Klauzula informacyjna sklepu internetowego PKL SA

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w procesie rejestracji w sklepie internetowym PKL (https://www.sklep.pkl.pl) są Polskie Koleje Linowe S. A.
 2. Siedziba administratora znajduje się w Zakopanem przy ul. Bachledy 7d.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
  a) mailowo: iodo@pkl.pl
  b) pisemnie na adres: PKL SA, Bachledy 7d, 34-500 Zakopane
 4. Dane osobowe podawane w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży oferowanych przez PKL S. A. oraz Partnerów należących do Grupy Kapitałowej PKL S. A. tj.: Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., Tangara IP usług oraz podejmowania działań zmierzających do jej zawarcia.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla podjęcia działań zmierzających do zwarcia i realizacji umowy.
 6. Dane osobowe będą udostępniane usługodawcy hostingowemu sklepu https://www.sklep.pkl.pl/, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne oraz partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL S.A. w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 7. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie celów stanowiących uzasadniony interes administratora. Uzasadnionym, z uwagi na interes administratora może być przetwarzanie danych w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług.
 8. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
 9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia z bazy danych, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych.
 10. Osobie której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 11. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 12. Podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 13. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych Pasażerów kolejki linowej i zjeżdżalni grawitacyjnej w Ośrodku "Palenica"

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO), informujemy Panią / Pana, że:

Administrator danych osobowych:

 

Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem,

(34-500) przy ul. Bachledy 7D

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych:

 

e-mail: iodo@pkl.pl

adres korespondencyjny: Polskie Koleje Linowe S.A.,

ul. Bachledy 7D, 34-500 Zakopane

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

‒     wykonania umowy / usług świadczonych przez Administratora, w szczególności usługi przejazdu kolejką linową i/lub zjeżdżalnią grawitacyjną, podczas którego wykonywane jest pamiątkowe zdjęcie;

‒     zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony na terenie Ośrodka „Palenica”, w tym prowadzenia monitoringu oraz rejestru wypadków na zorganizowanych terenach narciarskich, zarządzanych przez Administratora;

‒     ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do:

 

‒     art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonania umowy / usług świadczonych przez Administratora – w szczególności w zakresie usługi przejazdu kolejką linową i/lub zjeżdżalnią grawitacyjną, podczas którego wykonywane jest pamiątkowe zdjęcie;

‒     art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w szczególności w zakresie prowadzenia obowiązkowego rejestru wypadków na zarządzanych przez niego na zorganizowanych terenach narciarskich czy obowiązków wynikających z ustaw podatkowych;

‒     art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – w szczególności w zakresie działań promocyjnych Administratora, a także umożliwienie wykonania i promocji usług partnerów należących do Grupy Kapitałowej PKL S.A., monitoringu, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności:

 

‒     partnerzy należący do Grupy Kapitałowej PKL S.A. – w zakresie niezbędnym do realizacji usługi;

‒     inne podmioty zaangażowane w realizację usług, w tym w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych i sprzętu, obsługa techniczna;

‒     podmioty, którym Administrator przekazuje Dane w celu spełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, np. organy prowadzące postępowanie;

‒     osoby, które mogą znaleźć się z Panią / Panem na pamiątkowym zdjęciu.

Dane osobowe przetwarzane

są przez okres:

 

niezbędny do wykonania usługi, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z usługą, ew. dalszy okres wymagany przepisami prawa (np. w przypadku rejestru wypadków – 10 lat).

Natomiast Dane obejmujące Pani / Pana wizerunek, usuwamy po upływie:

‒     monitoring – okresu nieprzekraczającego 3 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

‒     pamiątkowe zdjęcia (usługa przejazdu koleją linową i/lub zjeżdżalnią grawitacyjną): co do zasady, po 2 godzinach od momentu wykonania zdjęcia, natomiast w przypadku zakupu zdjęcia – przez okres 30 dni od momentu wykonania zdjęcia (przez ten okres zdjęcie zostaje udostępnione Pani/ Panu pod szczegółowym linkiem).

Podanie danych jest:

 

dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi (niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością wykonania usługi).

Przysługuje Pani/ Panu prawo:

 

dostępu do Pani / Pana danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

Zapisz się do newslettera