Klauzula informacyjna sklepu internetowego PKL SA

 1. Administratorem danych osobowych podawanych w procesie rejestracji w sklepie internetowym PKL (https://www.sklep.pkl.pl) są Polskie Koleje Linowe S. A.
 2. Siedziba administratora znajduje się w Zakopanem przy ul. Bachledy 7d.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:
 4. mailowo: iodo@pkl.pl
 5. pisemnie na adres: PKL S.A., Bachledy 7d, 34-500 Zakopane
 6. Dane osobowe podawane w formularzach rejestracyjnych przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży oferowanych przez PKL S.A. oraz Partnerów należących do Grupy Kapitałowej PKL S.A. tj.: PKL Solina Sp. z o.o., Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., PKL Horeca Sp. z o.o. usług oraz podejmowania działań zmierzających do jej zawarcia.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla podjęcia działań zmierzających do zwarcia i realizacji umowy.
 8. Dane osobowe będą udostępniane usługodawcy hostingowemu sklepu https://www.sklep.pkl.pl, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, firmie ubezpieczeniowej PZU S.A. w związku z realizacją usługi ubezpieczenia NNW i OC zawartą w Karcie rowerowej oraz partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL S.A. w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 9. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie celów stanowiących uzasadniony interes administratora. Uzasadnionym, z uwagi na interes administratora może być przetwarzanie danych w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług.
 10. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
 11. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia z bazy danych, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych.
 12. Osobie, której dane dotyczą, w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 13. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 14. Podane w formularzu dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 15. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

 


 

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA PASAŻERÓW KORZYSTAJĄCYCH Z KOLEI LINOWYCH W OŚRODKU KASPROWY WIERCH

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w procesie sprzedaży są Polskie Koleje Linowe S.A.
 2. Siedziba administratora znajduje się w Zakopanem przy ul. Bachledy 7d.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych mogą się Państwo kontaktować  z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

- mailowo: iodo@pkl.pl

- pisemnie na adres: PKL S.A., ul. Bachledy 7d, 34-500 Zakopane.

 1. Dane osobowe podawane podczas zakupu biletu przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży oferowanych przez PKL S. A. oraz Partnerów należących do Grupy Kapitałowej PKL S. A. tj.: PKL Solina Sp. z o.o., Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., PKL Horeca Sp. z o.o. usług oraz podejmowania działań zmierzających do jej zawarcia. Dodatkowo, dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, tj. ochrony życia i zdrowia w związku z pandemią SARS-CoV-2, w szczególności poprzez realizację zaleceń, jakie występują dla branż szczególnie narażonych na rozpowszechnianie wirusa.

W ramach procedury postępowania w przypadku zakażenia SARS-CoV-2, administrator danych winien ustalić listę klientów oraz obszar, w którym przebywała osoba zarażona. By umożliwić zastosowanie się do wytycznych odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym, administrator danych pozyskuje imię, nazwisko oraz nr telefonu lub adres e-mail osoby kupującej bilet. Przestrzeganie powyższej procedury będzie kontrolowane przez pracowników obsługi lub firmy ochroniarskiej, z jaką administrator zawarł stosowną umowę, poprzez weryfikację dokumentu potwierdzającego tożsamość posiadacza imiennego biletu.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla podjęcia działań zmierzających do zawarcia lub realizacji umowy oraz zapewnienia bezpieczeństwa, w tym ochronę zdrowia lub życia Klientów.
 2. Dane osobowe mogą zostać udostępnione podmiotom obsługującym płatności elektroniczne oraz partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL S.A. w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.

Ponadto, by zapewnić monitorowanie oraz kontrolę zasad adekwatności, integralności oraz rozliczalności, przetwarzanie danych w ramach weryfikacji posiadania imiennych biletów przez osobę, dla której został on wydany może zostać zlecone firmie ochroniarskiej, z którą została zawarta na tę okoliczność umowa i owe przetwarzanie zostało powierzone.

Dane mogą być również przekazywane do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Ministra Zdrowia, w związku z realizacją celów określonych w art. 17 specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19.

W razie stwierdzenia niezgodności danych znajdujących się na bilecie imiennym z okazanym dokumentem tożsamości, PKL ma prawo odmówić kontynuowania świadczenia usługi. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo w Regulaminie Ośrodka PKL S.A. - Kasprowy Wierch, Regulaminie Internetowej rezerwacji i sprzedaży Tourpassów/SKIpassów KW w Ośrodku Kasprowy Wierch oraz Regulaminie Rezerwacji i sprzedaży biletów/Tourpassów, SKIpassów/SKIpassów KW Polskich Kolei Linowych S.A. przy pomocy Automatów.

 1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie celów stanowiących prawnie uzasadniony interes administratora, w tym opisany powyżej cel przetwarzania, polegający na zapewnieniu bezpieczeństwa w czasie obowiązującej pandemii oraz w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawych ciążących na administratorze.
 2. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz:
 • 6 ust. 1 lit. c) – niezbędność przetwarzania do wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa, w szczególności art. 207 Kodeksu pracy - to jest obowiązku zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz art. 2092 par. 1 Kodeksu pracy - to jest obowiązku podjęcia działań w przypadku zagrożenia życia lub zdrowia pracowników;
 • 6 ust. 1 lit. d) - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej – o czym szczegółowo mowa w pkt. 6 niniejszej klauzuli;
 • 6 ust. 1 lit. f) - w kontekście działań promocyjnych, dzięki którym PKL S.A. sprzedaje swoje usługi oraz zapobiegania oszustwom;
 • 9 ust. 2 lit. i) – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.
 1. Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
 2. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych.
 3. Osobie, której dane dotyczą, w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń oraz w związku z realizacją zaleceń i zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
 4. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uznają Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie przetwarzania danych do celów sprzedażowych. Dane osobowe w formie imienia, nazwiska oraz nr telefonu lub adresu e-mail, będą przetwarzane nie dłużej niż 21 dni. Okres przetwarzania wynika z informacji przekazywanych przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz WHO (Światową Organizację Zdrowia).
 6. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Informacja o przetwarzaniu Danych Osobowych Pasażerów kolejki linowej i zjeżdżalni grawitacyjnej w Ośrodku "Palenica"

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia Dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych; dalej: RODO), informujemy Panią / Pana, że:

Administrator danych osobowych:

 

Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem,

(34-500) przy ul. Bachledy 7D

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych:

 

e-mail: iodo@pkl.pl

adres korespondencyjny: Polskie Koleje Linowe S.A.,

ul. Bachledy 7D, 34-500 Zakopane

Dane osobowe będą przetwarzane w celu:

 

‒     wykonania umowy / usług świadczonych przez Administratora, w szczególności usługi przejazdu kolejką linową i/lub zjeżdżalnią grawitacyjną, podczas którego wykonywane jest pamiątkowe zdjęcie;

‒     zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony na terenie Ośrodka „Palenica”, w tym prowadzenia monitoringu oraz rejestru wypadków na zorganizowanych terenach narciarskich, zarządzanych przez Administratora;

‒     ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Podstawą przetwarzania danych osobowych jest niezbędność przetwarzania do:

 

‒     art. 6 ust. 1 lit. b RODO – wykonania umowy / usług świadczonych przez Administratora – w szczególności w zakresie usługi przejazdu kolejką linową i/lub zjeżdżalnią grawitacyjną, podczas którego wykonywane jest pamiątkowe zdjęcie;

‒     art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze – w szczególności w zakresie prowadzenia obowiązkowego rejestru wypadków na zarządzanych przez niego na zorganizowanych terenach narciarskich czy obowiązków wynikających z ustaw podatkowych;

‒     art. 6 ust. 1 lit. f RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora – w szczególności w zakresie działań promocyjnych Administratora, a także umożliwienie wykonania i promocji usług partnerów należących do Grupy Kapitałowej PKL S.A., monitoringu, oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności:

 

‒     partnerzy należący do Grupy Kapitałowej PKL S.A. – w zakresie niezbędnym do realizacji usługi;

‒     inne podmioty zaangażowane w realizację usług, w tym w szczególności dostawcy rozwiązań informatycznych i sprzętu, obsługa techniczna;

‒     podmioty, którym Administrator przekazuje Dane w celu spełnienia obowiązków przewidzianych przepisami prawa, np. organy prowadzące postępowanie;

‒     osoby, które mogą znaleźć się z Panią / Panem na pamiątkowym zdjęciu.

Dane osobowe przetwarzane

są przez okres:

 

niezbędny do wykonania usługi, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń związanych z usługą, ew. dalszy okres wymagany przepisami prawa (np. w przypadku rejestru wypadków – 10 lat).

Natomiast Dane obejmujące Pani / Pana wizerunek, usuwamy po upływie:

‒     monitoring – okresu nieprzekraczającego 3 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji, w których nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

‒     pamiątkowe zdjęcia (usługa przejazdu koleją linową i/lub zjeżdżalnią grawitacyjną): co do zasady, po 2 godzinach od momentu wykonania zdjęcia, natomiast w przypadku zakupu zdjęcia – przez okres 30 dni od momentu wykonania zdjęcia (przez ten okres zdjęcie zostaje udostępnione Pani/ Panu pod szczegółowym linkiem).

Podanie danych jest:

 

dobrowolne, jednak niezbędne do wykonania usługi (niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością wykonania usługi).

Przysługuje Pani/ Panu prawo:

 

dostępu do Pani / Pana danych osobowych w tym prawo do uzyskania kopii danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, przenoszenia ich innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

W naszej ofercie również!

Zapisz się do newslettera