Powrót
Alternate Text Koszyk

Regulaminy


 

REGULAMIN

Internetowej rezerwacji i sprzedaży produktów i usług Polskich Kolei Linowych S.A.

Obowiązuje od 24.03.2023 r.

 

§1.

Postanowienia ogólnie i definicje

1. Spółka Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem (34-500), przy ul. Bachledy 7D, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy - KRS, do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000429345, o kapitale zakładowym wynoszącym 172 700 000 zł, wpłaconym w całości, NIP 736-17-16-338, REGON 122633430 (zwana dalej: PKL S.A./PKL/ Sprzedawca) na podstawie niniejszego Regulaminu prowadzi  sprzedaż uprawnień do usług i produktów własnych,  spółek z Grupy PKL oraz pakietów łączonych z ofertą podmiotów współpracujących ze Spółką na podstawie odrębnych umów.

2. Internetowa rezerwacja, sprzedaż uprawnień do produktów i usług jest prowadzona na zasadach określonych w tym regulaminie, zwanym dalej: „Regulaminem".

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do tzw. Przedsiębiorców chronionych korzystających ze sklepu internetowego.

4. Na potrzeby niniejszego regulaminu PKL S.A. wprowadza słowniczek i nadaje poniższym pojęciom następujące znaczenie:

4.1. Klient - podmiot dokonujący zakupu usług PKL S.A. za pośrednictwem sklepu internetowego, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem, który posiada zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym skuteczne dokonanie określonej czynności w ramach Sklepu Internetowego;

4.2 Konsument –– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. przedsiębiorca chroniony);

4.3 Konto - Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i powiązanego z nim hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych Klienta, historii zamówień, reklamowanych i zawracanych zamówień, a także innych usług udostępnianych Klientowi przez Sprzedawcę;

4.4 Koszyk - Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi posiadającemu Konto w ramach Sklepu, polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnie, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych produktów i usług i wszystkich produktów i usług łącznie. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży;

4.5 Minimalne Warunki Techniczne - wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym Usług Elektronicznych, złożenia zamówienia lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera klasy PC lub urządzenie przenośne; dostęp do Internetu; zainstalowane w systemie komputera lub urządzenia przenośnego przeglądarka internetowa (Internet Explorer wersja 11.0 lub wyższa, Mozilla Firefox wersja 50.0 lub wyższa, Opera wersja 42.0 lub wyższa, Google Chrome wersja 55.0 lub wyższa) oraz program do otwierania plików pdf;

4.6 Regulamin - niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności zasady utworzenia Konta, składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz korzystania z innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4.7 Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta produktów i usług za zapłatą określonej ceny. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie;

4.8 Usługi Elektroniczne - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z niniejszym Regulaminem. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

4.9 Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);

4.10 Uprawnienia do produktu i usługi - na mocy niniejszego Regulaminu Konsument nabywa uprawnienie do poszczególnych produktów i usług w postaci: biletów, SKIpassów, kart rowerowych, kwit, które zostały zdefiniowane w pkt poniżej;

4.11 Bilet - dokument uprawniający do przejazdu koleją w jedną lub w obydwie strony w zależności od wybranej przez Konsumenta taryfy przejazdu lub do skorzystania (wstępu) z wybranej atrakcji turystycznej w wybranym ośrodku;

4.12 Bilet łączony / pakiet – uprawnia do przejazdu dwoma kolejami Grupy PKL lub przejazdu jedną wybraną koleją Grupy PKL wraz z skorzystaniem z usługi dodatkowej oferowanej przez PKL S.A. lub podmiot z nim współpracujący;

4.13 SKIpass – uprawnia do jednokrotnego przejazdu góra/góra-dół koleją linowo- terenową oraz przejazdów wyciągiem narciarskim (w zależności od rodzaju wykupionego SKIpassu). SKIpassy kilkudniowe są ważne przez okres kilku następujących po sobie dni, licząc od dnia ich aktywacji. Każdy SKIpass jest indywidualny. Personalizacja następuje przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą;

4.14 SKIpass sezonowy imienny - dokument imienny uprawniający do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami i wyciągami narciarskimi w danym sezonie narciarskim w ośrodkach wskazanych w Regulaminie korzystania ze SKIpassu sezonowego. Do korzystania ze SKIpassu sezonowego uprawniona jest wyłącznie jedna osoba. Identyfikacja następuje poprzez wykonanie zdjęcia Osobie uprawnionej do SKIpassu sezonowego przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą oraz podanie imienia i nazwiska w momencie zakupu (SKIpass sezonowy nie zawiera miejscówki na kolej linową na Kasprowy Wierch); ze SKIpassu sezonowego nie mogą korzystać w szczególności osoby, które korzystają z niego zawodowo i zarobkowo np. trenerzy/instruktorzy narciarscy właściciele i pracownicy szkół narciarskich; wszystkie zasady zakupu i korzystania z SKIpassu sezonowego oraz wyłączenia zawarte są w Regulaminie korzystania ze SKIpassu sezonowego;

4.15 Karnet rowerowy –– dokument, który uprawnia do korzystania z przejazdów koleją linowo - terenową, wyciągiem krzesełkowym, koleją linowo krzesełkową w zależności od rodzaju wykupionej usługi w ośrodkach: Mosorny Groń, Góra Żar, Palenica i Butorowy Wierch. Karnety zawierają ubezpieczenie rowerzysty. Uprawniony do karnetu rowerowego może wykorzystać go na Butorowym Wierchu - w tym przypadku nie ma możliwości skorzystania z tras rowerowych – PKL Bike Parks, zjazd do dolnej stacji możliwy jest wyłącznie drogami publicznymi. Każdy Karnet rowerowy jest indywidualny. Personalizacja karnetu następuje w momencie podania danych Konsumenta podczas zakupu karnetu. W ofercie znajdują się następujące rodzaje Karnetów rowerowych:

a) karta 10 przejazdowa dla rowerzystów:

 • wykorzystanie do końca sezonu rowerowego w roku zakupu karty,
 • 10 przejazdów można wykorzystać w 4 ośrodkach: Góra Żar; Mosorny Groń, Palenica, Butorowy Wierch,
 • do zakupu w kasie oraz on-line;

b) karta dzienna dla rowerzystów:

 • można wykorzystać w 4 ośrodkach: Góra Żar, Mosorny Groń, Palenica, Butorowy Wierch (z wyłączeniem Karty dziennej dla rowerzystów w ośrodku Palenica – dostępne przejazdy w wybranym dniu, wyłącznie w ośrodku Palenica),
 • podlega zwrotowi zgodnie z par. 9 pkt. 2 niniejszego regulaminu,
 • do zakupu w kasie oraz on-line;

4.16 Kwit – uprawnienie potwierdzające udział w imprezie turystycznej lub usłudze w postaci produktu turystycznego;

4.17 PKLpass – karta elektroniczna, na której zapisywane są uprawnienia do SKIpassówy/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych/ Tourpassów/ biletów/ Karnetów rowerowych/ kart sportowych, które zakupi Konsument. Karta umożliwia korzystanie z Ośrodków należących do Grupy PKL S.A., z tym, że uprawnienie zamieszczone na PKLpassie uprawnia wyłącznie do korzystania w danym dniu tylko z jednego Ośrodka PKL S.A., za wyjątkiem Karnetu rowerowego i SKIpassu sezonowego, z których konsument może korzystać z dostępnych w ramach oferty wybranych ośrodkach bez ograniczeń w ciągu jednego dnia; PKLpass występuje w formie:

 1. karty bezzwrotnej,
 2. karty zwrotnej;

4.18 Kaucja – przy wydawaniu karty zwrotnej, wskazanej w pkt 4.17 lit. b), pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty oraz zwrotu karty po wyznaczonym terminie zwrotu;

4.19 Bagaż podręczny – w cenie biletu, SKIpassu, SKIpassu sezonowego, Konsument uprawniony jest do przewozu jednego rodzaju bagażu, pod warunkiem, że:

 1. długość, szerokość i wysokość bagażu nie przekraczają łącznie 130 cm; (nie dotyczy sprzętu narciarskiego – deska snowboardowa, jedna para nart wraz kijkami),
 2. bagaż nie waży więcej niż 10 kg (nie dotyczy sprzętu narciarskiego),
 3. wózek dziecięcy nie waży więcej niż 20 kg;

Przewóz bagażu jest możliwy, jeśli regulamin wybranego ośrodka na to zezwala.

4.20 Bagaż dodatkowy – rower lub każdy bagaż, który nie jest bagażem podręcznym lub przekracza parametry podane w punkcie 4.19 podlega dodatkowej opłacie. Przewoźnik ma prawo odmówić przewiezienia bagażu dodatkowego;

 Przewóz bagażu jest możliwy, jeśli regulamin wybranego ośrodka na to zezwala.

4.21 Cennik – dokument wskazujący aktualne ceny za poszczególne usługi PKL S.A., w tym w szczególności bilety, SKIpassy, SKIpassy sezonowe, Karnety rowerowe, bilety łączone, pakiety, kwity na imprezę i produkty turystyczne. Ceny podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zakupu danej usługi PKL S.A. Aktualny cennik dostępny jest na stronie pkl.pl. Ceny produktów i usług w dostępnych kanałach sprzedaży (kasy, kasy automatyczne, sklep internetowy) mogą się różnić;

4.22 OWU – Ogólne warunki ubezpieczenia; dokument, z którym Konsument zobowiązany jest się zapoznać i zaakceptować w przypadku zakupu:

 1. karnetu rowerowego w ośrodkach PKL S.A.: Mosorny Groń, Góra Żar, Palenica, Butorowy Wierch kartę dzienną dla rowerzystów i kartę 10 przejazdową dla rowerzystów;
 2. imprezę lub produkt turystyczny;

4.23 PKL Tours – wyodrębniona organizacyjnie część PKL S.A., w ramach której Spółka występuje w roli Organizatora imprez turystycznych lub oferuje produkty turystyczne dostosowane do oferty danego ośrodka oraz sezonu aktualnie obowiązującego – oferta letnia i zimowa;

4.24 Impreza turystyczna -  oferowana Konsumentowi przez PKL Tours, w której Spółka PKL S.A. występuje w roli  organizatora w rozumieniu ustawy o organizowaniu imprez turystycznych, odbywająca się w wybranym miejscu i terminie, informacje i szczegóły oferty oraz ogólne warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej dostępne na stornie sklep.pkl.pl;

4.25 Produkt turystyczny - produkt oferowany Konsumentowi przez PKL Tours,  w określonym miejscu i terminie wybranym w toku rezerwacji, informacje i szczegóły oferty wraz z ogólnymi warunkami uczestnictwa w wybranym produkcie dostępne na stornie sklep.pkl.pl.

 

Informacje dla konsumentów

5. Internetowa rezerwacja i sprzedaż produktów i usług odbywa się za pośrednictwem strony internetowej pod adresem sklep.pkl.pl, zwanej dalej: „internetowym systemem sprzedaży".

6. Konsumenci, którzy korzystają z internetowego systemu sprzedaży, powinni przestrzegać przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu, Regulaminu korzystania z ośrodka PKL S.A., na którym się znajdują, Konsumenci nie mogą wykorzystywać internetowego systemu sprzedaży do dostarczania komukolwiek treści o charakterze bezprawnym.

7. Konsumenci internetowego systemu sprzedaży przyjmują do wiadomości, że bezpieczne kursowanie kolei i wyciągów zależy od panujących warunków atmosferycznych oraz, że w przypadku pogorszenia się tych warunków kursowanie kolei i wyciągów może zostać wstrzymane bez uprzedzenia i do odwołania. PKL S.A. informuje, że aktualny rozkład jazdy kolei i wyciągów oraz dane o panujących warunkach atmosferycznych są dostępne w wybranym przez Konsumenta ośrodku oraz na stronie pkl.pl.

8. Niezależnie od postanowień ust. 7 tego paragrafu regulaminu, każda osoba, która uprawia sport, rekreację lub turystykę na terenach ośrodków, których usługa produkt dotyczy, powinna słuchać zaleceń służb ratownictwa górskiego, gdy zostanie stwierdzone nadzwyczajne zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w wybranym ośrodku.

9. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Konsumenci przebywający na terenie ośrodka i korzystający z jego usług zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych wynikających z aktów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2069 ze zm.). Niestosowanie się do zasad przez Konsumenta jest podstawą do odmowy realizacji usługi.

10. Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z godzinami otwarcia ośrodka przed zakupem produktu czy usługi. Jeśli konsument zakupi bilet/SKIpass/SKIpass sezonowy/karnet rowerowy wykraczający poza godziny otwarcia ośrodka pozostała należność za niewykorzystaną usługę produkt nie będzie mu zwracana.

11. Zabrania się Konsumentom odsprzedaży biletów, SKIpassów, SKIpassów sezonowych, karnetów rowerowych, pakietów, kwitów.

12. W ośrodkach Palenica w Szczawnicy, w ramach wykonywanej usługi, PKL S.A. wykona na rzecz Konsumenta usługę przejazdu koleją linową lub wyciągiem taśmowym lub zjeżdżalnią grawitacyjną (w zależności od wybranego przez Klienta wariantu biletu) oraz w każdym przypadku automatycznie wykona pamiątkowe zdjęcie Konsumenta, w tym – w zależności od sytuacji – w otoczeniu innych Konsumentów korzystających z kolei liniowej lub wyciągu taśmowego lub zjeżdżalni grawitacyjnej. Korzystając z usługi Konsument zezwala na nieodpłatne rozpowszechnienie jego wizerunku, utrwalonego w formie pamiątkowego zdjęcia, poprzez jego czasową publikację na monitorze umieszczonym przy stacji końcowej kolei linowej lub wyciągu taśmowego lub zjeżdżalni grawitacyjnej, w tym w celu zapoznania się przez Konsumenta z pamiątkowym zdjęciem i przedstawienia mu oferty zakupu zdjęcia. Zakres usługi ograniczony jest do wykonania zdjęcia Konsumentowi. Konsument ma możliwość, w ramach osobnej usługi, w szczególności zakupu wydrukowanego zdjęcia lub zakupu oferowanych przez PKL S.A. przedmiotów spersonalizowanych dla Konsumenta poprzez użycie wykonanego zdjęcia. Szczegółowy zakres i warunki takich dodatkowych usług określa odrębny cennik. Nieskorzystanie z ww. dodatkowych usług nie stanowi podstawy do obniżenia ceny biletu lub SKIpassu.

13. W ramach wykonywanej usługi przejazdu zjeżdżalnią grawitacyjną oraz wyciągiem taśmowym w ośrodku Gubałówka, PKL S.A. wykona automatycznie na rzecz Konsumenta (zwanego także: „Kupującym” lub „Klientem”) usługę w postaci pamiątkowego zdjęcia Klienta, w tym – w zależności od sytuacji – w otoczeniu innych Klientów korzystających ze zjeżdżalni grawitacyjnej / przenośnika taśmowego. Korzystając z usługi, Klient zezwala na nieodpłatne rozpowszechnienie jego wizerunku, utrwalonego w formie pamiątkowego zdjęcia poprzez jego czasową publikację na monitorze umieszczonym przy stacji końcowej zjeżdżalni grawitacyjnej/ przenośnika taśmowego, w tym w celu zapoznania się przez Klienta z pamiątkowym zdjęciem i przedstawienia mu oferty zakupu zdjęcia. Zakres usługi ograniczony jest do wykonania zdjęcia Klientowi. Klient ma możliwość, w ramach osobnej usługi, w szczególności, zakupu wydrukowanego zdjęcia lub zakupu oferowanych przez PKL S.A. przedmiotów spersonalizowanych dla Klienta poprzez użycie wykonanego zdjęcia. Szczegółowy zakres i warunki takich dodatkowych usług określa odrębny cennik. Nieskorzystanie z ww. dodatkowych usług nie stanowi podstawy do obniżenia ceny biletu.

14. W sprawach nieuregulowanych regulaminem, w zakresie praw i obowiązków Konsumenta mają zastosowanie odpowiednie postanowienia poniższych regulaminów, w zależności od uprawnienia do usługi lub produktu, który Konsument zakupił:

 1. Gubałówka, Butorowy Wierch – „Regulamin Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Gubałówka”;
 2. Góra Parkowa: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Góra Parkowa”;
 3. Góra Żar: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Góra Żar”;
 4. Góra Żar: „Regulamin tras rowerowych Góra Żar PKL S.A”;
 5. Palenica: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Palenica”;
 6. Palenica: „Regulamin Tras Rowerowych Palenica”;
 7. Mosorny Groń: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Mosorny Groń”;
 8. Mosorny Groń: „Regulamin tras rowerowych PKL BIKE PARKS MOSORNY”;
 9. Jaworzyna Krynicka: „Regulamin korzystania ze Stacji Narciarskiej Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdroju”,
 10. Solina: „Regulamin Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka „SOLINA”;
 11. Park Tematyczny „Tajemnicza Solina”: „Regulamin Parku Tematycznego „Tajemnicza Solina””;
 12. OWU – Ogólne Warunku Ubezpieczenia dotyczące rowerzystów oraz produktów turystycznych;
 13. Regulaminy wybranych biletów łączonych / pakietów dostępne na stronie pkl.pl w okresie dostępności wybranej usługi;
 14. Ogólne Warunki Uczestnictwa - OWU  Imprezy turystycznej, OWU Produktu Turystycznego;
 15. SKIpass sezonowy: „Sprzedaży i korzystania przez Konsumentów z SKIpassu sezonowego w wybranych Ośrodkach PKL SA”

 

Zakup

 1. PKL S.A. prowadzi internetową rezerwację produktów i usług przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych lub awarii.  
 2. Czas trwania usługi, jaką PKL S.A. świadczy Konsumentowi, który kupił dane uprawnienie do usługi lub produktu za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, zależy od rodzaju danego produktu czy usługi oraz okresu jego ważności.

 § 2

Wymagania techniczne do zakupu

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty i usługi PKL S.A., niezbędne są minimalne wymagania techniczne.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu jest bezpłatne i nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty i usługi znajdujące się w na stronie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu prowadzącego sprzedaż na odległość poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich, wirusy komputerowe, czy też niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane do wielu odbiorców (spam). W interesie każdego użytkownika jest zainstalowanie i aktualizowanie legalnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed zagrożeniami.
 5. W przypadku ewentualnego braku zgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem – Klient zobowiązany jest współpracować ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie w celu ustalenia czy brak zgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku niezgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem, Konsumentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Sprzedawca zapewnia Klientowi korzystanie z świadczonych Usług Elektronicznych niezwłocznie po zawarciu umowy o korzystanie z Usług Elektronicznych, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.
 7. Usługi Elektroniczne dostarczane są w najnowszej dostępnej wersji – ich aktualizacja nie wymaga podjęcia żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta.

 

§ 3

Konto Konsumenta i sposób zakupu

 1. Konsument zamawia i kupuje uprawnienie do produktu lub usługi w internetowym systemie sprzedaży za pomocą indywidualnego konta.
 2. Aby założyć konto, Konsument musi się zarejestrować, w tym podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. adres poczty elektronicznej, który będzie loginem/identyfikatorem użytkownika;
  4. numer telefonu komórkowego.
 3. Konsument uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez login (identyfikator użytkownika) i hasło.
 4. Konsument może kupić uprawnienie do konkretnego produktu lub usługi, po podaniu danych niezbędnych do realizacji zakupów.
 5. Konsument dodatkowo w celu zakupu Karnetu rowerowego musi zapoznać się z OWU oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z nim.
 6. Konsument dodatkowo w celu zakupu kwitu na produkt turystyczny lub imprezę turystyczną musi zapoznać się z OWU oraz Ogólnymi Warunki Uczestnictwa.

 § 4

Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się na utworzone uprzednio Konto Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 2. Wybrać odpowiednią datę realizacji oraz produkt lub usługę będącą przedmiotem Zamówienia.
 3. Wybrać sposób odbioru produktu lub usługi.
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 5. Kliknąć przycisk “przejdź do kasy”.
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności następnie w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3.

 § 5

Opłaty za produkty i usługi

 1. PKL S.A. zastrzega, że w przypadku znacznego zainteresowania daną usługą lub produktem może wprowadzić ograniczenie liczby oferowanych produktów i usług, które dany Konsument może zarezerwować i kupić na określony termin.
 2. Gdy Konsument ponosi dodatkowe koszty związane z zakupem produktu czy usługi– oprócz cen podanych w internetowym systemie sprzedaży – musi on udzielić odrębnej i wyraźnej zgody.
 3. PKL S.A. zastrzega, że w przypadku wprowadzenia zagrożenia epidemicznego może ograniczać liczbę dostępnych produktów i usług oferowanych dla Konsumenta do rezerwacji i zakupu na określony termin, celem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

 

Zasady odpowiedzialności

4. Niedozwolone jest, pod rygorem kary zablokowania uprawnienia do konkretnego produktu czy usługi:

 1. udostępniania innym osobom spersonalizowanego SKIpassu, SKIpassu sezonowego, karnetu rowerowego, kwitu;
 2. zabrania się Konsumentom odsprzedaży oraz użyczania biletów osobom trzecim; służą one wyłącznie dla jednej osobie, dla której zostały zakupione;
 3. korzystania z usługi czy produktu w cenie ulgowej, gdy konsument nie ma prawa do ulgi (stawek preferencyjnych).

5. PKL S.A. zabrania konsumentowi korzystania ze zorganizowanego terenu turystyczno-narciarskiego oraz ośrodka bez ważnego uprawnienia.

6. Pracownicy obsługi mogą sprawdzać, czy konsument przestrzega zasad korzystania z nabytego uprawnienia do konkretnego produktu czy usługi.

7. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu uprawniającego do skorzystania z produktu czy usługi pracownik obsługi PKL S.A. lub ośrodka zarządzanego przez Spółkę z Grupy PKL pobiera od Konsumenta właściwą należność za produkt lub usługę i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

8. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie Konsumenta do bezpłatnego albo ulgowego skorzystania z produktu lub usługi pracownik Biura Obsługi Klienta/kas (kasjer) ośrodka pobiera właściwą należność za usługę lub produkt i opłatę dodatkową do zapłaty w kasie konkretnego ośrodka lub w Biurze Obsługi Klienta.

9. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez PKL S.A., podlegają zwrotowi, w przypadku udokumentowania przez Konsumenta, nie później niż w terminie 7 dni od dnia realizacji produktu lub usługi, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

10. PKL S.A. jest uprawniona do odmowy świadczenia usługi w przypadku braku legitymowania się dokumentem wskazującym na uprawnienie do korzystania z konkretnego produktu lub usługi oraz braku posiadania uprawnienia do korzystania z ulgi.

11. Podczas korzystania ze SKIpassu sezonowego w ośrodkach, którymi objęta jest usługa Konsument jest zobowiązany na życzenie obsługi PKL S.A. okazać swój SKIpass sezonowy, oraz umożliwić jego weryfikację poprzez okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość Konsumenta. Odmowa okazania SKIpassu sezonowego wraz z dokumentem lub udostępnienie innej osobie, skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania ze SKIpassu sezonowego.

 

Kaucje

 1. Karta zwrotna PKLPass jest własnością PKL S.A., a Konsument jest jej posiadaczem na czas korzystania z usługi (produktu) po wpłaceniu kaucji. Wynosi ona 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) i konsument opłaca ją przy zakupie: biletu, SKIpassów, Skipassu sezonowego i karnetu rowerowego.
 2. Zwrot kaucji za kartę zwrotną można otrzymać  wyłącznie dokonując zwrotu karty PKL Pass w kasach ośrodków PKL S.A., Biurze Obsługi (PKL S.A. informuje, iż wykaz Biur Obsługi Klienta i ośrodków PKL S.A. wraz z adresami i godzinami otwarcia dla klientów dostępne na stronie pkl.pl) lub tzw. Zwrotomatach. Podstawą do zwrotu kaucji jest oddanie karty, która nie posiada pęknięć, odgięć lub innych widocznych uszkodzeń mechanicznych oraz dotrzymanie terminu zwrotu karty w przeciwnym przypadku konsument nie otrzyma zwrotu kaucji. Terminy obowiązujące do zwrotu przez Konsumenta kart to:
  1. jeżeli zakupiono SKIpass – do 15 maja każdego roku w sezonie,
  2. jeżeli zakupiono karnet rowerowy – do 31 października każdego roku, w którym karnet został zakupiony.

Lokalizacja zwrotomatów:

 • Kasprowy Wierch – dolna stacja, ul. Kuźnice 14, 34-500 Zakopane
 • Palenica – dolna stacja, ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica
 • Góra Żar – dolna stacja, ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie
 • Jaworzyna Krynicka – dolna stacja, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój

 

§ 6

Komu przysługują ulgowe uprawnienia do usług i produktów

1. Bilety ulgowe mogą otrzymać:

 1. dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
 2. młodzież w wieku 15–26 lat – na podstawie:
  1. ważnej legitymacji szkolnej;
  2. ważnej legitymacji studenckiej;
  3. ważnej legitymacji doktoranta poświadczonej na kolejny okres przez uczelnię wyższą;
  4. dla zagranicznej młodzieży szkolnej i studentów do 26 r.ż. na podstawie legitymacji ISIC lub Euro 26;
 3. osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
 4. przewodnicy lub opiekunowie grup szkolnych. Przewodnik/pilot grupy prowadzący min. 10 podopiecznych (jeden na całą grupę). Opiekunowie grup szkolnych 1 opiekun na 10 podopiecznych;
 5. osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2020 poz. 46 ze zm.- dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 6. osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0", „O", „o" albo „h";
 7. opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów e) i f);
 8. zagraniczne osoby niepełnosprawne na podstawie europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością.

2. SKIpassy ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:

 1. dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
 2. osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
 3. osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 426 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 4. osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0”, „O”, „o” albo „h”;
 5. opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów c) i d);
 6. zagraniczne osoby niepełnosprawne na podstawie europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością.

3. Darmowe przejazdy przysługują dzieciom do ukończenia 4 roku życia na podstawie biletu/ SKIpassu opiekuna – opiekun dziecka zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wiek dziecka (nie dotyczy grup zorganizowanych).

4. SKIpassy sezonowe ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:

 1. dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
 2. osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

5. Na Karnety rowerowe nie przysługują ulgi.

6. W przypadku biletów łączonych / pakietów / produktów turystycznych/ imprez turystycznych szczegółowe zasady zakupu uprawnienia ulgowego zawarte w odrębnych regulaminach oraz warunkach uczestnictwa dostępnych na stronach pkl.pl i www.pkltours.pl.

 § 7

Zasady płatności oraz sposób dostarczenia uprawnienia do konkretnego produktu lub usługi

 1. Płatność za uprawnienie do usługi lub produktu jest możliwa za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL S.A.
 2. Konsument internetowego systemu sprzedaży przyjmuje do wiadomości, że gdy naciśnie przycisk „POTWIERDŹ ZAKUP znajdujący się na stronie www.sklep.pkl.pl/ koszyk/summary.html w zakładce „Koszyk", będzie musiał zapłacić podaną tam cenę wraz z kaucją za kartę zwrotną (o ile przy konkretnej usłudze czy produkcie występuje).
 3. Konsument powinien wykonać płatność za zamówienie w ciągu 2 godzin od chwili, gdy je złożył. Uprawnienie nieopłacone w tym terminie wracają do puli sprzedaży, a zamówienie zostaje anulowane.

 

Odbiór uprawnienia do produktu lub usługi

4. Konsument może wybrać jeden z trzech sposobów dostarczenia zakupionego uprawnienia do usługi lub produktu:

 • za pomocą poczty elektronicznej, lub
 • za pomocą SMS, lub
 • przez doładowanie PKLpassu (nie dotyczy biletów łączonych/pakietów/ voucherów).

Konsument otrzyma zakupiony bilet na adres e-mail lub na numer telefonu komórkowego podany przy zamówieniu. Aby otrzymać bilet za pomocą SMS Konsument musi mieć dostęp do Internetu w telefonie komórkowym.

5. Konsument niezarejestrowany nie może otrzymać biletu za pomocą SMS i doładowania karty PKLpass.

6. Konsument może wybrać jeden z dwóch sposobów dostarczenia zakupionego SKIpassu, SKIpassu sezonowegoi karnetu rowerowego:

 1. poprzez doładowanie karty PKLpass,
 2. poprzez odbiór osobisty w Skipassomacie na podstawie otrzymanego kodu SMS.

Podczas dokonywania zakupu w zakładce „ KROK 2.” Konsument zaznacza pożądaną opcję dostarczenia zakupionego SKIpassu/ SKIpassu sezonowego / karnetu rowerowego. Niezarejestrowany konsument nie może wybrać opcji doładowania karty PKLpass.

7. Konsumenci Internetowego systemu sprzedaży mogą osobiście odebrać zakupione SKIpassy, SKIpassy sezonowe, karnety rowerowe w tzw. SKIpassomatach, na podstawie otrzymanego kodu SMS na podany numer telefonu. Konsument w wybranym SKIpassomacie odbierze kartę PKLpass z naładowanym SKIpassem, SKIpassem sezonowym lub karnetem rowerowym. W razie awarii SKIpassomatu należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta lub kasy ośrodka, w godzinach dostępności dla klientów.  

Lokalizacje SKIpassomatów:

 1. Góra Żar, ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie (stacja dolna),
 2. Gubałówka, ul. Na Gubałówkę 4 , 34-500 Zakopane; (stacja dolna),
 3. Kuźnice – dolna stacja Kasprowy Wierch, ul. Kuźnice 14, 34-500 Zakopane; (stacja dolna),
 4. Zakopane – Poczta Polska, ul. Krupówki 20, 34-500 Zakopane; (budynek Poczty Polskiej),
 5. Zakopane – przejście podziemne, skrzyżowanie ul. Krupówki i ul. Nowotarskiej, 34-500 Zakopane; (przejście podziemne),
 6. Mosorny Groń - Zawoja, 34-223 Zawoja, (stacja dolna),
 7. Jaworzyna Krynicka, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica Zdrój (stacja dolna),
 8. Palenica, ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica (stacja dolna).
 9. Warunkiem dostarczenia SKIpassu, SKIpassu sezonowego lub karnetu rowerowego poprzez doładowanie na kartę PKLpass jest posiadanie karty PKLPass i zarejestrowanie karty w sklepie online.

 

 § 8

Odstąpienie od umowy (rezygnacja z woli konsumenta)

 1. Konsument może zrezygnować z zakupu, czyli odstąpić od umowy sprzedaży uprawnienia do konkretnego produktu lub usługi, którą zawarł z PKL S.A. podczas zakupu usługi na zasadach opisanych poniżej.
 2. Jeśli konsument zrezygnuje z zakupionego biletu i SKIpassu, karty dziennej dla rowerzysty, (czyli odstąpi od umowy) do godziny 23.59 dnia poprzedzającego termin realizacji usługi, PKL S.A. zwróci mu 100% ceny kupionego uprawniania.
 3. Jeśli konsument zrezygnuje z zakupionego uprawniania do produktu turystycznego lub imprezy turystycznej, (czyli odstąpi od umowy) do godziny 15:00 na 2 dni przed terminem realizacji imprezy lub produktu, PKL S.A. zwróci mu 100% ceny kupionego uprawniania. Zgodnie z zasadami zwrotu produktów i imprez turystycznych zawartych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa.
 4. W przypadku chęci odstąpienia od umowy z biletu łączonego/ pakietu stosowne są zapisy regulaminu danej promocji lub regulaminu ośrodka, którego dotyczy to uprawnienie biletu łączonego / pakietu.
 5. PKL S.A. nie przyjmie rezygnacji, czyli odstąpienie będzie bezskuteczne, jeśli konsument zgłosi chęć odstąpienia w dniu korzystania z danego uprawnienia.
 6. Aby odstąpić od umowy zakupu uprawnienia do konkretnego produktu lub usługi w sklepie online, Konsument musi wykonać czynności opisane w § 10 ust. 16 tego Regulaminu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży PKL S.A. umowę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku SKIPassu sezonowego i karty 10 przejazdowej dla rowerzystów prawo odstąpienia nie przysługuje, wymienione usługi mają charakter sezonowy, nie zachodzi ryzyko braku możliwości skorzystania z tego uprawnienia.

 

§ 9

Zasady zwrotów za niewykorzystane uprawnienia do konkretnego produktu lub usługi

1. Duża liczba osób, które korzystają z danego ośrodka, tras rowerowych oraz narciarskich, jak i złe warunki atmosferyczne i narciarskie oraz częściowe ograniczenie szerokości trasy narciarskiej nie są dla PKL S.A. podstawą do zwrotu.

2. W przypadku niekursowania lub wstrzymania kursowania kolei linowej /linowo- terenowej powyżej jednej godziny, PKL S.A. zwraca Konsumentom należności za niewykorzystane z tego powodu bilet uprawniający do przejazdu. Wyjątek stanowi bilet zakupiony na przejazd koleją linowo-gondolową Solina, w przypadku niekursowania lub wstrzymania jej kursowania powyżej jednej godziny, PKL Solina organizuje transport zastępczy. Klienci są zwożeni z górnej stacji ”Jawor” do dolnej stacji „Plasza”. W przypadku nieskorzystania przez Konsumenta z transportu zastępczego PKL zwraca 50% opłaty za przejazd koleją.

3. Zwroty na atrakcje w ośrodku Solina – wieża widokowa, Sky Walk – w przypadku nieskorzystania z konkretnej atrakcji PKL dokona zwrotu całej należności ceny zakupu zgodnie z Cennikiem na dany dzień zakupu za wybraną atrakcję, wyłącznie w przypadku zamknięcia przez PKL Solina wybranej atrakcji.

4. Klient nie ma prawa zwrotu biletu bądź części ceny biletu w sytuacji nieskorzystania w pełni z dostępnego czasu w Parku tematycznym „Tajemnicza Solina” lub wszystkich dostępnych atrakcji na terenie Parku, które ze względu na warunki atmosferyczne lub inne czynniki mogą być w danej chwili wyłączone z korzystania. Informacja odnośnie zamknięcia wybranych atrakcji jest dostępna w kasach parku. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy PKL Solina zamyka teren Parku tematycznego „Tajemnicza Solina” ze względu na bezpieczeństwo Konsumentów. W takim przypadku, jeżeli teren Parku tematycznego „Tajemnicza Solina” jest zamknięty powyżej jednej godziny, PKL Solina zwraca Konsumentowi należność za niewykorzystany z tego powodu bilet wstępu.

5. Do zwrotów w zakresie Pakietów dostępnych w ośrodku Solina stosuje się zasady opisane w ust 2-4 niniejszego paragrafu.

6 Bilet łączony na przejazd koleją linowo terenową Gubałówka oraz koleją linowo krzesełkową Butorowy Wierch nie podlega zwrotowi. W przypadku niekursowania jednej z kolei, na którą został zakupiony Bilet łączony powyżej jednej godziny Konsumenci zwożeni są drugą koleją na, którą konsument zakupił bilet łączony, bez uiszczania dodatkowych dopłat do biletu.

7. Dla zwrotów biletów łączonych / pakietów, poza wyżej wymienionymi mają zastosowanie odrębne regulaminy wybranego ośrodka PKL S.A. oraz regulaminy wybranych biletów łączonych / pakietów.

8. Zasady i wysokość zwrotu opłaty za SKIpassy, Karnety rowerowe zależą od przyczyn i terminu zwrotu.

9. Zasady zwrotu SKIpassów, gdy zostaną zamknięte trasy narciarskie:

 1. w przypadku, kiedy wstrzymanie kursowania wyciągu/kolei nastąpi przed upływem połowy czasu ważności SKIpassu, Konsument otrzymuje zwrot w wysokości 100%;
 2. w przypadku, kiedy wstrzymanie kursowania wyciągu/kolei nastąpi po wykorzystaniu połowy czasu ważności SKIpassu, Konsument otrzyma zwrot w wysokości 50%.

10. W przypadku SKIpassów sezonowych zwrotowi podlegają wyłącznie miejscówki na kolej linową Kasprowy Wierch, wyłącznie w sytuacji gdy kolej linowa nie kursuje w godzinie, która widnieje na miejscówce.  Należność za SKIpass sezonowy nie podlega zwrotowi, również w przypadku zablokowania SKIpassu przez PKL S.A ze względu na okoliczności z 1 ust. 11.

11. Zasady zwrotu Karty dziennej dla rowerzystów:

 1. w przypadku, kiedy wstrzymanie kursowania kolei linowo-terenowej/kolei krzesełkowej nastąpi przed upływem połowy czasu ważności karty dziennej dla rowerzystów, Konsument otrzymuje zwrot w wysokości 100%;
 2. w przypadku, kiedy wstrzymanie kursowania kolei linowo-terenowej/kolei krzesełkowej nastąpi po wykorzystaniu połowy czasu ważności karty dziennej dla rowerzystów, Konsument otrzyma zwrot w wysokości 50%.

12. Karty 10 przejazdowe dla rowerzystów nie podlegają zwrotowi.

13. Uprawnienie w formie Kwitu do udziału w imprezie lub produkcie turystycznym podlega zwrotowi, w sytuacji, gdy PKL Tours odwoła daną imprezę lub produkt turystyczny w  przypadkach opisanych w Ogólny Warunkach Uczestnictwa, wtedy Konsument otrzymuje część lub całość należności za Kwit zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Uczestnictwa danego produktu lub imprezy turystycznej.

14. Konsument ma prawo do zwrotu zgodnie z ust. 2-13 niniejszego paragrafu regulaminu, do 30 dni od dnia, w którym dana usługa lub produkt miał być świadczony na rzecz konsumenta.

15. W kwestiach nie uregulowanych w tym paragrafie, mają zastosowanie postanowienia regulaminów wskazanych w § 1 ust. 14.

16. Zwrotu należności, o którym mowa w ustępach tego paragrafu, dokonuje się w następujący sposób:

 1. Konsument po zalogowaniu się w internetowym systemie sprzedaży na stronie www.sklep.pkl.pl wybiera zakładkę „Twoje zamówienia" i klika „ZWROT” lub „REKLAMACJA”;
 2. Następnie Konsument wybiera produkt, który chce zwrócić, i naciska przycisk „ZWROT” lub „REKLAMACJA”;
 3. Konsument zostaje przekierowany na listę produktów, na której zaznacza te, które chce zwrócić, i wpisuje w komentarzu powód zwrotu (pole obowiązkowe);
 4. PKL S.A. sprawdzi zgodność zwrotu z regulaminem, a następnie wyda dyspozycję zwrotu.

17. W przypadku zakupu uprawnienia do produktu lub usługi bez rejestracji Konsument zwraca produkt po kliknięciu w odpowiedni link do formularza zwrotu, który otrzymał w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Dalsze kroki są takie same jak te opisane w ust. 16 tego paragrafu.

18. Zwroty analizowane są na podstawie podanej przez Konsumenta przyczyny zwrotu. W przypadku odrzucenia zwrotu przez PKL S.A., Konsument otrzymuje informację zwrotną z uzasadnieniem odrzucenia zwrotu.

19. Jeśli zwrot jest zasadny, Konsumentowi zostanie przekazane potwierdzenie e-mailowe wraz z fakturą korygującą oraz zostanie uruchomiona procedura zwrotu pieniędzy.

 

§ 10

Reklamacje

1. Konsument ma prawo złożyć reklamację, jeśli jego zdaniem PKL S.A. nie wykonały usługi lub wykonały ją w sposób nienależyty. Reklamację można złożyć do 2 miesięcy, licząc od dnia świadczenia usługi na rzecz Konsumenta przez PKL S.A. w ośrodku.

2. Reklamację można złożyć na jeden z trzech poniższych sposobów:

 1. online za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży,
 2. pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@pkl.pl,
 3. pisemnie pod adresem PKL S.A. wskazanym w § 1 ust. 1.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Konsumenta, jego adres elektroniczny, pocztowy, numer zamówienia, numer biletu/karty PKLpass oraz przyczyny reklamacji.

4. Reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych oprócz danych wskazanych w ust. 3 powinna zawierać: numer transakcji, potwierdzenie płatności, kwotę transakcji, nazwisko i imię posiadacza konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji.

5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku postępowania reklamacyjnego Konsument zostanie zawiadomiony w formie pisemnej lub na trwałym nośniku przesłanym na adres e-mail.

6. Jeśli Konsument nie otrzyma zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej wpływu, oznacza to, że została ona uznana.

7. W przypadku zakupu biletów łączonych / pakietów regulamin danego biletu łączonego / pakietu reguluje zasady reklamacji.

 

§ 11

Dane osobowe konsumentów

 1. PKL SA zapewnia Konsumentom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://www.sklep.pkl.pl, w tym Konsumentów jest spółka Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D.
 3. PKL SA informuje szczegółowo o sposobie przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego w ramach klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej ww. sklepu.

 § 12

 Postanowienia końcowe

 1. PKL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za to, że administratorzy serwerów pocztowych blokują przesyłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Konsumenta internetowego systemu sprzedaży oraz za to, że program zainstalowany na komputerze Konsumenta usuwa i blokuje wiadomości e-mail.
 2. PKL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Konsumenta internetowego systemu sprzedaży powstałe, dlatego, że podał on nieprawidłowe dane.
 3. PKL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione, które uzyskały dostęp do konta Konsumenta internetowego systemu sprzedaży w wyniku tego, że Konsument nie zachował zasad ostrożności, gdy posługiwał się loginem i hasłem do konta.
 4. PKL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie, który wskaże PKL S.A., nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich w internetowym systemie sprzedaży. Konsument, który dokonał zakupu (zawarł umowę o świadczenie usług z PKL S.A.) przed wejściem w życie tego regulaminu, uznaje jego postanowienia za wiążące, jeśli wyrazi na to zgodę na zasadach określonych w ust. 5 tego paragrafu regulaminu.
 5. Umowa pomiędzy PKL S.A., a Konsumentem, który dokonał zakupu usługi przed dniem wejścia w życie tego regulaminu, zostaje rozwiązana w ciągu 14 dni od tej daty, chyba, że Konsument złoży w tym terminie oświadczenie o zgodzie na dalsze świadczenie usług na podstawie tego regulaminu. Umowa z Konsumentem nie zostaje rozwiązana także wtedy, gdy korzysta on z wykupionej usługi po dacie wejścia w życie tego regulaminu.
 6. W czasie trwania umowy Konsument ma prawo żądać:
 • potwierdzenia jej treści na piśmie,
 • zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba, że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada charakterowi świadczonej usługi.
 1. Regulamin obowiązuje od 24.03.2023 r.

 

 

 


 REGULAMIN

Internetowej rezerwacji i sprzedaży produktów i usług Ośrodka Kasprowy Wierch

(wersja obowiązująca od dnia 25.05.2023 r.)

 §1

Postanowienia wstępne

 1. Podmiotem zarządzającym zorganizowanym terenem turystyczno-narciarskim jest Spółka Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem (34-500), przy ul. Bachledy 7D, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy - KRS, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000429345, o kapitale zakładowym wynoszącym 172 700 000 zł, wpłaconym w całości, NIP 736-17-16-338, REGON 122633430, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwana dalej: „PKL S.A.".
 2. Internetowa rezerwacja i sprzedaż produktów i usług Ośrodka Kasprowy Wierch prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej: „Regulaminem".
 3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do tzw. Przedsiębiorców chronionych, korzystających ze sklepu internetowego.
 4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu PKL S.A. wprowadza słowniczek i nadaje poniższym pojęciom następujące znaczenie:

4.1 Klient - podmiot dokonujący zakupu usług PKL S.A. za pośrednictwem sklepu internetowego, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem, który posiada zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym skuteczne dokonanie określonej czynności w ramach Sklepu Internetowego;

4.2 Konsument –– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. przedsiębiorca chroniony);

4.3 Konto - Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i powiązanego z nim hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych Klienta, historii zamówień, reklamowanych i zawracanych zamówień, a także innych usług udostępnianych Klientowi przez Sprzedawcę;

4.4 Koszyk - Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi posiadającemu Konto w ramach Sklepu, polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnie, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych produktów i usług i wszystkich produktów i usług łącznie. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży;

4.5 Minimalne Warunki Techniczne - wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym Usług Elektronicznych, złożenia zamówienia lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera klasy PC lub urządzenie przenośne; dostęp do Internetu; zainstalowane w systemie komputera lub urządzenia przenośnego przeglądarka internetowa (Internet Explorer wersja 11.0 lub wyższa, Mozilla Firefox wersja 50.0 lub wyższa, Opera wersja 42.0 lub wyższa, Google Chrome wersja 55.0 lub wyższa) oraz program do otwierania plików pdf;

4.6 Regulamin - niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności zasady utworzenia Konta, składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz korzystania z innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4.7 Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta produktów i usług Ośrodka Kasprowy Wiech za zapłatą określonej ceny. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie;

4.8 Usługi Elektroniczne - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z niniejszym Regulaminem. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w  regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

4.9 Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);

4.10 Uprawnienia do produktu i usługi - na mocy akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Konsument nabywa uprawnienie do poszczególnych produktów i usług w postaci: Tourpassów, SKIpassów KW, SKIpassów sezonowych, biletów łączonych, kwitów, które zostały zdefiniowane w pkt poniżej:

4.11 Tourpass – dokument, który uprawnia do przejazdu koleją Kasprowy Wierch w jedną lub w obie strony i potwierdza zawarcie umowy przewozu bagażu podręcznego. Cena Tourpassu na kolej linową Kasprowy Wierch składa się z następujących elementów:

 1. imiennego biletu (zawierającego imię i nazwisko),
 2. opłaty za wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego (z wyłączeniem Tourpassu zakupionego na przejazd koleją w dół),
 3. opłaty za miejscówkę,
 4. opłaty za priorytet/rezerwację (jeśli występuje),
 5. opłaty dodatkowej, np. za bagaż dodatkowy (jeśli występuje).

Podczas zakupu Konsument deklaruje godzinę wjazdu koleją linową, która nie podlega zmianie. Tourpass zakupiony na przejazd w obie strony zawiera informację odnośnie do czasu dostępnego dla Konsumenta na górnej stacji pomiędzy jazdami, przez wskazanie w Tourpassie konkretnej godziny zjazdu koleją w dół;

4.12 SKIpass KW – dokument, który uprawnia do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami krzesełkowymi, jednokrotnego przejazdu koleją linową na terenie Ośrodka Kasprowy Wierch. Cena SKIpassu KW składa się z następujących elementów:

 • imiennego biletu narciarskiego (zawierającego imię i nazwisko),
 • opłaty za wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego,
 • opłaty za miejscówkę (gwarancję jednorazowej rezerwacji miejsca w wagonie kolei linowej na dany dzień i godzinę),
 • opłaty za priorytet/rezerwację (jeśli występuje),
 • opłaty dodatkowej, np. za bagaż dodatkowy (jeśli występuje).

SKIpass KW jest indywidualny. Personalizacja następuje w momencie podania danych osoby korzystającej ze SKIpassu oraz przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą.

4.13 SKIpass sezonowy imienny - dokument imienny uprawniający do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami i wyciągami narciarskimi w danym sezonie narciarskim w ośrodkach wskazanych w Regulaminie korzystania ze SKIpassu sezonowego (regulamin dostępny pod adresem https://www.pkl.pl/kasprowy-wierch/regulaminy.html). Do korzystania ze SKIpassu sezonowego uprawniona jest wyłącznie jedna osoba. Identyfikacja następuje poprzez wykonanie zdjęcia Osobie uprawnionej do SKIpassu sezonowego przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą oraz podanie imienia i nazwiska w momencie zakupu (SKIpass sezonowy nie zawiera miejscówki na kolej linową na Kasprowy Wierch); ze SKIpassu sezonowego nie mogą korzystać w szczególności osoby, które korzystają z niego zawodowo i zarobkowo np. trenerzy/instruktorzy narciarscy, właściciele i pracownicy szkół narciarskich; wszystkie zasady zakupu i korzystania ze SKIpassu sezonowego oraz wyłączenia zawarte są w Regulaminie korzystania ze SKIpassu sezonowego;

4.14 Bilet łączony – uprawnia do przejazdu koleją linową Kasprowy Wierch na podstawie Tourpassu lub uprawnienie w formie SKIpassu KW wraz z skorzystaniem z usługi dodatkowej oferowanej przez PKL S.A. lub podmiot z nim współpracujący. Bilety łączone mogą być dostępne w Ośrodku Kasprowy Wierch w ramach stałej oferty lub w wybranym okresie trwania umowy współpracy lub obowiązywania promocji. Dostępne będą w kanałach sprzedaży PKL S.A. oraz w punktach sprzedaży podmiotów współpracujących. Szczegółowe informacje o dostępności, zasad sprzedaży zawarte są na stronie pkl.pl, w Ośrodku oraz odrębnych regulaminach wybranego biletu łączonego dostępnych na stronie www.pkl.pl;

4.15 Kwit – uprawnienie potwierdzające udział w imprezie turystycznej lub usłudze w postaci produktu turystycznego;

4.16 Miejscówka – gwarancja rezerwacji miejsca w wagonie kolei linowej Kasprowy Wierch dla osoby posiadającej ważny Tourpass lub SKIpass KW lub SKIpass sezonowy lub dla przewodnika tatrzańskiego, na wybraną przez Konsumenta godzinę przejazdu, której nie można zmienić.

Niewykorzystana miejscówka oznacza nieobecność Konsumenta na peronie kolei o danej godzinie w dniu przejazdu albo w okresie wskazanym na Tourpassie czy SKIpassie KW;

4.17 PKLpass - karta elektroniczna, na której zapisywane są uprawnienia do SKIpassówy/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych/ SKIpassów TOP/ Tourpassów/ biletów/ Karnetów rowerowych/ kart sportowych, które zakupi Konsument. Karta umożliwia korzystanie z Ośrodków należących do Grupy PKL S.A., z tym, że uprawnienie zamieszczone na PKLpassie uprawnia wyłącznie do korzystania w danym dniu tylko z jednego Ośrodka PKL S.A., z wyjątkiem Karnetu rowerowego i SKIpassu sezonowego, z których konsument może korzystać z dostępnych w ramach oferty wybranych Ośrodkach bez ograniczeń w ciągu jednego dnia;

PKLPass występuje w formie:

 1. karty bezzwrotnej,
 2. karty zwrotnej.

4.18 Kaucja – przy wydawaniu karty zwrotnej wskazanej w pkt 4.17 lit. b) pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty;

4.19 Bagaż podręczny – w cenie SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego/Tourpassu Konsument uprawniony jest do przewozu jednego rodzaju bagażu: wózek dziecięcy, deskę snowboardową, jedną parę nart wraz z kijkami, pod warunkiem, że:

 1. długość, szerokość i wysokość bagażu nie przekraczają łącznie 130 cm; nie dotyczy sprzętu narciarskiego,
 2. bagaż nie waży więcej niż 10 kg; nie dotyczy sprzętu narciarskiego,
 3. wózek dziecięcy nie waży więcej niż 20 kg;

4.20 Bagaż dodatkowy – każdy bagaż, który nie jest bagażem podręcznym lub przekracza parametry podane w pkt 4.19 podlega dodatkowej opłacie. Przewoźnik ma prawo odmówić przewiezienia bagażu dodatkowego. Zabrania się przewozu rowerów;

4.21 Cennik - dokument wskazujący aktualne ceny za poszczególne usługi PKL S.A., w tym w szczególności Tourpassy/ SKIpassy KW/ SKIpassy sezonowe. Ceny podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zakupu danej usługi PKL A. Aktualny cennik dostępny jest w kasach Ośrodka, siedzibie Biura Obsługi Klientów, biletomatach (kasach automatycznych), bądź na stronie www.pkl.pl. Ceny mogą się różnić w zależności od godziny przejazdu oraz kanału sprzedaży – kasa, sklep internetowy, kasy automatyczne – biletomaty, Biura Obsługi Klienta;

4.22 Dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości - dokument urzędowy stwierdzający tożsamość danej osoby: dowód osobisty, paszport, karta tożsamości, książeczka żeglarska, karta pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca; prawo jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja doktoranta, legitymacja ISIC, legitymacja EURO 26, każdy inny zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie; w stosunku do dzieci od 4 do lat 7 w sytuacji braku dokumentu tożsamości dziecka dokument tożsamości okazuje opiekun prawny;

4.23 mTożsamość – funkcjonalność w aplikacji mObywatel dostarczanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pozwalająca na okazanie danych jej użytkownika w urządzeniu mobilnym, obejmujących, co najmniej: zdjęcie użytkownika, numer dowodu osobistego, termin ważności dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty, numer PESEL, imiona i nazwisko;

4.24 Osoba upoważniona do kontroli – osoba upoważniona przez PKL do pozyskania danych osobowych w kasie jak i kontroli tożsamości posiadająca identyfikator ze wskazaniem: zdjęcia identyfikującego, nr legitymacji, imienia, zakresu upoważnienia, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

4.25 OWU – Ogólne warunki ubezpieczenia; dokument, z którym Konsument zobowiązany jest się zapoznać i zaakceptować w przypadku zakupu: imprezy lub produktu turystycznego;

4.26 PKL Tours – wyodrębniona organizacyjnie część PKL S.A., w ramach której Spółka występuje w roli Organizatora imprez turystycznych lub oferuje produkty turystyczne dostosowane do oferty danego Ośrodka oraz sezonu aktualnie obowiązującego – oferta letnia i zimowa;

4.27 Impreza turystyczna - oferowana Konsumentowi przez PKL Tours, w której Spółka PKL S.A. występuje w roli organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 511), odbywająca się w wybranym miejscu i terminie, informacje i szczegóły oferty oraz ogólne warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej dostępne na stronie sklep.pkl.pl;

4.28 Produkt turystyczny - produkt oferowany Konsumentowi przez PKL Tours w określonym miejscu i terminie wybranym w toku rezerwacji. Informacje i szczegóły oferty wraz z ogólnymi warunkami uczestnictwa w wybranym produkcie dostępne na stronie sklep.pkl.pl.

 

Informacje dla Konsumentów

 1. Internetowa rezerwacja i sprzedaż produktów i usług Ośrodka Kasprowy Wierch odbywa się za pośrednictwem strony internetowej pod adresem sklep.pkl.pl, zwanej dalej: „internetowym systemem sprzedaży".
 2. Konsumenci, którzy korzystają z internetowego systemu sprzedaży, powinni przestrzegać przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu korzystania z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Kasprowy Wierch. Konsumenci nie mogą wykorzystywać internetowego systemu sprzedaży do dostarczania komukolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. Konsumenci internetowego systemu sprzedaży przyjmują do wiadomości, że bezpieczne kursowanie kolei i wyciągów zależy od panujących warunków atmosferycznych oraz że w przypadku pogorszenia się tych warunków kursowanie kolei i wyciągów może zostać wstrzymane bez uprzedzenia i do odwołania. PKL S.A. informuje, że aktualny rozkład jazdy kolei i wyciągów oraz dane o panujących warunkach atmosferycznych są dostępne w Ośrodku Kasprowy Wierch oraz na stronie internetowej pkl.pl.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 6 tego paragrafu Regulaminu, każda osoba, która uprawia sport, rekreację lub turystykę na zorganizowanych terenach narciarskich należących do PKL S.A. (na terenie danego ośrodka), powinna słuchać zaleceń służb ratownictwa górskiego, gdy zostanie stwierdzone nadzwyczajne zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w danym Ośrodku.
 5. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Konsumenci przebywający na terenie Ośrodka i korzystający z jego usług zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych wynikających z aktów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2069 ze zm.). Niestosowanie się do zasad przez Konsumenta jest podstawą do odmowy realizacji usługi.
 6. Czas, w jakim PKL S.A. świadczy usługi Konsumentowi, zależy od rodzaju zakupionego przez niego produktu lub usługi Ośrodka Kasprowy Wierch, a także od okresu jego ważności wskazanego w aktualnym Cenniku PKL S.A.
 7. Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z godzinami otwarcia kolei krzesełkowych przed zakupem SKIpassu KW. Jeśli Konsument zakupi SKIpass KW kilkugodzinny, wykraczający poza godziny otwarcia kolei krzesełkowych, pozostała należność za niewykorzystany SKIpass KW nie będzie mu zwracana. Podczas zakupu SKIpassu KW konsument wybiera godzinę wjazdu Koleją linową, która nie podlega zmianie.
 8. Konsument powinien stawić się przy dolnej stacji kolei linowej Kasprowy Wierch celem umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji tożsamości oraz przysługujących ulg, co najmniej 20 minut przed wyznaczoną godziną na Tourpassie/SKIpassie KW/miejscówce w przypadku SKIpassu sezonowego.
 9. Konsument zobowiązany jest do samodzielnego okazania wraz z Tourpassem/SKIpassem KW/ SKIpassem sezonowym dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych osobowych osobie upoważnionej do kontroli przez PKL SA.
 10. Przed zakupem oraz wykorzystaniem z SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z informacją czy koleje krzesełkowe są czynne. W przypadku, gdy Konsument pomimo zamieszczonych informacji o zamknięciu kolei krzesełkowych w kotle Goryczkowym i Gąsienicowym wjedzie koleją linową na Kasprowy Wierch zostanie zwrócona mu należność zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu, z której zostanie potrącona cena przejazdu KL Kasprowy Wierch w wysokości 35,00 PLN.
 11. Zabrania się Konsumentom odsprzedaży Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych/ biletów łączonych oraz kwitów.
 12. Zabrania się przewożenia psów oraz innych zwierząt KL Kasprowy Wierch ze względu na przepisy obowiązujące na Terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakaz ten nie dotyczy psów wywożonych w celach służbowych przez policję i ratowników TOPR oraz psów asystującym osobom niepełnosprawnym w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 558.), powinny być wyposażone w uprząż, przy czym nie muszą mieć założonego kagańca oraz nie muszą być prowadzone na smyczy.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w zakresie praw i obowiązków Konsumenta dokonującego zakupu usług online zastosowanie znajduje „Regulamin Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Kasprowy Wierch”.
 14. Szczegółowe zasady zakupu SKIpassu sezonowego zawarte są w odrębnym regulaminie.

 

Zakup

 1. PKL S.A. prowadzi internetową rezerwację produktów i usług przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych lub awarii.  
 2. Czas trwania usługi, jaką PKL S.A. świadczy Konsumentowi, który kupił dane uprawnienie do usługi lub produktu za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, zależy od rodzaju danego produktu czy usługi oraz okresu jego ważności.

 

§2

Wymagania techniczne do zakupu

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty i usługi PKL S.A., niezbędne są minimalne warunki techniczne.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu jest bezpłatne i nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty i usługi znajdujące się w na stronie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych, umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu prowadzącego sprzedaż na odległość poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich, wirusy komputerowe, czy też niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane do wielu odbiorców (spam). W interesie każdego użytkownika jest zainstalowanie i aktualizowanie legalnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed zagrożeniami.
 5. W przypadku ewentualnego braku zgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem – Klient zobowiązany jest współpracować ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie w celu ustalenia czy brak zgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku niezgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem, Konsumentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Sprzedawca zapewnia Klientowi korzystanie z świadczonych Usług Elektronicznych niezwłocznie po zawarciu umowy o korzystanie z Usług Elektronicznych, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.
 7. Usługi Elektroniczne dostarczane są w najnowszej dostępnej wersji – ich aktualizacja nie wymaga podjęcia żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta.

 

§ 3

Konto Konsumenta i sposób zakupu

 1. Konsument zamawia i kupuje uprawnienie do produktu lub usługi w internetowym systemie sprzedaży za pomocą indywidualnego konta.
 2. Aby założyć konto, Konsument musi się zarejestrować, w tym podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. adres poczty elektronicznej, który będzie loginem/identyfikatorem użytkownika;
  4. numer telefonu komórkowego.
 3. Konsument uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez login (identyfikator użytkownika) i hasło.
 4. Konsument może kupić uprawnienie do konkretnego produktu lub usługi, po podaniu danych niezbędnych do realizacji zakupów.
 5. Konsument dodatkowo w celu zakupu kwitu na produkt turystyczny lub imprezę turystyczną musi zapoznać się z OWU oraz Ogólnymi Warunki Uczestnictwa.

 

§ 4

Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się na utworzone uprzednio Konto Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 2. Wybrać odpowiednią datę realizacji oraz produkt lub usługę będącą przedmiotem Zamówienia.
 3. Wybrać sposób odbioru produktu lub usługi.
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 5. Kliknąć przycisk “przejdź do kasy”.
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności następnie w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3 niniejszego regulaminu.

 § 5

Opłaty za produkty i usługi Ośrodka Kasprowy Wierch

 1. PKL S.A. zastrzega, że w przypadku znacznego zainteresowania daną usługą może wprowadzić ograniczenie liczby oraz rodzaju produktów i usług Ośrodka Kasprowy Wierch, które dany Konsument może zarezerwować i kupić na określony termin.
 2. Gdy Konsument ponosi dodatkowe koszty związane z zakupem produktów i usług Ośrodka Kasprowy Wierch – oprócz cen podanych w internetowym systemie sprzedaży – musi on udzielić odrębnej i wyraźnej zgody.
 3. PKL S.A. zastrzega, że w przypadku wprowadzenia zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii może ograniczać liczbę dostępnych produktów i usług Ośrodka Kasprowy Wierch oferowanych dla Konsumenta do rezerwacji i zakupu na określony termin, celem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.
 4. Elementem niezbędnym do dokonania zakupu produktów i usług Ośrodka Kasprowy Wierch jest podanie imienia i nazwiska oraz nr telefonu lub adresu e-mail Konsumenta kupującego oraz osób, dla których dokonuje on zakupu. Dane w postaci imienia i nazwiska zostaną zamieszczone na uprawnieniu do produktu lub usługi i będą podstawą do weryfikacji tożsamości przez osobę uprawnioną ze strony PKL S.A. Adres e-mail oraz nr telefonu komórkowego dotyczy tylko Konsumentów pełnoletnich.
 5. Dopuszczalna jest zmiana danych osobowych wskazanych w momencie zakupu, zgodnie z § 8 ust. 7- 8 niniejszego Regulaminu.
 6. Kwestie związane ze SKIpassem sezonowym reguluje odrębny Regulamin.

 

Zasady odpowiedzialności Konsumenta

 1. PKL S.A. zastrzega sobie prawo do zablokowania SKIpassu KW/ SKIpassu Sezonowego /kwitu lub Tourpassu, gdy klient używa go w niezgodny z zapisami w regulaminie sposób, w  szczególności:
  1. udostępniania innym osobom imiennego SKIpassu KW/ imiennego SKIpassu sezonowego/ imiennego Tourpassu, kwitu/ biletu łączonego;
  2. korzystania z Tourpassu/ SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego/ biletu łączonego/ kwitu w cenie ulgowej, gdy Konsument nie ma prawa do ulgi (stawek preferencyjnych).
 2. PKL S.A. zabrania Konsumentowi korzystania ze zorganizowanego terenu turystyczno-narciarskiego bez ważnego Tourpassu/ SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego.
 3. Pracownicy obsługi mogą sprawdzać, czy Konsument przestrzega zasad korzystania z SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych/ Tourpassów.
 4. Pracownicy obsługi sprawdzają zgodność danych osobowych wskazanych na Tourpassie/ SKIpassie KW/ SKIpassie sezonowym z danymi osobowymi zawartymi na dokumencie tożsamości.
 5. W razie stwierdzenia braku Tourpassu/ SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego pracownik Biura Obsługi Klienta/kasy (kasjer) PKL S.A. pobiera od Konsumenta właściwą należność za przewóz koleją i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.
 6. W razie stwierdzenia braku dokumentu tożsamości (mTożsamości) umożliwiającego potwierdzenie tożsamości Konsumenta lub gdy dane osobowe zawarte na Tourpassie/ SKIpassie KW/ SKIpassie sezonowym będą inne niż w okazanym dokumencie tożsamości (mTożsamości), pracownik obsługi odmówi wykonania usługi do czasu okazania właściwego dowodu tożsamości.
 7. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie Konsumenta do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu koleją (wyciągiem) pracownik Biura Obsługi Klienta/kas (kasjer) pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową do zapłaty w kasie Ośrodka lub w Biura Obsługi Klienta Ośrodka.
 8. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez PKL S.A., podlegają zwrotowi, w przypadku udokumentowania przez Konsumenta, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 9. PKL S.A. jest uprawniona do odmowy świadczenia usługi w przypadku braku SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego/ Tourpassu/biletu łączonego oraz braku posiadania uprawnienia do korzystania z ulgi.
 10. Jeśli Konsument spóźni się na wjazd, a ma wykupioną miejscówkę na dany termin, może dopłacić i wykupić nową miejscówkę tylko na najbliższy bieżący i dostępny przejazd. Koszt dopłaty podany jest w Cenniku, który obowiązuje na dzień zakupu. Takiej dopłaty Konsument może dokonać tylko w kasie znajdującej się przy kolei linowej Kasprowy Wierch, pod warunkiem, że bieżąca przepustowość kolei umożliwia przejazd Konsumenta za dopłatą.
 11. Pracownik obsługi PKL S.A. może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie terenu Ośrodka osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, a także awanturującej się i posługującej się wulgaryzmami lub naruszającej zapisy Regulaminu i nie stosującej się do poleceń obsługi PKL. W takim przypadku konsument nie ma prawa do zwrotu należności za zakupiony produkt lub usługę Ośrodka Kasprowy Wierch.
 12. Zorganizowane tereny narciarskie służą wyłącznie do użytku dla narciarzy i snowboardzistów. Na tych terenach obowiązuje zakaz poruszania się osób pieszych, wychodzenia „pod prąd” trasy narciarskiej na wszelkiego rodzaju nartach (w tym ski tourach) oraz korzystania z innych sprzętów służących do zjeżdżania (sanki, ski trikkle itp.).
 13. Dopuszczalne jest poruszanie się narciarzy ski tourowych na terenie ośrodka Kasprowy Wierch, jednak wyłącznie po trasach i szlakach specjalnie wyznaczonych i dopuszczonych do ich ruchu „pod górę” zarówno przez PKL S.A. jak i Tatrzański Park Narodowy.

 

Kaucje

 1. Karta zwrotna PKLPass jest własnością PKL S.A., a Konsument jest jej posiadaczem na czas korzystania z usługi po wpłaceniu kaucji. Wynosi ona 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) i konsument opłaca ją przy zakupie Tourpassów, SKIpassów KW i SKIpassu sezonowego.
 2. Zwrot kaucji za kartę zwrotną można otrzymać wyłącznie dokonując zwrotu karty w kasach Ośrodków PKL S.A., Biurze Obsługi Klienta (PKL S.A. informuje, iż wykaz Biur Obsługi Klienta i Ośrodków PKL S.A. wraz z adresami i godzinami otwarcia dla klientów dostępne na stronie pkl.pl) lub tzw. Zwrotomatach. Podstawą do zwrotu kaucji jest oddanie karty, która nie posiada pęknięć, odgięć lub innych widocznych uszkodzeń mechanicznych w terminie do 15 maja każdego roku w sezonie, w którym został zakupiony – SKIpass KW lub SKIpass sezonowy. W przeciwnym przypadku konsument nie otrzyma zwrotu kaucji.

Lista zwrotomatów:

 • Kasprowy Wierch – dolna stacja, ul. Kuźnice 14, 34-500 Zakopane;
 • Palenica – dolna stacja, ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica;
 • Góra Żar – dolna stacja, ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie;
 • Jaworzyna Krynicka – dolna stacja, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój.

 

§ 6

Uprawnienia do zakupu ulgowych Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassu sezonowego

 1. Tourpassy ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:

a) dzieci w wieku 4–15 lat (rocznikowo) – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;

b) młodzież w wieku 16–26 lat (rocznikowo)– na podstawie:

 • ważnej legitymacji szkolnej;
 • ważnej legitymacji studenckiej;
 • ważnej legitymacji doktoranta poświadczonej na kolejny okres przez uczelnię wyższą;
 • dla zagranicznej młodzieży szkolnej i studentów do 26 r.ż. na podstawie legitymacji ISIC lub Euro 26;

c) osoby, które skończyły 65 lat (rocznikowo)– na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;

d) opiekunowie grup szkolnych - 1 opiekun na 10 podopiecznych;

e) osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 573) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz niepełnosprawne dzieci na podstawie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;

f) osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0”, „O”, „o” albo „h”;

g) opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów e) i f);

h) zagraniczne osoby niepełnosprawne na podstawie europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością.

2. SKIpassy KW ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:

 1. dzieci w wieku 4–15 lat (rocznikowo) – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
 2. osoby, które skończyły 65 lat (rocznikowo) – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
 3. osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 426 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 4. osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0”, „O”, „o” albo „h”;
 5. opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów c) i d);
 6. zagraniczne osoby niepełnosprawne na podstawie europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością.

3. Darmowe przejazdy przysługują dzieciom do ukończenia 4 roku życia (rocznikowo) – na podstawie Tourpassu/ SKIpassu KW opiekuna – opiekun zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wiek dziecka (nie dotyczy grup zorganizowanych).

4. Ulgi na SKIpassy sezonowe reguluje odrębny Regulamin.

5. W przypadku / produktów turystycznych/ imprez turystycznych szczegółowe zasady zakupu uprawnienia ulgowego zawarte w odrębnych regulaminach oraz warunkach uczestnictwa dostępnych na stronach pkl.pl i www.pkltours.pl.

 

§ 7

Zasady płatności oraz sposób dostarczenia uprawnieninia do konkretnego produktu lub usługi

 1. Płatność za produkty i usług Ośrodka Kasprowy Wierch jest możliwa za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL S.A.
 2. Konsument internetowego systemu sprzedaży przyjmuje do wiadomości, że gdy naciśnie przycisk „POTWIERDŹ ZAKUP” znajdujący się na stronie www.sklep.pkl.pl/koszyk/ summary.htm w zakładce „Koszyk", będzie musiał zapłacić podaną tam cenę wraz z kaucją za kartę zwrotną (o ile występuje).
 3. Konsument powinien wykonać płatność za zamówienie w ciągu 2 godzin od chwili jego złożenia. Tourpassy i SKIpassy KW/SKIpassy sezonowe nieopłacone w tym terminie wracają do puli sprzedaży, a zamówienie zostaje anulowane.

 

Odbiór Tourpassów

4. Konsument zarejestrowany otrzyma zakupiony Tourpass na jeden ze sposobów wskazanych w komunikacie po dokonaniu zakupu, przykładowo może to być :

 1. poczta elektroniczna lub,
 2. SMS lub,
 3. doładowanie PKLpassu lub inne.

Konsument otrzyma zakupiony Tourpass na adres e-mail lub na numer telefonu komórkowego podany przy zamówieniu. Aby otrzymać Tourpass za pomocą SMS Konsument musi mieć dostęp do Internetu w telefonie komórkowym.

 1. Konsument niezarejestrowany nie może otrzymać Tourpassu za pomocą SMS i doładowania karty PKLpass.

 

Odbiór SKIpassów KW/SKIpassu sezonowego

 1. Konsument może wybrać jeden z dwóch sposobów dostarczenia zakupionego SKIpassu KW:
  1. poprzez doładowanie karty PKLpass
  2. poprzez odbiór osobisty.

Podczas dokonywania zakupu w zakładce „KROK 2.” Konsument zaznacza pożądaną opcję dostarczenia zakupionego SKIpassu KW/SKIPASSU sezonowego. Niezarejestrowany konsument nie może doładować karty PKLpass.

 

Doładowanie karty PKLpass

 1. Warunkiem doładowania jest posiadanie karty PKLPass.

 

Odbiór osobisty SKIpassów KW/ Sezonowych

8. Konsumenci internetowego systemu sprzedaży mogą odbierać SKIpassy KW/SKIppassy sezonowe w tzw. SKIpassomatach, które znajdują się w poniżej wskazanych miejscach:

 1. Góra Żar, ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie (stacja dolna),
 2. Gubałówka, ul. Na Gubałówkę 4, 34-500 Zakopane; (stacja dolna),
 3. Jaworzyna Krynicka, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica Zdrój (stacja dolna),
 4. Palenica, ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica (stacja dolna),
 5. Mosorny Groń, Zawoja 2525, 34-222 Zawoja (stacja dolna),
 6. Kasprowy Wierch ul. Kuźnice 14, Zakopane 34-500 (stacja dolna),

Konsument, który ma zdefiniowany odbiór osobisty SKIpassu KW/SKIpassu sezonowego, otrzyma kod do SKIpassomatu na podany numer telefonu, w którym odbierze kartę PKLpass z doładowanym SKIpassem KW/SKIpassem sezonowym. W razie awarii SKIpassomatu można odebrać zakupiony SKIpass KW/SKIpass sezonowy w siedzibie Biura Obsługi Klienta lub w kasie Ośrodka Kasprowy Wierch. Można to zrobić najpóźniej na 25 min przed wyznaczoną godziną odjazdu na miejscówce.

 § 8

Odstąpienie od umowy (rezygnacja z woli Konsumenta)

 1. Konsument może zrezygnować z zakupu, czyli odstąpić od umowy sprzedaży Tourpassu lub SKIpassu KW, którą zawarł z PKL S.A. podczas zakupu usługi na zasadach opisanych poniżej.
 2. Jeśli Konsument zrezygnuje z usługi (czyli odstąpi od umowy) wcześniej niż na co najmniej 24 godziny przed terminem przejazdu, PKL S.A. zwróci mu 100% ceny kupionego Tourpassu lub SKIpassu KW.
 3. Jeśli Konsument zrezygnuje z usługi (czyli odstąpi od umowy) w dniu przejazdu– najpóźniej na 2 godziny przed terminem przejazdu PKL S.A. zwróci mu 80% ceny kupionego Tourpassu lub SKIpassu KW. PKL S.A. nie przyjmie rezygnacji, (czyli odstąpienie będzie bezskuteczne), jeśli Konsument zgłosi ją później niż na 2 godziny przed przejazdem.
 4. Aby odstąpić od umowy zakupu Tourpassów/SKIpassów KW w sklepie online, Konsument musi wykonać czynności opisane w § 9 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
 5. Jeśli konsument zrezygnuje z zakupionego uprawniania do produktu turystycznego lub imprezy turystycznej, (czyli odstąpi od umowy) do godziny 15:00 na 2 dni przed terminem realizacji imprezy lub produktu, PKL S.A. zwróci mu 100% ceny kupionego uprawniania. Zgodnie z zasadami zwrotu produktów i imprez turystycznych zawartych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży PKL S.A. umowę uważa się za niezawartą.
 7. Zmiana danych osobowych na imiennym Tourpassie jest możliwa najpóźniej na 24 godziny przed godziną przejazdu wskazaną na nim. W celu dokonania zmiany należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pkl.pl wiadomość zawierającą następujące informacje: numer zamówienia, dane osobowe (imię i nazwisko), które mają zostać zmienione) oraz dane osobowe (imię i nazwisko), które mają zostać umieszczone na Tourpassie.
 8. Zmiana danych osobowych na imiennym SKIpassie KW jest możliwa na 24 godziny przed godziną przejazdu wskazaną na nim pod warunkiem, iż SKIpass KW nie został odebrany ze SKIpassomatu, oraz przed doładowaniem karty PKLpass przez Konsumenta. W celu dokonania zmiany należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pkl.pl wiadomość zawierającą następujące informacje: numer zamówienia, dane osobowe (imię i nazwisko), które mają zostać zmienione oraz dane osobowe (imię i nazwisko), które mają zostać umieszczone na SKIpassie KW. W przypadku SKIpassów KW kilkudniowych, po aktywacji karty zmiana danych osobowych nie jest możliwa.
 9. W terminie krótszym niż 24 godziny przed przejazdem zmiana danych osobowych na imiennym Tourpassie oraz SKIpassie KW jest niemożliwa.
 10. W przypadku SKIpassu sezonowego prawo odstąpienia nie przysługuje.

 

§ 9

Zasady zwrotów za niewykorzystane Tourpassy/ SKIpassy KW/ SKIpassy sezonowe

 1. Duża liczba osób, które korzystają z Ośrodka Kasprowy Wierch, złe warunki atmosferyczne i narciarskie oraz częściowe ograniczenie szerokości trasy narciarskiej nie są dla PKL S.A. podstawą do zwrotu.
 2. Jeśli koleje linowe nie kursują lub ich ruch został wstrzymany, PKL S.A. zwraca Konsumentom należność za niewykorzystane Tourpassy/SKIpassy KW na zasadach przedstawionych w niniejszym paragrafie Regulaminu.
 3. Konsument ma prawo do zwrotu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu, do 30 dni od dnia, w którym miał być wykonany przejazd.
 4. Zasady i wysokość zwrotu opłaty za Tourpassy i SKIpassy KW zależą od przyczyn i terminu zwrotu.
 5. W przypadku zamknięcia Kolei Krzesełkowych w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym, Konsument ma prawo do zwrotu należności za:

a) SKIpassy KW czterogodzinne:

 • jeśli koleje Krzesełkowe w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym zostaną zamknięte w ciągu dwóch godzin od chwili, gdy Konsument zacznie z niego korzystać, PKL SA zwraca 100% ceny, z zastrzeżeniem §1 ust. 6 niniejszego Regulaminu;
 • jeśli koleje Krzesełkowe w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym zostaną zamknięte , gdy Konsument korzysta dłużej niż dwie godziny od chwili, gdy zacznie korzystać ze SKIpassu KW , PKL SA zwraca 50% ceny;

b) SKIpassy KW jednodniowe:

 • jeśli koleje Krzesełkowe w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym zostaną zamknięte w ciągu dwóch godzin od chwili, gdy Konsument zacznie z niego korzystać, PKL SA zwraca 100% ceny;
 • jeśli koleje Krzesełkowe w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym zostaną zamknięte w ciągu czterech godzin od chwili, gdy Konsument zacznie z niego korzystać, PKL SA zwraca 50% ceny;
 • jeśli koleje Krzesełkowe w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym zostaną zamknięte po czasie dłuższym niż cztery godziny od chwili, gdy Konsument zacznie z niego korzystać, z ceny jednodniowego SKIpassu PKL SA potrąci koszt SKIpassu KW 4-godzinnego i tę kwotę odda Konsumentowi.
 1. Zamknięcie jednej z dwóch kolei krzesełkowych w Kotle Goryczkowym lub Gąsienicowym nie stanowi podstawy do otrzymania zwrotu.
 2. W przypadku zakupu Tourpassa na przejazd góra-dół, nieskorzystanie z przejazdu w jedną stronę nie jest podstawą do zwrotu części na niewykorzystany przejazd.
 3. Zwrotu należności, o którym mowa w ust. 2 tego paragrafu, dokonuje się w następujący sposób:

a)Konsument po zalogowaniu się w internetowym systemie sprzedaży na stronie www.sklep.pkl.pl wybiera zakładkę „Twoje zamówienia" i klika „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.

b) Następnie Konsument wybiera produkt, który chce zwrócić, i naciska przycisk „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.

c) Konsument zostaje przekierowany na listę produktów, na której zaznacza te, które chce zwrócić i wpisuje w komentarzu powód zwrotu (pole obowiązkowe);

d) PKL S.A. sprawdzi zgodność zwrotu z niniejszym Regulaminem, a następnie wyda dyspozycję zwrotu. Następnie Konsument otrzyma korektę faktury. Po jej akceptacji Konsument otrzyma należny zwrot za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL S.A.

9. W przypadku zakupu Tourpassu/ SKIpassu KW bez rejestracji Konsument zwraca produkt po kliknięciu w odpowiedni link w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Dalsze kroki są takie same jak opisane w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. Zwroty analizowane są na podstawie podanej przez Konsumenta przyczyny zwrotu. W przypadku odrzucenia zwrotu przez PKL S.A., Konsument otrzymuje informację zwrotną z uzasadnieniem odrzucenia zwrotu.

11. Jeśli zwrot jest zasadny, Konsumentowi zostanie przekazane potwierdzenie e-mailowe wraz z fakturą korygującą oraz zostanie uruchomiona procedura zwrotu pieniędzy.

12. W przypadku SKIpassów sezonowych zwrotowi podlegają wyłącznie miejscówki na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie dotyczącym korzystania ze SKIpassu sezonowego.

13. Uprawnienie w formie Kwitu do udziału w imprezie lub produkcie turystycznym podlega zwrotowi, w sytuacji, gdy PKL Tours odwoła daną imprezę lub produkt turystyczny w przypadkach opisanych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa, wtedy Konsument otrzymuje część lub całość należności za Kwit zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Uczestnictwa danego produktu lub imprezy turystycznej.

 

§ 10

Reklamacje

1. Konsument ma prawo złożyć reklamację, jeśli jego zdaniem PKL S.A. nie wykonały usługi lub wykonały ją w sposób nienależyty. Reklamację można złożyć do 2 miesięcy, licząc od dnia świadczenia usługi na rzecz Konsumenta przez PKL SA w ośrodku.

2. Reklamację można złożyć na jeden z trzech poniższych sposobów:

 1. online za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży,
 2. pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@pkl.pl,
 3. pisemnie pod adresem PKL SA wskazanym w § 1 ust. 1.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Konsumenta, jego adres elektroniczny, pocztowy, numer zamówienia, numer Tourpassu/karty PKLpass (nośnika SKIpassu KW oraz SKIpassu sezonowego) oraz opisać przyczynę reklamacji (zgodnie z oświadczeniem).

4. Reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych oprócz danych wskazanych w ust. 3 musi zawierać, adres e-mail Konsumenta.

5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku postępowania reklamacyjnego Konsument zostanie zawiadomiony w formie pisemnej lub na trwałym nośniku przesłanym na adres e-mail.

6. Jeśli Konsument nie otrzyma zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej wpływu, oznacza to, że została ona uznana.

7. W przypadku zakupu biletów łączonych regulamin danego biletu łączonego reguluje zasady reklamacji.

 

§ 11

Dane osobowe Konsumentów

 1. PKL S.A. zapewnia Konsumentom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://www.sklep.pkl.pl, w tym Konsumentów jest spółka Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D.
 3. PKL S.A. informuje szczegółowo o sposobie przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego w ramach klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej ww. sklepu.
 4. PKL S.A. informuje szczegółowo o sposobie przetwarzania danych osobowych osób przebywających na terenie i korzystających z usług w Ośrodku Kasprowy Wierch, w ramach klauzul informacyjnych dostępnych w miejscu zbierania danych osobowych na terenie Ośrodka Kasprowy Wierch.

 

§ 12

 Postanowienia końcowe

 1. PKL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za to, że administratorzy serwerów pocztowych blokują przesyłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Konsumenta internetowego systemu sprzedaży oraz za to, że program zainstalowany na komputerze Konsumenta usuwa i  blokuje wiadomości e-mail.
 2. PKL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy Konsumenta w obsłudze internetowego systemu sprzedaży powstałe, ponieważ podał on nieprawidłowe dane.
 3. PKL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione, które uzyskały dostęp do konta internetowego systemu sprzedaży Konsumenta w wyniku tego, że Konsument nie zachował zasad ostrożności, gdy posługiwał się loginem i hasłem do konta.
 4. PKL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie, który wskaże PKL S.A., nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich w internetowym systemie sprzedaży. Konsument, który dokonał zakupu (zawarł umowę o świadczenie usług z PKL S.A.) przed wejściem w życie tego Regulaminu, uznaje jego postanowienia za wiążące, jeśli wyrazi na to zgodę na zasadach określonych w ust. 5 tego paragrafu Regulaminu.
 5. Umowa pomiędzy PKL S.A., a Konsumentem, który dokonał zakupu usługi przed dniem wejścia w życie tego Regulaminu, zostaje rozwiązana w ciągu 14 dni od tej daty, chyba, że Konsument złoży w tym terminie oświadczenie o zgodzie na dalsze świadczenie usług na podstawie tego Regulaminu. Umowa z Konsumentem nie zostaje rozwiązana także wtedy, gdy korzysta on z wykupionej usługi po dacie wejścia w życie tego Regulaminu.
 6. W czasie trwania umowy Konsument ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie, jak również ma prawo żądać zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba, że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada on charakterowi świadczonej usługi przez PKL S.A.
 7. Regulamin obowiązuje od 25.05.2023 r.  

 

 


 

 

REGULAMIN

Internetowej rezerwacji i sprzedaży produktów i usług Ośrodka Kasprowy Wierch

(wersja obowiązująca od dnia 1.01.2024 r.)

 

1

Postanowienia wstępne

1. Podmiotem zarządzającym zorganizowanym terenem turystyczno-narciarskim jest Spółka Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem (34-500), przy ul. Bachledy 7D, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy - KRS, do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000429345, o kapitale zakładowym wynoszącym 172 700 000 zł, wpłaconym w całości, NIP 736-17-16-338, REGON 122633430, posiadająca status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, zwana dalej: „PKL S.A.".

2. Internetowa rezerwacja i sprzedaż produktów i usług Ośrodka Kasprowy Wierch prowadzona jest na zasadach określonych w niniejszym regulaminie, zwanym dalej: „Regulaminem".

3. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do tzw. Przedsiębiorców chronionych, korzystających ze sklepu internetowego.

4. Na potrzeby niniejszego Regulaminu PKL S.A. wprowadza słowniczek i nadaje poniższym pojęciom następujące znaczenie:

4.1. Klient - podmiot dokonujący zakupu usług PKL S.A. za pośrednictwem sklepu internetowego, zawierający Umowę Sprzedaży lub korzystający z Usługi Elektronicznej zgodnie z Regulaminem, który posiada zdolność do czynności prawnych w zakresie umożliwiającym skuteczne dokonanie określonej czynności w ramach Sklepu Internetowego;

 

4.2. Konsument –– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (tzw. przedsiębiorca chroniony);

4.3. Konto - Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi w ramach Sklepu, pozwalająca na korzystanie przez Klienta z dodatkowych funkcjonalności. Klient uzyskuje dostęp do Konta za pomocą loginu i powiązanego z nim hasła. Klient loguje się na swoje Konto po dokonaniu rejestracji w Sklepie. Konto umożliwia zapisywanie i przechowywanie informacji o danych Klienta, historii zamówień, reklamowanych i zawracanych zamówień, a także innych usług udostępnianych Klientowi przez Sprzedawcę;

4.4. Koszyk - Usługa Elektroniczna udostępniana Klientowi posiadającemu Konto w ramach Sklepu, polegająca na umożliwieniu Klientowi złożenia zamówienia, wpisania kodów rabatowych umożliwiających obniżenie ceny na zasadach określonych odrębnie, wyświetlenia podsumowania ceny poszczególnych produktów i usług i wszystkich produktów i usług łącznie. Koszyk gromadzi składane przez Klienta oferty zawarcia Umowy Sprzedaży, tj. w ramach jednego zamówienia można złożyć więcej niż jedną ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży;

4.5. Minimalne Warunki Techniczne - wymagania techniczne, których spełnienie jest niezbędne do korzystania ze Sklepu, w tym Usług Elektronicznych, złożenia zamówienia lub zawarcia Umowy Sprzedaży, tj.: posiadanie komputera klasy PC lub urządzenie przenośne; dostęp do Internetu; zainstalowane w systemie komputera lub urządzenia przenośnego przeglądarka internetowa (Internet Explorer wersja 11.0 lub wyższa, Mozilla Firefox wersja 50.0 lub wyższa, Opera wersja 42.0 lub wyższa, Google Chrome wersja 55.0 lub wyższa) oraz program do otwierania plików pdf;

4.6. Regulamin - niniejszy dokument określający zasady funkcjonowania Sklepu Internetowego, w szczególności zasady utworzenia Konta, składania Zamówień, zawierania Umów Sprzedaży oraz korzystania z innych usług udostępnianych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego na rzecz Klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki Klienta i Sprzedawcy. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

4.7. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, dotycząca sprzedaży przez Sprzedawcę na rzecz Klienta produktów i usług Ośrodka Kasprowy Wierch za zapłatą określonej ceny. Umowa Sprzedaży jest zawierana pomiędzy Klientem, a Sprzedawcą z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, po akceptacji zamówienia przez Sprzedawcę na zasadach określonych w Regulaminie;

4.8. Usługi Elektroniczne - usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu, zgodnie z niniejszym Regulaminem. W zakresie, w jakim usługi są świadczone przez podmioty współpracujące ze Sprzedawcą, odpowiednie postanowienia dotyczące zasad korzystania z tych usług znajdują się w  regulaminach dotyczących świadczenia usług przez te podmioty;

4.9. Ustawa o Prawach Konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.);

4.10. Uprawnienia do produktu i usługi - na mocy akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Konsument nabywa uprawnienie do poszczególnych produktów i usług w postaci: Tourpassów, SKIpassów KW, SKIpassów sezonowych, biletów łączonych, kwitów, które zostały zdefiniowane w pkt poniżej:

4.11. Tourpass – dokument, który uprawnia do przejazdu koleją Kasprowy Wierch w jedną lub w dwie strony i potwierdza zawarcie umowy przewozu bagażu podręcznego. Cena Tourpassu na kolej linową Kasprowy Wierch składa się z następujących elementów:

 1. imiennego biletu (zawierającego imię i nazwisko),
 2. opłaty za wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego (z wyłączeniem Tourpassu zakupionego na przejazd koleją w dół),
 3. opłaty za miejscówkę,
 4. opłaty za priorytet/rezerwację (jeśli występuje),
 5. opłaty dodatkowej, np. za bagaż dodatkowy (jeśli występuje).

Podczas zakupu Konsument deklaruje godzinę przejazdu koleją linową, która nie podlega zmianie. Tourpass zakupiony na przejazd w obie strony zawiera informację odnośnie czasu dostępnego dla Konsumenta na górnej stacji pomiędzy jazdami, przez wskazanie w Tourpassie konkretnej godziny zjazdu koleją w dół;

4.12. SKIpass KW – dokument, który uprawnia do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami krzesełkowymi oraz jednokrotnego przejazdu koleją linową na terenie Ośrodka Kasprowy Wierch. Cena SKIpassu KW składa się z następujących elementów:

 • imiennego biletu narciarskiego (zawierającego imię i nazwisko),
 • opłaty za wstęp do Tatrzańskiego Parku Narodowego,
 • opłaty za miejscówkę (gwarancję jednorazowej rezerwacji miejsca w wagonie kolei linowej na dany dzień i godzinę),
 • opłaty za priorytet/rezerwację (jeśli występuje),
 • opłaty dodatkowej, np. za bagaż dodatkowy (jeśli występuje).

SKIpass KW jest indywidualny. Personalizacja następuje w momencie podania danych osoby korzystającej ze SKIpassu oraz przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą;

4.13. SKIpass sezonowy imienny - dokument imienny uprawniający do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami i wyciągami narciarskimi w danym sezonie narciarskim w Ośrodkach wskazanych w Regulaminie korzystania ze SKIpassu sezonowego (regulamin dostępny pod adresem https://www.pkl.pl/kasprowy-wierch/regulaminy.html). Do korzystania ze SKIpassu sezonowego uprawniona jest wyłącznie jedna osoba. Identyfikacja następuje poprzez wykonanie zdjęcia Osobie uprawnionej do SKIpassu sezonowego przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą oraz podanie imienia i nazwiska w momencie zakupu (SKIpass sezonowy nie zawiera miejscówki na kolej linową na Kasprowy Wierch); ze SKIpassu sezonowego nie mogą korzystać w szczególności osoby, które korzystają z niego zawodowo i zarobkowo np. trenerzy/instruktorzy narciarscy, właściciele i pracownicy szkół narciarskich; wszystkie zasady zakupu i korzystania ze SKIpassu sezonowego oraz wyłączenia zawarte są w Regulaminie korzystania ze SKIpassu sezonowego;

4.14. Bilet łączony – uprawnia do przejazdu koleją linową Kasprowy Wierch na podstawie Tourpassu lub uprawnienia w formie SKIpassu KW wraz z skorzystaniem z usługi dodatkowej oferowanej przez PKL S.A. lub podmiot z nim współpracujący. Bilety łączone mogą być dostępne w Ośrodku Kasprowy Wierch w ramach stałej oferty lub w wybranym okresie trwania umowy współpracy lub obowiązywania promocji. Dostępne będą w kanałach sprzedaży PKL S.A. oraz w punktach sprzedaży podmiotów współpracujących. Szczegółowe informacje o dostępności, zasad sprzedaży zawarte są na stronie pkl.pl, w Ośrodku oraz odrębnych regulaminach wybranego biletu łączonego dostępnych na stronie www.pkl.pl;

4.15. Kwit – uprawnienie potwierdzające udział w imprezie turystycznej lub usłudze w postaci produktu turystycznego;

4.16. Miejscówka – gwarancja rezerwacji miejsca w wagonie kolei linowej Kasprowy Wierch dla osoby posiadającej ważny Tourpass lub SKIpass KW lub SKIpass sezonowy lub dla przewodnika tatrzańskiego, na wybraną przez Konsumenta godzinę przejazdu, której nie można zmienić. Niewykorzystana miejscówka oznacza nieobecność Konsumenta na peronie kolei o danej godzinie w dniu przejazdu albo w okresie wskazanym na Tourpassie czy SKIpassie KW;

4.17. PKLpass - karta elektroniczna, na której zapisywane są uprawnienia do SKIpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych/ SKIpassów TOP/ Tourpassów/ biletów/ Karnetów rowerowych/ kart sportowych, które zakupi Konsument. Karta umożliwia korzystanie z Ośrodków należących do Grupy PKL S.A., z tym, że uprawnienie zamieszczone na PKLpassie uprawnia wyłącznie do korzystania w danym dniu tylko z jednego Ośrodka PKL S.A., z wyjątkiem Karnetu rowerowego i SKIpassu sezonowego, z których konsument może korzystać z dostępnych w ramach oferty wybranych Ośrodkach bez ograniczeń w ciągu jednego dnia;

PKLPass występuje w formie:

 1. karty bezzwrotnej,
 2. karty zwrotnej.

4.18. Kaucja – przy wydawaniu karty zwrotnej wskazanej w pkt 4.17 lit. b) pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty;

4.19. Bagaż podręczny – w cenie SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego/Tourpassu Konsument uprawniony jest do przewozu jednego rodzaju bagażu: wózek dziecięcy, deskę snowboardową, jedną parę nart wraz z kijkami, pod warunkiem, że:

 1. długość, szerokość i wysokość bagażu nie przekraczają łącznie 130 cm; nie dotyczy sprzętu narciarskiego,
 2. bagaż nie waży więcej niż 10 kg; nie dotyczy sprzętu narciarskiego,
 3. wózek dziecięcy nie waży więcej niż 20 kg;

4.20. Bagaż dodatkowy – każdy bagaż, który nie jest bagażem podręcznym lub przekracza parametry podane w pkt 4.19 podlega dodatkowej opłacie. Przewoźnik ma prawo odmówić przewiezienia bagażu dodatkowego. Zabrania się przewozu rowerów;

4.21. Cennik - dokument wskazujący aktualne ceny za poszczególne usługi PKL S.A., w tym w szczególności Tourpassy/ SKIpassy KW/ SKIpassy sezonowe. Ceny podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zakupu danej usługi PKL A. Aktualny cennik dostępny jest w kasach Ośrodka, siedzibach Biur Obsługi Klientów, biletomatach (kasach automatycznych), bądź na stronie www.pkl.pl. Ceny mogą się różnić w zależności od godziny przejazdu oraz kanału sprzedaży – kasa, sklep internetowy, kasy automatyczne – biletomaty, Biura Obsługi Klienta;

4.22. Dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości - dokument urzędowy stwierdzający tożsamość danej osoby: dowód osobisty, paszport, karta tożsamości, książeczka żeglarska, karta pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca; prawo jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja doktoranta, legitymacja ISIC, legitymacja EURO 26, każdy inny zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie; w stosunku do dzieci od 4 do lat 7 w sytuacji braku dokumentu tożsamości dziecka dokument tożsamości okazuje opiekun prawny;

4.23. mTożsamość – funkcjonalność w aplikacji mObywatel dostarczanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pozwalająca na okazanie danych jej użytkownika w urządzeniu mobilnym, obejmujących, co najmniej: zdjęcie użytkownika, numer dowodu osobistego, termin ważności dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty, numer PESEL, imiona i nazwisko;

4.24. Osoba upoważniona do kontroli – osoba upoważniona przez PKL S.A. do pozyskania danych osobowych w kasie jak i kontroli tożsamości posiadająca identyfikator ze wskazaniem: zdjęcia identyfikującego, nr legitymacji, imienia, zakresu upoważnienia, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy;

4.25. OWU – Ogólne warunki ubezpieczenia; dokument, z którym Konsument zobowiązany jest się zapoznać i zaakceptować w przypadku zakupu imprezy lub produktu turystycznego;

4.26. PKL Tours – wyodrębniona organizacyjnie część PKL S.A., w ramach której Spółka występuje w roli Organizatora imprez turystycznych lub oferuje produkty turystyczne dostosowane do oferty danego Ośrodka oraz sezonu aktualnie obowiązującego – oferta letnia i zimowa;

4.27. Impreza turystyczna - oferowana Konsumentowi przez PKL Tours, w której Spółka PKL S.A. występuje w roli organizatora w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (tj. Dz.U. 2022 r., poz. 511), odbywająca się w wybranym miejscu i terminie, informacje i szczegóły oferty oraz ogólne warunkami uczestnictwa w imprezie turystycznej dostępne na stronie sklep.pkl.pl;

4.28. Produkt turystyczny - produkt oferowany Konsumentowi przez PKL Tours w określonym miejscu i terminie wybranym w toku rezerwacji. Informacje i szczegóły oferty wraz z ogólnymi warunkami uczestnictwa w wybranym produkcie dostępne na stronie sklep.pkl.pl.

 

Informacje dla Konsumentów

 1. Internetowa rezerwacja i sprzedaż produktów i usług Ośrodka Kasprowy Wierch odbywa się za pośrednictwem strony internetowej pod adresem sklep.pkl.pl, zwanej dalej: „internetowym systemem sprzedaży".
 2. Konsumenci, którzy korzystają z internetowego systemu sprzedaży, powinni przestrzegać przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu korzystania z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Kasprowy Wierch. Konsumenci nie mogą wykorzystywać internetowego systemu sprzedaży do dostarczania komukolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. Konsumenci internetowego systemu sprzedaży przyjmują do wiadomości, że bezpieczne kursowanie kolei i wyciągów zależy od panujących warunków atmosferycznych oraz że w przypadku pogorszenia się tych warunków kursowanie kolei i wyciągów może zostać wstrzymane bez uprzedzenia i do odwołania. PKL S.A. informuje, że aktualny rozkład jazdy kolei i wyciągów oraz dane o panujących warunkach atmosferycznych są dostępne w Ośrodku Kasprowy Wierch oraz na stronie internetowej pkl.pl.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 6 tego paragrafu Regulaminu, każda osoba, która uprawia sport, rekreację lub turystykę na zorganizowanych terenach narciarskich należących do PKL S.A. (na terenie danego ośrodka), powinna słuchać zaleceń służb ratownictwa górskiego, gdy zostanie stwierdzone nadzwyczajne zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w danym Ośrodku.
 5. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Konsumenci przebywający na terenie Ośrodka i korzystający z jego usług zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych wynikających z aktów wykonawczych wydanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t. j. Dz. U. 2021 poz. 2069 ze zm.). Niestosowanie się do zasad przez Konsumenta jest podstawą do odmowy realizacji usługi.
 6. Czas, w jakim PKL S.A. świadczy usługi Konsumentowi, zależy od rodzaju zakupionego przez niego produktu lub usługi Ośrodka Kasprowy Wierch, a także od okresu jego ważności wskazanego w aktualnym Cenniku PKL S.A.
 7. Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z godzinami otwarcia kolei krzesełkowych przed zakupem SKIpassu KW. Jeśli Konsument zakupi SKIpass KW kilkugodzinny, wykraczający poza godziny otwarcia kolei krzesełkowych, pozostała należność za niewykorzystany SKIpass KW nie będzie mu zwracana. Podczas zakupu SKIpassu KW konsument wybiera godzinę przejazdu Koleją linową, która nie podlega zmianie.
 8. Konsument powinien stawić się przy dolnej stacji kolei linowej Kasprowy Wierch celem umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji tożsamości oraz przysługujących ulg, co najmniej 20 minut przed wyznaczoną godziną na Tourpassie/SKIpassie KW/miejscówce w przypadku SKIpassu sezonowego.
 9. Konsument zobowiązany jest do samodzielnego okazania wraz z Tourpassem/SKIpassem KW/ SKIpassem sezonowym dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych osobowych osobie upoważnionej do kontroli przez PKL SA.
 10. Przed zakupem oraz wykorzystaniem z SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z informacją czy koleje krzesełkowe są czynne. W przypadku, gdy Konsument pomimo zamieszczonych informacji o zamknięciu kolei krzesełkowych w kotle Goryczkowym i Gąsienicowym wjedzie koleją linową na Kasprowy Wierch zostanie zwrócona mu należność zgodnie z postanowieniami § 9 Regulaminu, z której zostanie potrącona cena przejazdu KL Kasprowy Wierch w wysokości 45,00 PLN.
 11. Zabrania się Konsumentom odsprzedaży Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych/ biletów łączonych oraz kwitów.
 12. Zabrania się przewożenia psów oraz innych zwierząt KL Kasprowy Wierch ze względu na przepisy obowiązujące na terenie Tatrzańskiego Parku Narodowego. Zakaz ten nie dotyczy psów wywożonych w celach służbowych przez policję i ratowników TOPR oraz psów asystującym osobom niepełnosprawnym w rozumieniu art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 558.), powinny być wyposażone w uprząż, przy czym nie muszą mieć założonego kagańca oraz nie muszą być prowadzone na smyczy.
 13. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w zakresie praw i obowiązków Konsumenta dokonującego zakupu usług online zastosowanie znajduje „Regulamin Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Kasprowy Wierch”.
 14. Szczegółowe zasady zakupu SKIpassu sezonowego zawarte są w odrębnym regulaminie.

 

Zakup

 1. PKL S.A. prowadzi internetową rezerwację produktów i usług przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych lub awarii.  
 2. Czas trwania usługi, jaką PKL S.A. świadczy Konsumentowi, który kupił dane uprawnienie do usługi lub produktu za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, zależy od rodzaju danego produktu czy usługi oraz okresu jego ważności.

 

2

Wymagania techniczne do zakupu

 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na produkty i usługi PKL S.A., niezbędne są minimalne warunki techniczne.
 2. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich.
 3. Przeglądanie asortymentu Sklepu jest bezpłatne i nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na produkty i usługi znajdujące się w na stronie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami §3 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych, umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 4. Sprzedawca informuje, że do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem ze sklepu prowadzącego sprzedaż na odległość poprzez sieć Internet należą w szczególności ingerencje osób trzecich, wirusy komputerowe, czy też niezamawiane wiadomości elektroniczne rozsyłane do wielu odbiorców (spam). W interesie każdego użytkownika jest zainstalowanie i aktualizowanie legalnego oprogramowania chroniącego urządzenie użytkownika przed zagrożeniami.
 5. W przypadku ewentualnego braku zgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem – Klient zobowiązany jest współpracować ze Sprzedawcą w rozsądnym zakresie w celu ustalenia czy brak zgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem wynika z cech środowiska cyfrowego Klienta. W przypadku niezgodności Usług Elektronicznych z Regulaminem, Konsumentowi przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 6. Sprzedawca zapewnia Klientowi korzystanie z świadczonych Usług Elektronicznych niezwłocznie po zawarciu umowy o korzystanie z Usług Elektronicznych, z tym zastrzeżeniem, że korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do Koszyka.
 7. Usługi Elektroniczne dostarczane są w najnowszej dostępnej wersji – ich aktualizacja nie wymaga podjęcia żadnych dodatkowych działań ze strony Klienta.

3

Konto Konsumenta i sposób zakupu

 1. Konsument zamawia i kupuje uprawnienie do produktu lub usługi w internetowym systemie sprzedaży za pomocą indywidualnego konta.
 2. Aby założyć konto, Konsument musi się zarejestrować, w tym podać następujące dane:
  1. imię i nazwisko;
  2. adres zamieszkania;
  3. adres poczty elektronicznej, który będzie loginem/identyfikatorem użytkownika;
  4. numer telefonu komórkowego.
 3. Konsument uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez login (identyfikator użytkownika) i hasło.
 4. Konsument może kupić uprawnienie do konkretnego produktu lub usługi, po podaniu danych niezbędnych do realizacji zakupów.
 5. Konsument dodatkowo w celu zakupu kwitu na produkt turystyczny lub imprezę turystyczną musi zapoznać się z OWU oraz Ogólnymi Warunki Uczestnictwa.

 

4

Zasady składania zamówienia

W celu złożenia Zamówienia należy:

 1. Zalogować się na utworzone uprzednio Konto Klienta lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji.
 2. Wybrać odpowiednią datę realizacji oraz produkt lub usługę będącą przedmiotem Zamówienia.
 3. Wybrać sposób odbioru produktu lub usługi.
 4. Jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia, wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia.
 5. Kliknąć przycisk “przejdź do kasy”.
 6. Wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności następnie w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie, z zastrzeżeniem § 7 pkt 3 niniejszego regulaminu.

 

5

Opłaty za produkty i usługi Ośrodka Kasprowy Wierch

 1. PKL S.A. zastrzega, że w przypadku znacznego zainteresowania daną usługą może wprowadzić ograniczenie liczby oraz rodzaju produktów i usług Ośrodka Kasprowy Wierch, które dany Konsument może zarezerwować i kupić na określony termin.
 2. Gdy Konsument ponosi dodatkowe koszty związane z zakupem produktów i usług Ośrodka Kasprowy Wierch – oprócz cen podanych w internetowym systemie sprzedaży – musi on udzielić odrębnej i wyraźnej zgody.
 3. PKL S.A. zastrzega, że w przypadku wprowadzenia zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii może ograniczać liczbę dostępnych produktów i usług Ośrodka Kasprowy Wierch oferowanych dla Konsumenta do rezerwacji i zakupu na określony termin, celem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.
 4. Elementem niezbędnym do dokonania zakupu produktów i usług Ośrodka Kasprowy Wierch jest podanie imienia i nazwiska oraz nr telefonu lub adresu e-mail Konsumenta kupującego oraz osób, dla których dokonuje on zakupu. Dane w postaci imienia i nazwiska zostaną zamieszczone na uprawnieniu do produktu lub usługi i będą podstawą do weryfikacji tożsamości przez osobę uprawnioną ze strony PKL S.A. Adres e-mail oraz nr telefonu komórkowego dotyczy tylko Konsumentów pełnoletnich.
 5. Dopuszczalna jest zmiana danych osobowych wskazanych w momencie zakupu, zgodnie z § 8 ust. 7- 8 niniejszego Regulaminu.
 6. Kwestie związane ze SKIpassem sezonowym reguluje odrębny Regulamin.

 

Zasady odpowiedzialności Konsumenta

 1. PKL S.A. zastrzega sobie prawo do zablokowania SKIpassu KW/ SKIpassu Sezonowego /kwitu lub Tourpassu, gdy klient używa go w niezgodny z zapisami w regulaminie sposób, w  szczególności:
  1. udostępnia innym osobom imienny SKIpass KW/ imienny SKIpass sezonowy/ imienny Tourpass, kwit/ bilet łączony;
  2. korzysta z Tourpassu/ SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego/ biletu łączonego/ kwitu w cenie ulgowej, gdy Konsument nie ma prawa do ulgi (stawek preferencyjnych).
 2. PKL S.A. zabrania Konsumentowi korzystania ze zorganizowanego terenu turystyczno-narciarskiego bez ważnego Tourpassu/ SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego.
 3. Pracownicy obsługi mogą sprawdzać, czy Konsument przestrzega zasad korzystania z SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych/ Tourpassów.
 4. Pracownicy obsługi sprawdzają zgodność danych osobowych wskazanych na Tourpassie/ SKIpassie KW/ SKIpassie sezonowym z danymi osobowymi zawartymi na dokumencie tożsamości.
 5. W razie stwierdzenia braku Tourpassu/ SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego pracownik Biura Obsługi Klienta/kasy (kasjer) PKL S.A. pobiera od Konsumenta właściwą należność za przewóz koleją i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.
 6. W razie stwierdzenia braku dokumentu tożsamości (mTożsamości) umożliwiającego potwierdzenie tożsamości Konsumenta lub gdy dane osobowe zawarte na Tourpassie/ SKIpassie KW/ SKIpassie sezonowym będą inne niż w okazanym dokumencie tożsamości (mTożsamości), pracownik obsługi odmówi wykonania usługi do czasu okazania właściwego dowodu tożsamości.
 7. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie Konsumenta do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu koleją (wyciągiem) pracownik Biura Obsługi Klienta/kas (kasjer) pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową do zapłaty w kasie Ośrodka lub w Biurze Obsługi Klienta Ośrodka.
 8. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez PKL S.A., podlegają zwrotowi, w przypadku udokumentowania przez Konsumenta, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 9. PKL S.A. jest uprawniona do odmowy świadczenia usługi w przypadku braku SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego/ Tourpassu/biletu łączonego oraz braku posiadania uprawnienia do korzystania z ulgi.
 10. Jeśli Konsument spóźni się na wjazd, a ma wykupioną miejscówkę na dany termin, może dopłacić i wykupić nową miejscówkę tylko na najbliższy bieżący i dostępny przejazd. Koszt dopłaty podany jest w Cenniku, który obowiązuje na dzień zakupu. Takiej dopłaty Konsument może dokonać tylko w kasie znajdującej się przy kolei linowej Kasprowy Wierch, pod warunkiem, że bieżąca przepustowość kolei umożliwia przejazd Konsumenta za dopłatą.
 11. Pracownik obsługi PKL S.A. może odmówić wstępu albo nakazać opuszczenie terenu Ośrodka osobie, której zachowanie wyraźnie wskazuje, że znajduje się ona w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, a także awanturującej się i posługującej się wulgaryzmami lub naruszającej zapisy Regulaminu i nie stosującej się do poleceń obsługi PKL. W takim przypadku konsument nie ma prawa do zwrotu należności za zakupiony produkt lub usługę Ośrodka Kasprowy Wierch.
 12. Zorganizowane tereny narciarskie służą wyłącznie do użytku dla narciarzy i snowboardzistów. Na tych terenach obowiązuje zakaz poruszania się osób pieszych, wychodzenia „pod prąd” trasy narciarskiej na wszelkiego rodzaju nartach (w tym ski tourach) oraz korzystania z innych sprzętów służących do zjeżdżania (sanki, ski trikke itp.).
 13. Dopuszczalne jest poruszanie się narciarzy ski tourowych na terenie ośrodka Kasprowy Wierch, jednak wyłącznie po trasach i szlakach specjalnie wyznaczonych i dopuszczonych do ich ruchu „pod górę” zarówno przez PKL S.A., jak i Tatrzański Park Narodowy.

 

Kaucje

 1. Karta zwrotna PKLPass jest własnością PKL S.A., a Konsument jest jej posiadaczem na czas korzystania z usługi po wpłaceniu kaucji. Wynosi ona 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) i konsument opłaca ją przy zakupie Tourpassów, SKIpassów KW i SKIpassu sezonowego.
 2. Zwrot kaucji za kartę zwrotną można otrzymać wyłącznie dokonując zwrotu karty w kasach Ośrodków PKL S.A., Biurze Obsługi Klienta (PKL S.A. informuje, iż wykaz Biur Obsługi Klienta i Ośrodków PKL S.A. wraz z adresami i godzinami otwarcia dla klientów dostępne na stronie pkl.pl) lub tzw. Zwrotomatach. Podstawą do zwrotu kaucji jest oddanie karty, która nie posiada pęknięć, odgięć lub innych widocznych uszkodzeń mechanicznych w terminie do 15 maja każdego roku w sezonie, w którym został zakupiony – SKIpass KW lub SKIpass sezonowy. W przeciwnym przypadku konsument nie otrzyma zwrotu kaucji.

Lista zwrotomatów:

 • Kasprowy Wierch – dolna stacja, ul. Kuźnice 14, 34-500 Zakopane;
 • Palenica – dolna stacja, ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica;
 • Góra Żar – dolna stacja, ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie;
 • Jaworzyna Krynicka – dolna stacja, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica-Zdrój.

 

 

6

Uprawnienia do zakupu ulgowych Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassu sezonowego

1. Tourpassy ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:

 1. dzieci w wieku 5–15 lat (rocznikowo) – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
 2. młodzież w wieku 16–26 lat (rocznikowo)– na podstawie:
 • ważnej legitymacji szkolnej;
 • ważnej legitymacji studenckiej;
 • ważnej legitymacji doktoranta poświadczonej na kolejny okres przez uczelnię wyższą;
 • dla zagranicznej młodzieży szkolnej i studentów do 26 r.ż. na podstawie legitymacji ISIC lub Euro 26;

c. osoby, które skończyły 65 lat (rocznikowo)– na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;

d. opiekunowie grup szkolnych - 1 opiekun na 10 podopiecznych;

e. osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ( Dz.U. z 2021 r. poz. 573) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności oraz niepełnosprawne dzieci na podstawie ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;

f. osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0”, „O”, „o” albo „h”;

g. opiekunowie wyżej wymienionych osób niepełnosprawnych z podpunktów e) i f);

h. zagraniczne osoby niepełnosprawne na podstawie europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością.

2. SKIpassy KW ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:

 1. dzieci w wieku 5–15 lat (rocznikowo) – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;
 2. osoby, które skończyły 65 lat (rocznikowo) – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;
 3. osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 426 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;
 4. osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0”, „O”, „o” albo „h”;
 5. opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów c) i d);
 6. zagraniczne osoby niepełnosprawne na podstawie europejskiej karty osoby z niepełnosprawnością.

3. Darmowe przejazdy przysługują dzieciom do ukończenia 4 roku życia (rocznikowo) – na podstawie Tourpassu/ SKIpassu KW opiekuna – opiekun zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wiek dziecka (nie dotyczy grup zorganizowanych).

4. Ulgi na SKIpassy sezonowe reguluje odrębny Regulamin.

5. W przypadku / produktów turystycznych/ imprez turystycznych szczegółowe zasady zakupu uprawnienia ulgowego zawarte w odrębnych regulaminach oraz warunkach uczestnictwa dostępnych na stronach pkl.plwww.pkltours.pl.

6. Rabaty, zniżki, promocje, kody rabatowe itp. nie łączą się, obowiązują wyłącznie w wskazanym kanale sprzedaży – kasa / sklep internetowy / kasa automatyczna (biletomaty).

 

7

Zasady płatności oraz sposób dostarczenia uprawnieninia do konkretnego produktu lub usługi

 1. Płatność za produkty i usług Ośrodka Kasprowy Wierch jest możliwa za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL S.A.
 2. Konsument internetowego systemu sprzedaży przyjmuje do wiadomości, że gdy naciśnie przycisk „POTWIERDŹ ZAKUP” znajdujący się na stronie www.sklep.pkl.pl/koszyk/ summary.htm w zakładce „Koszyk", będzie musiał zapłacić podaną tam cenę wraz z kaucją za kartę zwrotną (o ile występuje).
 3. Konsument powinien wykonać płatność za zamówienie w ciągu 2 godzin od chwili jego złożenia. Tourpassy i SKIpassy KW/SKIpassy sezonowe nieopłacone w tym terminie wracają do puli sprzedaży, a zamówienie zostaje anulowane.

 

Odbiór Tourpassów

4. Konsument zarejestrowany otrzyma zakupiony Tourpass na jeden ze sposobów wskazanych w komunikacie po dokonaniu zakupu, przykładowo może to być :

 1. poczta elektroniczna,
 2. SMS,
 3. doładowanie PKLpassu lub inne.

Konsument otrzyma zakupiony Tourpass na adres e-mail lub na numer telefonu komórkowego podany przy zamówieniu. Aby otrzymać Tourpass za pomocą SMS Konsument musi mieć dostęp do Internetu w telefonie komórkowym.

5. Konsument niezarejestrowany nie może otrzymać Tourpassu za pomocą SMS i doładowania karty PKLpass.

 

Odbiór SKIpassów KW/SKIpassu sezonowego

 1. Konsument może wybrać jeden z dwóch sposobów dostarczenia zakupionego SKIpassu KW/ Skipassu sezonowego:
  1. poprzez doładowanie karty PKLpass
  2. poprzez odbiór osobisty.

Podczas dokonywania zakupu w zakładce „KROK 2.” Konsument zaznacza pożądaną opcję dostarczenia zakupionego SKIpassu KW/SKIPASSU sezonowego. Niezarejestrowany konsument nie może doładować karty PKLpass.

 

Doładowanie karty PKLpass

 1. Warunkiem doładowania jest posiadanie karty PKLPass.

 

Odbiór osobisty SKIpassów KW/ Sezonowych

8. Konsumenci internetowego systemu sprzedaży mogą odbierać SKIpassy KW/SKIppassy sezonowe w tzw. SKIpassomatach, które znajdują się w poniżej wskazanych miejscach:

 1. Góra Żar, ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie (stacja dolna),
 2. Gubałówka, ul. Na Gubałówkę 4, 34-500 Zakopane; (stacja dolna),
 3. Jaworzyna Krynicka, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica Zdrój (stacja dolna),
 4. Palenica, ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica (stacja dolna),
 5. Mosorny Groń, Zawoja 2525, 34-222 Zawoja (stacja dolna),
 6. Kasprowy Wierch ul. Kuźnice 14, Zakopane 34-500 (stacja dolna),

Konsument, który ma zdefiniowany odbiór osobisty SKIpassu KW/SKIpassu sezonowego, otrzyma kod do SKIpassomatu na podany numer telefonu, w którym odbierze kartę PKLpass z doładowanym SKIpassem KW/SKIpassem sezonowym. W razie awarii SKIpassomatu można odebrać zakupiony SKIpass KW/SKIpass sezonowy w siedzibie Biura Obsługi Klienta lub w kasie Ośrodka Kasprowy Wierch. Można to zrobić najpóźniej na 25 min przed wyznaczoną godziną odjazdu na miejscówce.

 

8

Odstąpienie od umowy (rezygnacja z woli Konsumenta)

 1. Konsument może zrezygnować z zakupu, czyli odstąpić od umowy sprzedaży Tourpassu lub SKIpassu KW, którą zawarł z PKL S.A. podczas zakupu usługi na zasadach opisanych poniżej.
 2. Jeśli Konsument zrezygnuje z usługi (czyli odstąpi od umowy) wcześniej niż na co najmniej 24 godziny przed terminem przejazdu, PKL S.A. zwróci mu 100% ceny kupionego Tourpassu lub SKIpassu KW.
 3. Jeśli Konsument zrezygnuje z usługi (czyli odstąpi od umowy) w dniu przejazdu– najpóźniej na 2 godziny przed terminem przejazdu PKL S.A. zwróci mu 80% ceny kupionego Tourpassu lub SKIpassu KW. PKL S.A. nie przyjmie rezygnacji, (czyli odstąpienie będzie bezskuteczne), jeśli Konsument zgłosi ją później niż na 2 godziny przed przejazdem.
 4. Aby odstąpić od umowy zakupu Tourpassów/SKIpassów KW w sklepie online, Konsument musi wykonać czynności opisane w § 9 ust. 8 niniejszego Regulaminu.
 5. Jeśli konsument zrezygnuje z zakupionego uprawniania do produktu turystycznego lub imprezy turystycznej, (czyli odstąpi od umowy) do godziny 15:00 na 2 dni przed terminem realizacji imprezy lub produktu, PKL S.A. zwróci mu 100% ceny kupionego uprawniania. Zgodnie z zasadami zwrotu produktów i imprez turystycznych zawartych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży PKL S.A. umowę uważa się za niezawartą.
 7. Zmiana danych osobowych na imiennym Tourpassie jest możliwa najpóźniej na 24 godziny przed godziną przejazdu wskazaną na nim. W celu dokonania zmiany należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pkl.pl wiadomość zawierającą następujące informacje: numer zamówienia, dane osobowe (imię i nazwisko), które mają zostać zmienione) oraz dane osobowe (imię i nazwisko), które mają zostać umieszczone na Tourpassie.
 8. Zmiana danych osobowych na imiennym SKIpassie KW jest możliwa na 24 godziny przed godziną przejazdu wskazaną na nim pod warunkiem, iż SKIpass KW nie został odebrany ze SKIpassomatu, oraz przed doładowaniem karty PKLpass przez Konsumenta. W celu dokonania zmiany należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pkl.pl wiadomość zawierającą następujące informacje: numer zamówienia, dane osobowe (imię i nazwisko), które mają zostać zmienione oraz dane osobowe (imię i nazwisko), które mają zostać umieszczone na SKIpassie KW. W przypadku SKIpassów KW kilkudniowych, po aktywacji karty zmiana danych osobowych nie jest możliwa.
 9. W terminie krótszym niż 24 godziny przed przejazdem zmiana danych osobowych na imiennym Tourpassie oraz SKIpassie KW jest niemożliwa.
 10. W przypadku SKIpassu sezonowego prawo odstąpienia nie przysługuje.

 

9

Zasady zwrotów za niewykorzystane Tourpassy/ SKIpassy KW/ SKIpassy sezonowe

1. Duża liczba osób, które korzystają z Ośrodka Kasprowy Wierch, złe warunki atmosferyczne i narciarskie oraz częściowe ograniczenie szerokości trasy narciarskiej nie są dla PKL S.A. podstawą do zwrotu.

2. Jeśli koleje linowe nie kursują lub ich ruch został wstrzymany, PKL S.A. zwraca Konsumentom należność za niewykorzystane Tourpassy/SKIpassy KW na zasadach przedstawionych w niniejszym paragrafie Regulaminu.

3. Konsument ma prawo do zwrotu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu, do 30 dni od dnia, w którym miał być wykonany przejazd.

4. Zasady i wysokość zwrotu opłaty za Tourpassy i SKIpassy KW zależą od przyczyn i terminu zwrotu.

5. W przypadku zamknięcia Kolei Krzesełkowych w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym, Konsument ma prawo do zwrotu należności za:

a) SKIpassy KW czterogodzinne:

 • jeśli koleje Krzesełkowe w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym zostaną zamknięte w ciągu dwóch godzin od chwili, gdy Konsument zacznie z niego korzystać, PKL SA zwraca 100% ceny, z zastrzeżeniem §1 ust. 6 niniejszego Regulaminu;
 • jeśli koleje Krzesełkowe w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym zostaną zamknięte , gdy Konsument korzysta dłużej niż dwie godziny od chwili, gdy zacznie korzystać ze SKIpassu KW , PKL SA zwraca 50% ceny;

b) SKIpassy KW jednodniowe:

 • jeśli koleje Krzesełkowe w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym zostaną zamknięte w ciągu dwóch godzin od chwili, gdy Konsument zacznie z niego korzystać, PKL SA zwraca 100% ceny;
 • jeśli koleje Krzesełkowe w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym zostaną zamknięte w ciągu czterech godzin od chwili, gdy Konsument zacznie z niego korzystać, PKL SA zwraca 50% ceny;
 • jeśli koleje Krzesełkowe w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym zostaną zamknięte po czasie dłuższym niż cztery godziny od chwili, gdy Konsument zacznie z niego korzystać, z ceny jednodniowego SKIpassu PKL SA potrąci koszt SKIpassu KW 4-godzinnego i tę kwotę odda Konsumentowi.

6. Zamknięcie jednej z dwóch kolei krzesełkowych w Kotle Goryczkowym lub Gąsienicowym nie stanowi podstawy do otrzymania zwrotu.

7. W przypadku zakupu Tourpassu na przejazd góra-dół, nieskorzystanie z przejazdu w jedną stronę nie jest podstawą do zwrotu części na niewykorzystany przejazd.

8. Zwrotu należności, o którym mowa w ust. 2 tego paragrafu, dokonuje się w następujący sposób:

 1. Konsument po zalogowaniu się w internetowym systemie sprzedaży na stronie www.sklep.pkl.pl wybiera zakładkę „Twoje zamówienia" i klika „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.
 2. Następnie Konsument wybiera produkt, który chce zwrócić, i naciska przycisk „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.
 3. Konsument zostaje przekierowany na listę produktów, na której zaznacza te, które chce zwrócić i wpisuje w komentarzu powód zwrotu (pole obowiązkowe);
 4. PKL S.A. sprawdzi zgodność zwrotu z niniejszym Regulaminem, a następnie wyda dyspozycję zwrotu. Następnie Konsument otrzyma korektę faktury. Po jej akceptacji Konsument otrzyma należny zwrot za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL S.A.

9. W przypadku zakupu Tourpassu/ SKIpassu KW bez rejestracji Konsument zwraca produkt po kliknięciu w odpowiedni link w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Dalsze kroki są takie same jak opisane w ust. 8 niniejszego paragrafu.

10. Zwroty analizowane są na podstawie podanej przez Konsumenta przyczyny zwrotu. W przypadku odrzucenia zwrotu przez PKL S.A., Konsument otrzymuje informację zwrotną z uzasadnieniem odrzucenia zwrotu.

11. Jeśli zwrot jest zasadny, Konsumentowi zostanie przekazane potwierdzenie e-mailowe wraz z fakturą korygującą oraz zostanie uruchomiona procedura zwrotu pieniędzy.

12. W przypadku SKIpassów sezonowych zwrotowi podlegają wyłącznie miejscówki na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie dotyczącym korzystania ze SKIpassu sezonowego.

13. Uprawnienie w formie Kwitu do udziału w imprezie lub produkcie turystycznym podlega zwrotowi, w sytuacji, gdy PKL Tours odwoła daną imprezę lub produkt turystyczny w przypadkach opisanych w Ogólnych Warunkach Uczestnictwa, wtedy Konsument otrzymuje część lub całość należności za Kwit zgodnie z zapisami Ogólnych Warunków Uczestnictwa danego produktu lub imprezy turystycznej.

 

10

Reklamacje

1. Konsument ma prawo złożyć reklamację, jeśli jego zdaniem PKL S.A. nie wykonały usługi lub wykonały ją w sposób nienależyty. Reklamację można złożyć do 2 miesięcy, licząc od dnia świadczenia usługi na rzecz Konsumenta przez PKL SA w ośrodku.

2. Reklamację można złożyć na jeden z trzech poniższych sposobów:

 1. online za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży,
 2. pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@pkl.pl,
 3. pisemnie pod adresem PKL SA wskazanym w § 1 ust. 1.

3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Konsumenta, jego adres elektroniczny, pocztowy, numer zamówienia, numer Tourpassu/karty PKLpass (nośnika SKIpassu KW oraz SKIpassu sezonowego) oraz opisać przyczynę reklamacji (zgodnie z oświadczeniem).

4. Reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych oprócz danych wskazanych w ust. 3 musi zawierać, adres e-mail Konsumenta.

5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku postępowania reklamacyjnego Konsument zostanie zawiadomiony w formie pisemnej lub na trwałym nośniku przesłanym na adres e-mail.

6. Jeśli Konsument nie otrzyma zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej wpływu, oznacza to, że została ona uznana.

7. W przypadku zakupu biletów łączonych regulamin danego biletu łączonego reguluje zasady reklamacji.

 

11

Dane osobowe Konsumentów

 1. PKL S.A. zapewnia Konsumentom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego prowadzonego pod adresem https://www.sklep.pkl.pl, w tym Konsumentów jest spółka Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D.
 3. PKL S.A. informuje szczegółowo o sposobie przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego w ramach klauzuli informacyjnej dostępnej na stronie internetowej ww. sklepu.
 4. PKL S.A. informuje szczegółowo o sposobie przetwarzania danych osobowych osób przebywających na terenie i korzystających z usług w Ośrodku Kasprowy Wierch, w ramach klauzul informacyjnych dostępnych w miejscu zbierania danych osobowych na terenie Ośrodka Kasprowy Wierch.

 

12

 Postanowienia końcowe

 1. PKL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za to, że administratorzy serwerów pocztowych blokują przesyłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Konsumenta internetowego systemu sprzedaży oraz za to, że program zainstalowany na komputerze Konsumenta usuwa i  blokuje wiadomości e-mail.
 2. PKL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za błędy Konsumenta w obsłudze internetowego systemu sprzedaży powstałe w wyniku wprowadzenia do internetowego systemu sprzedaży nieprawidłowych danych.
 3. PKL S.A. nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione, które uzyskały dostęp do konta internetowego systemu sprzedaży Konsumenta w wyniku tego, że Konsument nie zachował zasad ostrożności, gdy posługiwał się loginem i hasłem do konta.
 4. PKL S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie, który wskaże PKL S.A., nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich w internetowym systemie sprzedaży. Konsument, który dokonał zakupu (zawarł umowę o świadczenie usług z PKL S.A.) przed wejściem w życie tego Regulaminu, uznaje jego postanowienia za wiążące, jeśli wyrazi na to zgodę na zasadach określonych w ust. 5 tego paragrafu Regulaminu.
 5. Umowa pomiędzy PKL S.A., a Konsumentem, który dokonał zakupu usługi przed dniem wejścia w życie tego Regulaminu, zostaje rozwiązana w ciągu 14 dni od tej daty, chyba że Konsument złoży w tym terminie oświadczenie o zgodzie na dalsze świadczenie usług na podstawie tego Regulaminu. Umowa z Konsumentem nie zostaje rozwiązana także wtedy, gdy korzysta on z wykupionej usługi po dacie wejścia w życie tego Regulaminu.
 6. W czasie trwania umowy Konsument ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie, jak również ma prawo żądać zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba, że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada on charakterowi świadczonej usługi przez PKL S.A.
 7. Regulamin obowiązuje od 1.01.2024r.  

  

 


 

 

REGULAMIN

Biletu Łączonego  

„Jeden bilet - Dwa Szczyty”

(zwany dalej "Regulaminem)

 

 1.  Pod nazwą biletu łączonego „Jeden bilet - Dwa Szczyty” (zwanego dalej „pakietem”, „biletem łączonym”) oferujemy zakup biletu, uprawniającego do skorzystania z dwóch atrakcji:
  1. jednokrotnego przejazdu w górę i z powrotem koleją linowo terenową na Górę Parkową w Krynicy-Zdrój oraz jednokrotnego przejazdu w górę i z powrotem koleją linową (gondolową) na Jaworzynę Krynicką w Krynicy-Zdrój, lub 
  2. jednokrotnego przejazdu w górę i z powrotem koleją linowo terenową na Górę Parkową w Krynicy-Zdrój i jednokrotnego przejazdu w górę i z powrotem koleją linową (gondolową) na Jaworzynę Krynicką w Krynicy-Zdrój oraz wejścia na Platformę Widokową zlokalizowaną na górnej stacji Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka.
 1. Pakiet organizowany jest przez Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem i Kolej Gondolową Jaworzyna Krynicka S.A. z siedzibą w Krynicy-Zdrój.
 2. Przed skorzystaniem z przejazdu koleją linowo terenową na Górę Parkową i przed skorzystaniem z przejazdu koleją linową (gondolową) na Jaworzynę Krynicką należy zapoznać się z niniejszym Regulaminem, regulaminami obowiązującymi na terenie KGJK, jak również regulaminami PKL S.A.: „Regulaminem internetowej rezerwacji i sprzedaży produktów i usług PKL” oraz „Regulaminem Ośrodka Góra Parkowa”, znajdującymi się na stronie pkl.pl.
 3. Bilet łączony jest dostępny w sprzedaży od 2021 r. do dnia jego odwołania. Strony zastrzegają sobie możliwość czasowego zawieszenia sprzedaży
 4. Cena obowiązująca dla biletu łączonego „Jeden bilet – Dwa Szczyty” dostępna jest w aktualnym cenniku na stronie pkl.pl, w kasach ośrodka Góra Parkowa, kasach automatycznych (biletomatach) oraz w ośrodku Jaworzyna Krynicka i na stronie https://jaworzynakrynicka.pl/cennik.
 5. Skorzystanie z usług świadczonych na podstawie Biletu Łączonego może odbyć się:
  1. dla przejazdu na Górę Parkową i z powrotem w terminie 7 dni od zakupu biletu,
  2. dla przejazdu na Jaworzynę Krynicką i z powrotem w terminie 7 dni od zakupu biletu.
 6. Kolejność korzystania z usług świadczonych na podstawie Biletu Łączonego jest dowolna. Po skorzystaniu z jednej dowolnej usługi Bilet Łączony nie podlega zwrotowi poza warunkami zawartymi w pkt 11 oraz wynikającymi z regulaminów, o których mowa w punkcie 3.
 7. Do zakupu biletu łączonego „Jeden bilet – Dwa Szczyty” ulgowego upoważnione są:
  1. dzieci od 4-15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek,
  2. dzieci i młodzież w wieku od 15-26 lat na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
  3. studenci do 26 roku życia na podstawie ważnej polskiej legitymacji studenckiej, legitymacji ISIC oraz EURO 26,
  4. osoby po 65 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek.
 8. Zakupu Biletu Łączonego można dokonać bezpośrednio w punktach sprzedaży Polskich Kolei Linowych S.A: kasach ośrodka Góra Parkowa, kasach automatycznych (biletomatach) oraz sklepie internetowym sklep.pkl.pl oraz w kasach Kolei Gondolowej Jaworzyna Krynicka S.A. oraz kasach automatycznych.
 9. Skorzystanie z obu atrakcji oferowanych w ramach niniejszej oferty możliwe jest jedynie po okazaniu przy wejściu na dany obiekt zakupionego Biletu Łączonego oraz – w przypadku zakupu biletu ulgowego – okazaniu dokumentu wykazującego uprawnienie do korzystania z ulgi.
 10. Wyjątek, od zasady wskazanej w pkt. 7, stanowi sytuacja gdy kolej na Górę Parkową lub Jaworzynę Krynicką jest nieczynna w terminie zaznaczonym na bilecie. Zwrot dotyczy tylko części ceny biletu, która odnosi się do danej kolei linowej.
 11. Zwrot realizowany:
  1. dla biletów zakupionych w kasach ośrodka wyłącznie w kasach ośrodków,
  2. kasach automatycznych (biletomatach) w kasach ośrodków,
  3. dla biletów zakupionych na stronie www.pkl.pl zwroty realizowane są bezpośrednio w sklepie online po przejściu formularza zwrotu/ reklamacji dostępnego w potwierdzeniu rezerwacji.
 12. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami pozostałych regulaminów, o których mowa w pkt 3, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 13. Kwestie dotyczące danych osobowych regulują, o których mowa w pkt 3.
 14. Zniżki oraz rabaty nie kumulują się i nie mogą być łączone.

 

 


Regulamin sprzedaży i korzystania przez Konsumentów

ze SKIpassu sezonowego w Ośrodkach Grupy PKL SA

(obowiązujący od dnia 12.06.2024 r.)

 

1.

Postanowienia wstępne

1. Podmiotem udostępniającym korzystanie ze SKIpassu sezonowego w Ośrodkach Grupy PKL są Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy – KRS, do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000429345, o kapitale zakładowym wynoszącym 172 700 000,00 PLN, wpłaconym w całości, NIP 736-17-16-338, REGON 122633430, zwaną dalej „PKL SA”.

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem", określa zasady sprzedaży i korzystania ze SKIpassu sezonowego przez Korzystających, zwany dalej SKIpassem sezonowym, na obszarze Ośrodków Grupy PKL SA wskazanych w niniejszym Regulaminie.

3. Na potrzeby niniejszego regulaminu PKL SA wprowadza słowniczek nadając poniższym pojęciom następujące znaczenie:

3.1. Ośrodek – zorganizowane tereny narciarskie znajdujące się w zarządzie PKL S.A. i Spółki z Grupy PKL S.A. t.j. Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A. (zwanej dalej: KGJK) które znajdują się w następujących lokalizacjach i umożliwią korzystanie z następujących wyciągów i kolei:

 a) Góra Żar:

 • kolej linowo-terenowa Góra Żar,
 • wyciąg orczykowy;

b) Mosorny Groń (skipass nie uprawnia do korzystania z wyciągu na polanie do nauki przy dolnej stacji):

 • kolej krzesełkowa Mosorny Groń;
 • c) Palenica (skipass nie uprawnia do korzystania z wyciągu Szafranówka IV oraz przenośnika taśmowego Żółwik przy dolnej stacji) :
 • kolej krzesełkowa Palenica,
 • wyciągi orczykowe: Szafranówka I, Szafranówka II, Szafranówka III;

d) Gubałówka:

 • kolej linowo-terenowa Gubałówka,
 • wyciąg orczykowy;

e) Jaworzyna Krynicka (skipass nie uprawnia do korzystania z przenośnika taśmowego Żółwik i Magiczny Dywan):

 • koleje krzesełkowe,
 • kolej gondolowa,
 • wyciągi orczykowe;

f) Kasprowy Wierch (skipass nie zawiera miejscówki - przejazdu koleją linową na Kasprowy Wierch):

 • kolej krzesełkowa Gąsienicowa,
 • kolej krzesełkowa Goryczkowa.

3.2. Punkty gastronomiczne – restauracje zarządzane przez spółkę PKL Horeca sp. z o.o (zwana dalej: PKL Horeca), biorące udział w akcji promocyjnej w postaci udzielenia 10% rabatu dla posiadaczy SKIpassu sezonowego zgodnie z zapisami: 2 pkt. 16;

3.3. Konsument / Użytkownik / Korzystający – osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych, która w celach rekreacyjnych i sportowych będzie korzystała ze SKIpassu sezonowego; ze SKIpassu  sezonowego nie mogą korzystać w szczególności osoby, które korzystają z niego zawodowo i zarobkowo np. trenerzy/instruktorzy narciarscy właściciele i pracownicy szkół narciarskich;

3. 4. Osoba uprawiająca narciarstwo lub snowboarding – osoba fizyczna, która porusza się po śniegu na nartach lub desce snowboardowej na zorganizowanym terenie narciarskim;

3.5. Sezon narciarski – okres czasu w ciągu danego roku kalendarzowego, w którym udostępnione są trasy narciarskie, wyciągi i koleje dla osób uprawiających narciarstwo lub snowboarding na terenie poszczególnych Ośrodków Grupy PKL SA, przy czym PKL SA corocznie podaje do publicznej wiadomości informację o długości sezonu narciarskiego w poszczególnych Ośrodkach; otwarcie narciarskich tras, wyciągów i kolei zależne jest od warunków atmosferycznych i narciarskich umożliwiających bezpieczne korzystanie z infrastruktury. Ośrodki komunikują termin otwarcia na stronach: pkl.pl oraz www.jaworzynakrynicka.pl. Data zakończenia funkcjonowania narciarsko Ośrodka Kasprowy Wierch to maksymalnie 5 maj 2025, w tym dniu maksymalnie traci ważność uprawnienie SKIpassu sezonowego do korzystania z infrastruktury narciarskiej, z zastrzeżeniem że w przypadku niekorzystnych warunków narciarskich i atmosferycznych komunikat o zamknięciu może zostać podany nawet z jednodniowym wyprzedzeniem.

3.6. Miejscówka – umożliwia w cenie 45 zł (czterdzieści pięć złotych 00/100) jednokrotny przejazd w ciągu danego dnia na wybraną przez Użytkownika godzinę przejazdu Koleją Linową Kasprowy Wierch. Jest gwarancją rezerwacji miejsca w wagonie Kolei Linowej Kasprowy Wierch dla Użytkownika, który dokupi miejscówkę do SKIpassu sezonowego. Niewykorzystana miejscówka oznacza nieobecność Konsumenta na peronie kolei o danej godzinie w dniu przejazdu;

3.7. SKIpass sezonowy – dokument imienny uprawniający do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami i wyciągami narciarskimi w danym sezonie narciarskim w Ośrodkach wskazanych w pkt.3.1. Do korzystania ze SKIpassu sezonowego uprawniona jest wyłącznie jedna osoba – Korzystający/Użytkownik. Identyfikacja następuje poprzez wykonanie zdjęcia Osobie uprawnionej do SKIpassu sezonowego  przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą oraz podanie imienia i nazwiska w momencie zakupu (SKIpass sezonowy nie zawiera miejscówki na kolej linową na Kasprowy Wierch);

3.8. PKLPass – karta elektroniczna, na której zapisywany jest SKIpass sezonowy imienny, który zakupi Osoba uprawniona. Karta umożliwi wstęp i korzystanie z każdego z Ośrodków PKL SA wskazanych w pkt 3.1j. PKLpass uprawnia do korzystania tylko ww. Ośrodków PKL wyłącznie w sezonie

PKLPass występuje w formie:

 1. Karty bezzwrotnej,
 2. Karty zwrotnej;

3.9. Kaucja - przy wydawaniu karty zwrotnej pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100). Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty;

3.10 Cennik – dokument wskazujący aktualną cenę za pojedynczy SKIpass sezonowy dla jednej Osoby uprawnionej, która podana jest w złotych polski (PLN) i zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zakupu danego SKIpassu sezonowego. Aktualny cennik dostępny jest w Ośrodkach wymienionych w punkcie 3.1. oraz na stronach pkl.pl, www.jaworzyna krynicka.pl.

3.11. Dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości - dokument urzędowy stwierdzający tożsamość Korzystającego/Użytkownika: dowód osobisty, paszport, karta tożsamości, książeczka żeglarska, karta pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca; prawo jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja doktoranta, legitymacja ISIC, legitymacja EURO 26, każdy inny zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie; w stosunku do dzieci od 4 do lat 7 w sytuacji braku dokumentu tożsamości dziecka dokument tożsamości – inny dokument potwierdzający wiek dziecka;

3.12 m Tożsamość – funkcjonalność w aplikacji m Obywatel dostarczanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pozwalająca na okazanie danych jej użytkownika w urządzeniu mobilnym, obejmujących co najmniej: zdjęcie użytkownika, numer dowodu osobistego, termin ważności dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty, numer PESEL, imiona i nazwisko,

3.13 Osoba upoważniona do kontroli – osoba upoważniona przez Grupę PKL do pozyskania danych osobowych w kasie, kontroli tożsamości oraz spełnienia warunku określonego w 1 pkt 3.2. - posiadająca identyfikator ze wskazaniem: zdjęcia identyfikującego, nr legitymacji, imienia, zakresu upoważnienia, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

 

 

2

Informacje dla Osób Uprawnionych, Użytkowników i Korzystających

1. PKL SA / KGJK informuje, że godziny otwarcia Ośrodków oraz aktualny rozkład jazdy kolei i tras narciarskich, oraz dane o panujących warunkach atmosferycznych są dostępne w poszczególnych Ośrodkach oraz na stronie pkl.pl

2. PKL SA / KGJK jest uprawniony do zamknięcia poszczególnych Ośrodków w razie zaistnienia poniżej wskazanych okoliczności:

 1. w razie konieczności usunięcia usterek lub awarii technicznych,
 2. podczas przygotowania narciarskich tras zjazdowych lub ich fragmentów maszynami śnieżnymi, które skutkuje zamknięciem dla ruchu narciarskiego i snowboardowego (po godzinach otwarcia Ośrodków oraz przed otwarciem);
 3. w godzinach przerw technicznych - ratrakowania (przygotowywania tras narciarskich), w momencie kiedy na trasach narciarskich pracują maszyny śnieżne;
 4. w razie organizowania zawodów, treningów, szkoleń itp. PKL SA / KGJK może na czas ich trwania okresowo zamknąć całość lub część Ośrodka;
 5. w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych, utrudniających lub uniemożliwiających prawidłowe i bezpieczne funkcjonowanie kolei, wyciągów, tras narciarskich.

3. Prowadzenie szkoleń narciarskich, ustawianie na narciarskiej trasie zjazdowej slalomów i wydzielanie pólek ćwiczebnych, umieszczanie reklam, ulotek lub inna działalność gospodarcza na terenie Ośrodka jest dozwolona wyłącznie po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody PKL SA. / KGJK.

4. Ze Skipassu sezonowego nie można korzystać w celach zarobkowych, w szczególności jako instruktor narciarski, trener i w każdej innej formie mającej charakter aktywności zawodowej i zarobkowej – wskazanej w § 1 pkt 3.2.;

5. Czas, w jakim zakupiony przez Użytkownika SKIpass sezonowy zachowuje ważność odpowiada długości sezonu narciarskiego dla każdego z Ośrodków wymienionych w § 1 pkt 3.1 (nie jest ważny na  przejazdy turystyczne oraz rowerowe).

6. Jeśli Użytkownik dokona zakupu Miejscówki powinien stawić się przy dolnej stacji Kolei Linowej Kasprowy Wierch celem umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji tożsamości oraz przysługujących ulg, co najmniej 20 minut przed wyznaczoną na miejscówce godzinie. Weryfikacja tożsamości i ulg niepełnoletniego Korzystającego odbywa się wyłącznie w obecności osoby, pod której pieczą się on znajduje.

7. Użytkownik zobowiązany jest do samodzielnego okazania wraz ze SKIpassem sezonowym dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych osobowych osobie upoważnionej do kontroli przez PKL SA / KGJK. Za okazanie dokumentu niepełnoletniego Korzystającego odpowiedzialna jest osoba, pod której pieczą się on znajduje.

8. Zabrania się Użytkownikowi odsprzedaży SKIpassów sezonowych.

9. W razie stwierdzenia braku dokumentu tożsamości (mTożsamości) umożliwiającego potwierdzenie tożsamości Użytkownika lub gdy dane osobowe zawarte na SKIpassie sezonowym będą inne niż w okazanym dokumencie tożsamości (mTożsamości), pracownik obsługi odmówi wykonania usługi do czasu okazania właściwego dowodu tożsamości.

10. W razie stwierdzenia korzystania ze SKIpassu sezonowego przez osobą nieuprawnioną w szczególności, osoby korzystając ze SKIpassu w celu zawodowo - zarobkowym pracownik ma prawo odmówić wykonania usługi i zablokować SKIpass sezonowy bez zwrotu ceny.

11. Pracownicy obsługi sprawdzają zgodność danych osobowych wskazanych na Skipassie sezonowym z danymi osobowymi zawartymi na dokumencie tożsamości.

12. Osoba upoważniona do kontroli sprawdza zgodność danych osobowych wskazanych na SKIpassie sezonowym z danymi osobowymi zawartymi na dokumencie tożsamości. W przypadku SKIpassów ulgowych, weryfikacji podlega również uprawnienie Korzystającego do ulgi.

13. SKIpass sezonowy upoważnia wyłącznie do korzystania wyciągów, kolei, urządzeń wskazanych w punkcie 3.1 w wskazanych Ośrodkach. Korzystający nie jest upoważniony do korzystania z SKIpassu sezonowego z pozostałej infrastruktury narciarskiej na Ośrodkach m.in. z przenośników taśmowych, snow tubbingu, platformy widokowej.

14. W przypadku organizacji eventów/wydarzeń/ imprez zorganizowanych itp. PKL SA / KGJK ma prawo do udostępnienia do sprzedaży biletów / skipassów specjalnych. Zakup takiego uprawnienia jest jedynym dokumentem potwierdzającym udział w danym wydarzeniu, cena zakupu zgodna z cennikiem dla biletów / skipassów specjalnych dostępnych w Cenniku. Skipass sezonowy nie obejmuje uczestnictwa w wydarzeniu (Konsument zobowiązany jest dokupić odpowiednie uprawnienie specjalny, aby wziąć udział w wydarzeniu).

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem w zakresie praw i obowiązków Konsumenta mają zastosowanie odpowiednie postanowienia w wybranym przez Użytkownika Ośrodku:

 1. Kasprowy Wierch: „Regulamin Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Kasprowy Wierch znajdującym się na zorganizowanych terenach turystyczno-narciarskich”
 2. Góra Żar: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Góra Żar”
 3. Palenica: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Palenica”
 4. Mosorny Groń: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Mosorny Groń”
 5. Gubałówka: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Gubałówka”
 6. Jaworzyna Krynicka: „Regulamin stacji narciarskiej”

16. Dla Użytkowników SKIpassu sezonowego obowiązuje rabat w wysokości 10% w restauracjach należących do PKL Horeca Sp. z o.o. w wymienionych poniżej punktach gastronomicznych. Rabat udzielany jest na cały asortyment w wymienionych punktach w okresie do 01.12.2024 r. do 05.05.2025 r., rabat przysługuje do zamówienia wyłącznie przez Użytkownika SKIpassu sezonowego (osoby towarzyszące nie posiadające SKIpassu Sezonowego, nie otrzymają rabatu). Warunkiem skorzystania z rabatu jest okazanie fizycznie Karty PKLpass z uprawnieniem SKIpassu sezonowego 2024/2025 lub w przypadku zakupu w formie doładowania karty PKLpass okazanie dowodu zakupu – faktury/paragonu z pozycją SKIpass sezonowy 2024/2025, przed złożeniem zamówienia w punkcie gastronomicznym. Punkty gastronomiczne, w których obowiązuje rabat:

a) Restauracje Zakopane- Kasprowy Wierch, Gubałówka:

 • Restauracja Tarasy Gubałówka, ul. Droga Zubka 6, Zakopane;
 • Restauracja Widokówka, ul. Droga Zubka 10A, Zakopane;
 • Cafe Gubałówka, ul. Droga Zubka 4, Zakopane;
 • Yurta bar Kuźnice, Kuźnice k/14, Zakopane;
 • Stara Kuźnia Cafe, ul. Kuźnice 12, 34-500 Zakopane;
 • GWARNO Restauracja i Browar, ul. Na Gubałówkę 7, 34-500 Zakopane;

b) Restauracje Krynica Zdrój- Jaworzyna Krynicka:

 • Restauracja Parkowa, ul. Nowotarskiego 1a, 33-380 Krynica Zdrój;
 • Kawiarnia Parkowa, ul. Nowotarskiego 1a, 33-380 Krynica Zdrój;
 • Karczma Harnaś, Jaworzyna Krynicka (1114 m.n.p.m.), 33-380 Muszyna;
 • Restauracja Gondola, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica Zdrój;

c) Restauracje Szczawnica- Palenica:

 • Restauracja Pod Kolejką, ul. Główna 7 34-460 Szczawnica;
 • Przystań Szafranówka, Polana Szafranówki, 34-460 Szczawnica;
 • Szałas Palenica – Górna Stacja Kolei Krzesełkowej Palenica, 34-460 Szczawnica;

d) Restauracja Zawoja- Mosorny Groń:

 • Restauracja Mosorny Groń, Zawoja 2525, 34-222 Zawoja;
 • Karczma Mosorny Groń, Zawoja 2525, 34-222 Zawoja;

e) Góra Żar Restauracje:

 • Restauracja Góra Żar, ul. Górska 1, 34-312 Międzybrodzie Bialskie.

 

 

3

SKIpassy sezonowe oraz opłaty za ich zakup

 1. Informacje o dostępnych SKIpassach sezonowych można uzyskać w kasach/siedzibach Biur Obsługi Klientów wymienionych w § 1 punkcie: 3.1. niniejszego regulaminu Ośrodkach oraz w sklepie online pod adresem https://www.sklep.pkl.pl.
 2. SKIpassów sezonowych nie może kupić osoba nie spełniająca warunków opisanych w 1 pkt 3.2.
 3. PKL S.A. może prowadzić akcje promocyjne dotyczące sprzedaży SKIpassów sezonowych.

 

 

4

Zakup SKIpassu sezonowego

1. Osoba uprawniona może zakupić SKIpass sezonowy wyłącznie w miejscach wymienionych poniżej:

 1. w sklepie online: na stronie internetowej https://www.sklep.pkl.pl; podczas zakupu Użytkownik musi podać imię i nazwisko osoby korzystającej ze SKIpassu sezonowego. Podczas 1 (jednej) transakcji Użytkownik może kupić tylko 1 SKIpass sezonowy. Odbiór odbywa się w skipassomacie na podstawie otrzymanego kodu w wiadomości SMS;
 2. stacjonarnie – od dnia otwarcia narciarsko poszczególnych Ośrodków:
 • w kasach ośrodka Góra Żar, ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie;
 • w kasach ośrodka Mosorny Groń, 34-223 Zawoja;
 • w kasach ośrodka Palenica, ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica;
 • w siedzibie Biura Obsługi Klienta ul. Kuźnice 14, Zakopane 34-500;
 • w siedzibie Biura Obsługi Klienta ul. Droga na Gubałówkę 4, Zakopane 34-500;
 • w siedzibie Biura Obsługi Klienta ul Czarny Potok 75, 33-380 Krynica Zdrój.

2. Użytkownik dokonuje zakupu SKIpassu sezonowego na podstawie dokumentu umożliwiającego potwierdzenie jego tożsamości.

3. SKIpass sezonowy od momentu wydania go Użytkownikowi jest niezbywalny oraz imienny – Użytkownik nie może udostępniać go osobom trzecim.

4. Cena za zakup SKIpassu sezonowego, w zależności od terminu zakupu SKIpassu:

 1. zakup w terminie: 12.06.2024-31.08.2024: SKIpass sezonowy normalny:  1 999,00 PLN brutto (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), SKIpass sezonowy ulgowy: 1 599,00 PLN brutto (słownie: tysiąc pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć  złotych 00/100);
 2. zakup w terminie: 1.09.2024-30.11.2024: SKIpass sezonowy normalny: 2 499,00 PLN brutto (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), SKIpass sezonowy ulgowy: 1 999,00 PLN brutto (słownie: tysiąc dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100);
 3. zakup w terminie od 1.12.2024: SKIpass sezonowy normalny: 2 699,00 PLN brutto (słownie: dwa tysiące sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 00/100), SKIpass sezonowy ulgowy: 2 159,00 PLN brutto (słownie: dwa tysiące sto pięćdziesiąt dziewięć  złotych 00/100);

5. Uprawnionymi do zakupu SKIpassu sezonowego w cenie ulgowej są:

 • osoby małoletnie w wieku od 4 do 15 lat na podstawie dokumentu stwierdzającego wiek;
 • osoby, które ukończyły 65 rok życia na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
 1. Miejscówka do SKIpassu sezonowego dostępna jest w sprzedaży wyłącznie przez sklep online. W sytuacji  problemów technicznych sklepu online, Użytkownik może zakupić wyjątkowo miejscówkę w siedzibie Biura Obsługi Klienta w Kuźnicach, miejscówka sprzedawana są według kolejności zgłoszeń. Miejscówkę Użytkownik może zakupić dopiero po odbiorze SKIpassu sezonowego ze skipassomatu, zgodnie z dostępnością godzin przejazdu Koleją Linową Kasprowy Wierch w sklepie online.

 

 

5

Kontrola i Kary

1. SKIpass sezonowy jest imienny i indywidualny.

2. Obsługa PKL SA / KGJK może w każdej chwili dokonać weryfikacji czy Osoba Uprawniona korzysta ze SKIpassu sezonowego ulgowego przysługuje takie prawo - poprzez zażądanie stosownego dokumentu tożsamości.

3. Podczas korzystania ze SKIpassu sezonowego w Ośrodkach, którymi objęta jest usługa Użytkownik jest zobowiązany na życzenie obsługi PKL SA/KGJK okazać swój SKIpass sezonowy oraz umożliwić jego weryfikację. Odmowa okazania SKIpassu sezonowego wraz z dokumentem skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania ze SKIpassu, bez możliwości uzyskania zwrotu pieniędzy.

4. PKL SA zabrania Osobie Uprawnionej pod rygorem kary zablokowania SKIpassu sezonowego:

 1. udostępniania innym osobom swojego SKIpassu sezonowego,
 2. korzystania ze SKIpassu sezonowego w trakcie trwania eventów/wydarzeń/imprez specjalnych zorganizowanych przez PKLSA lub KGJK, na które udostępnione dedykowane uprawnienia w cenie zgodnej z cennikiem;
 3. korzystania ze SKIpassu sezonowego na terenie innych Ośrodków PKL SA niż enumeratywnie wskazanych w § 1 pkt 3.1 niniejszego Regulaminu;
 4. korzystania ze SKIpassu sezonowego na terenie innych Ośrodków PKL SA niż enumeratywnie wskazanych w § 1 pkt 3.1 niniejszego Regulaminu poza sezonem narciarskim;
 5. korzystania przez osoby nie spełniające warunków opisanych w 1 pkt 3.2.

 

 

6

Kaucja

 1. Karta zwrotna PKLPass jest własnością PKL SA. Użytkownik jest jej posiadaczem na czas korzystania z usługi po wpłaceniu kaucji. Wynosi ona 10,00 PLN (słownie: dziesięć złotych 00/100) i Konsument opłaca ją przy zakupie SKIpassu sezonowego.
 2. Zwrot kaucji za kartę zwrotną można otrzymać do 15 maja każdego roku w sezonie narciarskim , w którym została zakupiona. Do tego czasu Konsument musi zwrócić kartę. Zwrot kaucji można otrzymać tylko w ośrodkach PKL SA. Karta, którą oddał Konsument, nie może posiadać pęknięć, odgięć lub innych widocznych uszkodzeń mechanicznych, w przeciwnym przypadku konsument nie otrzyma zwrotu kaucji.
 3. Karta zwrotna stanowi własność PKL SA, zaś Użytkownik po uiszczeniu kaucji, jest jej posiadaczem. Konsument uiszcza kaucję łącznie z zapłatą ceny za zakupiony SKIpass sezonowy.

 

 

7

Odstąpienie od umowy

 1. Osoba Uprawniona przyjmuje do wiadomości, że z tytułu świadczenia usługi na jego rzecz przez PKL SA związanej z wypoczynkiem oraz wydarzeniami sportowymi, mającej formę SKIpassu sezonowego zakupionego na dany sezon narciarski, nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 pkt 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. Dz.U.2020 r. poz. 287), o czym został wyraźnie poinformowany przez PKL SA w treści niniejszego Regulaminu.
 2. PKL SA zapewnia, że ze względu na charakter SKIpassu sezonowego Osoba Uprawniona może go wykorzystać w dowolnym ośrodku wskazanym w §1 pkt 3.1. niniejszego Regulaminu; nie zachodzi wiec ryzyko braku możliwości korzystania ze SKIpassu sezonowego.

 

 

8

Zwroty Miejscówek na Kasprowy Wierch

 1. Duża liczba osób, które korzystają z przejazdu Koleją Linową Kasprowy Wierch, złe warunki atmosferyczne i narciarskie oraz częściowe ograniczenie szerokości trasy narciarskiej nie są dla PKL SA podstawą do zwrotu Miejscówki.
 2. Zwroty przysługują wyłącznie za niewykorzystaną miejscówkę na Kasprowy Wierch, jeśli kolej linowa nie kursuje w godzinie, która widnieje na miejscówce.
 3. Użytkownik ma prawo do zwrotu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu, do 30 dni od dnia, w którym miała zostać wykorzystana miejscówka.
 4. Zwrot za niewykorzystaną miejscówkę Użytkownik dokonuje zgodnie z procedurą zawartą w „Regulaminie Internetowej rezerwacji i sprzedaży Tourpassów/SKIpassów KW w ośrodku Kasprowy Wierch przez Polskie Koleje Linowe SA”.
 5. Zwrot za SKIpass sezonowy nie podlega zwrotowi w sytuacji zablokowania karnetu ze względu na okoliczności wskazane 2 pkt 10.

 

 

9

Reklamacje

1. Konsument ma prawo złożyć reklamację, jeśli jego zdaniem PKL SA lub KGJK nie wykonały usługi lub wykonały ją w nienależyty sposób. Reklamację można złożyć do 2 miesięcy, licząc od dnia świadczenia usługi na rzecz Konsumenta przez PKL SA lub KGJK.

2. Reklamację można złożyć na jeden z dwóch poniższych sposobów:

 1. e-mailem na adres reklamacje@pkl.pl,
 2. pisemnie na adres podany w § 1 ust. 1.

3. W reklamacji osoba Uprawniona powinna podać swoje imię i nazwisko, e-mail lub adres kontaktowy, numer telefonu do kontaktu, numer SKIpassu sezonowego oraz opisać przyczynę reklamacji (zgodnie z oświadczeniem).

4. Reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych musi zawierać oprócz danych wskazanych w ust. 3, adres e-mail Konsumenta.

5. Zasady reklamowania produktów kupionych w sklepie online zostały opisane
w regulaminie Internetowej rezerwacji i sprzedaży dla Ośrodka Kasprowy Wierch, dostępnym na stronie www.pkl.pl.

6. PKL SA rozpatruje reklamacje w ciągu 14 dni od daty ich otrzymania.

7. PKL SA o sposobie rozpatrzenia reklamacji zawiadamia Osobę Uprawnioną pisemnie lub e-mailowo, zależnie od sposobu złożenia reklamacji wskazanego w ust. 2 powyżej.

8. Jeśli PKL SA nie powiadomi Użytkownika o wyniku reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej otrzymania, oznacza to, że została ona uznana.

 

 

10

Dane osobowe

1. PKL SA i KGJK zapewnia Konsumentom i Korzystającym pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych osób korzystających z Ośrodków wskazanych w pkt. 3.1, w tym Konsumentów są:

 1. Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa–Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000429345, o kapitale zakładowym wynoszącym 172 700 000 zł, wpłaconym w całości, NIP 736-17-16-338, REGON 122633430;
 2. Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka Spółka Akcyjna z siedzibą w Krynicy - Zdroju (33-380) przy ul. Czarny Potok 75, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców KRS prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 000032667, o nr NIP 7341013591 i nr REGON 490564527, BDO nr 000085136, oraz o pokrytym w całości kapitale zakładowym wynoszącym 41.388.150,00 PLN, zwaną dalej „KGJK”.
 3. PKL Horeca sp. z o.o. nie przetwarza danych osobowych w ramach realizacji usług promocyjnych.

3. PKL SA informuje szczegółowo o sposobie przetwarzania danych osobowych osób przebywających na terenie i korzystających z usług w Ośrodkach, w tym również ze SKIpassu sezonowego, w ramach klauzul informacyjnych dostępnych w miejscu zbierania danych osobowych na terenie Ośrodka Kasprowy Wierch oraz w sklepie online pod adresem https://www.sklep.pkl.pl.

4. KGJK informuje szczegółowo o sposobie przetwarzania danych osobowych osób przebywających na terenie i korzystających z usług w Ośrodka Jaworzyna Krynicka, w tym również ze SKIpassu sezonowego, w ramach klauzul informacyjnych dostępnych w miejscu zbierania danych osobowych na terenie Ośrodka Jaworzyna Krynicka oraz w oraz stronie https://jaworzynakrynicka.pl/.

5. Konsument niebędący Korzystającym zobowiązany jest do zapoznania Korzystającego z treścią odpowiedniej – w zależności od miejsca zbierania danych osobowych – klauzuli informacyjnej.

 

 

11

Postanowienia końcowe

 1. Użytkownik ma obowiązek zapoznać się z Regulaminem i go zaakceptować przed zakupem.
 2. W sprawach dotyczących praw i obowiązków Użytkownika, których nie obejmuje ten Regulamin, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Cennika PKL SA, Regulaminy poszczególnych Ośrodków wskazanych w pkt 3.1.
 3. Treść tego Regulaminu wraz z załącznikami jest dostępna w Kasach / Biurach Obsługi Klientów poszczególnych Ośrodków oraz na stronie internetowej pkl.pl.
 4. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności, jeśli osoba trzecia dokona zapłaty kartą płatniczą Konsumenta, a Użytkownik poda tej osobie informacje, które naruszają zabezpieczenia karty.
 5. PKL SA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez PKL SA, nie krótszym niż 14 dni od daty publicznego udostępnienia znowelizowanej treści Regulaminu.
 6. W czasie trwania umowy Użytkownik ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie, jak również ma prawo żądać zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba, że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada on charakterowi świadczonej usługi przez PKL SA.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 06.2024 r.

 


Regulamin Biletu Łączonego

„Jeden Bilet Dwie Atrakcje Gubałówka + Termy BUKOVINA”

(zwany Dalej „Regulaminem”)

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oferty Biletu Łączonego pod nazwą „Jeden Bilet Dwie Atrakcje Gubałówka + Termy BUKOVINA” (zwanej dalej „Ofertą”).

2. Oferta organizowana jest przez Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o.
z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej właściciela obiektu Termy BUKOVINA (zwane dalej: „Termy BUKOVINA”) oraz przez Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem właściciela Kolei Linowo – Terenowej Gubałówka (zwane dalej: „PKL S.A.”).

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w stacjonarnych lokalizacjach podmiotów wskazanych w pkt. 2 powyżej oraz na stronach internetowych tych podmiotów wskazanych w pkt. 9 poniżej.

4. Celem oferty jest zachęcenie klientów do skorzystania z usług oferowanych przez Termy BUKOVINA i PKL S.A.

5. Zakup biletu łączonego jest dobrowolny. W okresie ważności oferty biletu łączonego, klient może go zakupić wielokrotnie (dowolną ilość́ razy), po każdorazowym spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Sprzedaż Biletu Łączonego „Jeden Bilet Dwie Atrakcje Gubałówka + Termy BUKOVINA” jest i prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Termy BUKOVINA i PKL S.A. oferują zakup biletu łączonego w ramach oferty „Jeden Bilet Dwie Atrakcje Gubałówka + Termy BUKOVINA” (zwanego dalej „Biletem Łączonym”), uprawniającego do skorzystania w dedykowanej cenie z dwóch atrakcji:

 1. przejazdu góra – dół Koleją Linowo – Terenową Gubałówka oraz
 2. 2,5 (dwu i pół) godzinnego pobytu w Termach BUKOVINA z wyłączeniem strefy saun.

8. Oferta Biletu Łączonego obowiązuje od dnia 21.12.2023 r. do dnia 20.12.2024 r. – do godziny 23:59, z wyłączeniem dni, gdy ma miejsce przerwa techniczna lub odbywają się w obiekcie imprezy specjalne, o których mowa w pkt. 9 poniżej.

9. Przed zakupem Biletu Łączonego i wejściem do Term BUKOVINA oraz przed skorzystaniem z przejazdu Koleją Linowo – Terenową Gubałówka należy zapoznać się z:

 1. niniejszym Regulaminem „Biletu Łączonego Jeden Bilet Dwie Atrakcje Gubałówka + Termy BUKOVINA” ,
 2. Regulaminem Ogólnym obowiązującym na terenie Term BUKOVINA dostępnym na stronie internetowej termybukovina.pl,
 3. Regulaminem zakupu biletów do Term BUKOVINA - dostępnym na stronie internetowej termybukovina.pl,
 4. Regulaminem Internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów oraz SKIpassów Polskich Kolei Linowych SA - dostępnym na stronie internetowej pkl.pl,
 5. Regulaminem Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Gubałówka - dostępnym na stronie internetowej pkl.pl,
 6. terminami przeglądów technicznych Kolei Linowo – Terenowej Gubałówka. Terminy przeglądów technicznych można sprawdzić na stronach internetowych wskazanych w punktach powyżej,
 7. terminami imprez specjalnych, podczas których nie obowiązuje Bilet Łączony. Terminy imprez specjalnych można sprawdzić na stronach internetowych wskazanych w punktach powyżej.

10. Regulaminy wymienione w pkt. 9 powyżej regulują zasady korzystania z obiektów objętych niniejszą ofertą, o których mowa w ust. 2 powyżej, a także zawierają m.in. szczegółowe informacje o danych identyfikujących przedsiębiorców świadczących usługi w ramach oferty, jak również o stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji i zwrotów.

11. Skorzystanie z usług świadczonych na podstawie Biletu Łączonego może odbyć się:

 1. dla przejazdu na Gubałówkę - wyłącznie w dniu oznaczonym na Bilecie Łączonym,
 2. dla wstępu do Term BUKOVINA (z wyłączeniem strefy saun) w dowolnym terminie w trakcie trwania oferty.

12. Kolejność korzystania z usług świadczonych na podstawie Biletu Łączonego jest dowolna.

13. Cena Biletu Łączonego w niskim sezonie (sezon niski obowiązuje w terminach: 4.03.2024 - 29.03.2024, 15.04.2024 - 26.04.2024, 06.05.2024 - 17.05.2024, 03.062024 - 21.06.2024. 1.10.2024 – 20.12.2024 ) wynosi:

 1. 99,00 zł – bilet normalny,
 2. 79,00 zł - bilet ulgowy.

14. Cena Biletu Łączonego w wysokim sezonie (sezon wysoki obowiązuje w terminach: 16.12.2023 – 3.03.2024, 30.03.2024 – 14.04.2024, 27.04.2024 – 05.05.2024, 18.05.2024 – 02.06.2024, 22.06.2024 – 30.09.2024) wynosi:

 1. 110,00 zł – bilet normalny,
 2. 88,00 zł - bilet ulgowy.

15. Uprawnionymi do skorzystania z biletu ulgowego, o którym mowa w pkt. 13 i pkt. 14 powyżej, są:

 1. dzieci do 7 lat – bez okazania dokumentu,
 2. dzieci i młodzież szkolna na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,
 3. studenci do 26 roku życia na podstawie ważnej polskiej legitymacji studenckiej, legitymacji ISIC oraz EURO 26,
 4. osoby po 65 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek.

16. Zakupu Biletu Łączonego można dokonać bezpośrednio w Biurze Obsługi Klienta PKL S.A. przy dolnej stacji KLT Gubałówka (34-500 Zakopane ul. Droga na Gubałówkę 4), biletomatach PKL S.A., on-line na stronach internetowych obu podmiotów.

17. Skorzystanie z obu atrakcji oferowanych w ramach Biletu Łączonego możliwe jest jedynie po okazaniu przy wejściu na dany obiekt zakupionego Biletu Łączonego, a w przypadku zakupu biletu ulgowego – dodatkowo okazaniu dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi, z wyjątkiem dzieci do lat 7, zgodnie z pkt. 14 i 15 powyżej.

18. Zwrot za niewykorzystany w całości Bilet Łączony przysługuje tylko w przypadku, gdy niewykorzystany Bilet Łączony zostanie zwrócony nie później niż 24 godziny przed dniem wskazanym na Bilecie Łączonym. W dniu przejazdu lub po skorzystaniu z jednej, dowolnej usługi oferowanej w ramach Biletu Łączonego zwrot nie jest możliwy poza sytuacjami określonymi w pkt 19 poniżej.

19.Wyjątek od zasady wskazanej w pkt. 18 powyżej, stanowi sytuacja, gdy Kolej Linowo - Terenowa na Gubałówkę jest nieczynna w dniu oznaczonym na Bilecie Łączonym. Zwrot dotyczy tylko części ceny Biletu Łączonego, która dotyczy Kolei Linowo- Terenowej na Gubałówkę.

20. Realizacja zwrotu jest możliwa:

 1. dla biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej pkl.pl - bezpośrednio w sklepie online (instrukcja zwrotu dostępna jest na www.pkl.pl);
 2. dla biletów zakupionych w Biurze Obsługi Klienta Gubałówka PKL S.A. i biletomatach PKL S.A. zwroty realizowane są w Biurze Obsługi Klienta PKL S.A (lokalizacja: 34-500 Zakopane ul. Droga na Gubałówkę 4);
 3. dla biletów zakupionych w Punktach Obsługi Klienta Term BUKOVINA oraz za pośrednictwem strony internetowej www.termybukovina.pl zwrot realizuje Punkt Obsługi Klienta Term BUKOVINA, wskazany w pkt. 21 poniżej;
 4. w przypadku niekursowania Kolei Linowo - Terenowej Gubałówka następuje częściowy zwrot za niewykorzystaną usługę przejazdu, na zasadach określonych w niniejszym punkcie, zaś wejście do Term BUKOVINA jest do wykorzystania.

21. Szczegółowy cennik dostępny jest w Biurze Obsługi Klienta Gubałówka PKL S.A. wymienionych w niniejszym punkcie 20 lit. b) powyżej oraz Punkcie Obsługi Klienta Term BUKOVINA, w Bukowinie Tatrzańskiej, przy ul. Sportowej 22.

22. Zwrot należnej kwoty za niewykorzystaną usługę można uzyskać po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zakup Biletu Łączonego (paragon, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup).

23. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu a postanowieniami pozostałych regulaminów, o których mowa w pkt 9 powyżej, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu oferty Biletu Łączonego.

24. Wejście do strefy saun w Termach BUKOVINA, jak i korzystanie z innych płatnych atrakcji oferowanych w Termach BUKOVINA, wymaga dokonania oddzielnej opłaty zgodnie z cennikiem obiektu. Cennik obiektu Termy Bukowina znajduje się w obiekcie oraz na stronie internetowej www.termybukovina.pl.

25. Przekroczenie czasu pobytu w Termach BUKOVINA określonego w pkt. 7 lit. b) powyżej skutkuje naliczeniem przez Termy BUKOVINA dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem, o którym mowa w pkt. 24 powyżej.

26. Oferta nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Termy BUKOVINA oraz PKL S.A.

27. Bilet łączony nie upoważnia do wstępu do obiektu podczas trwania Nocy Basenów. Terminy imprez specjalnych, podczas których nie obowiązuje Bilet Łączony dostępne są na stronie internetowej termybukovina.pl.

28. Osoba korzystająca z oferty może zgłosić́ reklamację w związku z zakupem Biletu Łączonego. Reklamacja może być́ złożona w formie pisemnej i przesłana do:

 1. Term BUKOVINA na adres Punktu Obsługi Klienta Term BUKOVINA, w Bukowinie Tatrzańskiej, przy ul. Sportowej 22, z dopiskiem „Reklamacja”, lub pisząc na adres e-mail termy@bukovina.pl;
 2. PKL S.A. na adres siedziby spółki PKL SA. Ul. Bachledy 7d, 34-500 Zakopane dopiskiem „Reklamacja”, lub pisząc na adres e-mail reklamacje@pkl.pl .

29. Każdy z podmiotów wskazanych w pkt. 2 powyżej niezwłocznie, lecz nie później niż̇ w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje dotyczące Oferty i udziela odpowiedzi na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

30. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym zasady oferty sprzedaży Biletu Łączonego. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących oferty mają charakter jedynie informacyjny.

31. Zakup „Biletu Łączonego Jeden Bilet Dwie Atrakcje Gubałówka + Termy BUKOVINA” oznacza jednoczesną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oferty.

32. Dane osobowe związane z procesem sprzedaży oraz reklamacji przetwarzane są przez poszczególne podmioty wskazane w pkt. 2 powyżej, sprzedające wg zasad określonych
w Regulaminach o których mowa w pkt. 9 powyżej.

33. W przypadku, gdy którekolwiek z postanowień́ Regulaminu oferty zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują̨ i pozostają̨ w pełnej mocy oraz są̨ nadal wiążące i wykonalne.

34. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.12.2023 r.

 


Regulamin Biletu Łączonego

„Jeden Bilet Dwie Atrakcje Kasprowy Wierch + Termy BUKOVINA”

(zwany dalej „Regulaminem”)

1. Niniejszy Regulamin określa warunki oferty Biletu Łączonego pod nazwą „Jeden Bilet Dwie Atrakcje Kasprowy Wierch + Termy BUKOVINA” (zwanej dalej „Ofertą”).

2. Oferta organizowana jest przez Bukowiańskie Towarzystwo Geotermalne Sp. z o.o. z siedzibą w Bukowinie Tatrzańskiej właściciela obiektu Termy BUKOVINA (zwane dalej: „Termy BUKOVINA”) oraz Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem właściciela Kolei Linowej Kasprowy Wierch (zwane dalej: „PKL S.A.”).

3. Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna w stacjonarnych lokalizacjach podmiotów wskazanych w pkt. 2 powyżej oraz na stronach internetowych tych podmiotów wskazanych w pkt.9 poniżej.

4. Celem oferty jest zachęcenie klientów do skorzystania z usług oferowanych przez Termy BUKOVINA i PKL S.A.

5. Zakup biletu łączonego jest dobrowolny. W okresie ważności oferty biletu łączonego, klient może go zakupić wielokrotnie (dowolną ilość́ razy), po każdorazowym spełnieniu warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

6. Sprzedaż Biletu Łączonego „Jeden Bilet Dwie Atrakcje Kasprowy Wiech + Termy BUKOVINA” jest i prowadzona na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Termy BUKOVINA i PKL S.A. oferują zakup biletu łączonego „Jeden Bilet Dwie Atrakcje Kasprowy Wiech + Termy BUKOVINA” (zwanego dalej „Biletem Łączonym”), uprawniającego do skorzystania w dedykowanej cenie z dwóch atrakcji:

a) przejazdu góra – dół Koleją Linową Kasprowy Wierch oraz

b) 3 (trzy) godzinnego pobytu w Termach BUKOVINA z wyłączeniem strefy saun.

8. Oferta Biletu Łączonego obowiązuje od dnia 21.12.2023 r. do dnia 20.12.2024 r. – do godziny 23:59, z wyłączeniem dni, gdy ma miejsce przerwa techniczna lub odbywają się w obiekcie imprezy specjalne, o których mowa w pkt. 9 poniżej.

9. Przed zakupem Biletu Łączonego i wejściem do Term BUKOVINA oraz przed skorzystaniem z przejazdu koleją linową na Kasprowy Wierch należy zapoznać się z:

a) niniejszym Regulaminem,

b) Regulaminem Ogólnym obowiązującym na terenie Term BUKOVINA dostępnym na stronie internetowej termybukovina.pl,

c) Regulaminem zakupu biletów do Term BUKOVINA - dostępnym na stronie internetowej termybukovina.pl,

d) „Regulaminem Internetowej rezerwacji i sprzedaży Tourpassów/SKIpassów KW w ośrodku Kasprowy Wierch przez Polskie Koleje Linowe S.A” - dostępnym na stronie internetowej www.pkl.pl,

e) „Regulaminem korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Kasprowy Wierch” - dostępnym na stronie www.pkl.pl,

f) terminami przeglądów technicznych Kolei Linowej Kasprowy Wierch. Terminy przeglądów technicznych można sprawdzić na stronach internetowych wskazanych w punktach powyżej,

g) terminami imprez specjalnych, podczas których nie obowiązuje Bilet Łączony. Terminy imprez specjalnych można sprawdzić na stronach internetowych wskazanych w punktach powyżej.

10. Regulaminy wymienione w pkt. 9 powyżej regulują zasady korzystania z obiektów objętych niniejszą ofertą, o których mowa w ust. 2 powyżej, a także zawierają m.in. zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów oraz szczegółowe informacje o danych identyfikujących przedsiębiorców świadczących usługi w ramach oferty, jak również o stosowanej procedurze rozpatrywania reklamacji i zwrotów.

11. Skorzystanie z usług świadczonych na podstawie Biletu Łączonego może odbyć się:

a) dla przejazdu na Kasprowy Wierch - wyłącznie w dniu i godzinie oznaczonej na Bilecie Łączonym,

b) dla wstępu do Term BUKOVINA (z wyłączeniem strefy saun) w dowolnym terminie w trakcie trwania oferty.

12. Kolejność korzystania z usług świadczonych na podstawie Biletu Łączonego jest dowolna.

13. Cena Biletu Łączonego w sezonie niskim (sezon niski obowiązuje w terminach:  04.2024-26.04.2024, 06.05.2024-17.05.2024, 03.06.2024-21.06.2024, 01.10.2024-20.12.2024) wynosi:

a) 176,00 zł – bilet normalny,

b) 139,00 zł - bilet ulgowy.

14. Cena Biletu Łączonego w sezonie wysokim (sezon wysokim obowiązuje w terminach: 12.2023-14.04.2024, 27.04.2024-05.05.2024, 18.05.2024-02.06.2024, 22.06.2024-30.09.2024) wynosi:

a) 195,00 zł – bilet normalny,

b) 154,00 zł - bilet ulgowy.

15. Uprawnionymi do skorzystania z biletu ulgowego, o którym mowa w pkt. 13 i 14 powyżej, są:

a) dzieci do 7 lat – bez okazania dokumentu,

b) dzieci i młodzież szkolna na podstawie ważnej legitymacji szkolnej,

c) studenci do 26 roku życia na podstawie ważnej polskiej legitymacji studenckiej, legitymacji ISIC oraz EURO 26,

d) osoby po 65 roku życia za okazaniem dokumentu potwierdzającego wiek.

16. Zakup Biletu Łączonego można dokonać bezpośrednio w Biurach Obsługi Klienta PKL S.A.,: Biurze Obsługi Klienta Gubałówka i Biurze Obsługi Klienta Kuźnice, biletomatach PKL S.A., on-line na stronach internetowych obu podmiotów.

17. Skorzystanie z obu atrakcji oferowanych w ramach niniejszej oferty możliwe jest jedynie po okazaniu przy wejściu na dany obiekt zakupionego Biletu Łączonego, a w przypadku zakupu biletu ulgowego – dodatkowo okazaniu dokumentu uprawniającego do korzystania z ulgi, z wyjątkiem dzieci do lat 7 zgodnie z pkt. 15 powyżej.

18. Zwrot za niewykorzystany w całości Bilet Łączony przysługuje tylko w przypadku, gdy niewykorzystany Bilet Łączony zostanie zwrócony nie później niż 24 godziny przed dniem i godziną wskazaną na Bilecie Łączonym. W dniu przejazdu lub po skorzystaniu z jednej, dowolnej usługi oferowanej w ramach Biletu Łączonego zwrot nie jest możliwy poza sytuacjami określonymi w pkt 19 poniżej.

19. Wyjątek, od zasady wskazanej w pkt. 18 powyżej, stanowi sytuacja, gdy Kolej Linowa Kasprowy Wierch jest nieczynna w dniu i godzinie oznaczonej na Bilecie Łączonym. Zwrot dotyczy tylko części ceny Biletu Łączonego, która dotyczy Kolei Linowej Kasprowy Wierch.

20. Realizacja zwrotu jest możliwa:

a) dla biletów zakupionych za pośrednictwem strony internetowej www.pkl.pl - bezpośrednio w sklepie online (instrukcja zwrotu dostępna jest na pkl.pl),

b) dla biletów zakupionych w Biurach Obsługi Klienta PKL S.A.. i biletomatach PKL S.A. zwroty realizowane są w siedzibach Biur Obsługi Klienta: Biurze Obsługi Klienta Gubałówka PKL S.A(lokalizacja: 34-500 Zakopane ul. Droga na Gubałówkę 4) oraz Biurze Obsługi Klienta Kuźnice PKL S.A (lokalizacja: 34-500 Zakopane ul. Kuźnice 14),

c) dla biletów zakupionych w Punktach Obsługi Klienta Term BUKOVINA oraz za pośrednictwem strony internetowej www.termybukovina.pl zwrot realizuje Punkt Obsługi Klienta Term BUKOVINA, wskazany w pkt. 21 poniżej,

d) w przypadku niekursowania Kolei Linowej Kasprowy Wierch następuje częściowy zwrot za niewykorzystaną usługę przejazdu, na zasadach określonych w niniejszym punkcie, zaś wejście do Term BUKOVINA jest do wykorzystania.

21. Szczegółowy cennik dostępny jest w Biurach Obsługi Klienta PKL S.A. wymienionych w niniejszym punkcie 20 lit. b) powyżej oraz Punkcie Obsługi Klienta Term BUKOVINA, w Bukowinie Tatrzańskiej, przy ul. Sportowej 22.

22. Zwrot należnej kwoty za niewykorzystaną usługę można uzyskać po przedłożeniu odpowiedniego dokumentu potwierdzającego zakup Biletu Łączonego (paragon, faktura lub inny dokument potwierdzający zakup).

23. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego Regulaminu oferty, a postanowieniami pozostałych regulaminów, o których mowa w pkt 9 powyżej, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu oferty Biletu Łączonego.

24. Wejście do strefy saun w Termach BUKOVINA, jak i korzystanie z innych płatnych atrakcji oferowanych w Termach BUKOVINA, wymaga dokonania oddzielnej opłaty zgodnie z cennikiem obiektu. Cennik obiektu Termy Bukowina znajduje się w obiekcie oraz na stronie internetowej termybukovina.pl.

25. Przekroczenie czasu pobytu w Termach BUKOVINA określonego w pkt.  7 lit. b) powyżej skutkuje naliczeniem przez Termy BUKOVINA dodatkowej opłaty zgodnie z cennikiem, o którym mowa w pkt. 21 powyżej.

26. Oferta nie łączy się z innymi promocjami obowiązującymi w Termy BUKOVINA oraz PKL S.A.

27. Bilet łączony nie upoważnia do wstępu do obiektu podczas trwania Nocy Basenów. Terminy imprez specjalnych, podczas których nie obowiązuje Bilet Łączony dostępne są na stronie internetowej termybukovina.pl.

28. Osoba korzystająca z oferty może zgłosić́ reklamację w związku z zakupem Biletu Łączonego. Reklamacja może być́ złożona w formie pisemnej i przesłana do:

a) Term BUKOVINA na adres Punktu Obsługi Klienta Term BUKOVINA, w Bukowinie Tatrzańskiej, przy ul. Sportowej 22, z dopiskiem „Reklamacja”, lub pisząc na adres e-mail: termy@bukovina.pl,

b) PKL S.A. na adres siedziby spółki PKL SA. Ul Bachledy 7d, 34-500 Zakopane z dopiskiem „Reklamacja”, lub pisząc na adres e-mail: bok@pkl.pl.

29. Każdy z podmiotów wskazanych w pkt. 2 powyżej niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni rozpatruje reklamacje dotyczące oferty i udziela odpowiedzi na adres podany w zgłoszeniu reklamacji.

30. W związku z tym, że Tourpassy są dokumentami imiennymi Strona sprzedająca Bilet pobiera dane osobowe od Klienta.

31. Administratorem danych osobowych klientów dokonujących zakupu Biletu Łączonego /Termy BUKOVINA +Kasprowy Wierch/ w rozumieniu art. 4 ust. 7) Rozporządzenia 2016/679 jest spółka Polskie Koleje Linowe S.A., ul. Bachledy 7d, 34-500 Zakopane.

32. Dane osobowe klienta związane z procesem sprzedaży oraz reklamacji przetwarzane są przez poszczególne podmioty sprzedające wg zasad określonych w Regulaminach wymienionych w pkt. 9.

33. Niniejszy Regulamin Biletu Łączonego „Jeden Bilet Dwie Atrakcje Kasprowy Wiech + Termy BUKOVINA” jest jedynym dokumentem określającym zasady oferty. Wszelkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych dotyczących oferty mają charakter jedynie informacyjny.

34. Zakup „Biletu Łączonego Jeden Bilet Dwie Atrakcje Kasprowy Wierch+ Termy BUKOVINA” oznacza jednoczesną akceptację postanowień niniejszego Regulaminu oferty.

35. W przypadku gdy którekolwiek z postanowień́ Regulaminu oferty zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w zakresie, w którym to postanowienie jest niezgodne z prawem, nieważne lub niewykonalne zostaje ono wyłączone i usunięte, a w pozostałym zakresie postanowienia Regulaminu obowiązują̨ i pozostają̨ w pełnej mocy oraz są̨ nadal wiążące i wykonalne.

36. Regulamin wchodzi w życie w dniu 21.12.2023 r.

 

Zapisz się do newslettera