem tego zdarzenia, ma obowiązek podać swoje dane osobowe zgodnie z regulaminem FIS oraz na podstawie art. 37 ust.3 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2019r. poz.1084 ze zm). Powyższe dane są potrzebne PKL SA do prowadzenia rejestru wypadków, który również jest udostępniany TOPR/GOPR/ubezpieczycielowi, a o którym mowa w ust. 4 c niniejszego paragrafu Regulaminu, a który PKL SA ma obowiązek prowadzić.
 12. Oprócz danych o Konsumencie zebranych podczas rejestracji są również zbierane dane w postaci plików cookies, które służą do identyfikacji Konsumenta oraz do analizowania sposobu, w jaki korzysta on z internetowego systemu sprzedaży.
 13. Podane w formularzu dane osobowe są przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zastrzeżeniem zdania 2. Zarejestrowane wizerunki Konsumentów:
  1. w ramach prowadzonego monitoringu w postaci nagrań, będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, po upływie, którego podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których zarejestrowane nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konsument ma prawo dostępu do monitoringu wyłącznie za pośrednictwem Policji lub gdy jego wizerunek występuje na nagraniu.
  2. utrwalone w ramach pamiątkowych zdjęć w ośrodku Palenica, tj. w celu realizacji usług, o których mowa w § 1 ust. 8 Regulaminu, będą przetwarzane:

- w przypadku braku zakupu zdjęcia – przez 2 godziny od momentu wykonania zdjęcia,

- w przypadku zakupu zdjęcia – przez okres 30 dni od momentu wykonania zdjęcia (udostępnione Konsumentowi pod szczegółowym linkiem).

 1. Konsument ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy prawa.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania ze Skipassów sezonowych uregulowane zostały w odrębnym Regulaminie.
 3. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania z biletów łączonych / pakietów uregulowane zostały w odrębnym Regulaminie.

 

§ 10

Postanowienia końcowe

 1. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za to, że administratorzy serwerów pocztowych blokują przesyłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Konsumenta internetowego systemu sprzedaży oraz za to, że program zainstalowany na komputerze Konsumenta usuwa i blokuje wiadomości e-mail.
 2. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Konsumenta internetowego systemu sprzedaży powstałe, dlatego, że podał on nieprawidłowe dane.
 3. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione, które uzyskały dostęp do konta Konsumenta internetowego systemu sprzedaży w wyniku tego, że Konsument nie zachował zasad ostrożności, gdy posługiwał się loginem i hasłem do konta.
 4. PKL SA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie, który wskaże PKL SA, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich w internetowym systemie sprzedaży. Konsument, który dokonał zakupu (zawarł umowę o świadczenie usług z PKL SA) przed wejściem w życie tego regulaminu, uznaje jego postanowienia za wiążące, jeśli wyrazi na to zgodę na zasadach określonych w ust. 5 tego paragrafu regulaminu.
 5. Umowa pomiędzy PKL SA a Konsumentem, który dokonał zakupu usługi przed dniem wejścia w życie tego regulaminu, zostaje rozwiązana w ciągu 14 dni od tej daty, chyba, że Konsument złoży w tym terminie oświadczenie o zgodzie na dalsze świadczenie usług na podstawie tego regulaminu. Umowa z Konsumentem nie zostaje rozwiązana także wtedy, gdy korzysta on z wykupionej usługi po dacie wejścia w życie tego regulaminu.
 6. W czasie trwania umowy Konsument ma prawo żądać:
 • potwierdzenia jej treści na piśmie,
 • zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba, że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada charakterowi świadczonej usługi.
 1. Regulamin obowiązuje od 01.07.2022.

 


 

 


 

 


REGULAMIN

Przystań Palenica”

(zwany dalej „regulaminem”)

 

 1. W ramach pakietu „Przystań Palenica” (zwanej dalej „Pakietem”) oferujemy zakup „Biletu Łączonego”, uprawniającego do skorzystania w promocyjnej cenie z dwóch opcji pakietów:
 • Spływu Dunajcem + Przejazdu góra i dół koleją Krzesełkową Palenica + 10% zniżki w restauracji „Pod kolejką”.
 • Spływu Dunajcem + Przejazdu góra i dół koleją Krzesełkową Palenica + 10% zniżki w restauracji „Pod kolejką” + transport spod dolnej stacji kolei linowej na parking Sromowce Wyżne Kąty.
 1. Pakiety organizowane są przez Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich Kąty 14, 34-443 Sromowce Wyżne oraz przez Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem.
 1. Przed skorzystaniem z pakietów należy zapoznać się z:
 1. niniejszym regulaminem;

          oraz właściwym Regulaminem, który stanowi podstawę zakupu Pakietu tj:

 1. regulaminem Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Palenica dostępny na stronie www.pkl.pl;
 2. regulaminem Internetowej rezerwacji i sprzedaży online dla pozostałych Ośrodków PKL dostępny na stronie www.pkl.pl
 3. regulaminem Ogólnym obowiązującym na spływie Dunajcem dostępnym przy przystani flisackiej

Ww. regulaminy regulują zasady korzystania z usług objętych niniejszymi pakietami, a także zawierają m.in. zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych Konsumentów oraz szczegółowe informacje o danych identyfikujących przedsiębiorców świadczących usługi w ramach pakietu.

 1. Pakiety ważne są od dnia 01 kwietnia 2022 r. do 31.10.2022 r. z wyjątkiem przerw technicznych.
 2. Rozpoczęcie korzystania z usług pakietów musi zacząć się od spływu Dunajcem.
 3. Pakiet zakupiony w dniu realizacji nie podlega częściowemu ani całościowemu zwrotowi.
 4. Konsument ma możliwość zakupu pakietu spośród dwóch opcji:
 1. Pakiet: Spływ Dunajcem + Przejazd góra i dół koleją Krzesełkową Palenica + 10% zniżki w restauracji „Pod kolejką”
 2. Pakiet Spływ Dunajcem + Przejazd góra i dół koleją Krzesełkową Palenica + 10% zniżki w restauracji „Pod kolejką” + transport spod dolnej stacji kolei linowej na parking Sromowce Wyżne Kąty

Pakiety dostępne w cenie normalnej lub ulgowej, zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym w kasie spływu, sklepach online (pkl.pl oraz flisacy.pl) lub biletomatach ( PKL oraz flisaków).

 1. Uprawnionymi do korzystania z biletu ulgowego są dzieci do 10 lat.
 2. Zakupu pakietu można dokonać bezpośrednio w kasach spływu; w sklepie online na stronie internetowej https://www.sklep.pkl.pl/ ; https://mt7.eu ; a także w biletomatach obu podmiotów. Sprzedaż w Kasach PKL jest wyłączona.
 3. Zniżka w restauracji „Pod Kolejką” obowiązuje na podstawie ważnego biletu pakietu „Przystań Palenica” w dniu realizacji pakietu. Zniżki nie kumulują się, jeden uczestnik może złożyć jedno zamówienie na podstawie niniejszego biletu.
 4. Usługa transportowa realizowana jest z głównego parkingu mieszczącego się przy dolnej stacji kolei krzesełkowej Palenica, gdzie również będzie znajdować się rozkład godzin odjazdu busa na parking Sromowce Wyżne Kąty.
 5. Wszystkie usługi pakietu mają ważność w dniu, na który został on zakupiony, nie ma możliwości przeniesienia usług na inny dzień. W przypadku odwołania spływu, o którym mowa w ust. 18 niniejszego regulaminu, konsument otrzymuje zwrot pieniędzy za niewykorzystaną usługę po podpisaniu niezbędnych dokumentów wskazanych w Regulaminach opisanych w pkt. 3 .
 6. W razie rezygnacji z wyjazdu koleją Palenica ( np. z powodu załamania pogody lub zmiany planów) gwarantujemy transport z przystani końcowej spływu do parkingu Sromowce Wyżne Kąty, w tej sytuacji nie przysługuje zwrot kosztów za niewykorzystaną cześć zakupionego pakietu.
 7. W przypadku nie kursowania lub wstrzymania kolei Palenica powyżej jednej godziny PKL zwróci należność za niewykorzystany z tego powodu bilet na kolej, zgodnie z regulaminem Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Palenica.
 8. Konsument może skorzystać z dodatkowo płatnego (cena pakietów nie zawiera tej opcji) transportu busem z końcowej przystani spływu pod dolną stację kolej krzesełkowej Palenica (usługa dodatkowo płatna na miejscu).
 9. Tratwy na spływie odpływają po zebraniu minimalnej wymaganej liczbie uczestników jaką jest 11 osób. Na jednej łodzi może płynąć maksymalnie pięcioro dzieci z biletem ulgowym.
 10. W przypadku zakupu biletu online lub w biletomacie, na bilecie będzie widniała określona godzina spływu, przed którą na 15 minut przed rozpoczęciem usługi - bilet należy odbić w punkcie odprawy spływu.
 11. Jeśli konsument dokonał zakupu pakietu z wyprzedzeniem w internetowym systemie sprzedaży to zobowiązany jest do weryfikacji w dniu świadczenia Pakietu czy ze względów atmosferycznych nie został on odwołany. Informacja zostanie umieszczona każdego dnia na stronie https://flisacy.pl/ w zakładce Aktualności.
 12. Zwrot Pakietu (odstąpienie od umowy z woli konsumenta) zakupionego w internetowym systemie sprzedaży możliwy jest do godziny 23:59 dnia poprzedzającego dzień wykorzystania usług przy zakupie w sklepie online sklep.pkl.pl – zwrot dokonywany online, zaś przy zakupie w biletomacie PKL – zwrot dokonywany w siedzibie Biura Obsługi Klienta (adresy biur dostępne jest na stronie www.pkl.pl) lub przesyłając skan biletów wraz z potwierdzeniem dokonania płatności na adres e-mail: reklamacje@pkl.pl
 13. Zwroty nie przysługują w przypadku zakupu Pakietu na stronie mt7, kasie spływu lub biletomacie flisaków:  W tej sytuacji Konsument może skorzystać z opcji zmiany terminu realizacji Pakietu. Konsument może dokonać zmiany terminu realizacji Pakietu do 24 h przed dniem wskazanym na bilecie, pisząc na adres e-mail bok@MT7.eu.
 14. Konsument ma prawo złożyć reklamację, jeśli jego zdaniem usługa nie została wykonana lub została wykonana w nienależyty sposób. Reklamację można złożyć do 30 dni licząc od dnia świadczenia usługi na rzecz Konsumenta, do usługodawcy u którego odbywał się zakup. W przypadku zakupu usług na stronie sklep.pkl.pl lub biletomatów PKL S.A. reklamacja powinna być zgłoszona e-mailowo na adres e-mail: reklamacje@pkl.pl. Jeśli zakup odbył się na stronie https://mt7.eu lub w biletomacie Mt7 reklamacje należy kierować na adres bok@MT7.eu
 15. W reklamacji Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, e-mail lub adres kontaktowy, numer telefonu do kontaktu, numer biletu oraz opisać przyczynę reklamacji.
 16. Dane osobowe Konsumenta związane z procesem sprzedaży oraz reklamacji przetwarzane są przez poszczególne podmioty sprzedające wg zasad określonych w Regulaminach wskazanych w pkt 3.
 17. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu, a postanowieniami pozostałych regulaminów o których mowa w pkt 2, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 18. Zniżki oraz rabaty nie kumulują się i nie mogą być łączone.

 

REGULAMIN
Sprzedaży i korzystania przez Konsumentów z SKIpassu sezonowego w wybranych Ośrodkach PKL SA
(obowiązujący od dnia 30.09.2022)

 1. Podmiotem świadczącym usługi oraz zarządzającym zorganizowanym terenem turystyczno-narciarskim są Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy – KRS, do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000429345, o kapitale zakładowym wynoszącym 172 700 000,00 PLN, wpłaconym w całości, NIP 736-17-16-338, REGON 122633430, zwaną dalej „PKL SA”.
 2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady sprzedaży i korzystania ze SKIpassu sezonowego przez Osoby Uprawnione, zwany dalej SKIpassem sezonowym, na obszarze Ośrodków PKL SA wskazanych w niniejszym Regulaminie.
 3. Na potrzeby niniejszego regulaminu PKL SA wprowadza słowniczek nadając poniższym pojęciom następujące znaczenie:
  • Ośrodek – zorganizowane tereny narciarskie znajdujące się w zarządzie PKL SA, które znajdują się w następujących lokalizacjach i umożliwią korzystanie z następujących wyciągów i kolei:
 4. Góra Żar:
 • kolej linowo-terenowa Góra Żar,
 • wyciąg orczykowy,
 1. Mosorny Groń:
 • kolej krzesełkowa Mosorny Groń,
 1. Palenica:
 • kolej krzesełkowa Palenica,
 • wyciągi orczykowe: Szafranówka I, SzafranówkaII, SzafranówkaIII,
 1. Gubałówka:
 • kolej linowo-terenowa Gubałówka
 • wyciąg orczykowy
 1. Jaworzyna Krynicka:
 • koleje krzesełkowe,
 • kolej gondolowa
 • wyciągi orczykowe
 1. Kasprowy Wierch (skipass nie zawiera miejscówki/wyjazdu koleją linową na Kasprowy Wierch):
 • kolej krzesełkowa Gąsienicowa,
 • kolej krzesełkowa Goryczkowa,
  • Osoba uprawniona do zakupu Skipassu sezonowego/użytkownik – osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, która w celach rekreacyjnych i sportowych będzie korzystała ze SKIPASSU sezonowego; ze Skipassu sezonowego nie mogą korzystać w szczególności osoby, które korzystają z niego zawodowo i zarobkowo np. trenerzy/instruktorzy narciarscy właściciele i pracownicy szkół narciarskich;
  • Osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboarding – osoba fizyczna, która porusza się po śniegu na nartach lub desce snowboardowej na zorganizowanym terenie narciarskim;
  • Sezon narciarski – okres czasu w ciągu danego roku kalendarzowego, w którym otwarte są poszczególne Ośrodki PKL SA, przy czym PKL SA corocznie podaje do publicznej wiadomości informację o długości sezonu narciarskiego w poszczególnych Ośrodkach;
  • Miejscówka – umożliwia w cenie 35 zł (trzydzieści pięć złotych 00/100) jednokrotny przejazd w ciągu danego dnia na wybraną przez użytkownika godzinę przejazdu koleją linową na Kasprowy Wierch. Jest gwarancją rezerwacji miejsca w wagonie kolei linowej Kasprowy Wierch dla Użytkownika, który dokupi miejscówkę do SKIpassu sezonowego. Niewykorzystana miejscówka oznacza nieobecność Konsumenta na peronie kolei o danej godzinie w dniu przejazdu;
  • SKIpass sezonowy – dokument imienny uprawniający do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami i wyciągami narciarskimi w danym sezonie narciarskim w ośrodkach wskazanych w pkt.3.1. Do korzystania ze SKIpassu sezonowego uprawniona jest wyłącznie jedna osoba. Identyfikacja następujące poprzez wykonanie zdjęcia Osobie uprawnionej do SKIpassu sezonowego  przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą oraz podanie imienia i nazwiska w momencie  zakupu (SKIpass sezonowy nie zawiera miejscówki na kolej linową na Kasprowy Wierch);
  • PKLPass – karta elektroniczna, na której zapisywany jest SKIpass sezonowy imienny, który zakupi Osoba uprawniona . Karta umożliwi wstęp i korzystanie z każdego z Ośrodków PKL SA wskazanych w pkt 3.1j. PKLpass uprawnia do korzystania tylko ww. Ośrodków PKL wyłącznie w sezonie
  • PKLPass występuje w formie:
 1. Karty bezzwrotnej,
 2. Karty zwrotnej;
  • Kaucja - Przy wydawaniu karty zwrotnej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100). Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty;
  • Cennik – dokument wskazujący aktualną cenę za pojedynczy SKIpass sezonowy dla jednej Osoby uprawnionej, która podana jest w złotych polski (PLN) i zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zakupu danego SKIpassu sezonowego. Aktualny cennik dostępny jest w Ośrodkach wymienionych w punkcie 3.1. oraz na stronie www.pkl.pl.
  • Dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości - dokument urzędowy stwierdzający tożsamość Osoby Uprawnionej: dowód osobisty, paszport, karta tożsamości, książeczka żeglarska, karta pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca; prawo jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja doktoranta, legitymacja ISIC, legitymacja EURO 26, każdy inny zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie; w stosunku do dzieci od 4 do lat 7 w sytuacji braku dokumentu tożsamości dziecka dokument tożsamości okazuje opiekun prawny;
  • mTożsamość – funkcjonalność w aplikacji mObywatel dostarczanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pozwalająca na okazanie danych jej użytkownika w urządzeniu mobilnym, obejmujących co najmniej: zdjęcie użytkownika, numer dowodu osobistego, termin ważności dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty, numer PESEL, imiona i nazwisko,
  • Osoba upoważniona do kontroli – osoba upoważniona przez PKL do pozyskania danych osobowych w kasie, kontroli tożsamości oraz spełnienia warunku określonego w 1 pkt 3.2. - posiadająca identyfikator ze wskazaniem: zdjęcia identyfikującego, nr legitymacji, imienia, zakresu upoważnienia, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

 

 

 • 2

Informacje dla Osób Uprawnionych ( użytkowników)

 1. PKL SA informuje, że godziny otwarcia Ośrodka oraz aktualny rozkład jazdy kolei, oraz dane o panujących warunkach atmosferycznych są dostępne w poszczególnych Ośrodkach. PKL SA jest uprawniony do zamknięcia poszczególnych Ośrodków w razie zaistnienia poniżej wskazanych okoliczności:
 2. w razie konieczności usunięcia awarii lub usterek technicznych, a także podczas następczego przygotowania narciarskich tras zjazdowych lub ich fragmentów maszynami śnieżnymi, które skutkuje zamknięciem dla ruchu narciarskiego i snowboardowego;
 3. w razie organizowania zawodów, treningów, szkoleń itp. PKL SA może na czas ich trwania okresowo zamknąć całość lub część Ośrodka
 4. w sytuacji wprowadzenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa COVID-19
 5. Prowadzenie szkoleń narciarskich, ustawianie na narciarskiej trasie zjazdowej slalomów i wydzielanie pólek ćwiczebnych, umieszczanie reklam, ulotek lub inna działalność gospodarcza na terenie Ośrodka jest dozwolona wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody PKL SA.
 6. Ze Skipassu sezonowego nie można korzystać w celach zarobkowych, w szczególności jako instruktor narciarski, trener i w każdej innej formie mającej charakter aktywności zawodowej i zarobkowej – wskazanej w § 1 pkt 3.2.;
 7. Czas, w jakim zakupiony przez Użytkownika SKIpass sezonowy zachowuje ważność odpowiada długości sezonu narciarskiego dla każdego z Ośrodków (nie jest ważny na  wyjazdy turystyczne oraz rowerowe).
 8. Jeśli Użytkownik dokona zakupu miejscówki powinien stawić się przy dolnej stacji kolei linowej Kasprowy Wierch celem umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji tożsamości oraz przysługujących ulg, co najmniej 20 minut przed wyznaczoną na miejscówce godzinie.
 9. Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego okazania wraz ze Skipassem sezonowym dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych osobowych osobie upoważnionej do kontroli przez PKL SA.
 10. Zabrania się Użytkownikowi odsprzedaży SKIpassów sezonowych.
 11. W razie stwierdzenia braku dokumentu tożsamości (mTożsamości) umożliwiającego potwierdzenie tożsamości Użytkownika lub gdy dane osobowe zawarte na Skipassie sezonowym będą inne niż w okazanym dokumencie tożsamości (mTożsamości), pracownik obsługi odmówi wykonania usługi do czasu okazania właściwego dowodu tożsamości.
 12. W razie stwierdzenia korzystania ze Skipassu sezonowego przez osobą nieuprawnioną tzn. korzystając ze Skipassu w celu zawodowo- zarobkowym pracownik ma prawo odmówić wykonania usługi i zablokować Skipass sezonowy bez zwrotu ceny.
 13. Pracownicy obsługi sprawdzają zgodność danych osobowych wskazanych na Skipassie sezonowym z danymi osobowymi zawartymi na dokumencie tożsamości.
 14. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Użytkownicy przebywający na terenie Ośrodków i korzystający z ich usług zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych wskazanych przez PKL SA; w szczególności konieczne jest zakrywanie ust i nosa oraz korzystanie z rękawiczek. PKL zastrzega sobie prawo do wprowadzania dalszych obowiązków lub ograniczeń w zakresie funkcjonowania i korzystania przez Konsumentów z Ośrodków, związanych z koniecznością przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych oraz dbałością o bezpieczeństwo Użytkowników korzystających z Ośrodków, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W szczególności takie działania mogą wynikać z aktualnie obowiązujących przepisów, decyzji administracyjnych nałożonych na PKL lub innych źródeł prawa, do których stosowania PKL jest zobowiązany, jak również z innych zaleceń lub z własnej inicjatywy PKL. O wszystkich stosowanych przez PKL środkach Użytkownik zostanie poinformowany przed skorzystaniem z usługi. Niestosowanie się do zasad przez Użytkownik jest podstawą do odmowy realizacji usługi.
 15. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz wprowadzenia zakazu korzystania ze stoków przez Użytkowników, ich SKIpass sezonowy zostanie czasowo zablokowany.  SKIpass sezonowy zostanie odblokowany, gdy będzie to możliwe zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
 16. W razie wprowadzenia obostrzeń, o których mowa w ustępie powyżej ze SKIpassu sezonowego mogą korzystać tylko osoby wymienione w aktualnych rozporządzeniach i przepisach, o ile PKL podejmie decyzje o uruchomieniu stoków będących w jego zarządzaniu.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem w zakresie praw i obowiązków Konsumenta mają zastosowanie odpowiednie postanowienia w wybranym przez Użytkownika Ośrodku:
 18. Kasprowy Wierch: „Regulamin Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Kasprowy Wierch znajdującym się na zorganizowanych terenach turystyczno-narciarskich”
 19. Góra Żar: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Góra Żar”
 20. Palenica: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Palenica”
 21. Mosorny Groń: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Mosorny Groń”
 22. Gubałówka: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Gubałówka”
 23. Jaworzyna Krynicka: „Regulamin stacji narciarskiej”

 

 

 

 

 • 3

SKIpassy sezonowe oraz opłaty za ich zakup

 1. Informacje o dostępnych SKIpassach sezonowych można uzyskać w kasach/siedzibach BOK wymienionych w punkcie 1 niniejszego paragrafu oraz w sklepie online pod adresem https://www.sklep.pkl.pl.
 2. Skipassów sezonowych nie może kupić osoba nie spełniająca warunków opisanych w 1 pkt 3.2.
 3. PKL SA może prowadzić akcje promocyjne dotyczące sprzedaży SKIpassów sezonowych.

 

 

 

 • 4

Zakup SKIpassu sezonowego

 1. Osoba uprawniona może zakupić SKIpass sezonowy wyłącznie w miejscach wymienionych poniżej:
 2. w sklepie online:
 • Na stronie internetowej https://www.sklep.pkl.pl; podczas zakupu Użytkownik musi podać imię i nazwisko osoby korzystającej ze skipassu sezonowego. Podczas 1 (jednej) transakcji Użytkownik może kupić tylko 1 SKIpass sezonowy. Odbiór odbywa się w skipassomacie na podstawie otrzymanego kodu w wiadomości SMS.
 1. stacjonarnie
 • W kasach ośrodka Góra Żar, ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie
 • W kasach ośrodka Mosorny Groń, 34-223 Zawoja
 • W kasach ośrodka Palenica, ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica
 • W siedzibie Biura Obsługi Klienta ul. Kuźnice 14, Zakopane 34-500
 • W siedzibie Biura Obsługi Klienta ul. Droga na Gubałówkę 4, Zakopane 34-500
 • W siedzibie Biura Obsługi Klientra ul Czarny Potok 75, 33-380 Krynica Zdrój
 1. Użytkownik dokonuje zakupu SKIpassu sezonowego na podstawie dokumentu umożliwiającego potwierdzenie jego tożsamości.
 2. SKIpass sezonowy od momentu wydania go Użytkownikowi jest niezbywalny oraz imienny – Uzytkownik nie może udostępniać go osobom trzecim.
 3. Cena za zakup SKIpassu sezonowego:
 4. 1 900,00 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100) - cena za SKIpass sezonowy normalny,
 5. 1 550 PLN brutto (słownie: jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100) – cena za SKIpass sezonowy ulgowy.
 6. Uprawnionymi do zakupu SKIpassu sezonowego w cenie ulgowej są:
 • osoby małoletnie w wieku od 4 do 15 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek.
 • osoby, które ukończyły 65 rok życia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem
 1. Miejscówki sprzedawane są według kolejności zgłoszeń; wyłącznie w sytuacji problemów technicznych sklepu online, Użytkownik może zakupić miejscówkę w siedzibie Biura Obsługi Klienta w Kuźnicach. Jeśli Użytkownik zakupił SKIpass sezonowy w sklepie online, miejscówkę może zakupić po odbiorze SKIpassu ze skipassomatu w sklepie online w miarę wolnych miejsc.

 

 • 5

Kontrola i Kary

 1. SKIpass sezonowy jest imienny i indywidualny.
 2. Obsługa PKL SA może w każdej chwili dokonać weryfikacji czy Osoba Uprawniona korzysta ze SKIpassu sezonowego ulgowego przysługuje takie prawo - poprzez zażądanie stosownego dokumentu tożsamości.
 3. Podczas korzystania ze SKIpassu sezonowego w Ośrodkach, którymi objęta jest usługa Użytkownik jest zobowiązany na życzenie obsługi PKL SA okazać swój SKIpass sezonowy, oraz umożliwić jego weryfikację. Odmowa okazania SKIpassu sezonowego wraz z dokumentem skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania ze SKIpassu, bez możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy.
 4. PKL SA zabrania Osobie Uprawnionej pod rygorem kary zablokowania SKIpassu sezonowego:
 5. udostępniania innym osobom swojego SKIpassu sezonowego,
 6. korzystania ze SKIpassu sezonowego na terenie innych Ośrodków PKL SA niż enumeratywnie wskazanych w § 1 pkt 3.1 niniejszego Regulaminu.
 7. korzystania ze SKIpassu sezonowego na terenie innych Ośrodków PKL SA niż enumeratywnie wskazanych w § 1 pkt 3.1 niniejszego Regulaminu poza sezonem narciarskim;
 8. korzystania przez osoby nie spełniające warunków opisanych w 1 pkt 3.2.
 • 6

Kaucja

 1. Karta zwrotna PKLPass jest własnością PKL SA. Użytkownik jest jej posiadaczem na czas korzystania z usługi po wpłaceniu kaucji. Wynosi ona 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) i Konsument opłaca ją przy zakupie SKIpassu sezonowego.
 2. Zwrot kaucji za kartę zwrotną można otrzymać do 15 maja każdego roku w sezonie narciarskim , w którym została zakupiona. Do tego czasu Konsument musi zwrócić kartę. Zwrot kaucji można otrzymać tylko w ośrodkach PKL SA. Karta, którą oddał Konsument, nie może posiadać pęknięć, odgięć lub innych widocznych uszkodzeń mechanicznych, w przeciwnym przypadku konsument nie otrzyma zwrotu kaucji.
 3. Karta zwrotna stanowi własność PKL SA, zaś Użytkownik po uiszczeniu kaucji, jest jej posiadaczem. Konsument uiszcza kaucję łącznie z zapłatą ceny za zakupiony SKIpass sezonowy.
 • 7

Faktura

 1. Użytkownik, który chce otrzymać fakturę za zakupiony SKIpass sezonowy, powinien to zgłosić pracownikowi obsługi PKL SA przy zakupie.
 2. PKL SA zastrzega, że faktura nie może być wystawiona później niż do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Konsument dokonał zakupu. W takim przypadku Użytkownik nie otrzymuje oryginału paragonu, który jest dołączany do kopii faktury pozostającej u sprzedawcy. Jeśli konsument otrzyma paragon fiskalny wcześniejszej sprzedaży w BOK, kasie lub w biletomacie, może ubiegać się o wystawienie faktury w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu. Powinien jednak najpierw zwrócić oryginał paragonu.
 3. Wystawienie faktury dla Użytkownika będącego podatnikiem podatku lub podatku od wartości dodanej będzie możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli przy dokonywaniu zakupu usługi PKL SA potwierdzonego paragonem fiskalnym poda swój numer NIP, za pomocą, którego Użytkownik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej.
 • 8

Odstąpienie od umowy

 1. Osoba Uprawniona przyjmuje do wiadomości, że z tytułu świadczenia usługi na jego rzecz przez PKL SA związanej z wypoczynkiem oraz wydarzeniami sportowymi, mającej formę SKIpassu sezonowego zakupionego na dany sezon narciarski, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U.2020 r. poz. 287), o czym został wyraźnie poinformowany przez PKL SA w treści niniejszego Regulaminu.
 2. PKL zapewnia, że ze względu na charakter SKIpassu sezonowego Osoba Uprawniona może go wykorzystać w dowolnym ośrodku wskazanym w §1 pkt 3.1. niniejszego Regulaminu; nie zachodzi wiec ryzyko braku możliwości korzystania ze SKIpassu.

 

 • 9

Zwroty Miejscówek na Kasprowy Wierch

 1. Duża liczba osób, które korzystają z przejazdu koleją linową na Kasprowy Wierch, złe warunki atmosferyczne i narciarskie oraz częściowe ograniczenie szerokości trasy narciarskiej nie są dla PKL SA podstawą do zwrotu Miejscówki.
 2. Zwroty przysługują wyłącznie za niewykorzystaną miejscówkę na Kasprowy Wierch, jeśli kolej linowa nie kursuje w godzinie, która widnieje na miejscówce.
 3. Użytkownik ma prawo do zwrotu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu, do 30 dni od dnia, w którym miała zostać wykorzystana miejscówka.
 4. Zwrot za niewykorzystaną miejscówkę Użytkownik dokonuje zgodnie z procedurą zawartą w „Regulaminie Internetowej rezerwacji i sprzedaży Tourpassów/SKIpassów KW w ośrodku Kasprowy Wierch przez Polskie Koleje Linowe SA” § 7 ust. 7.
 5. Zwrot za Skipass sezonowy nie podlega zwrotowi w sytuacji zablokowania karnetu ze względu na okoliczności wskazane 2 pkt 10.
 • 10

Reklamacje

 1. Osoba Uprawniona ma prawo złożyć reklamację, jeśli jego zdaniem PKL SA nie wykonały usługi lub wykonały usługę w nienależyty sposób. Reklamację można złożyć do 2 miesięcy, licząc od dnia świadczenia ostatniej usługi na rzecz Użytkownika przez PKL SA w jednym z Ośrodków.
 2. Reklamację można złożyć na jeden z dwóch poniższych sposobów:
 3. e-mailem na adres reklamacje@pkl.pl,
 4. pisemnie na adres podany w § 1 ust. 1.
 5. W reklamacji osoba Uprawniona powinna podać swoje imię i nazwisko, e-mail lub adres kontaktowy, numer telefonu do kontaktu, numer SKIpassu sezonowego oraz opisać przyczynę reklamacji.
 6. Jeśli reklamacja dotyczący działania serwisu płatności elektronicznych powinna zawierać oprócz danych wskazanych w ust. 3: adres e-mail Użytkownika, numer transakcji, potwierdzenie dokonania płatności, kwotę transakcji, nazwisko i imię właściciela karty płatniczej, datę transakcji oraz nazwę banku, z rachunku płatniczego, którego skierowana została płatność (w przypadku płatności kartą płatniczą - nazwa organizacji kartowej).
 7. PKL SA rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.
 8. PKL SA o sposobie rozpatrzenia reklamacji zawiadamia Osobę Uprawnioną pisemnie lub e-mailowo, zależnie od sposobu złożenia reklamacji wskazanego w ust. 2 powyżej.
 9. Jeśli PKL SA nie powiadomi Użytkownika o wyniku reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, oznacza to, że została ona uznana.

 

 • 11

Dane osobowe

 1. PKL SA zapewnia Użytkownikowi pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. PKL SA informuje, że dane osobowe Użytkownika przetwarzane przez PKL podlegają zabezpieczeniom zapobiegającym nadużyciom lub niezgodnemu z prawem dostępowi lub przekazywaniu polegającym, co najmniej na:
 1. dopuszczeniu do przetwarzania danych Konsumenta wyłącznie osób posiadających pisemne upoważnienie wydane przez Administratora,
 2. pisemnym zobowiązaniu osób upoważnionych przez Administratora do przetwarzania danych Konsumenta do zachowania ich w poufności - art. 7 ust. 6 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich.
  1. PKL SA, w związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informuje, że: Administratorem danych osobowych, które Użytkownik podaje w celu rezerwacji lub zakupu Skipassu sezonowego, są Polskie Koleje Linowe SA z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7 d, wpisane przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy - KRS, do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000429345, o kapitale zakładowym wynoszącym 172 700 000 zł, wpłaconym w całości, NIP 736-17-16-338, REGON 122633430.
  2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownik może się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych:
 3. mailowo: iodo@pkl.pl,
 4. pisemnie na adres: PKL SA, ul. Bachledy 7 d, 34-500 Zakopane.
 5. Dane osobowe podawane podczas zakupu biletu przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży oferowanych przez PKL S. A. oraz Partnerów należących do Grupy Kapitałowej PKL SA tj.: PKL Solina Sp. z o.o., Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA, PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., PKL Horeca Sp. z o.o. usług oraz podejmowania działań zmierzających do jej zawarcia.
 6. Dodatkowo, dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, tj. ochrony życia i zdrowia w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, w szczególności poprzez realizację zaleceń, jakie występują dla branż szczególnie narażonych na rozpowszechnianie wirusa SARS‑CoV‑2.
 7. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz:
 8. 6 ust. 1 lit. c) – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności prowadzenie rejestru wypadków, które wystąpiły na zorganizowanych terenach narciarskich, którymi zarządza PKL SA, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 37 ust. 1 ustawy;
 9. 6 ust. 1 lit. d) - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 10. 6 ust. 1 lit. f) - w kontekście działań promocyjnych, dzięki którym PKL SA sprzedaje swoje usługi oraz zapobiegania oszustwom;
 11. 9 ust. 2 lit. i) – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.
 12. PKL SA informuje, że odbiorcami podanych przez Użytkownika danych osobowych są:
 13. podmioty działające na zlecenie administratora w zakresie obsługi technicznej, dostawców usług IT itp.,
 14. Policja, prokuratura, sądy i zakłady ubezpieczeń, które będą prowadzić postępowanie w sprawie wypadku, któremu uległ Użytkownik,
 15. partnerzy należący do Grupy Kapitałowej PKL SA w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 16. Ponadto, by zapewnić monitorowanie oraz kontrolę zasad adekwatności, integralności oraz rozliczalności, przetwarzanie danych w ramach weryfikacji posiadania imiennych biletów przez osobę, dla której został on wydany, może zostać powierzone firmie ochroniarskiej, z którą została zawarta na tę okoliczność stosowna umowa.
 17. Dane mogą być również przekazywane do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Ministra Zdrowia, w związku z realizacją celów określonych w art. 17 specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19.
 18. Podane przez Użytkownika dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
 19. Ponadto PKL SA informuje, że jeśli ktoś doznał obrażeń na stoku, każdy narciarz i snowboardzista, który był świadkiem lub uczestnikiem tego zdarzenia, ma obowiązek podać swoje dane osobowe zgodnie z Regulaminem FIS oraz na podstawie art. 37 ust.3 ustawy. Powyższe dane są potrzebne PKL SA do prowadzenia rejestru wypadków, który również jest udostępniany TOPR/GOPR, a o którym mowa w ust. 7 lit. a) niniejszego paragrafu Regulaminu.
 20. Użytkownik podaje swoje dane dobrowolnie, ale bez nich PKL SA nie może świadczyć na jego rzecz usług.
 21. PKL SA informuje, że prowadzi monitoring na terenie Ośrodków, celem zapewnienia Użytkownikowi bezpieczeństwa, ochrony przed kradzieżą lub włamaniem, zniszczeniem jego rzeczy oraz agresywnym zachowaniem innych osób, polegający na rejestracji wizerunków osób korzystających z tras narciarskich, urządzeń transportu linowego i obiektów Ośrodków.
 22. PKL SA będzie przetwarzać dane osobowe Użytkownika do upływu okresu przedawnienia roszczeń z tytułu usług świadczonych przez Spółkę, z zastrzeżeniem zdania 2. Zarejestrowane wizerunki Konsumentów w ramach prowadzonego monitoringu w postaci nagrań, będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, po upływie, którego podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których zarejestrowane nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Użytkownik ma prawo dostępu do monitoringu wyłącznie za pośrednictwem Policji lub gdy jego wizerunek występuje na nagraniu.
 23. Użytkownik w każdej chwili ma prawo dostępu do swoich danych, co oznacza, że może:
 24. poprawić (sprostować) swoje dane,
 25. zlecić ich usunięcie z bazy PKL SA,
 26. ograniczyć ich przetwarzanie.
 27. Osobie, której dane dotyczą, w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń oraz w związku z realizacją zaleceń i zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym lub wystąpieniem stanu epidemii.
 28. Jeżeli Użytkownik uzna, że PKL SA przetwarza jego dane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 • 12

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować przed zakupem.
 2. W sprawach dotyczących praw i obowiązków Użytkownika, których nie obejmuje ten Regulamin, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Cennika PKL SA, Regulaminy poszczególnych Ośrodków wskazanych w pkt 3.1.
 3. Treść tego Regulaminu wraz z załącznikami jest dostępna w Kasach poszczególnych ośrodków oraz na stronie internetowej pkl.pl.
 4. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osoba trzecia dokona zapłaty kartą płatniczą Konsumenta, a Użytkownik poda tej osobie informacje, które naruszają zabezpieczenia karty.
 5. PKL SA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez PKL SA, nie krótszym niż 14 dni od daty publicznego udostępnienia znowelizowanej treści Regulaminu.
 6. W czasie trwania umowy Użytkownik ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie, jak również ma prawo żądać zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba, że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada on charakterowi świadczonej usługi przez PKL SA.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 09.2022 r.

 

 

W naszej ofercie również!

Zapisz się do newslettera