Regulaminy

 


 

REGULAMIN

Internetowej rezerwacji i sprzedaży Tourpassów/SKIpassów KW w ośrodku Kasprowy Wierch przez Polskie Koleje Linowe SA

Obowiązuje od 27 października 2020 r

 

§1.

Postanowienia wstępne

 1. Podmiotem zarządzającym zorganizowanym terenem turystyczno-narciarskim jest Spółka Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Bachledy 7D, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy - KRS, do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000429345, o kapitale zakładowym wynoszącym 172 700 000 zł, wpłaconym w całości, NIP 736-17-16-338, REGON 122633430, zwana dalej „PKL SA".
 2. Internetowa rezerwacja, sprzedaż Tourpassów oraz SKIpassów KW jest prowadzona na zasadach określonych w tym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem".
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu PKL SA wprowadza słowniczek i nadaje poniższym pojęciom następujące znaczenie:
  • Konsument – osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z usług ośrodka;
  • Dokumentami, które uprawniają Konsumenta do korzystania z usług, jakie świadczy PKL SA na terenie Ośrodka Kasprowy Wierch, są:
 4. Tourpass – dokument, który uprawnia do przejazdu koleją Kasprowy Wierch w jedną lub dwie strony oraz potwierdza zawarcie umowy przewozu bagażu podręcznego. Cena Tourpassu na kolej linową Kasprowy Wierch składa się z następujących elementów:
 • imiennego biletu (zawierającego imię i nazwisko),
 • opłaty za pobyt w Tatrzańskim Parku Narodowym,
 • opłaty za miejscówkę, (czyli za gwarancję rezerwacji miejsca w wagonie kolei linowej na dany dzień i godzinę),
 • opłaty za priorytet/rezerwację, (jeśli występuje),
 • opłaty dodatkowej, np. za dodatkowy bagaż podręczny.

 

 1. SKIpass KW – dokument, który uprawnia do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami i wyciągami narciarskimi na terenie Ośrodka Kasprowy Wierch. Cena SKIpassu KW składa się z następujących elementów:
 • biletu narciarskiego,
 • opłaty za pobyt w Tatrzańskim Parku Narodowym,
 • opłaty za miejscówkę, (czyli za gwarancję rezerwacji miejsca w wagonie kolei linowej na dany dzień i godzinę, w przypadku SKIpassu KW),
 • opłaty za priorytet/rezerwację, (jeśli występuje),
 • opłaty dodatkowej, np. za dodatkowy bagaż podręczny.

Skipassy KW kilkudniowe są ważne przez okres kilku następujących po sobie dni, licząc od dnia ich aktywacji. SKIpass KW jest indywidulany. Personalizacja następuje przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą.

 • PKLpass – karta elektroniczna, na której zapisywane są SKIpassy/SKIpassy KW/Tourpassy/bilety, które zakupi Konsument. Karta umożliwi wstęp do każdego z ośrodków należących do PKL SA. Są to ośrodki: Góry Parkowej, Góry Żar, Gubałówki, Jaworzyny Krynickiej, Kasprowego Wierchu, Palenicy oraz Mosornego Gronia. PKLpass uprawnia do korzystania tylko z jednego ośrodka PKL SA wybranego przez Konsumenta/Klienta w trakcie zakupu SKIpassu/ SKIpassu KW/Tourpassu/biletu, dlatego zabronione jest korzystanie z innego ośrodka, niż zostało to przez niego zadeklarowane podczas zakupu;

PKLpass występuje w formie:

 1. karty bezzwrotnej,
 2. karty zwrotnej.
  • Kaucja – przy wydawaniu karty zwrotnej wskazanej w pkt 3.3 lit. b) pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty;
  • Bagaż podręczny – w cenie SKIpassu KW /Tourpassu Konsument uprawniony jest do przewozu jednego rodzaju bagażu: wózek dziecięcy, deskę snowboardową, jedną parę nart wraz z kijkami, pod warunkiem, że:
 3. długość, szerokość i wysokość bagażu nie przekracza łącznie 130 cm; nie dotyczy to sprzętu narciarskiego,
 4. bagaż nie waży więcej niż 10 kg; nie dotyczy to sprzętu narciarskiego,
 5. wózek dziecięcy nie waży więcej niż 20 kg.
  • Bagaż dodatkowy – każdy bagaż, który nie jest bagażem podręcznym lub przekracza parametry podane w punkcie 3.5 podlega dodatkowej opłacie. Przewoźnik ma prawo odmówić przewiezienia bagażu dodatkowego;
  • Cennik - dokument wskazujący aktualne ceny za poszczególne usługi PKL SA, w tym w szczególności Tourpassy/ SKIpassy KW/ SKIpassy TOP. Ceny podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zakupu danej usługi PKL SA. Aktualny cennik dostępny jest w siedzibie BOK, biletomatach, ośrodku, bądź na stronie pkl.pl.
  • Dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości - dokument urzędowy stwierdzający tożsamość danej osoby: dowód osobisty, paszport, karta tożsamości, książeczka żeglarska, karta pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca; prawo jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja doktoranta, legitymacja ISIC, legitymacja EURO 26, każdy inny zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie; w stosunku do dzieci od 4 do lat 7 w sytuacji braku dokumentu tożsamości dziecka dokument tożsamości okazuje opiekun prawny;
  • mTożsamość – funkcjonalność w aplikacji mObywatel dostarczanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pozwalająca na okazanie danych jej użytkownika w urządzeniu mobilnym, obejmujących, co najmniej: zdjęcie użytkownika, numer dowodu osobistego, termin ważności dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty, numer PESEL, imiona i nazwisko,
  • Osoba upoważniona do kontroli – osoba upoważniona przez PKL do pozyskania danych osobowych w kasie jak i kontroli tożsamości posiadająca identyfikator ze wskazaniem: zdjęcia identyfikującego, nr legitymacji, imienia, zakresu upoważnienia, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

 

Informacje dla Konsumentów

 1. Internetowa rezerwacja i sprzedaż Tourpassów oraz SKIpassów KW odbywa się za pośrednictwem strony internetowej pod adresem sklep.pkl.pl, zwanej dalej „internetowym systemem sprzedaży".
 2. Konsumenci, którzy korzystają z internetowego systemu sprzedaży, powinni przestrzegać przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu korzystania z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Kasprowy Wierch, którym zarządzają Polskie Koleje Linowe SA. Konsumenci nie mogą wykorzystywać internetowego systemu sprzedaży do dostarczania komukolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. Konsumenci internetowego systemu sprzedaży przyjmują do wiadomości, że bezpieczne kursowanie kolei i wyciągów zależy od panujących warunków atmosferycznych oraz że w przypadku pogorszenia się tych warunków kursowanie kolei i wyciągów może zostać wstrzymane bez uprzedzenia i do odwołania. PKL SA informuje, że aktualny rozkład jazdy kolei i wyciągów oraz dane o panujących warunkach atmosferycznych są dostępne w Ośrodku Kasprowy Wierch.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 5 tego paragrafu Regulaminu, każda osoba, która uprawia sport, rekreację lub turystykę na zorganizowanych terenach narciarskich należących do PKL SA (na terenie danego ośrodka), powinna słuchać zaleceń służb ratownictwa górskiego, gdy zostanie stwierdzone nadzwyczajne zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w danym ośrodku.
 5. W przypadku wystąpienie zagrożenia epidemicznego Konsumenci przebywający na terenie Ośrodka i korzystający z jego usług zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych wskazanych przez PKL SA; w szczególności konieczne jest zakrywanie ust i nosa oraz korzystanie z rękawiczek. PKL zastrzega sobie prawo do wprowadzania dalszych obowiązków lub ograniczeń w zakresie funkcjonowania i korzystania przez Konsumentów z Ośrodka, związanych z konieczności przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych oraz dbałości o bezpieczeństwo konsumentów korzystających z Ośrodka, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W szczególności takie działania mogą wynikać z aktualnie obowiązujących przepisów, decyzji administracyjnych nałożonych na PKL lub innych źródeł prawa do których stosowania PKL jest zobowiązany, jak również z innych zaleceń lub z własnej inicjatywy PKL. O wszystkich stosowanych przez PKL środkach Konsument zostanie poinformowany przez skorzystaniem z usługi. Nie stosowanie się do zasad przez Konsumenta jest podstawą do odmowy realizacji usługi.
 6. Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z godzinami otwarcia kolei linowej krzesełkowej przed zakupem SKIpassu KW. Jeśli Konsument zakupi SKIpass KW kilkugodzinny wykraczający poza godziny otwarcia kolei linowej krzesełkowej pozostała należność za niewykorzystany SKIpass KW nie będzie mu zwracana.
 7. Przed zakupem, oraz wykorzystaniem SKIpassu KW Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z informacją czy koleje krzesełkowe są czynne. W przypadku, gdy Konsument pomimo zamieszczonych informacji o zamknięciu kolei krzesełkowych w kotle Goryczkowym i Gąsienicowym wyjedzie koleją linową na Kasprowy Wierch zostanie zwrócona mu należność zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu, z której zostanie potrącona cena przejazdu KL Kasprowy Wierch w wysokości 35,00 PLN.
 8. Konsument powinien stawić się przy dolnej stacji kolei linowej Kasprowy Wierch celem umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji tożsamości oraz przysługujących ulg, co najmniej 20 minut przed wyznaczoną na Tourpassie godziną.
 9. Konsument zobowiązany jest do samodzielnego okazania wraz z Tourpassem dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych osobowych osobie upoważnionej do kontroli przez PKL SA.
 10. Zabrania się Konsumentom odsprzedaży Tourpassów/SKIpassów KW.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w zakresie praw i obowiązków Konsumenta kupującego usługi online ma zastosowanie następujący Regulamin Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Kasprowy Wierch znajdującym się na zorganizowanych terenach turystyczno-narciarskich”.

 

Wymagania techniczne do zakupu

 1. Do korzystania z internetowego systemu sprzedaży niezbędne są:
 2. komputer klasy PC lub urządzenie przenośne;
 3. dostęp do Internetu;
 4. zainstalowane w systemie komputera lub urządzenia przenośnego przeglądarka internetowa (Internet Explorer wersja 11.0 lub wyższa, Mozilla Firefox wersja 50.0 lub wyższa, Opera wersja 42.0 lub wyższa, Google Chrome wersja 55.0 lub wyższa) oraz program do otwierania plików pdf.

Zakup

 1. PKL SA prowadzi internetową rezerwację i sprzedaż Tourpassów oraz SKIpassów KW przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych lub awarii.
 2. Czas trwania usługi, jaką PKL SA świadczy Konsumentowi, który kupił dany produkt za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, zależy od rodzaju danego Tourpassu, SKIpassu KW i innego produktu oraz okresu jego ważności.

§2

Opłaty za Tourpassy i SKIpassy KW

 1. PKL SA zastrzega, że w przypadku znacznego zainteresowania daną usługą może wprowadzić ograniczenie liczby oraz rodzaju Tourpassów i SKIpassów KW, które dany Konsument może zarezerwować i kupić na określony termin.
 2. Gdy Konsument ponosi dodatkowe koszty związane z zakupem Tourpassów/SKIpassów KW – oprócz cen podanych w internetowym systemie sprzedaży – musi on udzielić odrębnej i wyraźnej zgody.
 3. PKL SA zastrzega, że w przypadku wprowadzenia zagrożenia epidemicznego może ograniczać liczbę dostępnych Tourpassów lub SKIpassów KW oferowanych dla Konsumenta do rezerwacji i zakupu na określony termin, celem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

Kary

 1. PKL SA zabrania Konsumentowi pod rygorem kary zablokowania SKIpassu KW lub Tourpassu:
 1. udostępniania innym osobom spersonalizowanego SKIpassu KW/ imiennego Touprassu,
 2. korzystania z Tourpassu lub SKIpassu KW w cenie ulgowej, gdy Konsument nie ma prawa do ulgi (stawek preferencyjnych),

PKL SA zabrania Konsumentowi korzystania ze zorganizowanego terenu turystyczno-narciarskiego bez ważnego Tourpassu lub SKIpassu KW.

 1. Pracownicy obsługi mogą sprawdzać, czy Konsument przestrzega zasad korzystania z SKIpassów KW i Tourpassów.
 2. Pracownicy obsługi sprawdzają zgodność danych osobowych wskazanych na Tourpassie z danymi osobowymi zawartymi na dokumencie tożsamości.
 3. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu pracownik BOK/kasy (kasjer) PKL SA pobiera od Konsumenta właściwą należność za przewóz koleją (wyciągiem) i opłatę dodatkową.
 4. W razie stwierdzenia braku dokumentu tożsamości (mTożsamości) umożliwiającego potwierdzenie tożsamości Konsumenta lub gdy dane osobowe zawarte na Tourpassie będą inne niż w okazanym dokumencie tożsamości (mTożsamości), pracownik obsługi odmówi wykonania usługi do czasu okazania właściwego dowodu tożsamości.
 5. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie Konsumenta do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu koleją (wyciągiem) pracownik BOK/kas (kasjer) pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową do zapłaty w kasie ośrodka lub w BOK ośrodka.
 6. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez PKL SA, podlegają zwrotowi, w przypadku udokumentowania przez Konsumenta, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 7. PKL SA jest uprawniona do:
 1. w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu tożsamości umożliwiającego stwierdzenie tożsamości Konsumenta;
 2. w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu tożsamości lub potwierdzającego prawo do ulgi PKL SA odmawia wykonania usługi do czasu nabycia przez niego właściwego uprawnienia przewozowego.
 3. w razie uzasadnionego podejrzenia, że okazany przez Konsumenta dokument przewozu, dokument tożsamości albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
  1. W przypadku, o którym mowa w pkt 11 lit. c), do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, Konsument obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PKL SA.
  2. Jeśli Konsument spóźni się na kolejkę, a ma wykupioną miejscówkę na dany termin, może dopłacić i wykupić nową miejscówkę tylko na najbliższy bieżący i dostępny przejazd. Koszt dopłaty podany jest w Cenniku, który obowiązuje na dzień zakupu. Takiej dopłaty Konsument może dokonać tylko w kasie znajdującej się przy kolei linowej Kasprowy Wierch, pod warunkiem, że bieżąca przepustowość kolei umożliwia przejazd Konsumenta za dopłatą.

Kaucje

 1. Karta zwrotna PKLpass jest własnością PKL SA Konsument jest jej posiadaczem na czas korzystania z usługi po wpłaceniu kaucji. Wynosi ona 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) i Konsument opłaca ją przy zakupie Tourpassów lub SKIpassów KW.
 2. Zwrot kaucji za kartę zwrotną można otrzymać do końca października każdego roku w sezonie, w którym została zakupiona. Do tego czasu Konsument musi zwrócić kartę. Można otrzymać zwrot tylko w kasie ośrodka, siedzibie BOK i w tzw. zwrotomacie. Karta, którą oddał Konsument, nie może posiadać pęknięć, odgięć lub innych widocznych uszkodzeń mechanicznych w przeciwnym przypadku Konsument nie otrzyma zwrotu kaucji.
 3. Karta zwrotna stanowi własność PKL SA., zaś Konsument po uiszczeniu kaucji, jest jej posiadaczem. Użytkownik uiszcza kaucję łącznie z zapłatą ceny za zakupiony Tourpassów lub SKIpassów KW.

§3

Komu przysługują ulgowe Tourpassy i  SKIpassy KW

 1. Tourpassy ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:
 1. dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
 2. młodzież w wieku 15–26 lat – na podstawie:
 • ważnej legitymacji szkolnej;
 • ważnej legitymacji studenckiej;
 • ważnej legitymacji doktoranta poświadczonej na kolejny okres przez uczelnię wyższą;
 • dla zagranicznej młodzieży szkolnej i studentów do 26 r.ż. na podstawie legitymacji ISIC lub Euro 26;
 1. osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
 2. opiekunowie grup szkolnych - 1 opiekun na 10 podopiecznych;
 3. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2020 poz. 46 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 4. Osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0", „O", „o" albo „h";
 5. Opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów e) i f).
 6. Miejscówki dla przewodników przy zakupie Tourpassu mogą otrzymać:
 7. Przewodnik tatrzański z grupą na podst. Legitymacji IVBV lub Przewodnika tatrzańskiego I i II klasy;
 8. Przewodnik tatrzański III klasy na podst. Legitymacji przewodnickiej z grupą min.10 osobową (jeden przewodnik na całą grupę).
 9. SKIpassy KW ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:
 10. dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
 11. osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 12. osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 426 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 13. osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0”, „O”, „o” albo „h”;
 14. opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów c) i d).
 15. Darmowe przejazdy przysługują dzieciom do ukończenia 4 roku życia – opiekun dziecka zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wiek dziecka.

 

§4

Konto Konsumenta i sposób zakupu

 1. Konsument zamawia i kupuje Tourpassy/ SKIpassy KW w internetowym systemie sprzedaży za pomocą indywidualnego konta.
 2. Aby założyć konto, Konsument musi się zarejestrować, w tym podać następujące dane:
 3. imię i nazwisko;
 4. adres zamieszkania;
 5. adres poczty elektronicznej, który będzie loginem – identyfikatorem Konsumenta;
 6. numer telefonu komórkowego.
 7. Konsument uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez login (identyfikator Konsumenta) i hasło.
 8. Konsument może kupić Tourpassy i SKIpassy KW bez rejestracji, po podaniu danych niezbędnych do realizacji zakupów.
 9. Elementem niezbędnym do dokonania zakupu Tourpassu jest podanie imienia i nazwiska oraz nr telefonu lub adresu e-mail Konsumenta kupującego oraz osób, dla których dokonuje on zakupu. Dane w postaci imienia i nazwiska zostaną zamieszczone na Tourpassie i będą podstawą do weryfikacji tożsamości przez osobę uprawnioną ze strony PKL SA. Adres e-mail oraz nr telefonu komórkowego dotyczy tylko Konsumentów pełnoletnich. Jest to niezbędne dla celów bezpieczeństwa związanego z epidemią SARS-CoV-2.
 10. Dopuszczalna jest zmiana danych osobowych wskazanych w momencie zakupu w terminach określonych w § 6 niniejszego Regulaminu.

§5

Zasady płatności oraz sposób dostarczenia SKIpassu KW/Tourpassu

 1. Płatność za Tourpass/ SKIpass KW jest możliwa za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL SA.
 2. Konsument internetowego systemu sprzedaży przyjmuje do wiadomości, że gdy naciśnie przycisk „POTWIERDŹ ZAKUP” znajdujący się na stronie www.sklep.pkl.pl/koszyk/ summary.htm w zakładce „Koszyk", będzie musiał zapłacić podaną tam cenę wraz z kaucją za kartę zwrotną (o ile występuje).
 3. Konsument powinien wykonać płatność za zamówienie w ciągu 2 godzin od chwili, gdy je złożył. Tourpassy i SKIpassy KW nieopłacone w tym terminie wracają do puli sprzedaży, a zamówienie zostaje anulowane.

Odbiór Tourpassów

 1. Konsument zarejestrowany może wybrać jeden z trzech sposobów dostarczenia zakupionego Tourpassu:
 2. za pomocą poczty elektronicznej,
 3. za pomocą SMS,
 4. przez doładowanie PKLpassu.

Konsument, który wybrał dostarczenie Tourpassu pocztą elektroniczną lub za pomocą SMS, otrzyma go na adres e-mail lub na numer telefonu komórkowego podany przy zamówieniu. Konsument, który wybrał dostarczenie w formie SMS, musi mieć dostęp do Internetu w telefonie komórkowym.

 1. Konsument niezarejestrowany nie może wybrać dostarczenia Tourpassu za pomocą SMS i doładowania karty PKLpass.

Odbiór SKIpassów KW:

 1. Konsument może wybrać jeden z dwóch sposobów dostarczenia zakupionego SKIpassu KW:
  1. poprzez doładowanie karty PKLpass
  2. poprzez odbiór osobisty.

Podczas dokonywania zakupu w zakładce „KROK 2.” Konsument zaznacza pożądaną opcję dostarczenia zakupionego SKIpassu KW.

Doładowanie karty PKLpass:

Warunkiem doładowania jest posiadanie karty PKLPass.

Odbiór osobisty SKIpassów

 1. Konsumenci internetowego systemu sprzedaży mogą odbierać SKIpassy KW w tzw. SKIpassomatach, które znajdują się w poniżej wskazanych miejscach:
 2. Góra Żar, ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie (stacja dolna),
 3. Gubałówka, ul. Na Gubałówkę, 34-500 Zakopane; (stacja dolna),
 4. Jaworzyna Krynicka, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica Zdrój (stacja dolna),
 5. Palenica, ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica (stacja dolna),
 6. Kasprowy Wierch ul. Kuźnice 14, Zakopane 34-500 (stacja dolna),

Konsument, który wybrał odbiór osobisty SKIpassu KW, otrzyma kod do SKIpassomatu na podany numer telefonu, w którym odbierze kartę PKLpass z naładowanym SKIpassem KW. W razie awarii SKIpassomatu można odebrać zakupiony SKIpass KW w siedzibie Biura Obsługi Klienta lub w kasie Ośrodka KW. Można to zrobić najpóźniej na 15 min przed wyznaczoną godziną odjazdu.

§6

Odstąpienie od umowy (rezygnacja z woli Konsumenta)

 1. Konsument może zrezygnować z zakupu, czyli odstąpić od umowy sprzedaży Tourpassu lub SKIpassu KW, którą zawarł z PKL SA podczas zakupu usługi na zasadach opisanych poniżej.
 2. Jeśli Konsument zrezygnuje z usługi, (czyli odstąpi od umowy) wcześniej niż, na co najmniej 24 godziny przed terminem wyjazdu, PKL SA zwróci mu 100% ceny kupionego Tourpassu lub SKIpassu KW.
 3. Jeśli Konsument zrezygnuje z usługi, (czyli odstąpi od umowy) w dniu wyjazdu – najpóźniej na 2 godziny przed wyjazdem, PKL SA zwróci mu 80% ceny kupionego Tourpassu lub SKIpassu KW. PKL SA nie przyjmie rezygnacji, (czyli odstąpienie będzie bezskuteczne), jeśli Konsument zgłosi ją później niż na 2 godziny przed wyjazdem.
 1. Aby odstąpić od umowy zakupu Tourpassów/SKIpassów KW w sklepie online, Konsument musi wykonać czynności opisane w § 7 ust. 7 tego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży PKL SA umowę uważa się za niezawartą.
 3. Zmiana danych osobowych na imiennym Tourpassie jest możliwa najpóźniej na 24 godziny przed godziną przejazdu wskazaną na nim. W celu dokonania zmiany należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pkl.pl wiadomość zawierającą następujące informacje: numer zamówienia, dane osobowe (imię i nazwisko, które mają zostać zmienione), dane osobowe (imię i nazwisko, które mają zostać umieszczone na Tourpassie).
 4. W terminie krótszym niż 24 godziny przed przejazdem zmiana danych osobowych na imiennym Tourpassie jest niemożliwa.

§7

Zasady zwrotów za niewykorzystane Tourpassy i SKIpassy KW

 1. Duża liczba osób, które korzystają z danego ośrodka, złe warunki atmosferyczne i narciarskie oraz częściowe ograniczenie szerokości trasy narciarskiej nie są dla PKL SA podstawą do zwrotu.
 2. Jeśli kolej linowa nie kursuje lub ich ruch został wstrzymany, PKL SA zwraca Konsumentom należność za niewykorzystane Tourpassy/SKIpassy KW na zasadach przedstawionych w niniejszym paragrafie Regulaminu.
 3. Konsument ma prawo do zwrotu zgodnie z ust. 1 niniejszego paragrafu Regulaminu, do 30 dni od dnia, w którym miały być wykonany przejazd.
 4. Zasady i wysokość zwrotu opłaty za Tourpassy i SKIpassy KW zależą od przyczyn i terminu zwrotu.
 5. Zasady zwrotu SKIpassów KW, gdy zostaną zamknięte trasy w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym, są następujące:
 6. SKIpassy KW czterogodzinne
 • jeśli Konsument zwróci SKIpass KW w ciągu dwóch godzin od chwili,
  gdy zacznie z niego korzystać, PKL zwraca 100% ceny;
 • jeśli Konsument zwróci SKIpass KW po czasie dłuższym niż dwie godziny od chwili, gdy zacznie z niego korzystać, PKL SA zwraca 50% ceny;
 1. SKIpassy KW jednodniowe:
 • jeśli Konsument zwróci SKIpass KW w ciągu dwóch godzin od chwili, gdy zacznie z niego korzystać, PKL SA zwraca 100% ceny;
 • jeśli Konsument zwróci SKIpass KW w ciągu czterech godzin od chwili, gdy zacznie z niego korzystać, PKL SA zwraca 50% ceny;
 • jeśli Konsument zwróci SKIpass KW po czasie dłuższym niż cztery godziny od chwili, gdy zacznie z niego korzystać, z ceny jednodniowego SKIpassu KW PKL SA potrąci koszt SKIpassu KW 4-godzinnego i pozostałą kwotę zwróci Konsumentowi;
 1. SKIpassy KW dwudniowe

W przypadku zamknięcia tras w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym stosuje się zasady dotyczące poszczególnych dni jak w lit. b) niniejszego paragrafu dotyczących SKIpassu KW jednodniowego w stosunku do każdego z dnia, w którym SKIpass KW nie został wykorzystany przez Konsumenta w całości.

 1. Zamknięcie jednej z dwóch kolei krzesełkowych w Kotle Goryczkowym lub Gąsienicowym nie stanowi podstawy do otrzymania zwrotu.
 2. Zwrotu należności, o którym mowa w ust. 1 tego paragrafu, dokonuje się w następujący sposób:
 3. Konsument po zalogowaniu się w internetowym systemie sprzedaży na stronie www.sklep.pkl.pl wybiera zakładkę „Twoje zamówienia" i klika „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.
 4. Następnie Konsument wybiera produkt, który chce zwrócić, i naciska przycisk „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.
 5. Konsument zostaje przekierowany na listę produktów, na której zaznacza te, które chce zwrócić, i wpisuje w komentarzu powód zwrotu (pole obowiązkowe).
 6. PKL SA sprawdzi zgodność zwrotu z tym Regulaminem, a następnie wyda dyspozycję zwrotu. Następnie Konsument otrzyma korektę faktury. Po jej akceptacji Konsument otrzyma należny zwrot za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL SA.
 7. W przypadku zakupu Tourpassu/ SKIpassu KW bez rejestracji Konsument zwraca produkt po kliknięciu w odpowiedni link w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Dalsze kroki są takie same jak te opisane w ust. 7 tego paragrafu.
 8. Jeśli zwrot jest zasadny, Konsumentowi zostanie przekazana do podpisania/potwierdzenia paragon lub faktura korygująca. Gdy PKL SA otrzyma podpisany dokument, tj. paragon lub fakturę korygującą, zostanie uruchomiona procedura zwrotu pieniędzy.

§8

Jak można złożyć reklamację

 1. Konsument ma prawo złożyć reklamację, jeśli jego zdaniem PKL SA nie wykonały usługi lub wykonały ją nie tak, jak należy. Reklamację można złożyć do 2 miesięcy, licząc od dnia świadczenia usługi na rzecz Konsumenta przez PKL SA w ośrodku.
 2. Reklamację można złożyć na jeden z trzech poniższych sposobów:
 3. online za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży,
 4. pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@pkl.pl,
 5. pisemnie pod adresem PKL SA wskazanym w § 1 ust. 1.
 6. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Konsumenta, jego adres elektroniczny, pocztowy, numer zamówienia, numer Tourpassu/karty PKLpass oraz przyczyny reklamacji.
 7. Reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych oprócz danych wskazanych w ust. 3 powinna zawierać: numer transakcji, potwierdzenie płatności, kwotę transakcji, nazwisko i imię posiadacza konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji.
 8. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku postępowania reklamacyjnego Konsument zostanie zawiadomiony w formie pisemnej pod adresem wskazanym w § 4 ust. 2 b Regulaminu lub na trwałym nośniku przesłanym na adres e-mail zgodnie z § 4 ust. 2 c.
 9. Jeśli Konsument nie otrzyma zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej wpływu, oznacza to, że została ona uznana.

§9

Dane osobowe Konsumentów

 1. PKL SA zapewnia Konsumentom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych, które Konsument podał podczas rejestracji w internetowym systemie sprzedaży PKL SA (https: //www.sklep.pkl.pl), są Polskie Koleje Linowe SA.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych Konsument może się kontaktować z inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
 4. mailowo iodo@pkl.pl,
 5. w formie pisemnej na adres: PKL SA, ul. Bachledy 7 d, 34-500 Zakopane.
 6. Dane osobowe podawane podczas zakupu biletu przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży oferowanych przez PKL SA oraz Partnerów należących do Grupy Kapitałowej PKL SA tj.: Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA, PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., PKL Horeca Sp. z o.o. usług oraz podejmowania działań zmierzających do jej zawarcia.
 7. Dodatkowo, dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, tj. ochrony życia i zdrowia w związku z pandemią SARS-CoV-2, w szczególności poprzez realizację zaleceń, jakie występują dla branż szczególnie narażonych na rozpowszechnianie wirusa.
 8. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz:
 9. 6 ust. 1 lit. c) – wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności prowadzenie rejestru wypadków, które wystąpiły na zorganizowanych terenach narciarskich, którymi zarządza PKL SA, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 37 ust. 1 ustawy;
 10. 6 ust. 1 lit. d) - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
 11. 6 ust. 1 lit. f) - w kontekście działań promocyjnych, dzięki którym PKL SA sprzedaje swoje usługi oraz zapobiegania oszustwom;
 12. 6 ust. 1 lit. i) – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli Konsument chce zrobić zakupy i zawrzeć umowę z PKL SA przez Internet.
 14. Dane osobowe Konsumenta są udostępniane usługodawcy hostingowemu internetowego systemu sprzedaży PKL SA (https: //www.sklep.pkl.pl/), podmiotom obsługującym płatności elektroniczne oraz partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL SA w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 15. Niezależnie od postanowień ust. 8 tego paragrafu Regulaminu, PKL SA informuje, że przekazuje dane osobowe Konsumenta, który uległ wypadkowi, również Policji, prokuraturze, sądom i zakładom ubezpieczeń w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
 16. Ponadto, by zapewnić monitorowanie oraz kontrolę zasad adekwatności, integralności oraz rozliczalności, przetwarzanie danych w ramach weryfikacji posiadania imiennych biletów przez osobę, dla której został on wydany, może zostać powierzone firmie ochroniarskiej, z którą została zawarta na tę okoliczność stosowna umowa.
 17. Dane mogą być również przekazywane do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Ministra Zdrowia, w związku z realizację celów określonych w art. 17 specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19.
 18. Podane przez Konsumenta dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
 19. Każdy Konsument ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmienić, (czyli sprostować), usunąć z bazy danych, ograniczyć przetwarzanie oraz przenieść dane.
 20. Osobie, której dane dotyczą, w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń oraz w związku z realizacją zaleceń i zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
 21. PKL SA informuje, że na terenie ośrodków prowadzony jest monitoring, w ramach, którego rejestrowane są m.in. wizerunki Konsumentów korzystających z tras narciarskich, urządzeń transportu linowego i obiektów ośrodków. Monitorowanie jest prowadzone, aby zapewnić bezpieczeństwo Konsumentom stacji oraz dla ochrony przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem mienia, agresywnym zachowaniem itp.
 22. Ponadto PKL SA informuje, że jeśli ktoś doznał obrażeń na stoku, każdy narciarz i snowboardzista, który był świadkiem lub uczestnikiem tego zdarzenia, ma obowiązek podać swoje dane osobowe zgodnie z Regulaminem FIS oraz na podstawie art. 37 ust.3 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2019 rpoz.1084 ze zm.). Powyższe dane są potrzebne PKL SA do prowadzenia rejestru wypadków, który również jest udostępniany TOPR/GOPR, a o którym mowa w ust. 6 a) niniejszego paragrafu Regulaminu, a który PKL SA ma obowiązek prowadzić.
 23. Oprócz danych o Konsumencie zebranych podczas rejestracji, zbierane są również dane w postaci plików cookies, które służą do identyfikacji Konsumenta oraz do analizowania sposobu, w jaki korzysta on z internetowego systemu sprzedaży.
 24. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie przetwarzania danych do celów sprzedażowych. Dane osobowe w formie imienia, nazwiska oraz nr telefonu lub adresu 
  e-mail, będą przetwarzane nie dłużej niż 21 dni. Okres przetwarzania wynika z informacji przekazywanych przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz WHO (Światową Organizację Zdrowia).
 25. Konsument ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy prawa.

§10

 Postanowienia końcowe

 1. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za to, że administratorzy serwerów pocztowych blokują przesyłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Konsumenta internetowego systemu sprzedaży oraz za to, że program zainstalowany na komputerze Konsumenta usuwa i blokuje wiadomości e-mail.
 2. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Konsumenta internetowego systemu sprzedaży powstałe, dlatego, że podał on nieprawidłowe dane.
 3. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione, które uzyskały dostęp do konta Konsumenta internetowego systemu sprzedaży w wyniku tego, że Konsument nie zachował zasad ostrożności, gdy posługiwał się loginem i hasłem do konta.
 4. PKL SA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie, który wskaże PKL SA, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich w internetowym systemie sprzedaży. Konsument, który zrobił zakupy (zawarli umowę o świadczenie usług z PKL SA) przed wejściem w życie tego Regulaminu, uznaje jego postanowienia za wiążące, jeśli Konsument wyrazi na to zgodę na zasadach określonych w ust. 5 tego paragrafu Regulaminu.
 5. Umowa pomiędzy PKL SA a Konsumentem, który kupił usługę przed dniem wejścia w życie tego Regulaminu, zostaje rozwiązana w ciągu 14 dni od tej daty, chyba, że Konsument złoży w tym terminie oświadczenie o zgodzie na dalsze świadczenie usług na podstawie tego Regulaminu. Umowa z Konsumentem nie zostaje rozwiązana także wtedy, gdy korzysta on z wykupionej usługi po dacie wejścia w życie tego Regulaminu.
 6. W czasie trwania umowy Konsument ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie, jak również ma także prawo żądać zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba, że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada on charakterowi świadczonej usługi przez PKL SA.
 7. Regulamin obowiązuje od 27 października 2020 r.

 


 

REGULAMIN

Internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów oraz SKIpassów Polskich Kolei Linowych SA

Obowiązuje od dnia 27 października 2020 r.

 

§1.

Postanowienia wstępne

 1. Podmiotem zarządzającym zorganizowanym terenem turystyczno-narciarskim jest Spółka Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Bachledy 7D, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy - KRS, do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000429345, o kapitale zakładowym wynoszącym 172 700 000 zł, wpłaconym w całości, NIP 736-17-16-338, REGON 122633430, zwana dalej „PKL SA".
 2. Internetowa rezerwacja, sprzedaż biletów oraz SKIpassów jest prowadzona na zasadach określonych w tym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem".
 3. Na potrzeby niniejszego regulaminu PKL SA wprowadza słowniczek i nadaje poniższym pojęciom następujące znaczenie:
  • Konsument – osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca czynności prawnej, która nie jest związana bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, korzystająca z usług wybranego Ośrodka;
  • Dokumentami, które uprawniają Konsumenta do korzystania z usług, jakie świadczy PKL SA na terenie Ośrodków PKL są:
 4. Bilet - dokument, który uprawnia do przejazdu kolejami w jedną lub dwie strony oraz potwierdza zawarcie umowy przewozu bagażu podręcznego.
 5. SKIpass – dokument, który uprawnia do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami i wyciągami krzesełkowymi/narciarskimi w zależności od rodzaju wykupionej usługi. SKIpassy kilkudniowe utrzymują ważność w kolejnych dniach od momentu aktywacji. Każdy SKIpass jest indywidulany. Personalizacja następuje przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą.
 6. Karnet rowerowy – dokument, który uprawnia do korzystania z przejazdów koleją linowo-terenową lub wyciągiem krzesełkowym w zależności od rodzaju wykupionej usługi w Ośrodku Mosorny Groń i Góra Żar.

Każdy karnet rowerowy jest indywidulany. Personalizacja następuje w momencie podania danych podczas zakupu karnetu.  

W sprzedaży on-line występuje:

 • Karta dzienna dla rowerzystów, podczas zakupu konsument określa dokładny dzień ważności karty.
 • Karta 10 przejazdowa dla rowerzystów. Konsument podczas zakupu wybiera dokładny dzień, w którym musi nastąpić aktywacja karty, ważność kolejnych przejazdów obowiązuje do końca sezonu rowerowego w Ośrodkach PKL SA.

Karnety dostępne w sklepie online zawierają w cenie ubezpieczenie. W sklepie internetowym nie można zakupić karty sportowej.

 

 • PKLpass – karta elektroniczna, na której zapisywane są SKIpassy/SKIpassy KW/Tourpassy/bilety/karnety rowerowe, które zakupi Konsument. Karta umożliwi wstęp do każdego z ośrodków należących do PKL SA Są to ośrodki: Góry Parkowej, Góry Żar, Gubałówki, Jaworzyny Krynickiej, Kasprowego Wierchu, Palenicy oraz Mosornego Gronia. PKLpass uprawnia do korzystania tylko z jednego ośrodka PKL SA wybranego przez konsumenta/klienta w trakcie zakupu SKIpassu/ SKIpassu KW/Tourpassu/biletu. W przypadku Karnetu rowerowego konsument może korzystać z Ośrodka Mosorny Groń oraz Góra Żar;

PKLpass występuje w formie:

 1. karty bezzwrotnej,
 2. karty zwrotnej.
  • Kaucja – przy wydawaniu karty zwrotnej wskazanej w pkt 3.3 lit. b) pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty;
  • Bagaż podręczny – uprawniony Konsument może mieć ze sobą jeden rodzaj bagażu: rower, deskę snowboardową, jedną parę nart wraz z kijkami, pod warunkiem, że:
 3. długość, szerokość i wysokość bagażu nie przekracza łącznie 130 cm; nie dotyczy to sprzętu narciarskiego,
 4. bagaż nie waży więcej niż 10 kg; nie dotyczy to sprzętu narciarskiego.
 5. wózek dziecięcy nie waży więcej niż 20 kg.

Przewóz bagażu jest możliwy, jeśli regulamin wybranego ośrodka na to zezwala.

 • Bagaż dodatkowy – każdy bagaż, który nie jest bagażem podręcznym lub przekracza parametry podane w punkcie 3.5 podlega dodatkowej opłacie. Przewoźnik ma prawo odmówić przewiezienia bagażu dodatkowego;
 • Cennik - dokument wskazujący aktualne ceny za poszczególne usługi PKL SA, w tym w szczególności bilety, SKIpassy i Karnety rowerowe. Ceny podane są w złotych polski (PLN) i zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zakupu danej usługi PKL SA. Aktualny cennik dostępny jest w siedzibie BOK, biletomatach, ośrodku, bądź na stronie pkl.pl.
 • OWU – Ogólne warunki ubezpieczenia, dokument, z którym Konsument (rowerzysta) kupujący karnet rowerowy tj. Kartę dzienną dla rowerzystów i kartę 10 przejazdową dla rowerzystów zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować ich warunki.

 

Informacje dla konsumentów

 1. Internetowa rezerwacja i sprzedaż biletów, SKIpassów oraz Karnetów rowerowych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej pod adresem sklep.pkl.pl, zwanej dalej „internetowym systemem sprzedaży".
 2. Konsumenci, którzy korzystają z internetowego systemu sprzedaży, powinni przestrzegać przepisów prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu korzystania z Ośrodków Turystyczno-Narciarskich, na którym się znajdują, zarządzanym przez Polskie Koleje Linowe SA. Konsumenci nie mogą wykorzystywać internetowego systemu sprzedaży do dostarczania komukolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. Konsumenci internetowego systemu sprzedaży przyjmują do wiadomości, że bezpieczne kursowanie kolei i wyciągów zależy od panujących warunków atmosferycznych oraz że w przypadku pogorszenia się tych warunków kursowanie kolei i wyciągów może zostać wstrzymane bez uprzedzenia i do odwołania. PKL SA informuje, że aktualny rozkład jazdy kolei i wyciągów oraz dane o panujących warunkach atmosferycznych są dostępne w wybranym przez konsumenta ośrodku.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 5 tego paragrafu regulaminu, każda osoba, która uprawia sport, rekreację lub turystykę na zorganizowanych terenach narciarskich należących do PKL SA na terenie danego ośrodka, powinna słuchać zaleceń służb ratownictwa górskiego, gdy zostanie stwierdzone nadzwyczajne zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w wybranym ośrodku.
 5. W przypadku wystąpienie zagrożenia epidemicznego Konsumenci przebywający na terenie Ośrodka i korzystający z jego usług zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych wskazanych przez PKL; w szczególności konieczne jest zakrywanie ust i nosa oraz korzystanie z rękawiczek. PKL zastrzega sobie prawo do wprowadzania dalszych obowiązków lub ograniczeń w zakresie funkcjonowania i korzystania przez Konsumentów z Ośrodka, związanych z konieczności przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych oraz dbałości o bezpieczeństwo konsumentów korzystających z Ośrodka, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W szczególności takie działania mogą wynikać z aktualnie obowiązujących przepisów, decyzji administracyjnych nałożonych na PKL lub innych źródeł prawa do których stosowania PKL jest zobowiązany, jak również z innych zaleceń lub z własnej inicjatywy PKL. O wszystkich stosowanych przez PKL środkach Konsument zostanie poinformowany przez skorzystaniem z usługi. Nie stosowanie się do zasad przez Konsumenta jest podstawą do odmowy realizacji usługi.
 6. Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z godzinami otwarcia kolei linowo przed zakupem SKIpassu, biletu oraz karnetów rowerowych. Jeśli konsument zakupi SKIpass kilkugodzinny i karnet rowerowy wykraczający poza godziny otwarcia kolei pozostała należność za niewykorzystany SKIpass i Karnet rowerowy nie będzie mu zwracana.
 7. W ośrodku Palenica w Szczawnicy, w ramach wykonywanej usługi PKL SA wykona na rzecz Użytkownika (zwanego także Kupującym lub Klientem) usługę przejazdu koleją linową lub zjeżdżalną grawitacyjną (w zależności od wybranego przez Klienta wariantu Biletu) oraz w każdym przypadku automatycznie wykona pamiątkowe zdjęcia Użytkownika, w tym – w zależności od sytuacji – w otoczeniu innych Użytkowników korzystających z kolei liniowej lub zjeżdżalni grawitacyjnej). Korzystając z usługi Użytkownik zezwala na nieodpłatne rozpowszechnienie jego wizerunku, utrwalonego w formie pamiątkowego zdjęcia, poprzez jego czasową publikację na monitorze umieszczonym przy stacji końcowej kolei (zjeżdżalni grawitacyjnej), w tym w celu zapoznania się przez Użytkownika z pamiątkowym zdjęciem i przedstawienia mu oferty zakupu zdjęcia. Zakres usługi ograniczony jest do wykonania zdjęcia Klientowi. Klient ma możliwość w ramach osobnej usługi w szczególności zakupu wydrukowanego zdjęcia lub zakupu oferowanych przez PKL SA przedmiotów spersonalizowanych dla Klienta poprzez użycie wykonanego zdjęcia. Szczegółowy zakres i warunki takich dodatkowych usług określa odrębny cennik. Nieskorzystanie z ww. dodatkowych usług nie stanowi podstawy do obniżenia ceny Biletu lub SKIPassu.
 8. W sprawach nieuregulowanych regulaminem w zakresie praw i obowiązków Konsumenta mają zastosowanie odpowiednie postanowienia w wybranym przez Konsumenta Ośrodku:
 9. Gubałówka, Butorowy Wierch – „Regulamin Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Gubałówka”
 10. Góra Parkowa: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Góra Parkowa”
 11. Góra Żar: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Góra Żar”
 12. Góra Żar: „Regulamin tras rowerowych Góra Żar PKL S.A”
 13. Palenica: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Palenica”
 14. Mosorny Groń: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Mosorny Groń”
 15. Mosorny Groń: Regulamin tras rowerowych Mosorny Groń PKL S.A”
 16. Jaworzyna Krynicka: „Regulamin korzystania ze Stacji Narciarskiej Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdroju”
 17. OWU – „Ogólne warunku ubezpieczenia Rowerzystów w ramach zakupionych karnetów rowerowych: Karty dziennej dla rowerzystów i karty 10 przejazdowej dla rowerzystów”

 

Wymagania techniczne do zakupu

 1. Do korzystania z internetowego systemu sprzedaży niezbędne są:
 2. komputer klasy PC lub urządzenie przenośne;
 3. dostęp do internetu;
 4. zainstalowane w systemie komputera lub urządzenia przenośnego przeglądarka internetowa (Internet Explorer wersja 11.0 lub wyższa, Mozilla Firefox wersja 50.0 lub wyższa, Opera wersja 42.0 lub wyższa, Google Chrome wersja 55.0 lub wyższa) oraz program do otwierania plików pdf.

Zakup

 1. PKL SA prowadzi internetową rezerwację i sprzedaż biletów, SKIpassów oraz Karnetów rowerowych przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych lub awarii.
 2. Czas trwania usługi, jaką PKL SA świadczy Konsumentowi, który kupił dany produkt za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, zależy od rodzaju danego biletu, SKIpassu, Karnetu rowerowego i innego produktu oraz okresu jego ważności.

 

§2

Opłaty za bilety i SKIpassy

 1. PKL SA zastrzega, że w przypadku znacznego zainteresowania daną usługą może wprowadzić ograniczenie liczby biletów,SKIpassów oraz Karnetów rowerowych, które dany Konsument może zarezerwować i kupić na określony termin.
 2. PKL SA zastrzega, że w przypadku wprowadzenia zagrożenia epidemicznego może ograniczać liczbę dostępnych Biletów, Skipassów oraz Karnetów rowerowych oferowanych dla Konsumenta do rezerwacji i zakupu na określony termin, celem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

Kary

 1. PKL SA zabrania konsumentowi pod rygorem kary zablokowania SKIpassu i Karnetów rowerowych:
 2. udostępniania innym osobom spersonalizowanego SKIpassu i Karnetu rowerowego,
 3. korzystania z biletu lub SKIpassu w cenie ulgowej, gdy konsument nie ma prawa do ulgi (stawek preferencyjnych).

PKL SA zabrania konsumentowi korzystania ze zorganizowanego terenu turystyczno-narciarskiego bez ważnego biletu lub SKIpassu, Karnetu Rowerowego.

 1. Pracownicy obsługi mogą sprawdzać, czy konsument przestrzega zasad korzystania z SKIpassów i Karnetów rowerowych.
 2. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu pracownik BOK/kas (kasjer) PKL SA pobiera od Konsumenta właściwą należność za przewóz koleją (wyciągiem) i opłatę dodatkową.
 3. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie Konsumenta do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu koleją (wyciągiem) pracownik BOK/kas (kasjer) pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową do zapłaty w kasie ośrodka lub w BOK ośrodka.
 4. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez PKL SA, podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty - umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez Konsumenta, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 5. PKL SA jest uprawniona do:
 6. w razie odmowy zapłacenia należności - żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości Konsumenta;
 7. w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu PKL SA odmawia Konsumentowi wykonania usługi do czasu nabycia przez niego właściwego uprawnienia przewozowego;
 8. w razie uzasadnionego podejrzenia, że okazany przez Konsumenta dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony - zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub Policji, z powiadomieniem wystawcy dokumentu.
 9. W przypadku, o którym mowa w pkt 7 lit. c), do czasu przybycia funkcjonariusza Policji lub innych organów porządkowych, Konsument obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzania kontroli albo w innym miejscu wskazanym przez pracownika obsługi PKL SA.

Kaucje

 1. Karta zwrotna PKLPass jest własnością PKL SA Konsument jest jej posiadaczem na czas korzystania z usługi po wpłaceniu kaucji. Wynosi ona 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) i konsument opłaca ją przy zakupie biletu, SKIpassów i Karnetu rowerowego.
 2. Zwrot kaucji za kartę zwrotną można otrzymać do końca października każdego roku w sezonie, w którym została zakupiona. Do tego czasu konsument musi zwrócić kartę. Można otrzymać zwrot tylko w kasie ośrodka, siedzibie BOK i w tzw. zwrotomacie. Karta, którą oddał konsument , nie może posiadać pęknięć, odgięć lub innych widocznych uszkodzeń mechanicznych w przeciwnym przypadku konsument nie otrzyma zwrotu kaucji.
 3. Karta zwrotna stanowi własność PKL S.A., zaś Konsument po uiszczeniu kaucji, jest

jej posiadaczem. Użytkownik uiszcza kaucję łącznie z zapłatą ceny za zakupiony Bilet,  SKIpass i Karnet rowerowy.

 

§3

Komu przysługują ulgowe bilety i SKIpassy

 1. Bilety ulgowe mogą otrzymać:
 2. dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
 3. młodzież w wieku 15–26 lat – na podstawie:
 • ważnej legitymacji szkolnej;
 • ważnej legitymacji studenckiej;
 • ważnej legitymacji doktoranta poświadczonej na kolejny okres przez uczelnię wyższą;
 • dla zagranicznej młodzieży szkolnej i studentów do 26 r.ż. na podstawie legitymacji ISIC lub Euro 26;
 1. osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 2. przewodnicy lub opiekunowie grup szkolnych. Przewodnik/pilot grupy prowadzący min. 10 podopiecznych (jeden na całą grupę). Opiekunowie grup szkolnych 1 opiekun na 10 podopiecznych.
 3. Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2019 poz. 1172 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 4. Osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0", „O", „o" albo „h";
 5. Opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów e) i f);
 6. SKIpassy ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:
 7. dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
 8. osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 9. osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2019 poz. 1172 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 10. osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0”, „O”, „o” albo „h”;
 11. opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów c) i d);
 12. Darmowe przejazdy przysługują dzieciom do ukończenia 4 roku życia – opiekun dziecka zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wiek dziecka.
 13. Na Karnety rowerowe nie przysługują ulgi.

 

§4

Konto Konsumenta i sposób zakupu

 1. Konsument zamawia i kupuje bilety, SKIpassy i Karnetu rowerowego w internetowym systemie sprzedaży za pomocą indywidualnego konta.
 2. Aby założyć konto, Konsument musi się zarejestrować, w tym podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. adres poczty elektronicznej, który będzie loginem identyfikatorem użytkownika;
  4. numer telefonu komórkowego
 3. Konsument uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez login (identyfikator użytkownika) i hasło.
 4. Konsument może kupić bilety, Skipassy oraz Karnet rowerowy bez rejestracji, po podaniu danych niezbędnych do realizacji zakupów.
 5. Konsument w celu zakupu Karnetu rowerowego musi zapoznać się z OWU oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z nim.

 

§5

Zasady płatności oraz sposób dostarczenia biletu, SKIpassu, Karnetu rowerowego

 1. Płatność za bilet/SKIpass/Karnet rowerowy jest możliwa za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL SA.
 2. Konsument internetowego systemu sprzedaży przyjmuje do wiadomości, że gdy naciśnie przycisk „POTWIERDŹ ZAKUP znajdujący się na stronie www.sklep.pkl.pl/ koszyk/summary.html w zakładce „Koszyk", będzie musiał zapłacić podaną tam cenę wraz z kaucją za kartę zwrotną (o ile występuje).\
 3. Konsument powinien wykonać płatność za zamówienie w ciągu 2 godzin od chwili, gdy je złożył. Bilety, SKIpassy i Karnety rowerowe nieopłacone w tym terminie wracają do puli sprzedaży, a zamówienie zostaje anulowane.

Odbiór biletów

 1. Konsument może wybrać jeden z trzech sposobów dostarczenia zakupionego biletu:
 • za pomocą poczty elektronicznej,
 • za pomocą SMS
 • przez doładowanie PKLpassu.

Konsument, który wybrał dostarczenie biletu pocztą elektroniczną lub za pomocą SMS, otrzyma go na adres e-mail lub na numer telefonu komórkowego podany przy zamówieniu. Konsument, który wybrał dostarczenie w formie SMS, musi mieć dostęp do internetu w telefonie komórkowym.

Odbiór SKIpassów i Karnetu Rowerowego :

 1. Konsument może wybrać jeden z dwóch sposobów dostarczenia zakupionego SKIpassu i Karneu Rowerowego:
  1. poprzez doładowanie karty PKLpass
  2. poprzez odbiór osobisty

Podczas dokonywania zakupu w zakładce „ KROK 2.” Konsument zaznacza pożądaną opcję dostarczenia zakupionego SKIpassu/ Karnetu rowerowego.

Doładowanie karty PKLpass:

 1. Warunkiem doładowania jest posiadanie karty PKLPass.

 

Odbiór osobisty SKIpassów i Karnetu Rowerowego

 1. Konsumenci Internetowego systemu sprzedaży mogą odbierać zakupine SKIpassy/ Karnety rowerowe w tzw. SKIpassomatach, które znajdują się w poniżej wskazanych miejscach:
 2. Góra Żar, ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie (stacja dolna),
 3. Gubałówka, ul. Na Gubałówkę, 34-500 Zakopane; (stacja dolna),
 4. Jaworzyna Krynicka, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica Zdrój (stacja dolna),
 5. Palenica, ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica (stacja dolna),
 6. Konsument, który wybrał odbiór osobisty SKIpassu/karnetu rowerowego, otrzyma kod do SKIpassomatu na podany numer telefonu, w którym odbierze kartę PKLpass z naładowanym SKIpassem/Karnetem rowerowym. W razie awarii SKIpassomatu należy zgłosić się w biurze obsługi klienta lub w kasie Ośrodka.

§6

Odstąpienie od umowy (rezygnacja z woli konsumenta)

 1. Konsument może zrezygnować z zakupu, czyli odstąpić od umowy sprzedaży biletu, SKIpassu lub Karnetów rowerowych, którą zawarł z PKL SA podczas zakupu usługi na zasadach opisanych poniżej.
 2. Jeśli konsument zrezygnuje z usługi, (czyli odstąpi od umowy) wcześniej niż, na co najmniej 24 godziny przed terminem wyjazdu, PKL SA zwróci mu 100% ceny kupionego biletu, SKIpassu, Karty dziennej dla rowerzystów lub karty 10 przejazdowej dla rowerzystów.
 3. PKL SA nie przyjmie rezygnacji, (czyli odstąpienie będzie bezskuteczne), jeśli konsument zgłosi chęć odstąpienia w dniu wyjazdu koleją.
 4. Aby odstąpić od umowy zakupu biletów/SKIpassów/Karnetów rowerowych w sklepie online, Konsument musi wykonać czynności opisane w § 7 ust. 8 tego Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży PKL SA umowę uważa się za niezawartą.

§7

Zasady zwrotów za niewykorzystane bilety,SKIpassy, Karty dzienne dla rowerzystów

 1. Duża liczba osób, które korzystają z danego ośrodka i trasy rowerowej, złe warunki atmosferyczne i narciarskie, oraz częściowe ograniczenie szerokości trasy narciarskiej nie są dla PKL SA podstawą do zwrotu.
 2. Jeśli koleje linowe/linowo-terenowe nie kursują lub ich ruch został wstrzymany, PKL SA zwraca Konsumentom należność za niewykorzystane bilety/SKIpassy/Karty dzienne dla rowerzystów na zasadach przedstawionych w niniejszym paragrafie regulaminu.
 3. Konsument ma prawo do zwrotu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu regulaminu, do 30 dni od dnia, w którym miały być wykonany przejazd.
 4. Zasady i wysokość zwrotu opłaty za bilety/SKIpassy/Karnety rowerowe zależą od przyczyn i terminu zwrotu.
 5. Zasady zwrotu SKIpassów, gdy zostaną zamknięte trasy narciarskie:
 6. W przypadku, kiedy wstrzymanie kursowania wyciągu/kolei nastąpi przed upływem połowy czasu ważności SKIpassu, Konsument otrzymuje zwrot w wysokości 100%.
 7. W przypadku, kiedy wstrzymanie kursowania wyciągu/kolei nastąpi po wykorzystaniu połowy czasu ważności SKIpassu, Konsument otrzyma zwrot w wysokości 50%.
 8. Zasady zwrotu Karty dziennej dla rowerzystów,
 9. W przypadku, kiedy wstrzymanie kursowania kolei linowo-terenowej/kolei krzesełkowej nastąpi przed upływem połowy czasu ważności karty dziennej dla rowerzystów, Konsument otrzymuje zwrot w wysokości 100%.
 10. W przypadku, kiedy wstrzymanie kursowania kolei linowo-terenowej/kolei krzesełkowej nastąpi po wykorzystaniu połowy czasu ważności karty dziennej dla rowerzystów, Konsument otrzyma zwrot w wysokości 50%.
 11. Karty 10 przejazdowe dla rowerzystów nie podlegają zwrotowi.
 12. Zwrotu należności, o którym mowa w ust. 2 tego paragrafu, dokonuje się w następujący sposób:
 13. Konsument po zalogowaniu się w internetowym systemie sprzedaży na stronie www.sklep.pkl.pl wybiera zakładkę „Twoje zamówienia" i klika „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.
 14. Następnie Konsument wybiera produkt, który chce zwrócić, i naciska przycisk „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.
 15. Konsument zostaje przekierowany na listę produktów, na której zaznacza te, które chce zwrócić, i wpisuje w komentarzu powód zwrotu (pole obowiązkowe).
 16. PKL SA sprawdzi zgodność zwrotu z tym regulaminem, a następnie wyda dyspozycję zwrotu. Następnie Konsument otrzyma korektę faktury. Po jej akceptacji Konsument otrzyma należny zwrot za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL SA.
 17. W przypadku zakupu biletu/ SKIpassu bez rejestracji Konsument zwraca produkt po kliknięciu w odpowiedni link w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Dalsze kroki są takie same jak te opisane w ust. 6 tego paragrafu.

 

§8

Jak można złożyć reklamację

 1. Konsument ma prawo złożyć reklamację, jeśli jego zdaniem PKL SA nie wykonały usługi lub wykonały ją nie tak, jak należy. Reklamację można złożyć do 2 miesięcy, licząc od dnia świadczenia usługi na rzecz Konsumenta przez PKL SA w ośrodku.
 2. Reklamację można złożyć na jeden z dwóch poniższych sposobów:
 3. online za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży
 4. pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@pkl.pl,
 5. pisemnie pod adresem PKL SA wskazanym w § 1 ust. 1.
 6. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Konsumenta, jego adres elektroniczny, pocztowy, numer zamówienia, numer biletu/karty PKLpass oraz przyczyny reklamacji.
 7. Reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych oprócz danych wskazanych w ust. 3 powinna zawierać: numer transakcji, potwierdzenie płatności, kwotę transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji.
 8. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku postępowania reklamacyjnego Konsument zostanie zawiadomiony w formie pisemnej pod adresem wskazanym w § 4 ust. 2 b regulaminu lub na trwałym nośniku przesłanym na adres e-mail zgodnie z § 4 ust. 2 c.
 9. Jeśli Konsument nie otrzyma zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej wpływu, oznacza to, że została ona uznana.

§9

Dane osobowe konsumentów

 1. PKL SA zapewnia Konsumentom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych, które Konsument podał podczas rejestracji w internetowym systemie sprzedaży PKL SA (https://www.sklep.pkl.pl), oraz wszelkich innych danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji opisanych w Regulaminie usług, w tym także w zakresie wykonywania pamiątkowych zdjęć podczas przejazdu koleją linową oraz zjeżdżalnią grawitacyjną w Ośrodku Palenica są Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7 d.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych Konsument może się kontaktować z inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
  1. mailowo iodo@pkl.pl,
  2. w formie pisemnej na adres: PKL SA, ul. Bachledy 7 d, 34-500 Zakopane.
 4. Dane osobowe, które Konsument podaje w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane w następujących celach:
  1. realizacji umowy sprzedaży usług PKL SA oraz usług partnerów, którzy należą do Grupy Kapitałowej PKL SA. Są to: Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA, PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., PKL Horeca Sp. z o.o., (art. 6 ust 1 lit. b) RODO);
  2. działań promocyjnych, dzięki którym PKL SA sprzedaje swoje usługi ( art.6 ust 1 lit. f) RODO),
  3. prowadzenia rejestru wypadków, które wystąpiły na zorganizowanych terenach narciarskich, którymi zarządza PKL SA (PKL SA ma taki obowiązek na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli Konsument chce zrobić zakupy i zawrzeć umowę z PKL SA przez Internet.
 6. Dane osobowe Konsumenta są udostępniane usługodawcy hostingowemu internetowego systemu sprzedaży PKL SA (https://www.sklep.pkl.pl/), podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, firmie ubezpieczeniowej PZU S.A. w związku z realizacją usługi ubezpieczenia NNW i OC zawartą w Karcie rowerowej, partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL SA w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 7. Niezależnie od postanowień ust. 6 tego paragrafu Regulaminu, PKL SA informuje, że przekazuje dane osobowe Konsumenta, który uległ wypadkowi, również Policji, prokuraturze, sądom i zakładom ubezpieczeń w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
 8. Każdy Konsument ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmienić, (czyli sprostować), usunąć z bazy danych, ograniczyć przetwarzanie oraz przenieść dane.
 9. Osoba, której dane dotyczą, w każdej chwili może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba, że administrator danych osobowych wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 10. PKL SA informuje, że na terenie ośrodków prowadzony jest monitoring, w ramach, którego rejestrowane są m.in. wizerunki Konsumentów korzystających z tras narciarskich, urządzeń transportu linowego i obiektów ośrodków. Monitorowanie jest prowadzone, aby zapewnić bezpieczeństwo Konsumentom stacji oraz dla ochrony przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem mienia, agresywnym zachowaniem itp.
 11. Ponadto PKL SA informuje, że jeśli ktoś doznał obrażeń na stoku, każdy narciarz i snowboardzista, który był świadkiem lub uczestnikiem tego zdarzenia, ma obowiązek podać swoje dane osobowe zgodnie z regulaminem FIS oraz na podstawie art. 37 ust.3 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2019r. poz.1084 ze zm). Powyższe dane są potrzebne PKL SA do prowadzenia rejestru wypadków, który również jest udostępniany TOPR/GOPR/ubezpieczycielowi, a o którym mowa w ust. 4 c niniejszego paragrafu Regulaminu, a który PKL SA ma obowiązek prowadzić.
 12. Oprócz danych o Konsumencie zebranych podczas rejestracji są również zbierane dane w postaci plików cookies, które służą do identyfikacji Konsumenta oraz do analizowania sposobu, w jaki korzysta on z internetowego systemu sprzedaży.
 13. Podane w formularzu dane osobowe są przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zastrzeżeniem zdania 2. Zarejestrowane wizerunki Konsumentów:
 14. w ramach prowadzonego monitoringu w postaci nagrań, będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, po upływie, którego podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których zarejestrowane nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konsument ma prawo dostępu do monitoringu wyłącznie za pośrednictwem Policji lub gdy jego wizerunek występuje na nagraniu.
 15. utrwalone w ramach pamiątkowych zdjęć w Ośrodku Palenica, tj. w celu realizacji usług, o których mowa w § 1 ust. 8 Regulaminu, będą przetwarzane:
 • w przypadku braku zakupu zdjęcia – przez 2 godziny od momentu wykonania zdjęcia,
 • w przypadku zakupu zdjęcia – przez okres 30 dni od momentu wykonania zdjęcia (udostępnione Konsumentowi pod szczegółowym linkiem).
 1. Konsument ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy prawa.

 

§10

Postanowienia końcowe

 1. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za to, że administratorzy serwerów pocztowych blokują przesyłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Konsumenta internetowego systemu sprzedaży oraz za to, że program zainstalowany na komputerze Konsumenta usuwa i blokuje wiadomości e-mail.
 2. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Konsumenta internetowego systemu sprzedaży powstałe, dlatego, że podał on nieprawidłowe dane.
 3. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione, które uzyskały dostęp do konta Konsumenta internetowego systemu sprzedaży w wyniku tego, że Konsument nie zachował zasad ostrożności, gdy posługiwał się loginem i hasłem do konta.
 4. PKL SA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie, który wskaże PKL SA, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich w internetowym systemie sprzedaży. Konsument, który zrobił zakupy (zawarli umowę o świadczenie usług z PKL SA) przed wejściem w życie tego regulaminu, uznaje jego postanowienia za wiążące, jeśli Konsument wyrazi na to zgodę na zasadach określonych w ust. 5 tego paragrafu regulaminu.
 5. Umowa pomiędzy PKL SA a Konsumentem, który kupił usługę przed dniem wejścia w życie tego regulaminu, zostaje rozwiązana w ciągu 14 dni od tej daty, chyba, że Konsument złoży w tym terminie oświadczenie o zgodzie na dalsze świadczenie usług na podstawie tego regulaminu. Umowa z Konsumentem nie zostaje rozwiązana także wtedy, gdy korzysta on z wykupionej usługi po dacie wejścia w życie tego regulaminu.
 6. W czasie trwania umowy Konsument ma prawo żądać:
 • potwierdzenia jej treści na piśmie,
 • zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba, że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada charakterowi świadczonej usługi.

Regulamin obowiązuje od 27 października 202 

 


 

Regulamin Promocji

Jeden Bilet Dwie Atrakcje” Kasprowy Wierch + Termy BUKOVINA

(zwany dalej „regulaminem”)

 • W ramach promocji „Jeden Bilet Dwie Atrakcje” (zwanej dalej „Promocją”) oferujemy zakup „Biletu Łączonego”, uprawniającego do skorzystania w promocyjnej cenie z dwóch atrakcji:

            Przejazdu góra – dół koleją linową Kasprowy Wierch oraz 3 godzinnego pobytu w Termach                BUKOVINA.

 1. Promocja organizowana jest przez Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej oraz przez Polskie Koleje Linowe SA z siedzibą w Zakopanem. Przed wejściem do Term BUKOVINA oraz przed skorzystaniem z przejazdu koleją linową na Kasprowy Wierch należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, regulaminem obowiązującym na terenie Term BUKOVINA, jak również regulaminami PKL SA: „Regulamin Internetowej rezerwacji i sprzedaży Tourpassów/SKIpassów KW innych produktów Polskich Kolei Linowych SA w ośrodku Kasprowy Wierch (wersja obowiązująca od dnia 10 maja 2018 r.)” oraz „Regulamin Korzystania Z Ośrodka Turystyczno - Narciarskiego Kasprowy Wierch znajdującego się na zorganizowanych terenach Turystyczno - Narciarskich zarządzanych przez Spółkę Polskie Koleje Linowe SA (wersja obowiązująca od dnia 09 stycznia 2018 r.)”. Regulaminy można znaleźć na stronie www.pkl.pl.

Ww. regulaminy regulują zasady korzystania z obiektów objętych niniejszą Promocją, a także zawierają m.in. szczegółowe informacje o danych identyfikujących przedsiębiorców świadczących usługi w ramach Promocji, jak również o stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji i zwrotów.

 1. Promocja trwa od dnia 23 listopada 2019 r. do 30 września 2020 r. z wyjątkiem przerw technicznych.
 2. Skorzystanie z usług świadczonych na podstawie Biletu Łączonego może odbyć się:
 3. dla przejazdu na Kasprowy Wierch - wyłącznie w dniu i godzinie oznaczonej na bilecie,
 4. dla wstępu do Term BUKOVINA bez strefy saun w dowolnym terminie w trakcie trwania promocji.
 5. Kolejność korzystania z usług świadczonych na podstawie Biletu Łączonego jest dowolna. Zwrot przysługuje tylko, gdy niewykorzystany bilet zostanie zwrócony nie później niż 24 godziny przed planowanym przejazdem.

W dniu przejazdu lub po skorzystaniu z jednej dowolnej usługi Bilet Łączony nie podlega zwrotowi poza warunkami zawartymi w pkt 8.

 1. Cena Biletu Łączonego w niskim sezonie  (02.03.2019 - 10.04.2020; 20.04.2020 - 30.04.2020;  05.2020 - 10.06.2020) wynosi:
 • 129 zł – bilet normalny;
 • 99 zł – bilet ulgowy.

Cena Biletu Łączonego w wysokim sezonie (23.12.2019-01.03.2020; 11.04.2020-19.04.2020;  01.05.2020 -07.05.2020; 11.06.2019-30.09.2020) wynosi:

 • 159zł – bilet normalny;
 • 129 zł – bilet ulgowy

Uprawnionymi do korzystania z biletu ulgowego są:

 • Dzieci do 10 lat – bez okazania dokumentu.
 • Dzieci i młodzież szkolna na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
 • Studenci do 26 roku życia na podstawie ważnej polskiej legitymacji studenckiej, legitymacji ISIC oraz EURO 26.
 • Osoby po 65 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek
 1. Zakupu Biletu Łączonego można dokonać bezpośrednio w siedzibach Biur Obsługi Klienta PKL SA, kasach Term BUKOVINA, oraz Polskich Kolei Linowych SA, on-line na stronach internetowych obu podmiotów oraz w biletomatach PKL SA.
 2. Skorzystanie z obu atrakcji oferowanych w ramach niniejszej Promocji możliwe jest jedynie po okazaniu przy wejściu na dany obiekt zakupionego Biletu Łączonego oraz w przypadku zakupu biletu ulgowego – okazania dokumentu wykazującego uprawnienie do korzystania z ulgi.
 3. Wyjątek, od zasady wskazanej w pkt. 4, stanowi sytuacja, gdy:

Kolej linowa na Kasprowy Wierch jest nieczynna w dniu i godzinie oznaczonej na bilecie. Zwrot dotyczy tylko części ceny biletu, która dotyczy KL Kasprowy Wierch.

Realizacja zwrotu jest możliwa:

  1. Dla biletów zakupionych na stronie www.pkl.pl zwrot realizowany jest bezpośrednio w sklepie online (instrukcja zwrotu dostępna jest na pkl.pl zakładka regulaminy).
  2. Dla biletów zakupionych w siedzibach Biur Obsługi Klienta PKL SA i biletomatach PKL SA zwroty realizowane są również w siedzibach BOK PKL SA w następujących lokalizacjach: siedziba BOK Gubałówka przy dolnej stacji KLT Gubałówka (34-500 Zakopane ul. Droga na Gubałówkę 4), oraz siedziba BOK Kuźnice przy dolnej stacji KL Kasprowy Wierch (34-500 Zakopane ul. Kuźnice 14).
  3. Dla biletów zakupionych w Punktach Obsługi Klienta Term BUKOVINA oraz na stronie www.termybukovina.pl zwrot realizuje Punkt Obsługi Klienta Term BUKOVINA.
  4. W przypadku niekursowania kolei linowej na Kasprowy Wierch klient otrzyma częściowy zwrot za niewykorzystaną usługę przejazdu, zaś wejście do Term BUKOVINA jest do wykorzystania,
  5. Szczegółowy cennik zwrotu dostępny jest w siedzibach BOK PKL SA wymienionych w niniejszym punkcie lit. b) oraz Punkcie Obsługi Klienta Term BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska, ul. Sportowa 22.
  6. Zwrot należnej kwoty za niewykorzystaną usługę można uzyskać po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu (paragon, faktura) otrzymanego przy zakupie biletu.
  7. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami pozostałych regulaminów, o których mowa w pkt 2, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
  8. Wejście do strefy saun w Termach BUKOVINA, jak i korzystanie z innych płatnych atrakcji oferowanych w Termach BUKOVINA, wymaga dokonania oddzielnej opłaty zgodnie z cennikiem.
  9. Przekroczenie czasu pobytu w Termach BUKOVINA skutkuje dodatkową opłatą zgodną z cennikiem.
  10. Zniżki oraz rabaty nie kumulują się i nie mogą być łączone.

 

 


 

 

 Regulamin Promocji

„Jeden Bilet Dwie Atrakcje”

Gubałówka + Termy BUKOVINA

(Zwany Dalej „Regulaminem”)

 1. W ramach promocji „Jeden bilet dwie atrakcje” (zwanej dalej „Promocją”) oferujemy zakup „Biletu Łączonego”, uprawniającego do skorzystania w promocyjnej cenie z dwóch atrakcji:

Przejazdu góra – dół koleją linowo-terenową Gubałówka oraz 2,5 godzinnego pobytu
w Termach BUKOVINA.

 1. Promocja organizowana jest przez Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o.
  z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej oraz przez Polskie Koleje Linowe SA z siedzibą
  w Zakopanem. Przed wejściem do Term BUKOVINA oraz przed skorzystaniem z przejazdu koleją linowo-terenową Gubałówka należy zapoznać się z niniejszym regulaminem, regulaminem obowiązującym na terenie Term BUKOVINA, jak również regulaminem
  PKL: „Internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów/SKIpassów Polskich Kolei Linowych SA (wersja obowiązująca od dnia 10 maja 2018 r.) „ znajdującym się na stronie www.pkl.pl.

Ww. regulaminy regulują zasady korzystania z obiektów objętych niniejszą Promocją, a także zawierają m.in. szczegółowe informacje o danych identyfikujących przedsiębiorców świadczących usługi w ramach Promocji, jak również o stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji i zwrotów.

 1. Promocja trwa od dnia 23 listopada 2019 r. do 30 września 2020r. z wyjątkiem przerw technicznych.
 2. Skorzystanie z usług świadczonych na podstawie Biletu Łączonego może odbyć się:
 3. dla przejazdu na Gubałówkę - wyłącznie w dniu oznaczonym na bilecie,
 4. dla wstępu do Term BUKOVINA bez strefy saun w dowolnym terminie w trakcie trwania promocji.
 5. Kolejność korzystania z usług świadczonych na podstawie Biletu Łączonego jest dowolna.

Zwrot przysługuje tylko, gdy niewykorzystany bilet zostanie zwrócony nie później niż
24 godziny przed planowanym przejazdem. W dniu przejazdu lub po skorzystaniu
z jednej dowolnej usługi Bilet Łączony nie podlega zwrotowi poza warunkami zawartymi w pkt 8.

 1. Cena Biletu Łączonego w niskim sezonie (02.03.2019 - 10.04.2020  04.2020 - 30.04.2020;  08.05.2020 - 10.06.2020) wynosi:
 • 69 zł – bilet normalny;
 • 49 zł – bilet ulgowy.

            Cena Biletu Łączonego w wysokim sezonie (23.12.2019-01.03.2020; 11.04.2020 -19.04.2020;  01.05.2020 - 07.05.2020; 11.06.2019 - 30.09.2020) wynosi:

 • 89 zł – bilet normalny;
 • 64 zł – bilet ulgowy

       Uprawnionymi do korzystania z biletu ulgowego są:

 • Dzieci do 10 lat – bez okazania dokumentu.
 • Dzieci i młodzież szkolna na podstawie ważnej legitymacji szkolnej.
 • Studenci do 26 roku życia na podstawie ważnej polskiej legitymacji studenckiej, legitymacji ISIC oraz EURO 26.
 • Osoby po 65 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek
 1. Zakupu Biletu Łączonego można dokonać bezpośrednio w siedzibach Biur Obsługi Klienta
  i kasach Term BUKOVINA oraz Polskich Kolei Linowych SA, on-line na stronach internetowych obu podmiotów oraz w biletomatach PKL SA.
 2. Skorzystanie z obu atrakcji oferowanych w ramach niniejszej Promocji możliwe jest jedynie po okazaniu przy wejściu na dany obiekt zakupionego Biletu Łączonego oraz w przypadku zakupu biletu ulgowego – okazaniu dokumentu wykazującego uprawnienie do korzystania
  z ulgi.
 3. Wyjątek, od zasady wskazanej w pkt. 4, stanowi sytuacja, gdy:

Kolej linowo-terenowa na Gubałówkę jest nieczynna w dniu oznaczonym na bilecie.

Zwrot dotyczy tylko części ceny biletu, która dotyczy KL-T na Gubałówkę.

Realizacja zwrotu jest możliwa:

 1. Dla biletów zakupionych na stronie www.pkl.pl zwrot realizowany jest bezpośrednio w sklepie online (instrukcja zwrotu dostępna jest na pkl.pl zakładka regulaminy).
 2. Dla biletów zakupionych w siedzibach Biur Obsługi Klienta PKL SA i biletomatach PKL SA, zwroty realizowane są również w siedzibach BOK PKL SA w następujących lokalizacjach: siedziba BOK Gubałówka przy dolnej stacji KLT Gubałówka (34-500 Zakopane ul. Droga na Gubałówkę 4), oraz siedziba BOK Kuźnice przy dolnej stacji KL Kasprowy Wierch (34-500 Zakopane ul. Kuźnice 14).
 3. Dla biletów zakupionych w Punktach Obsługi Klienta Term BUKOVINA oraz
  na stronie www.termybukovina.pl zwrot realizuje Punkt Obsługi Klienta Term BUKOVINA.
 4. W przypadku niekursowania kolei linowo-terenowej na Gubałówkę klient otrzyma zwrot za niewykorzystaną usługę przejazdu, zaś wejście do Term BUKOVINA jest
  do wykorzystania.
 5. Szczegółowy cennik zwrotu dostępny jest w siedzibach BOK PKL SA wymienionych w niniejszym punkcie lit. b) oraz Punkcie Obsługi Klienta Term BUKOVINA, Bukowina Tatrzańska, ul. Sportowa 22
 6. Zwrot należnej kwoty za niewykorzystaną usługę można uzyskać po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu (paragon, faktura) otrzymanego przy zakupie biletu.
 7. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami pozostałych regulaminów, o których mowa w pkt 2, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 8. Wejście do strefy saun w Termach BUKOVINA, jak i korzystanie z innych płatnych atrakcji oferowanych w Termach BUKOVINA, wymaga dokonania oddzielnej opłaty zgodnie
  z cennikiem.
 9. Przekroczenie czasu pobytu w Termach BUKOVINA skutkuje dodatkową opłatą zgodną
  z cennikiem.
 10. Zniżki oraz rabaty nie kumulują się i nie mogą być łączone.

 


 

REGULAMIN

sprzedaży towarów Online PKL SA

§ 1

Postanowienia ogólne 

   1. Sklep internetowy działający pod adresem https://www.sklep.pkl.pl/ (zwany dalej Sklepem) prowadzony jest przez Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Bachledy 7 d, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000429345, NIP: 736-171-63-38, REGON: 122633430, zwana dalej Sprzedawcą.
   2. Klienci mogą w każdym czasie uzyskać nieodpłatny dostęp do niniejszego Regulaminu na stronie internetowej https://www.pkl.pl/, w tym również pobrać i zarchiwizować treść Regulaminu lub też sporządzić jego wydruk. Regulamin jest ponadto udostępniany Klientom w toku procedury składania zamówienia.
   3. Sklep internetowy umożliwia detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.
   4. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu.

§ 2

Kontakt ze Sklepem

   1. Adres Sprzedawcy: Bachledy 7 d, 34-500 Zakopane.
   2. Adres e-mail Sprzedawcy: bok@pkl.pl
   3. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 18 20 20 300
   4. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.

§ 3

Wymagania techniczne

   1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:
   2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową,
   3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).
   4. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
   5. Przeglądanie asortymentu Sklepu jest bezpłatne i nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w na stronie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 4 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
   6. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu prowadzącego sprzedaż na odległość poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich, wirusy komputerowe, czy też niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane do wielu odbiorców (spam). W interesie każdego użytkownika jest zainstalowanie i aktualizowanie legalnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed zagrożeniami.

§ 4

Zakładanie Konta 

   1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. W tym celu niezbędne jest podanie następujących danych:
   2. imię
   3. nazwisko
   4. adres
   5. adres e-mail
   6. numer telefonu komórkowego
   7. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne.
   8. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
   9. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 2.

§ 5

Zasady składania Zamówienia

                           W celu złożenia Zamówienia należy:

   1. Zalogować się na utworzone uprzednio konto Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
   2. Wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia,
   3. Wybrać sposób odbioru Produktu.
   4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
   5. Kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
   6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3.

 § 6

Oferowane metody dostawy oraz płatności

   1. Klient może skorzystać z następujących, metod dostawy zamówionego Produktu:
   2. Odbiór osobisty w sklepie na górnej stacji ośrodka KLT Gubałówka pod adresem: ul. Droga Stanisława Zubka 10, 34-500 Zakopane.
   3. Wysyłka kurierska
   4. c) Wysyłka pocztowa
   5. Klient korzysta z płatności z zastosowaniem bankowości elektronicznej
   6. Szczegółowe informacje na temat aktualnych metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.
   1. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).
   2. Ceną ostateczną i wiążącą jest cena podana w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży

   1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą udostępnionego formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 5 Regulaminu oraz dokonaniu zapłaty.
   2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
   3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wybór rodzaju i liczby produktów dostępnych na stronie Sklepu, wypełnienie formularza zamówienia, wybór sposobu płatności i dostawy, a następnie zatwierdzenie i wysłanie zamówienia poprzez klikniecie ikony „Zamawiam i płacę”.
   4. Niezbędnym elementem procedury zamówienia jest zapoznanie się Klienta z „Regulaminem sklepu” i „Klauzulą informacyjną” oraz ich akceptacja, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola przed finalizacją zamówienia. Brak akceptacji powyższych dokumentów uniemożliwia skorzystanie z możliwości złożenia zamówienia.
   5. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji
   6. Klient zobowiązany jest do dokonania płatności w terminie wskazanym w zamówieniu, w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.
   7. Początek biegu terminu gotowości Produktu liczy się od dnia uznania rachunku bankowego Sprzedawcy

 § 8

Prawo odstąpienia od umowy

   1. Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
   2. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy rozpoczyna się:
    1. dla Umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Towar, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności - od objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż Dostawca
    2. dla pozostałych Umów - od dnia zawarcia Umowy Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu.
   3. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres ul. Droga Stanisława Zubka 10, 34-500 Zakopane lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Sprzedawcy bok@pkl.pl
   4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone przykładowo pisemnie na adres Sprzedawcy lub  za pośrednictwem poczty elektronicznej. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Konsumentowi otrzymanie formularza złożonego za pośrednictwem strony internetowej.
   5. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
   6. Jeśli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
   7. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
   8. W przypadku gdy przedmiotem Umowy jest sprzedaż Towaru, Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
   9. Jeżeli Konsument korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób Dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
   10. Konsument ma obowiązek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres wskazany poniżej, przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Droga Stanisława Zubka 10, 34-500 Zakopane
   11. W wypadku odstąpienia Klient będący Konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru.
   12. Jeśli ze względu na swój charakter Towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Konsumenta o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie Internetowej Sklepu.
   13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
   14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument chyba, że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 9
Rękojmia

   1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
   2. Jeżeli Towar ma wadę, Klient może:
    1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania,    jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady     żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w    porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby  Klienta inny sposób zaspokojenia.
    2. Żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Sprzedawca może    odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową      wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
   3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres wskazany poniżej. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:ul. Droga Stanisława Zubka 10, 34-500 Zakopane..
   4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
   5. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Klient może kierować w formie pisemnej na adres: ul. Droga Stanisława 10, 34-500 Zakopane lub na adres mailowy: bok@pkl.pl

 

§ 10

Reklamacje

   1. Reklamacje należy zgłaszać pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w § 3 niniejszego Regulaminie adresy kontaktowe Sprzedawcy. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie  Klienta uznał za uzasadnione.
   1. .Reklamacje należy składać:
    1. online za pośrednictwem Internetowego systemu sprzedaży.
    2. pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@pkl.pl.
    3. pisemnie pod adresem PKL S.A. wskazanym w § 1.1
   2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko reklamującego, jego adres elektroniczny lub pocztowy umożliwiający  kontakt  zwrotny,  numer  rezerwacji,  której  reklamacja  dotyczy  oraz przyczyny złożenia reklamacji.
   3. Reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych powinna zawierać oprócz danych wskazanych w ust. 3: numer transakcji, potwierdzenie dokonania płatności, kwotę transakcji, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji.
   4. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku postępowania reklamacyjnego reklamujący zostanie zawiadomiony pod wskazanym przez siebie adresem.
   5. Brak zawiadomienia reklamującego o sposobie rozpatrzenia reklamacji w terminie zakreślonym w ust. 5 jest równoznaczne z jej uznaniem.

§ 11

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

   1. Jeżeli Sprzedawca nie uznał reklamacji Klienta będącego konsumentem, a ten nie zgadza się z jego decyzją, może skorzystać z dostępnych pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
   2. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

§ 12

Dane osobowe

   1. Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
   2. Administratorem danych osobowych podawanych w procesie rejestracji w sklepie internetowym PKL (https://www.sklep.pkl.pl) są Polskie Koleje Linowe S. A.
   3. Dane osobowe podawane w formularzach rejestracyjnych przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży oferowanej przez PKL S. A.
   4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla podjęcia działań zmierzających do zwarcia i realizacji umowy.
   5. Dane osobowe będą udostępniane usługodawcy hostingowemu sklepu https://www.sklep.pkl.pl/, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne oraz partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL S.A. w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
   6. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań zmierzających do jej zawarcia. Podane w formularzu rejestracyjnym dane osobowe mogą być również przetwarzane na podstawie celów stanowiących uzasadniony interes administratora. Uzasadnionym, z uwagi na interes administratora, może być przetwarzanie danych w celu bezpośredniego oferowania produktów i usług.
   7. Podane przez Klienta dane osobowe są przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
   8. Każdemu Klientowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia z bazy danych, ograniczenia przetwarzania, jak również prawo do przeniesienia danych.
   9. Osobie której dane dotyczą w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
   10. Klient ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych jeżeli uzna, że przetwarzanie danych narusza przepisy obowiązującego prawa.
   11. Podane w formularzu dane osobowe są przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
   12. Aktualne informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych znajdują się pod linkiem pkl.pl/rodo.html

§ 13

Postanowienia końcowe

   1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
   2. Klienci korzystający ze Sklepu zobowiązani są powstrzymać się od jakiejkolwiek działalności sprzecznej z prawem, w szczególności od dostarczania treści o charakterze bezprawnym oraz ingerowania w zawartość sklepu lub jego elementy techniczne.
   3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i realizacji zamówień - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na treść postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.
   4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

 

 

Zapisz się do newslettera