Regulaminy


 

 

REGULAMIN

Internetowej rezerwacji i sprzedaży Tourpassów/SKIpassów KW/SKIPassów sezonowych w Ośrodku Kasprowy Wierch przez Polskie Koleje Linowe SA

Obowiązuje od dnia 25 stycznia 2021r.

§1

Postanowienia wstępne

 1. Podmiotem zarządzającym zorganizowanym terenem turystyczno-narciarskim jest Spółka Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Bachledy 7D, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy - KRS, do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000429345, o kapitale zakładowym wynoszącym 172 700 000 zł, wpłaconym w całości, NIP 736-17-16-338, REGON 122633430, zwana dalej „PKL SA".
 2. Internetowa rezerwacja, sprzedaż Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych jest prowadzona na zasadach określonych w tym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem".
 3. Na potrzeby niniejszego Regulaminu PKL SA wprowadza słowniczek i nadaje poniższym pojęciom następujące znaczenie:

3.1. Konsument – osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą gdy z treści umowy wynika, że ich zakup nie posiada dla nich charakteru zawodowego, uwzględniając profil prowadzonej przez nią działalności;

3.2. Dokumentami, które uprawniają Konsumenta do korzystania z usług, jakie świadczy PKL SA na terenie Ośrodka Kasprowy Wierch, są:

a) Tourpass – dokument, który uprawnia do przejazdu koleją Kasprowy Wierch w jedną lub dwie strony oraz potwierdza zawarcie umowy przewozu bagażu podręcznego. Cena Tourpassu na kolej linową Kasprowy Wierch składa się z następujących elementów:

 • imiennego biletu (zawierającego imię i nazwisko),
 • opłaty za pobyt w Tatrzańskim Parku Narodowym,
 • opłaty za miejscówkę (gwarancję rezerwacji miejsca w wagonie kolei linowej na dany dzień i godzinę),
 • opłaty za priorytet/rezerwację (jeśli występuje),
 • opłaty dodatkowej, np. za dodatkowy bagaż podręczny.

Podczas zakupu konsument deklaruje godzinę wyjazdu koleją linową, która nie podlega zmianie.

b) SKIpass KW – dokument, który uprawnia do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami krzesełkowymi na terenie Ośrodka Kasprowy Wierch oraz jednorazowego wyjazdu Koleją Linową. Cena SKIpassu KW składa się z następujących elementów:

 • imiennego biletu (zawierającego imię i nazwisko),
 • opłaty za pobyt w Tatrzańskim Parku Narodowym,
 • opłaty za miejscówkę (gwarancję jednorazowej rezerwacji miejsca w wagonie kolei linowej na dany dzień i godzinę,),
 • opłaty za priorytet/rezerwację (jeśli występuje),
 • opłaty dodatkowej, np. za dodatkowy bagaż podręczny.

SKIpassy KW kilkudniowe są ważne przez okres kilku następujących po sobie dni, licząc od dnia ich aktywacji, z miejscówką aktualną z godziną tożsamą w poszczególnych dniach. SKIpass KW jest indywidualny. Personalizacja następuje w momencie podania danych osoby korzystającej ze SKIpassu KW oraz przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą.

3.3. SKIpass sezonowy imienny - uprawnia do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami i wyciągami narciarskimi w danym sezonie narciarskim. Do korzystania ze SKIpassu sezonowego imiennego uprawniona jest wyłącznie jedna osoba. Identyfikacja następujące poprzez (wykonanie zdjęcia) konsumenta uprawnionego do SKIpassu sezonowego przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą oraz podanie imienia i nazwiska w momencie  zakupu (SKIpass sezonowy nie zawiera miejscówki na kolej linową na Kasprowy Wierch);

3.4. PKLpass – karta elektroniczna, na której zapisywane są SKIpassy /SKIpassy KW/ Tourpassy/ bilety/ SKIpassy sezonowe, które zakupi Konsument. Karta umożliwi wstęp do każdego z ośrodków należących do PKL SA. Są to ośrodki: Góry Parkowej, Góry Żar, Gubałówki, Jaworzyny Krynickiej, Kasprowego Wierchu, Palenicy oraz Mosornego Gronia. PKLpass uprawnia do korzystania tylko z jednego ośrodka PKL SA wybranego przez Konsumenta w trakcie zakupu SKIpassu/ SKIpassu KW/Tourpassu/biletu, dlatego zabronione jest korzystanie z innego ośrodka, niż zostało to przez niego zadeklarowane podczas zakupu;

PKLpass występuje w formie:

a) karty bezzwrotnej,

b) karty zwrotnej.

3.5. Kaucja – przy wydawaniu karty zwrotnej wskazanej w pkt 3.3 lit. b) pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty;

3.6. Bagaż podręczny – w cenie SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego/ Tourpassu Konsument uprawniony jest do przewozu jednego rodzaju bagażu: wózek dziecięcy, deska snowboardowa, jedna para nart wraz z kijkami, pod warunkiem, że:

a) długość, szerokość i wysokość bagażu nie przekraczają łącznie 130 cm; nie dotyczy to sprzętu narciarskiego,

b) bagaż nie waży więcej niż 10 kg; nie dotyczy to sprzętu narciarskiego,

c) wózek dziecięcy nie waży więcej niż 20 kg.

3.7. Bagaż dodatkowy – każdy bagaż, który nie jest bagażem podręcznym lub przekracza parametry podane w punkcie 3.5 podlega dodatkowej opłacie. Przewoźnik ma prawo odmówić przewiezienia bagażu dodatkowego;

3.8. Cennik - dokument wskazujący aktualne ceny za poszczególne usługi PKL SA, w tym w szczególności Tourpassy/ SKIpassy KW/ SKIpassy sezonowe/ SKIpassy TOP. Ceny podane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zakupu danej usługi PKL SA. Aktualny cennik dostępny jest w siedzibie BOK, biletomatach, ośrodku, bądź na stronie pkl.pl.

3.9. Dokument umożliwiający potwierdzenie tożsamości - dokument urzędowy stwierdzający tożsamość danej osoby: dowód osobisty, paszport, karta tożsamości, książeczka żeglarska, karta pobytu, polski dokument tożsamości cudzoziemca, dokument „zgoda na pobyt tolerowany”, tymczasowe zaświadczenie tożsamości cudzoziemca; prawo jazdy, legitymacja szkolna, legitymacja studencka, legitymacja doktoranta, legitymacja ISIC, legitymacja EURO 26, każdy inny zawierający imię i nazwisko oraz zdjęcie; w stosunku do dzieci od 4 do lat 7 w sytuacji braku dokumentu tożsamości dziecka dokument tożsamości okazuje opiekun prawny;

3.10. mTożsamość – funkcjonalność w aplikacji mObywatel dostarczanej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji pozwalająca na okazanie danych jej użytkownika w urządzeniu mobilnym, obejmujących, co najmniej: zdjęcie użytkownika, numer dowodu osobistego, termin ważności dowodu osobistego, organ wydający dowód osobisty, numer PESEL, imiona i nazwisko,

3.11. Osoba upoważniona do kontroli – osoba upoważniona przez PKL do pozyskania danych osobowych w kasie jak i kontroli tożsamości posiadająca identyfikator ze wskazaniem: zdjęcia identyfikującego, nr legitymacji, imienia, zakresu upoważnienia, okres ważności, pieczęć i podpis wystawcy.

 

Informacje dla Konsumentów

 1. Internetowa rezerwacja i sprzedaż Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej pod adresem sklep.pkl.pl, zwanej dalej „internetowym systemem sprzedaży".
 2. Konsumenci, którzy korzystają z internetowego systemu sprzedaży, powinni przestrzegać przepisów prawa oraz postanowień niniejszego Regulaminu korzystania z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Kasprowy Wierch, którym zarządzają Polskie Koleje Linowe SA. Konsumenci nie mogą wykorzystywać internetowego systemu sprzedaży do dostarczania komukolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. Konsumenci internetowego systemu sprzedaży przyjmują do wiadomości, że bezpieczne kursowanie kolei i wyciągów zależy od panujących warunków atmosferycznych oraz że w przypadku pogorszenia się tych warunków kursowanie kolei i wyciągów może zostać wstrzymane bez uprzedzenia i do odwołania. PKL SA informuje, że aktualny rozkład jazdy kolei i wyciągów oraz dane o panujących warunkach atmosferycznych są dostępne w Ośrodku Kasprowy Wierch.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 5 tego paragrafu Regulaminu, każda osoba, która uprawia sport, rekreację lub turystykę na zorganizowanych terenach narciarskich należących do PKL SA (na terenie danego ośrodka), powinna słuchać zaleceń służb ratownictwa górskiego, gdy zostanie stwierdzone nadzwyczajne zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w danym ośrodku.
 5. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Konsumenci przebywający na terenie Ośrodka i korzystający z jego usług zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych wskazanych przez PKL SA; w szczególności konieczne jest zakrywanie ust i nosa oraz korzystanie z rękawiczek. PKL zastrzega sobie prawo do wprowadzania dalszych obowiązków lub ograniczeń w zakresie funkcjonowania i korzystania przez Konsumentów z Ośrodka, związanych z koniecznością przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych oraz dbałością o bezpieczeństwo konsumentów korzystających z Ośrodka, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W szczególności takie działania mogą wynikać z aktualnie obowiązujących przepisów, decyzji administracyjnych nałożonych na PKL lub innych źródeł prawa, do których stosowania PKL jest zobowiązany, jak również z innych zaleceń lub z własnej inicjatywy PKL. O wszystkich stosowanych przez PKL środkach Konsument zostanie poinformowany przed skorzystaniem z usługi. Niestosowanie się do zasad przez Konsumenta jest podstawą do odmowy realizacji usługi.
 6. Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z godzinami otwarcia kolei linowej krzesełkowej przed zakupem SKIpassu KW. Jeśli Konsument zakupi SKIpass KW kilkugodzinny wykraczający poza godziny otwarcia kolei linowej krzesełkowej pozostała należność za niewykorzystany SKIpass KW nie będzie mu zwracana. Podczas zakupu SKIpassu KW konsument wybiera godzinę wyjazdu Koleją linową, która nie podlega zmianie. Przy zakupie SKIpassu KW kilkudniowego wybrana godzina wyjazdu Koleją linową obowiązuje również w pozostałych dniach.
 7. Przed zakupem oraz wykorzystaniem SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego Konsument zobowiązany jest do zapoznania się z informacją czy koleje krzesełkowe są czynne. W przypadku, gdy Konsument pomimo zamieszczonych informacji o zamknięciu kolei krzesełkowych w kotle Goryczkowym i Gąsienicowym wyjedzie koleją linową na Kasprowy Wierch zostanie zwrócona mu należność zgodnie z postanowieniami § 7 Regulaminu, z której zostanie potrącona cena przejazdu KL Kasprowy Wierch w wysokości 35,00 PLN.
 8. Konsument powinien stawić się przy dolnej stacji kolei linowej Kasprowy Wierch celem umożliwienia przeprowadzenia weryfikacji tożsamości oraz przysługujących ulg, co najmniej 20 minut przed wyznaczoną na Tourpassie/ SKIpassie KW/ miejscówce w przypadku SKIpassu sezonowego godziną.
 9. Konsument zobowiązany jest do samodzielnego okazania wraz z Tourpassem/ SKipassem KW/ SKIpassem sezonowym dokumentu tożsamości celem weryfikacji danych osobowych osobie upoważnionej do kontroli przez PKL SA. Odmowa okazania dokumentu tożsamości skutkuje zablokowaniem możliwości dalszego korzystania z Tourpassu/ Skipassu KW/SKipassu sezonowego.
 10. Zabrania się Konsumentom odsprzedaży Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem w zakresie praw i obowiązków Konsumenta kupującego usługi online ma zastosowanie „Regulamin Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Kasprowy Wierch znajdującym się na zorganizowanych terenach turystyczno-narciarskich”.
 12. Szczegółowe zasady zakupu SKIpassu sezonowego zawarte są w odrębnym regulaminie „Sprzedaży i korzystania przez Konsumentów z SKIpassu sezonowego w wybranych Ośrodkach PKL SA”

 

Wymagania techniczne do zakupu

 1. Do korzystania z internetowego systemu sprzedaży niezbędne są:

a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne;

b) dostęp do Internetu;

c) zainstalowane w systemie komputera lub urządzenia przenośnego przeglądarka internetowa (Internet Explorer wersja 11.0 lub wyższa, Mozilla Firefox wersja 50.0 lub wyższa, Opera wersja 42.0 lub wyższa, Google Chrome wersja 55.0 lub wyższa) oraz program do otwierania plików pdf.

 

Zakup

 1. PKL SA prowadzi internetową rezerwację i sprzedaż Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych lub awarii.
 2. Czas trwania usługi, jaką PKL SA świadczy Konsumentowi, który kupił dany produkt za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, zależy od rodzaju danego Tourpassu/ SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego i innego produktu oraz okresu jego ważności.

§2

Opłaty za Tourpassy i SKIpassy KW

 1. PKL SA zastrzega, że w przypadku znacznego zainteresowania daną usługą może wprowadzić ograniczenie liczby oraz rodzaju Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych/ miejscówek do SKIpassów sezonowych, które dany Konsument może zarezerwować i kupić na określony termin.
 2. Gdy Konsument ponosi dodatkowe koszty związane z zakupem Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych – oprócz cen podanych w internetowym systemie sprzedaży – musi on udzielić odrębnej i wyraźnej zgody.
 3. PKL SA zastrzega, że w przypadku wprowadzenia zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii może ograniczać liczbę dostępnych Tourpassów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych oferowanych dla Konsumenta do rezerwacji i zakupu na określony termin, celem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

Kary

 1. PKL SA zabrania Konsumentowi pod rygorem kary zablokowania SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego/ Tourpassu:
  a) udostępniania innym osobom imiennego SKIpassu KW/ imiennego SKIpassu sezonowego/ imiennego Tourpassu,
  b) korzystania z Tourpassu/ SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego w cenie ulgowej, gdy Konsument nie ma prawa do ulgi (stawek preferencyjnych),
  PKL SA zabrania Konsumentowi korzystania ze zorganizowanego terenu turystyczno-narciarskiego bez ważnego Tourpassu/ SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego.
 2. Pracownicy obsługi mogą sprawdzać, czy Konsument przestrzega zasad korzystania z SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych/ Tourpassów.
 3. Pracownicy obsługi sprawdzają zgodność danych osobowych wskazanych na Tourpassie/ SKIpassie KW/ SKipassie sezonowym z danymi osobowymi zawartymi na dokumencie tożsamości.
 4. W razie stwierdzenia braku Tourpassu/ SKIpassu KW/ Skipassu sezonowego pracownik BOK/kasy (kasjer) PKL SA pobiera od Konsumenta właściwą należność za przewóz koleją i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.
 5. W razie stwierdzenia braku dokumentu tożsamości (mTożsamości) umożliwiającego potwierdzenie tożsamości Konsumenta lub gdy dane osobowe zawarte na Tourpassie/ Skipassie KW/ Skipassie sezonowym będą inne niż w okazanym dokumencie tożsamości (mTożsamości), pracownik obsługi odmówi wykonania usługi do czasu okazania właściwego dowodu tożsamości.
 6. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie Konsumenta do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu koleją (wyciągiem) pracownik BOK/kas (kasjer) pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową do zapłaty w kasie ośrodka lub w BOK ośrodka.
 7. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez PKL SA, podlegają zwrotowi, w przypadku udokumentowania przez Konsumenta, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.
 8. PKL SA jest uprawniona do odmowy świadczenia usługi w przypadku braku SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego/ Tourpassu oraz braku posiadania uprawnienia do korzystania z ulgi.
 9. Jeśli Konsument spóźni się na kolejkę, a ma wykupioną miejscówkę na dany termin, może dopłacić i wykupić nową miejscówkę tylko na najbliższy bieżący i dostępny przejazd. Koszt dopłaty podany jest w Cenniku, który obowiązuje na dzień zakupu. Takiej dopłaty Konsument może dokonać tylko w kasie znajdującej się przy kolei linowej Kasprowy Wierch, pod warunkiem, że bieżąca przepustowość kolei umożliwia przejazd Konsumenta za dopłatą.

Kaucje

 1. Karta zwrotna PKLpass jest własnością PKL SA, a Konsument jest jej posiadaczem na czas korzystania z usługi po wpłaceniu kaucji. Wynosi ona 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) i Konsument opłaca ją przy zakupie Tourpassów/ SKIpassów KW/ Skipassu sezonowego.
 2. Zwrot kaucji za kartę zwrotną można otrzymać do 15 maja każdego roku w sezonie, w którym została zakupiona. Do tego czasu Konsument musi zwrócić kartę. Można otrzymać zwrot tylko w kasie ośrodka, siedzibie BOK i w tzw. zwrotomacie. Karta, którą oddał Konsument, nie może posiadać pęknięć, odgięć lub innych widocznych uszkodzeń mechanicznych w przeciwnym przypadku Konsument nie otrzyma zwrotu kaucji.

 

§3

Komu przysługują ulgowe Tourpassy/ SKIpassy KW/ SKIPass sezonowy

 1. Tourpassy ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:

a) dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;

b) młodzież w wieku 15–26 lat – na podstawie:

 • ważnej legitymacji szkolnej;
 • ważnej legitymacji studenckiej;
 • ważnej legitymacji doktoranta poświadczonej na kolejny okres przez uczelnię wyższą;
 • dla zagranicznej młodzieży szkolnej i studentów do 26 r.ż. na podstawie legitymacji ISIC lub Euro 26;

c) osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem;

d) opiekunowie grup szkolnych - 1 opiekun na 10 podopiecznych;

e) Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2020 poz. 46 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;

f) Osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0", „O", „o" albo „h";

g) Opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów e) i f).

2. Miejscówki dla przewodników przy zakupie Tourpassu mogą otrzymać:

a) Przewodnik tatrzański z grupą na podst. Legitymacji IVBV lub Przewodnika tatrzańskiego I i II klasy;

b) Przewodnik tatrzański III klasy na podst. Legitymacji przewodnickiej z grupą min.10 osobową (jeden przewodnik na całą grupę).

3. SKIpassy KW ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:

a) dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;

b) osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

c) osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 426 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;

d) osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0”, „O”, „o” albo „h”;

e) opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów c) i d).

4.SKIpassy sezonowe ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:

a) dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;

b) osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

5. Darmowe przejazdy przysługują dzieciom do ukończenia 4 roku życia – opiekun dziecka zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wiek dziecka.

 

§4

Konto Konsumenta i sposób zakupu

1. Konsument zamawia i kupuje Tourpassy/ SKIpassy KW/ SKIpass sezownowy w internetowym systemie sprzedaży za pomocą indywidualnego konta.

2. Aby założyć konto, Konsument musi się zarejestrować, w tym podać następujące dane:

a) imię i nazwisko;

b) adres zamieszkania;

c) adres poczty elektronicznej, który będzie loginem – identyfikatorem Konsumenta;

d) numer telefonu komórkowego.

3. Konsument uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez login (identyfikator Konsumenta) i hasło.

4. Konsument może kupić Tourpassy/ SKIpassy KW/ SKIpassy sezonowe bez rejestracji, po podaniu danych niezbędnych do realizacji zakupów.

5. Elementem niezbędnym do dokonania zakupu Tourpassu/ SKIpassu KW/ SKIpassu sezonowego jest podanie imienia i nazwiska oraz numer telefonu lub adresu e-mail Konsumenta kupującego oraz osób, dla których dokonuje on zakupu. Dane w postaci imienia i nazwiska zostaną zamieszczone na Tourpassie/Karcie PKLpass (nośnik SKIpassu KW oraz SKIpassu sezonowego) i będą podstawą do weryfikacji tożsamości przez osobę uprawnioną ze strony PKL SA. Adres e-mail oraz numer telefonu komórkowego dotyczy tylko Konsumentów pełnoletnich. Jest to niezbędne dla celów bezpieczeństwa związanego z epidemią SARS-CoV-2.

6. Dopuszczalna jest zmiana danych osobowych wskazanych w momencie zakupu w terminach określonych w § 6 niniejszego Regulaminu.

§5

Zasady płatności oraz sposób dostarczenia Tourpassu/ SKIpassu KW/ Skipassu sezonowego

1. Płatność za Tourpass/ SKIpass KW/ Skipass sezonowy jest możliwa za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL SA.

2. Konsument internetowego systemu sprzedaży przyjmuje do wiadomości, że gdy naciśnie przycisk „POTWIERDŹ ZAKUP” znajdujący się na stronie www.sklep.pkl.pl/koszyk/ summary.htm w zakładce „Koszyk", będzie musiał zapłacić podaną tam cenę wraz z kaucją za kartę zwrotną (o ile występuje).

3. Konsument powinien wykonać płatność za zamówienie w ciągu 2 godzin od chwili, gdy je złożył. Tourpassy i SKIpassy KW/Skipassy sezonowe nieopłacone w tym terminie wracają do puli sprzedaży, a zamówienie zostaje anulowane.

 

Odbiór Tourpassów

4. Konsument zarejestrowany otrzyma zakupiony Tourpass na jeden ze sposobów wskazanych w komunikacie po dokonaniu zakupu, przykładowo może to być :

a) poczta elektroniczna, lub

b) SMS, lub

c) doładowanie PKLpassu, lub inne.

Konsument otrzyma zakupiony Tourpass na adres e-mail lub na numer telefonu komórkowego podany przy zamówieniu. Aby otrzymać Tourpass za pomocą SMS Konsument musi mieć dostęp do Internetu w telefonie komórkowym.

5. Konsument niezarejestrowany nie może otrzymać Tourpassu za pomocą SMS i doładowania karty PKLpass.

Odbiór SKIpassów KW

6. Konsument może wybrać jeden z dwóch sposobów dostarczenia zakupionego SKIpassu KW:

a) poprzez doładowanie karty PKLpass

b)poprzez odbiór osobisty.

Podczas dokonywania zakupu w zakładce „KROK 2.” Konsument zaznacza pożądaną opcję dostarczenia zakupionego SKIpassu KW/SKIPASSU sezonowego. Niezarejestrowany konsument nie może doładować karty PKLpass.

Odbiór SKIPASSU sezonowego

Odbywa się poprzez odbiór osobisty w skipassomacie na podstawie otrzymanego kodu SMS

Doładowanie karty PKLpass

Warunkiem doładowania jest posiadanie karty PKLPass.

Odbiór osobisty SKIpassów KW/ Sezonowych

7. Konsumenci internetowego systemu sprzedaży mogą odbierać SKIpassy KW/SKIPpassy sezownowe w tzw. SKIpassomatach, które znajdują się w poniżej wskazanych miejscach:

a) Góra Żar, ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie (stacja dolna),

b) Gubałówka, ul. Na Gubałówkę 4, 34-500 Zakopane; (stacja dolna),

c) Jaworzyna Krynicka, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica Zdrój (stacja dolna),

d) Palenica, ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica (stacja dolna),

e) Kasprowy Wierch ul. Kuźnice 14, Zakopane 34-500 (stacja dolna),

Konsument, który ma zdefiniowany odbiór osobisty SKIpassu KW/SKIpassu sezonowego, otrzyma kod do SKIpassomatu na podany numer telefonu, w którym odbierze kartę PKLpass z naładowanym SKIpassem KW/SKIpassem sezonowym. W razie awarii SKIpassomatu można odebrać zakupiony SKIpass KW/Skipass sezonowy w siedzibie Biura Obsługi Klienta lub w kasie Ośrodka KW. Można to zrobić najpóźniej na 25 min przed wyznaczoną godziną odjazdu na miejscówce.

§6

Odstąpienie od umowy (rezygnacja z woli Konsumenta)

 1. Konsument może zrezygnować z zakupu, czyli odstąpić od umowy sprzedaży Tourpassu lub SKIpassu KW, którą zawarł z PKL SA podczas zakupu usługi na zasadach opisanych poniżej.
 2. Jeśli Konsument zrezygnuje z usługi (czyli odstąpi od umowy) wcześniej niż, na co najmniej 24 godziny przed terminem wyjazdu, PKL SA zwróci mu 100% ceny kupionego Tourpassu lub SKIpassu KW.
 3. Jeśli Konsument zrezygnuje z usługi (czyli odstąpi od umowy) w dniu wyjazdu – najpóźniej na 2 godziny przed wyjazdem, PKL SA zwróci mu 80% ceny kupionego Tourpassu lub SKIpassu KW. PKL SA nie przyjmie rezygnacji, (czyli odstąpienie będzie bezskuteczne), jeśli Konsument zgłosi ją później niż na 2 godziny przed wyjazdem.
 1. Aby odstąpić od umowy zakupu Tourpassów/SKIpassów KW w sklepie online, Konsument musi wykonać czynności opisane w § 7 ust. 7 tego Regulaminu.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży PKL SA umowę uważa się za niezawartą.
 3. Zmiana danych osobowych na imiennym Tourpassie jest możliwa najpóźniej na 24 godziny przed godziną przejazdu wskazaną na nim. W celu dokonania zmiany należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pkl.pl wiadomość zawierającą następujące informacje: numer zamówienia, dane osobowe (imię i nazwisko), które mają zostać zmienione) oraz dane osobowe (imię i nazwisko), które mają zostać umieszczone na Tourpassie.
 4. Zmiana danych osobowych na imiennym SKIpassie KW jest możliwa na 24 godziny przed godziną przejazdu wskazaną na nim pod warunkiem, iż SKIpass KW nie został odebrany ze SKIpassomatu, oraz przed doładowaniem karty PKLpass przez Konsumenta. W celu dokonania zmiany należy przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: bok@pkl.pl wiadomość zawierającą następujące informacje: numer zamówienia, dane osobowe (imię i nazwisko), które mają zostać zmienione oraz dane osobowe (imię i nazwisko), które mają zostać umieszczone na SKIpassie KW. W przypadku SKIpassów KW kilkudniowych, po aktywacji karty zmiana danych osobowych nie jest możliwa.
 5. W terminie krótszym niż 24 godziny przed przejazdem zmiana danych osobowych na imiennym Tourpassie oraz SKIpassie KW jest niemożliwa.
 6. W przypadku SKIpassu sezonowego prawo odstąpienia nie przysługuje.

 

§7

Zasady zwrotów za niewykorzystane Tourpassy/ SKIpassy KW/ SKIpassy sezonowe

1. Duża liczba osób, które korzystają z danego ośrodka, złe warunki atmosferyczne i narciarskie oraz częściowe ograniczenie szerokości trasy narciarskiej nie są dla PKL SA podstawą do zwrotu.

2. Jeśli koleje linowe nie kursują lub ich ruch został wstrzymany, PKL SA zwraca Konsumentom należność za niewykorzystane Tourpassy/SKIpassy KW na zasadach przedstawionych w niniejszym paragrafie Regulaminu.

3. Konsument ma prawo do zwrotu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu Regulaminu, do 30 dni od dnia, w którym miał być wykonany przejazd.

4. Zasady i wysokość zwrotu opłaty za Tourpassy i SKIpassy KW zależą od przyczyn i terminu zwrotu.

5. Zasady zwrotu SKIpassów KW, gdy zostaną zamknięte trasy w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym, są następujące:

a) SKIpassy KW czterogodzinne:

 • jeśli Konsument zwróci SKIpass KW do dwóch godzin od chwili,
  gdy zacznie z niego korzystać, PKL zwraca 100% ceny, z zastrzeżeniem §1 ust. 10 niniejszego Regulaminu;
 • jeśli Konsument zwróci SKIpass KW po czasie dłuższym niż dwie godziny od chwili, gdy zacznie z niego korzystać, PKL SA zwraca 50% ceny;

b) SKIpassy KW jednodniowe:

 • jeśli Konsument zwróci SKIpass KW w ciągu dwóch godzin od chwili, gdy zacznie z niego korzystać, PKL SA zwraca 100% ceny; z zastrzeżeniem §1 ust. 10 niniejszego Regulaminu;
 • jeśli Konsument zwróci SKIpass KW w ciągu czterech godzin od chwili, gdy zacznie z niego korzystać, PKL SA zwraca 50% ceny;
 • jeśli Konsument zwróci SKIpass KW po czasie dłuższym niż cztery godziny od chwili, gdy zacznie z niego korzystać, z ceny jednodniowego SKIpassu KW PKL SA potrąci koszt SKIpassu KW 4-godzinnego i pozostałą kwotę zwróci Konsumentowi;

c) SKIpassy KW dwudniowe:

W przypadku zamknięcia tras w Kotle Gąsienicowym i Goryczkowym stosuje się zasady dotyczące poszczególnych dni jak w lit. b) niniejszego paragrafu dotyczących SKIpassu KW jednodniowego w stosunku do każdego z dnia, w którym SKIpass KW nie został wykorzystany przez Konsumenta w całości.

6. Zamknięcie jednej z dwóch kolei krzesełkowych w Kotle Goryczkowym lub Gąsienicowym nie stanowi podstawy do otrzymania zwrotu.

7. Zwrotu należności, o którym mowa w ust. 2 tego paragrafu, dokonuje się w następujący sposób:

a) Konsument po zalogowaniu się w internetowym systemie sprzedaży na stronie www.sklep.pkl.pl wybiera zakładkę „Twoje zamówienia" i klika „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.

b) Następnie Konsument wybiera produkt, który chce zwrócić, i naciska przycisk „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.

c) Konsument zostaje przekierowany na listę produktów, na której zaznacza te, które chce zwrócić, i wpisuje w komentarzu powód zwrotu (pole obowiązkowe).

d) PKL SA sprawdzi zgodność zwrotu z niniejszym Regulaminem, a następnie wyda dyspozycję zwrotu. Następnie Konsument otrzyma korektę faktury. Po jej akceptacji Konsument otrzyma należny zwrot za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL SA.

8. W przypadku zakupu Tourpassu/ SKIpassu KW bez rejestracji Konsument zwraca produkt po kliknięciu w odpowiedni link w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Dalsze kroki są takie same jak opisane w ust. 7 niniejszego paragrafu.

9. Jeśli zwrot jest zasadny, Konsumentowi zostanie przekazana do podpisania/potwierdzenia paragon lub faktura korygująca. Gdy PKL SA otrzyma podpisany dokument, tj. paragon lub fakturę korygującą, zostanie uruchomiona procedura zwrotu pieniędzy.

10. W przypadku SKIpassów sezonowych zwrotowi podlegają wyłącznie miejscówki na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie dotyczącym korzystania ze SKIpassu sezonowego.

§8

Reklamacje

 1. Konsument ma prawo złożyć reklamację, jeśli jego zdaniem PKL SA nie wykonały usługi lub wykonały ją w sposób nienależyty. Reklamację można złożyć do 2 miesięcy, licząc od dnia świadczenia usługi na rzecz Konsumenta przez PKL SA w ośrodku.
 2. Reklamację można złożyć na jeden z trzech poniższych sposobów:
  a) online za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży,
  b) pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@pkl.pl,
  c) pisemnie pod adresem PKL SA wskazanym w § 1 ust. 1.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Konsumenta, jego adres elektroniczny, pocztowy, numer zamówienia, numer Tourpassu/karty PKLpass (nośnika SKIpassu KW oraz SKIpassu sezonowego) oraz przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych oprócz danych wskazanych w ust. 3 powinna zawierać: numer transakcji, potwierdzenie płatności, kwotę transakcji, nazwisko i imię posiadacza konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku postępowania reklamacyjnego Konsument zostanie zawiadomiony w formie pisemnej pod adresem wskazanym w § 4 ust. 2 b Regulaminu lub na trwałym nośniku przesłanym na adres e-mail zgodnie z § 4 ust. 2 c.
 6. Jeśli Konsument nie otrzyma zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej wpływu, oznacza to, że została ona uznana.

 

§9

Dane osobowe Konsumentów

 1. PKL SA zapewnia Konsumentom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych, które Konsument podał podczas rejestracji w internetowym systemie sprzedaży PKL SA (https: //www.sklep.pkl.pl), są Polskie Koleje Linowe SA.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych Konsument może się kontaktować z inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
  a) mailowo iodo@pkl.pl,
  b) w formie pisemnej na adres: PKL SA, ul. Bachledy 7 d, 34-500 Zakopane.
 4. Dane osobowe podawane podczas zakupu biletu przetwarzane będą w celu realizacji umowy sprzedaży oferowanych usług oraz podejmowania działań zmierzających do jej zawarcia przez PKL SA oraz Partnerów należących do Grupy Kapitałowej PKL SA tj.: Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA, PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., PKL Horeca Sp. z o.o.
 5. Dodatkowo, dane będą przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa, tj. ochrony życia i zdrowia w związku z pandemią SARS-CoV-2, w szczególności poprzez realizację zaleceń, jakie występują dla branż szczególnie narażonych na rozpowszechnianie wirusa.
 6. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO oraz:
  a) 6 ust. 1 lit. c) – wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na administratorze, w szczególności prowadzenie rejestru wypadków, które wystąpiły na zorganizowanych terenach narciarskich, którymi zarządza PKL SA, realizując obowiązek ustawowy wynikający z art. 37 ust. 1 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2019 poz.1084 ze zm.);
  b) 6 ust. 1 lit. d) - przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;
  c) 6 ust. 1 lit. f) - w kontekście działań promocyjnych, dzięki którym PKL SA sprzedaje swoje usługi oraz zapobiegania oszustwom;
  d) 9 ust. 2 lit. i) – przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli Konsument chce dokonać zakupu i zawrzeć umowę z PKL SA przez Internet.
 8. Dane osobowe Konsumenta są udostępniane usługodawcy hostingowemu internetowego systemu sprzedaży PKL SA (https: //www.sklep.pkl.pl/), podmiotom obsługującym płatności elektroniczne oraz partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL SA w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 9. Niezależnie od postanowień ust. 8 niniejszego paragrafu Regulaminu, PKL SA informuje, że przekazuje dane osobowe Konsumenta, który uległ wypadkowi, również Policji, prokuraturze, sądom i zakładom ubezpieczeń w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
 10. Ponadto, by zapewnić monitorowanie oraz kontrolę zasad adekwatności, integralności oraz rozliczalności, przetwarzanie danych w ramach weryfikacji posiadania imiennych biletów przez osobę, dla której został on wydany, może zostać powierzone firmie ochroniarskiej, z którą została zawarta na tę okoliczność stosowna umowa.
 11. Dane mogą być również przekazywane do Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz do Ministra Zdrowia, w związku z realizację celów określonych w art. 17 specustawy dotyczącej przeciwdziałania COVID-19.
 12. Podane przez Konsumenta dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez osoby uprawnione, z pełnym poszanowaniem ich prywatności.
 13. Każdy Konsument ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmienić (sprostować), usunąć z bazy danych, ograniczyć przetwarzanie oraz przenieść dane.
 14. Osobie, której dane dotyczą, w każdej chwili przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba, że administrator danych osobowych będzie w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń oraz w związku z realizacją zaleceń i zapewnieniem bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.
 15. PKL SA informuje, że na terenie ośrodków prowadzony jest monitoring, w ramach, którego rejestrowane są m.in. wizerunki Konsumentów korzystających z tras narciarskich, urządzeń transportu linowego i obiektów ośrodków. Monitorowanie jest prowadzone, aby zapewnić bezpieczeństwo Konsumentom stacji oraz dla ochrony przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem mienia, agresywnym zachowaniem, itp.
 16. Ponadto PKL SA informuje, że jeśli ktoś doznał obrażeń na stoku, każdy narciarz i snowboardzista, który był świadkiem lub uczestnikiem tego zdarzenia, ma obowiązek podać swoje dane osobowe zgodnie z Regulaminem FIS oraz na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy. Powyższe dane są potrzebne PKL SA do prowadzenia rejestru wypadków, który również jest udostępniany TOPR/GOPR, a o którym mowa w ust. 6 a) niniejszego paragrafu Regulaminu.
 17. Oprócz danych o Konsumencie zebranych podczas rejestracji, zbierane są również dane w postaci plików cookies, które służą do identyfikacji Konsumenta oraz do analizowania sposobu, w jaki korzysta on z internetowego systemu sprzedaży.
 18. Dane osobowe będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w zakresie przetwarzania danych do celów sprzedażowych. Dane osobowe zamieszczone na SKipassie KW oraz Tourpassie w formie imienia, nazwiska oraz nr telefonu lub adresu e-mail, będą przetwarzane nie dłużej niż 21 dni. Okres przetwarzania wynika z informacji przekazywanych przez Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz WHO (Światową Organizację Zdrowia).
 19. Konsument ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy prawa.
 20. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania ze Skipassów sezonowych uregulowane zostały w odrębnym Regulaminie.

§10

 Postanowienia końcowe

 1. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za to, że administratorzy serwerów pocztowych blokują przesyłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Konsumenta internetowego systemu sprzedaży oraz za to, że program zainstalowany na komputerze Konsumenta usuwa i blokuje wiadomości e-mail.
 2. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Konsumenta internetowego systemu sprzedaży powstałe, ponieważ podał on nieprawidłowe dane.
 3. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione, które uzyskały dostęp do konta Konsumenta internetowego systemu sprzedaży w wyniku tego, że Konsument nie zachował zasad ostrożności, gdy posługiwał się loginem i hasłem do konta.
 4. PKL SA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie, który wskaże PKL SA, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich w internetowym systemie sprzedaży. Konsument, który dokonał zakupu (zawarł umowę o świadczenie usług z PKL SA) przed wejściem w życie tego Regulaminu, uznaje jego postanowienia za wiążące, jeśli wyrazi na to zgodę na zasadach określonych w ust. 5 tego paragrafu Regulaminu.
 5. Umowa pomiędzy PKL SA a Konsumentem, który dokonał zakupu usługi przed dniem wejścia w życie tego Regulaminu, zostaje rozwiązana w ciągu 14 dni od tej daty, chyba, że Konsument złoży w tym terminie oświadczenie o zgodzie na dalsze świadczenie usług na podstawie tego Regulaminu. Umowa z Konsumentem nie zostaje rozwiązana także wtedy, gdy korzysta on z wykupionej usługi po dacie wejścia w życie tego Regulaminu.
 6. W czasie trwania umowy Konsument ma prawo żądać potwierdzenia jej treści na piśmie, jak również ma prawo żądać zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba, że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada on charakterowi świadczonej usługi przez PKL SA.
 7. Regulamin obowiązuje 25 stycznia 2021r.

 


 


REGULAMIN

Internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów SKIpassów/SKIpassów sezonowych Polskich Kolei Linowych SA

Obowiązuje od  25 stycznia 2021r.

REGULAMIN

§1

Postanowienia wstępne

1. Podmiotem zarządzającym zorganizowanym terenem turystyczno-narciarskim jest Spółka Polskie Koleje Linowe Spółka Akcyjna z siedzibą w Zakopanem, przy ul. Bachledy 7D, wpisana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa - Śródmieścia, XII Wydział Gospodarczy - KRS, do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000429345, o kapitale zakładowym wynoszącym 172 700 000 zł, wpłaconym w całości, NIP 736-17-16-338, REGON 122633430, zwana dalej „PKL SA".

2. Internetowa rezerwacja, sprzedaż biletów/ SKIpassów/SKIpassów sezonowych jest prowadzona na zasadach określonych w tym regulaminie, zwanym dalej „Regulaminem".

3. Na potrzeby niniejszego regulaminu PKL SA wprowadza słowniczek i nadaje poniższym pojęciom następujące znaczenie:

 

3.1. Konsument –– osoba fizyczna mająca zdolność do czynności prawnych oraz osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą gdy z treści umowy wynika, że ich zakup nie posiada dla nich charakteru zawodowego, uwzględniając profil prowadzonej przez nią działalności.

3.2. Dokumentami, które uprawniają Konsumenta do korzystania z usług, jakie świadczy PKL SA na terenie Ośrodków PKL są:

a) Bilet - dokument, który uprawnia do przejazdu kolejami w jedną lub dwie strony oraz potwierdza zawarcie umowy przewozu bagażu podręcznego.

b) SKIpass – dokument, który uprawnia do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami i wyciągami krzesełkowymi/narciarskimi w zależności od rodzaju wykupionej usługi. SKIpassy kilkudniowe utrzymują ważność w kolejnych dniach od momentu aktywacji. Każdy SKIpass jest indywidulany. Personalizacja następuje przy pierwszym przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą.

c) Karnet rowerowy – dokument, który uprawnia do korzystania z przejazdów koleją linowo-terenową lub wyciągiem krzesełkowym w zależności od rodzaju wykupionej usługi w Ośrodku Mosorny Groń i Góra Żar.

Każdy karnet rowerowy jest indywidulany. Personalizacja następuje w momencie podania danych podczas zakupu karnetu.  

W sprzedaży on-line występuje:

 • Karta dzienna dla rowerzystów, podczas zakupu konsument określa dokładny dzień ważności karty.
 • Karta 10 przejazdowa dla rowerzystów. Konsument podczas zakupu wybiera dokładny dzień, w którym musi nastąpić aktywacja karty, ważność kolejnych przejazdów obowiązuje do końca sezonu rowerowego w Ośrodkach PKL SA.

Karnety dostępne w sklepie online zawierają w cenie ubezpieczenie. W sklepie internetowym nie można zakupić karty sportowej.

d) SKIpass sezonowy imienny – uprawnia do wielokrotnego korzystania z przejazdów kolejami i wyciągami narciarskimi w danym sezonie narciarskim. Do korzystania ze SKIpassu sezonowego imiennego uprawniona jest wyłącznie jedna osoba. Identyfikacja następuje w momencie odczytu SKIpassu sezonowego przy przejściu przez bramkę z czytnikiem i kamerą oraz podaniem imienia i nazwiska w momencie (SKIpass nie zawiera miejscówki na kolej linową na Kasprowy Wierch) - zasady korzystania ze SKIpassu sezonowego reguluje odrębny regulamin.

3.3. PKLpass – karta elektroniczna, na której zapisywane są SKIpassy/SKIpassy KW/SKIpassy sezonowe/ Tourpassy/bilety/karnety rowerowe, które zakupi Konsument. Karta umożliwi wstęp do każdego z ośrodków należących do PKL SA Są to ośrodki: Góry Parkowej, Góry Żar, Gubałówki, Jaworzyny Krynickiej, Kasprowego Wierchu, Palenicy oraz Mosornego Gronia. PKLpass uprawnia do korzystania tylko z jednego ośrodka PKL SA wybranego przez konsumenta/klienta w trakcie zakupu SKIpassu/ SKIpassu KW/Tourpassu/biletu. W przypadku Karnetu rowerowego konsument może korzystać z Ośrodka Mosorny Groń oraz Góra Żar;

PKLpass występuje w formie:

a) karty bezzwrotnej,

b) karty zwrotnej.

3.4. Kaucja – przy wydawaniu karty zwrotnej wskazanej w pkt 3.3 lit. b) pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100). Kaucja nie podlega zwrotowi w przypadku utraty lub widocznego uszkodzenia mechanicznego karty;

3.5. Bagaż podręczny – w cenie SKIpassu/ SKIpassu sezonowego/ Biletu/Karnetu rowerowego Konsument uprawniony jest do przewozu jednego rodzaju bagażu: rower, deska snowboardowa, jedna para nart wraz z kijkami, pod warunkiem, że:

a) długość, szerokość i wysokość bagażu nie przekraczają łącznie 130 cm; nie dotyczy to sprzętu narciarskiego,

b) bagaż nie waży więcej niż 10 kg; nie dotyczy to sprzętu narciarskiego.

c) wózek dziecięcy nie waży więcej niż 20 kg.

Przewóz bagażu jest możliwy, jeśli regulamin wybranego ośrodka na to zezwala.

3.6. Bagaż dodatkowy – każdy bagaż, który nie jest bagażem podręcznym lub przekracza parametry podane w punkcie 3.5 podlega dodatkowej opłacie. Przewoźnik ma prawo odmówić przewiezienia bagażu dodatkowego;

3.7. Cennik - dokument wskazujący aktualne ceny za poszczególne usługi PKL SA, w tym w szczególności bilety, SKIpassy/SKIpassy sezonowe i Karnety rowerowe. Ceny podane są w złotych polski (PLN) i zawierają podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zakupu danej usługi PKL SA. Aktualny cennik dostępny jest w siedzibie BOK, biletomatach, ośrodku, bądź na stronie pkl.pl.

3.8. OWU – Ogólne warunki ubezpieczenia, dokument, z którym Konsument (rowerzysta) kupujący karnet rowerowy tj. Kartę dzienną dla rowerzystów i kartę 10 przejazdową dla rowerzystów zobowiązany jest zapoznać się i zaakceptować ich warunki.

 

Informacje dla konsumentów

 1. Internetowa rezerwacja i sprzedaż biletów, SKIpassów/SKIpassów sezonowych oraz Karnetów rowerowych odbywa się za pośrednictwem strony internetowej pod adresem sklep.pkl.pl, zwanej dalej „internetowym systemem sprzedaży".
 2. Konsumenci, którzy korzystają z internetowego systemu sprzedaży, powinni przestrzegać przepisów prawa oraz postanowień niniejszego regulaminu, regulaminu korzystania z Ośrodków Turystyczno-Narciarskich, na którym się znajdują, zarządzanym przez Polskie Koleje Linowe SA. Konsumenci nie mogą wykorzystywać internetowego systemu sprzedaży do dostarczania komukolwiek treści o charakterze bezprawnym.
 3. Konsumenci internetowego systemu sprzedaży przyjmują do wiadomości, że bezpieczne kursowanie kolei i wyciągów zależy od panujących warunków atmosferycznych oraz że w przypadku pogorszenia się tych warunków kursowanie kolei i wyciągów może zostać wstrzymane bez uprzedzenia i do odwołania. PKL SA informuje, że aktualny rozkład jazdy kolei i wyciągów oraz dane o panujących warunkach atmosferycznych są dostępne w wybranym przez konsumenta ośrodku.
 4. Niezależnie od postanowień ust. 5 tego paragrafu regulaminu, każda osoba, która uprawia sport, rekreację lub turystykę na zorganizowanych terenach narciarskich należących do PKL SA na terenie danego ośrodka, powinna słuchać zaleceń służb ratownictwa górskiego, gdy zostanie stwierdzone nadzwyczajne zagrożenie bezpieczeństwa osób przebywających w wybranym ośrodku.
 5. W przypadku wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii Konsumenci przebywający na terenie Ośrodka i korzystający z jego usług zobowiązani są do przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych wskazanych przez PKL; w szczególności konieczne jest zakrywanie ust i nosa oraz korzystanie z rękawiczek. PKL zastrzega sobie prawo do wprowadzania dalszych obowiązków lub ograniczeń w zakresie funkcjonowania i korzystania przez Konsumentów z Ośrodka, związanych z koniecznością przestrzegania zasad sanitarno-epidemiologicznych oraz dbałości o bezpieczeństwo konsumentów korzystających z Ośrodka, w zależności od aktualnej sytuacji epidemiologicznej. W szczególności takie działania mogą wynikać z aktualnie obowiązujących przepisów, decyzji administracyjnych nałożonych na PKL lub innych źródeł prawa do których stosowania PKL jest zobowiązany, jak również z innych zaleceń lub z własnej inicjatywy PKL. O wszystkich stosowanych przez PKL środkach Konsument zostanie poinformowany przed skorzystaniem z usługi. Nie stosowanie się do zasad przez Konsumenta jest podstawą do odmowy realizacji usługi.
 6. Konsument jest zobowiązany do zapoznania się z godzinami otwarcia kolei przed zakupem SKIpassu/biletu/karnetów rowerowych. Jeśli konsument zakupi SKIpass kilkugodzinny i karnet rowerowy wykraczający poza godziny otwarcia kolei pozostała należność za niewykorzystany SKIpass i Karnet rowerowy nie będzie mu zwracana.
 7. Zabrania się Konsumentom odsprzedaży biletów/SKIpassów /SKIpassów sezonowych.
 8. W ośrodku Palenica w Szczawnicy, w ramach wykonywanej usługi PKL SA wykona na rzecz Użytkownika (zwanego także Kupującym lub Klientem) usługę przejazdu koleją linową lub zjeżdżalną grawitacyjną (w zależności od wybranego przez Klienta wariantu Biletu) oraz w każdym przypadku automatycznie wykona pamiątkowe zdjęcia Użytkownika, w tym – w zależności od sytuacji – w otoczeniu innych Użytkowników korzystających z kolei liniowej lub zjeżdżalni grawitacyjnej). Korzystając z usługi Użytkownik zezwala na nieodpłatne rozpowszechnienie jego wizerunku, utrwalonego w formie pamiątkowego zdjęcia, poprzez jego czasową publikację na monitorze umieszczonym przy stacji końcowej kolei (zjeżdżalni grawitacyjnej), w tym w celu zapoznania się przez Użytkownika z pamiątkowym zdjęciem i przedstawienia mu oferty zakupu zdjęcia. Zakres usługi ograniczony jest do wykonania zdjęcia Klientowi. Klient ma możliwość w ramach osobnej usługi w szczególności zakupu wydrukowanego zdjęcia lub zakupu oferowanych przez PKL SA przedmiotów spersonalizowanych dla Klienta poprzez użycie wykonanego zdjęcia. Szczegółowy zakres i warunki takich dodatkowych usług określa odrębny cennik. Nieskorzystanie z ww. dodatkowych usług nie stanowi podstawy do obniżenia ceny Biletu lub SKIPassu.
 9. W sprawach nieuregulowanych regulaminem w zakresie praw i obowiązków Konsumenta mają zastosowanie odpowiednie postanowienia w wybranym przez Konsumenta Ośrodku:

a) Gubałówka, Butorowy Wierch – „Regulamin Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Gubałówka”

b) Góra Parkowa: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Góra Parkowa”

c) Góra Żar: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Góra Żar”

d) Góra Żar: „Regulamin tras rowerowych Góra Żar PKL S.A”

e) Palenica: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Palenica”

f) Mosorny Groń: „Regulamin korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Mosorny Groń”

g) Mosorny Groń: „Regulamin tras rowerowych Mosorny Groń PKL S.A”

h)Jaworzyna Krynicka: „Regulamin korzystania ze Stacji Narciarskiej Jaworzyna Krynicka w Krynicy-Zdroju”

i) OWU – „Ogólne warunku ubezpieczenia Rowerzystów w ramach zakupionych karnetów rowerowych: Karty dziennej dla rowerzystów i karty 10 przejazdowej dla rowerzystów”

13. Szczegółowe zasady zakupu SKIpassu sezonowego zawarte są w odrębnym regulaminie „Sprzedaży i korzystania przez Konsumentów z SKIpassu sezonowego w wybranych Ośrodkach PKL SA”

 

Wymagania techniczne do zakupu

 1. Do korzystania z internetowego systemu sprzedaży niezbędne są:
  a) komputer klasy PC lub urządzenie przenośne;
  b) dostęp do internetu;
  c) zainstalowane w systemie komputera lub urządzenia przenośnego przeglądarka internetowa (Internet Explorer wersja 11.0 lub wyższa, Mozilla Firefox wersja 50.0 lub wyższa, Opera wersja 42.0 lub wyższa, Google Chrome wersja 55.0 lub wyższa) oraz program do otwierania plików pdf.

Zakup

 1. PKL SA prowadzi internetową rezerwację i sprzedaż biletów, SKIpassów/SKIpassów Sezonowych oraz Karnetów rowerowych przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, z wyjątkiem koniecznych przerw technicznych lub awarii.
 2. Czas trwania usługi, jaką PKL SA świadczy Konsumentowi, który kupił dany produkt za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży, zależy od rodzaju danego biletu, SKIpassu/SKIpassu sezonowego/ Karnetu rowerowego i innego produktu oraz okresu jego ważności.

 

§2

Opłaty za bilety i SKIpassy

 1. PKL SA zastrzega, że w przypadku znacznego zainteresowania daną usługą może wprowadzić ograniczenie liczby, oraz rodzajów biletów, SKIpassów/ SKIpassów sezonowych oraz Karnetów rowerowych, które dany Konsument może zarezerwować i kupić na określony termin.
 2. Gdy Konsument ponosi dodatkowe koszty związane z zakupem biletów/ SKIpassów KW/ SKIpassów sezonowych/ Karnetów Rowerowych – oprócz cen podanych w internetowym systemie sprzedaży – musi on udzielić odrębnej i wyraźnej zgody.
 3. PKL SA zastrzega, że w przypadku wprowadzenia zagrożenia epidemicznego może ograniczać liczbę dostępnych Biletów, SKIpassów/ SKIpassów sezonowych oraz Karnetów rowerowych oferowanych dla Konsumenta do rezerwacji i zakupu na określony termin, celem zapewnienia bezpieczeństwa sanitarnego.

Kary

4. PKL SA zabrania konsumentowi pod rygorem kary zablokowania SKIpassu/SKIpassu sezonowego i Karnetów rowerowych:

a) udostępniania innym osobom spersonalizowanego SKIpassu/ SKIpassu sezonowego i Karnetu rowerowego,

b) korzystania z biletu lub SKIpassu/SKIpassu sezonowego w cenie ulgowej, gdy konsument nie ma prawa do ulgi (stawek preferencyjnych).

PKL SA zabrania konsumentowi korzystania ze zorganizowanego terenu turystyczno-narciarskiego bez ważnego biletu lub SKIpassu/SKIpassu sezonowego, Karnetu Rowerowego.

5. Pracownicy obsługi mogą sprawdzać, czy konsument przestrzega zasad korzystania z SKIpassów/ SKIpassów sezonowych i Karnetów rowerowych.

6. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu pracownik BOK/kas (kasjer) PKL SA pobiera od Konsumenta właściwą należność za przewóz koleją (wyciągiem) i opłatę dodatkową.

7. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie Konsumenta do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu koleją (wyciągiem) pracownik BOK/kas (kasjer) pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową do zapłaty w kasie ośrodka lub w BOK ośrodka

8. Pobrana należność za przewóz i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej odpowiadającej kosztom poniesionym przez PKL SA, podlegają zwrotowi, w przypadku udokumentowania przez Konsumenta, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

9. PKL SA jest uprawniona do odmowy świadczenia usługi w przypadku braku SKIpassu/ SKIpassu sezonowego/ biletu/ karnetu rowerowego oraz braku posiadania uprawnienia do korzystania z ulgi.

 

Kaucje

 1. Karta zwrotna PKLPass jest własnością PKL SA., a Konsument jest jej posiadaczem na czas korzystania z usługi po wpłaceniu kaucji. Wynosi ona 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) i konsument opłaca ją przy zakupie biletu, SKIpassów/Skipassu sezonowego i Karnetu rowerowego.
 2. Zwrot kaucji za kartę zwrotną można otrzymać do 15 maja każdego roku w sezonie, w którym została zakupiona, zaś w przypadku karnetu rowerowego do końca października każdego roku (w ośrodku zakupu karnetu). Do tego czasu konsument musi zwrócić kartę. Można otrzymać zwrot tylko w kasie ośrodka, siedzibie BOK i w tzw. zwrotomacie. Karta, którą oddał konsument , nie może posiadać pęknięć, odgięć lub innych widocznych uszkodzeń mechanicznych w przeciwnym przypadku konsument nie otrzyma zwrotu kaucji.

 

§3

Komu przysługują ulgowe bilety/ SKIpassy/ SKIpass sezonowy

1. Bilety ulgowe mogą otrzymać:

a)dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;

b) młodzież w wieku 15–26 lat – na podstawie:

 • ważnej legitymacji szkolnej;
 • ważnej legitymacji studenckiej;
 • ważnej legitymacji doktoranta poświadczonej na kolejny okres przez uczelnię wyższą;
 • dla zagranicznej młodzieży szkolnej i studentów do 26 r.ż. na podstawie legitymacji ISIC lub Euro 26;

c) osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

d) przewodnicy lub opiekunowie grup szkolnych. Przewodnik/pilot grupy prowadzący min. 10 podopiecznych (jeden na całą grupę). Opiekunowie grup szkolnych 1 opiekun na 10 podopiecznych.

e) Osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz. U. 2020 poz. 46 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;

f) Osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0", „O", „o" albo „h";

g) Opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów e) i f);

2. SKIpassy ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:

a) dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;

b) osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

c) osoby niepełnosprawne ze znacznym stopniem niepełnosprawności w myśl art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2020 poz. 426 ze zm.) (dawniej inwalidzi I grupy) - na podstawie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności;

d) osoby niewidome poruszające się z przewodnikiem lub psem przewodnikiem osób niepełnosprawnych na podstawie ważnej legitymacji osoby niepełnosprawnej lub ważnego orzeczenia o niepełnosprawności, w których jako przyczynę niepełnosprawności podano w postaci oznaczenia (kodu ICD-10) „04-0”, „O”, „o” albo „h”;

e) opiekun wyżej wymienionej osoby niepełnosprawnej z podpunktów c) i d);

3. SKIpassy sezonowe ze zniżką przy zakupie mogą otrzymać:

a) dzieci w wieku 4–15 lat – na podstawie dokumentu potwierdzającego wiek;

b) osoby, które skończyły 65 lat – na podstawie ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem.

4. Darmowe przejazdy przysługują dzieciom do ukończenia 4 roku życia – opiekun dziecka zobowiązany jest przedstawić dokument potwierdzający wiek dziecka.

5. Na Karnety rowerowe nie przysługują ulgi.

 

§4

Konto Konsumenta i sposób zakupu

 1. Konsument zamawia i kupuje bilety, SKIpassy/SKIpassy sezonowe i Karnety rowerowe w internetowym systemie sprzedaży za pomocą indywidualnego konta.
 2. Aby założyć konto, Konsument musi się zarejestrować, w tym podać następujące dane:
  a) imię i nazwisko;
  b) adres zamieszkania;
  c) adres poczty elektronicznej, który będzie loginem identyfikatorem użytkownika;
  d) numer telefonu komórkowego
 3. Konsument uzyskuje dostęp do swojego konta poprzez login (identyfikator użytkownika) i hasło.
 4. Konsument może kupić bilety, SKIpassy/ SKIpassy sezonowe oraz Karnet rowerowy bez rejestracji, po podaniu danych niezbędnych do realizacji zakupów.
 5. Konsument w celu zakupu Karnetu rowerowego musi zapoznać się z OWU oraz złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z nim.

 

§5

Zasady płatności oraz sposób dostarczenia biletu, SKIpassu/ SKIpassu sezonowego, Karnetu rowerowego

 1. Płatność za bilet/SKIpass//SKIpass sezonowy/Karnet rowerowy jest możliwa za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL SA.
 2. Konsument internetowego systemu sprzedaży przyjmuje do wiadomości, że gdy naciśnie przycisk „POTWIERDŹ ZAKUP znajdujący się na stronie www.sklep.pkl.pl/ koszyk/summary.html w zakładce „Koszyk", będzie musiał zapłacić podaną tam cenę wraz z kaucją za kartę zwrotną (o ile występuje).
 3. Konsument powinien wykonać płatność za zamówienie w ciągu 2 godzin od chwili, gdy je złożył. Bilety, SKIpassy/SKIpassy sezonowe i Karnety rowerowe nieopłacone w tym terminie wracają do puli sprzedaży, a zamówienie zostaje anulowane.

Odbiór biletów

 1. Konsument może wybrać jeden z trzech sposobów dostarczenia zakupionego biletu:
 • za pomocą poczty elektronicznej, lub
 • za pomocą SMS, lub
 • przez doładowanie PKLpassu, lub inne

Konsument otrzyma zakupiony bilet na adres e-mail lub na numer telefonu komórkowego podany przy zamówieniu. Aby otrzymać bilet za pomocą SMS Konsument musi mieć dostęp do Internetu w telefonie komórkowym.

 1. Konsument niezarejestrowany nie może otrzymać bietu za pomocą SMS i doładowania karty PKLpass

 

Odbiór SKIpassów i Karnetu Rowerowego :

 1. Konsument może wybrać jeden z dwóch sposobów dostarczenia zakupionego SKIpassu i Karnetu Rowerowego:
  a) poprzez doładowanie karty PKLpass
  b) poprzez odbiór osobisty

Podczas dokonywania zakupu w zakładce „ KROK 2.” Konsument zaznacza pożądaną opcję dostarczenia zakupionego SKIpassu Karnetu rowerowego. Niezarejestrowany konsument nie może wybrać opcji doładowania karty PKLpass.

Odbiór SKIPASSU sezonowego

Odbywa się poprzez odbiór osobisty w skipassomacie na podstawie otrzymanego kodu SMS.

Doładowanie karty PKLpass:

 1. Warunkiem doładowania jest posiadanie karty PKLPass.

 

Odbiór osobisty SKIpassów/SKIpassów sezonowych i Karnetu Rowerowego

 1. Konsumenci Internetowego systemu sprzedaży mogą odbierać zakupine SKIpassy/ Karnety rowerowe w tzw. SKIpassomatach, które znajdują się w poniżej wskazanych miejscach:
  a) Góra Żar, ul. Górska 21, 34-312 Międzybrodzie Żywieckie (stacja dolna),
  b) Gubałówka, ul. Na Gubałówkę 4 , 34-500 Zakopane; (stacja dolna),
  c) Jaworzyna Krynicka, ul. Czarny Potok 75, 33-380 Krynica Zdrój (stacja dolna),
  d) Palenica, ul. Główna 7, 34-460 Szczawnica (stacja dolna),
 2. Konsument, który ma zdefiniowany odbiór osobisty SKIpassu/SKIpassu sezonowego /karnetu rowerowego, otrzyma kod do SKIpassomatu na podany numer telefonu, w którym odbierze kartę PKLpass z naładowanym SKIpassem/SKIpassem sezonowym/ Karnetem rowerowym. W razie awarii SKIpassomatu należy zgłosić się w biurze obsługi klienta lub w kasie Ośrodka.

 

§6

Odstąpienie od umowy (rezygnacja z woli konsumenta)

 1. Konsument może zrezygnować z zakupu, czyli odstąpić od umowy sprzedaży biletu, SKIpassu lub Karnetów rowerowych, którą zawarł z PKL SA podczas zakupu usługi na zasadach opisanych poniżej.
 2. Jeśli konsument zrezygnuje z usługi, (czyli odstąpi od umowy) wcześniej niż, na co najmniej 24 godziny przed terminem wyjazdu, PKL SA zwróci mu 100% ceny kupionego biletu, SKIpassu, Karty dziennej dla rowerzystów lub karty 10 przejazdowej dla rowerzystów.
 3. PKL SA nie przyjmie rezygnacji, (czyli odstąpienie będzie bezskuteczne), jeśli konsument zgłosi chęć odstąpienia w dniu wyjazdu koleją.
 4. Aby odstąpić od umowy zakupu biletów/SKIpassów/Karnetów rowerowych w sklepie online, Konsument musi wykonać czynności opisane w § 7 ust. 8 tego Regulaminu.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży PKL SA umowę uważa się za niezawartą.
 6. W przypadku SKIPassu sezonowego prawo odstąpienia nie przysługuje.

§7

Zasady zwrotów za niewykorzystane bilety/SKIpassy/ SKIpassy sezonowe/ Karty dzienne dla rowerzystów

 1. Duża liczba osób, które korzystają z danego ośrodka i trasy rowerowej, złe warunki atmosferyczne i narciarskie, oraz częściowe ograniczenie szerokości trasy narciarskiej nie są dla PKL SA podstawą do zwrotu.
 2. Jeśli koleje linowe/linowo-terenowe nie kursują lub ich ruch został wstrzymany, PKL SA zwraca Konsumentom należność za niewykorzystane bilety/SKIpassy/Karty dzienne dla rowerzystów na zasadach przedstawionych w niniejszym paragrafie regulaminu.
 3. Konsument ma prawo do zwrotu zgodnie z ust. 2 niniejszego paragrafu regulaminu, do 30 dni od dnia, w którym miały być wykonany przejazd.
 4. Zasady i wysokość zwrotu opłaty za bilety/SKIpassy/Karnety rowerowe zależą od przyczyn i terminu zwrotu.
 5. Zasady zwrotu SKIpassów, gdy zostaną zamknięte trasy narciarskie:
  a) W przypadku, kiedy wstrzymanie kursowania wyciągu/kolei nastąpi przed upływem połowy czasu ważności SKIpassu, Konsument otrzymuje zwrot w wysokości 100%.
  b) W przypadku, kiedy wstrzymanie kursowania wyciągu/kolei nastąpi po wykorzystaniu połowy czasu ważności SKIpassu, Konsument otrzyma zwrot w wysokości 50%.
 6. Zasady zwrotu Karty dziennej dla rowerzystów,
  a) W przypadku, kiedy wstrzymanie kursowania kolei linowo-terenowej/kolei krzesełkowej nastąpi przed upływem połowy czasu ważności karty dziennej dla rowerzystów, Konsument otrzymuje zwrot w wysokości 100%.
  b) W przypadku, kiedy wstrzymanie kursowania kolei linowo-terenowej/kolei krzesełkowej nastąpi po wykorzystaniu połowy czasu ważności karty dziennej dla rowerzystów, Konsument otrzyma zwrot w wysokości 50%.
 7. Karty 10 przejazdowe dla rowerzystów nie podlegają zwrotowi.
 8. Zwrotu należności, o którym mowa w ust. 2 tego paragrafu, dokonuje się w następujący sposób:
  a) Konsument po zalogowaniu się w internetowym systemie sprzedaży na stronie www.sklep.pkl.pl wybiera zakładkę „Twoje zamówienia" i klika „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.
  b) Następnie Konsument wybiera produkt, który chce zwrócić, i naciska przycisk „ZWROT” lub „REKLAMACJA”.
  c) Konsument zostaje przekierowany na listę produktów, na której zaznacza te, które chce zwrócić, i wpisuje w komentarzu powód zwrotu (pole obowiązkowe).
  d) PKL SA sprawdzi zgodność zwrotu z tym regulaminem, a następnie wyda dyspozycję zwrotu. Następnie Konsument otrzyma korektę faktury. Po jej akceptacji Konsument otrzyma należny zwrot za pomocą systemu płatności elektronicznej akceptowanego przez PKL SA.
 9. W przypadku zakupu biletu/ SKIpassu bez rejestracji Konsument zwraca produkt po kliknięciu w odpowiedni link w e-mailu potwierdzającym złożenie zamówienia. Dalsze kroki są takie same jak te opisane w ust. 8 tego paragrafu.
 10. Jeśli zwrot jest zasadny, Konsumentowi zostanie przekazana do podpisania/potwierdzenia paragon lub faktura korygująca. Gdy PKL SA otrzyma podpisany dokument, tj. paragon lub fakturę korygującą, zostanie uruchomiona procedura zwrotu pieniędzy.
 11. W przypadku SKIpassów sezonowych zwrotowi podlegają wyłącznie miejscówki na zasadach określonych w odrębnym Regulaminie dotyczącym korzystania ze Skipassu sezonowego

 

§8

Reklamacje

 1. Konsument ma prawo złożyć reklamację, jeśli jego zdaniem PKL SA nie wykonały usługi lub wykonały ją w sposób nienależyty. Reklamację można złożyć do 2 miesięcy, licząc od dnia świadczenia usługi na rzecz Konsumenta przez PKL SA w ośrodku.
 2. Reklamację można złożyć na jeden z dwóch poniższych sposobów:
  a) online za pośrednictwem internetowego systemu sprzedaży,
  b) pocztą elektroniczną pod adresem reklamacje@pkl.pl,
  c) pisemnie pod adresem PKL SA wskazanym w § 1 ust. 1.
 3. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Konsumenta, jego adres elektroniczny, pocztowy, numer zamówienia, numer biletu/karty PKLpass (nośnika SKIpassów oraz SKIpassów sezonowych) oraz przyczyny reklamacji.
 4. Reklamacja dotycząca działania serwisu płatności elektronicznych oprócz danych wskazanych w ust. 3 powinna zawierać: numer transakcji, potwierdzenie płatności, kwotę transakcji, nazwisko i imię posiadacza konta bankowego (karty płatniczej), datę transakcji.
 5. Reklamacje są rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich wpływu. O wyniku postępowania reklamacyjnego Konsument zostanie zawiadomiony w formie pisemnej pod adresem wskazanym w § 4 ust. 2 b regulaminu lub na trwałym nośniku przesłanym na adres e-mail zgodnie z § 4 ust. 2 c.
 6. Jeśli Konsument nie otrzyma zawiadomienia o sposobie rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty jej wpływu, oznacza to, że została ona uznana.

 

§9

Dane osobowe konsumentów

 1. PKL SA zapewnia Konsumentom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.
 2. Administratorem danych osobowych, które Konsument podał podczas rejestracji w internetowym systemie sprzedaży PKL SA (https://www.sklep.pkl.pl), oraz wszelkich innych danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji opisanych w Regulaminie usług, w tym także w zakresie wykonywania pamiątkowych zdjęć podczas przejazdu koleją linową oraz zjeżdżalnią grawitacyjną w Ośrodku Palenica są Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7 d.
 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych osobowych Konsument może się kontaktować z inspektorem ochrony danych w następujący sposób:
  a) mailowo iodo@pkl.pl,
  b) w formie pisemnej na adres: PKL SA, ul. Bachledy 7 d, 34-500 Zakopane.
 4. Dane osobowe, które Konsument podaje w formularzu rejestracyjnym są przetwarzane w następujących celach:
  a) realizacji umowy sprzedaży usług PKL SA oraz usług partnerów, którzy należą do Grupy Kapitałowej PKL SA. Są to: Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka SA, PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., PKL Horeca Sp. z o.o., (art. 6 ust 1 lit. b) RODO);
  b) działań promocyjnych, dzięki którym PKL SA sprzedaje swoje usługi ( art.6 ust 1 lit. f) RODO),
  c) prowadzenia rejestru wypadków, które wystąpiły na zorganizowanych terenach narciarskich, którymi zarządza PKL SA (PKL SA ma taki obowiązek na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich).
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne, jeżeli Konsument chce zrobić zakupy i zawrzeć umowę z PKL SA przez Internet.
 6. Dane osobowe Konsumenta są udostępniane usługodawcy hostingowemu internetowego systemu sprzedaży PKL SA (https://www.sklep.pkl.pl/), podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, firmie ubezpieczeniowej PZU S.A. w związku z realizacją usługi ubezpieczenia NNW i OC zawartą w Karcie rowerowej, partnerom należącym do Grupy Kapitałowej PKL SA w zakresie niezbędnym do realizacji umowy.
 7. Niezależnie od postanowień ust. 6 tego paragrafu Regulaminu, PKL SA informuje, że przekazuje dane osobowe Konsumenta, który uległ wypadkowi, również Policji, prokuraturze, sądom i zakładom ubezpieczeń w związku z prowadzonym przez nie postępowaniem.
 8. Każdy Konsument ma prawo dostępu do swoich danych, może je zmienić, (czyli sprostować), usunąć z bazy danych, ograniczyć przetwarzanie oraz przenieść dane.
 9. Osoba, której dane dotyczą, w każdej chwili może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba, że administrator danych osobowych wykaże, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania w związku z ewentualnym ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń.
 10. PKL SA informuje, że na terenie ośrodków prowadzony jest monitoring, w ramach, którego rejestrowane są m.in. wizerunki Konsumentów korzystających z tras narciarskich, urządzeń transportu linowego i obiektów ośrodków. Monitorowanie jest prowadzone, aby zapewnić bezpieczeństwo Konsumentom stacji oraz dla ochrony przed kradzieżą, włamaniem, zniszczeniem mienia, agresywnym zachowaniem itp.
 11. Ponadto PKL SA informuje, że jeśli ktoś doznał obrażeń na stoku, każdy narciarz i snowboardzista, który był świadkiem lub uczestnikiem tego zdarzenia, ma obowiązek podać swoje dane osobowe zgodnie z regulaminem FIS oraz na podstawie art. 37 ust.3 ustawy o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2019r. poz.1084 ze zm). Powyższe dane są potrzebne PKL SA do prowadzenia rejestru wypadków, który również jest udostępniany TOPR/GOPR/ubezpieczycielowi, a o którym mowa w ust. 4 c niniejszego paragrafu Regulaminu, a który PKL SA ma obowiązek prowadzić.
 12. Oprócz danych o Konsumencie zebranych podczas rejestracji są również zbierane dane w postaci plików cookies, które służą do identyfikacji Konsumenta oraz do analizowania sposobu, w jaki korzysta on z internetowego systemu sprzedaży.
 13. Podane w formularzu dane osobowe są przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa z zastrzeżeniem zdania 2. Zarejestrowane wizerunki Konsumentów:
  a) w ramach prowadzonego monitoringu w postaci nagrań, będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, po upływie, którego podlegają zniszczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których zarejestrowane nagrania zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Konsument ma prawo dostępu do monitoringu wyłącznie za pośrednictwem Policji lub gdy jego wizerunek występuje na nagraniu.
  b) utrwalone w ramach pamiątkowych zdjęć w Ośrodku Palenica, tj. w celu realizacji usług, o których mowa w § 1 ust. 8 Regulaminu, będą przetwarzane:
 • w przypadku braku zakupu zdjęcia – przez 2 godziny od momentu wykonania zdjęcia,
 • w przypadku zakupu zdjęcia – przez okres 30 dni od momentu wykonania zdjęcia (udostępnione Konsumentowi pod szczegółowym linkiem).
 1. Konsument ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych narusza przepisy prawa.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w przypadku korzystania ze Skipassów sezonowych uregulowane zostały w odrębnym Regulaminie.

 

§10

Postanowienia końcowe

 1. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za to, że administratorzy serwerów pocztowych blokują przesyłanie wiadomości na adres e-mail podany przez Konsumenta internetowego systemu sprzedaży oraz za to, że program zainstalowany na komputerze Konsumenta usuwa i blokuje wiadomości e-mail.
 2. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za błędy w obsłudze Konsumenta internetowego systemu sprzedaży powstałe, dlatego, że podał on nieprawidłowe dane.
 3. PKL SA nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby nieuprawnione, które uzyskały dostęp do konta Konsumenta internetowego systemu sprzedaży w wyniku tego, że Konsument nie zachował zasad ostrożności, gdy posługiwał się loginem i hasłem do konta.
 4. PKL SA zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu. Wszelkie zmiany regulaminu wchodzą w życie w terminie, który wskaże PKL SA, nie krótszym niż 14 dni od daty udostępnienia ich w internetowym systemie sprzedaży. Konsument, który dokonał zakupu (zawarł umowę o świadczenie usług z PKL SA) przed wejściem w życie tego regulaminu, uznaje jego postanowienia za wiążące, jeśli wyrazi na to zgodę na zasadach określonych w ust. 5 tego paragrafu regulaminu.
 5. Umowa pomiędzy PKL SA a Konsumentem, który dokonał zakupu usługi przed dniem wejścia w życie tego regulaminu, zostaje rozwiązana w ciągu 14 dni od tej daty, chyba, że Konsument złoży w tym terminie oświadczenie o zgodzie na dalsze świadczenie usług na podstawie tego regulaminu. Umowa z Konsumentem nie zostaje rozwiązana także wtedy, gdy korzysta on z wykupionej usługi po dacie wejścia w życie tego regulaminu.
 6. W czasie trwania umowy Konsument ma prawo żądać:
 • potwierdzenia jej treści na piśmie,
 • zmiany środka porozumiewania się na odległość, chyba, że stosowanie takiego środka nie jest przewidziane w umowie lub nie odpowiada charakterowi świadczonej usługi.
 1. Regulamin obowiązuje od 25 stycznia 2021r.

 

 


 

 


 

 


REGULAMIN

Przystań Palenica”

(zwany dalej „regulaminem”)

 1. W ramach pakietu „Przystań Palenica” (zwanej dalej „Pakietem”) oferujemy zakup „Biletu Łączonego”, uprawniającego do skorzystania w promocyjnej cenie z dwóch opcji pakietów:
 • Spływu Dunajcem + Przejazdu góra i dół koleją Krzesełkową Palenica + 10% zniżki w restauracji „Pod kolejką”.
 • Spływu Dunajcem + Przejazdu góra i dół koleją Krzesełkową Palenica + 10% zniżki w restauracji „Pod kolejką” + transport spod dolnej stacji kolei linowej na parking Sromowce Wyżne Kąty.
 1. Pakiety organizowane są przez Polskie Stowarzyszenie Flisaków Pienińskich Kąty 14

34-443 Sromowce Wyżne oraz przez Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem.

 1. Przed skorzystaniem z pakietów należy zapoznać się z:
 2. niniejszym regulaminem;

oraz właściwym Regulaminem, który stanowi podstawę zakupu Pakietu tj:

 1. regulaminem Korzystania przez Konsumentów z Ośrodka Turystyczno-Narciarskiego Palenica;
 2. regulaminem Internetowej rezerwacji i sprzedaży biletów SKIpassów/SKIpassów sezonowych Polskich Kolei Linowych SA
 3. regulaminem Ogólnym obowiązującym na spływie Dunajcem oraz regulaminem zasad świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w serwisie MT7.eu (dotyczy sprzedaży online)

Ww. regulaminy regulują zasady korzystania z usług objętych niniejszymi pakietami, a także zawierają m.in. szczegółowe informacje o danych identyfikujących przedsiębiorców świadczących usługi w ramach pakietu.

 1. Pakiety ważne są od dnia 01 lipca 2021 r. do 31.10.2021 r. z wyjątkiem przerw technicznych.
 2. Rozpoczęcie korzystania z usług pakietów musi zacząć się od spływu Dunajcem.
 3. Pakiet zakupiony w dniu realizacji nie podlega częściowemu ani całościowemu zwrotowi, za wyjątkiem zamknięcia kolei krzesełkowej na Palenicy z powodu awarii.
 4. Konsument ma możliwość zakupu pakietu spośród dwóch opcji:
 5. Pakiet: Spływ Dunajcem + Przejazd góra i dół koleją Krzesełkową Palenica + 10% zniżki w restauracji „Pod kolejką”:
 • 83 zł – bilet normalny
 • 60 zł - bilet ulgowy
 1. Pakiet Spływ Dunajcem + Przejazd góra i dół koleją Krzesełkową Palenica + 10% zniżki w restauracji „Pod kolejką” + transport spod dolnej stacji kolei linowej na parking Sromowce Wyżne Kąty:
 • 96 zł – bilet normalny
 • 73 zł - bilet ulgowy
 1. Uprawnionymi do korzystania z biletu ulgowego są dzieci do 10 lat.
 2. Zakupu pakietu można dokonać bezpośrednio w kasach spływu; w sklepie online na stronie internetowej https://www.sklep.pkl.pl/ ; https://mt7.eu ; a także w biletomatach obu podmiotów.
 3. Zniżka w restauracji „Pod Koleją” obowiązuje na podstawie ważnego biletu pakietu „Przystań Palenica” w dniu realizacji pakietu. Zniżki nie kumulują się, jeden uczestnik może złożyć jedno zamówienie na podstawie niniejszego biletu.
 4. Usługa transportowa realizowana jest z głównego parkingu mieszczącego się przy dolnej stacji kolei krzesełkowej Palenica, gdzie również będzie znajdować się rozkład godzin odjazdu busa na parking Sromowce Wyżne Kąty.
 5. Wszystkie usługi pakietu mają ważność w dniu, na który został on zakupiony, nie ma możliwości przeniesienia usług na inny dzień. W przypadku odwołania spływu, o którym mowa w ust. 15 niniejszego regulaminu, konsument otrzymuje zwrot pieniędzy za niewykorzystaną usługę po podpisaniu niezbędnych dokumentów wskazanych w Regulaminach opisanych w pkt. 3 .
 6. Tratwy na spływie odpływają po zebraniu minimalnej wymaganej liczbie uczestników jaką jest 11 osób. Na jednej łodzi może płynąć maksymalnie pięcioro dzieci z biletem ulgowym.
 7. W przypadku zakupu biletu online/ w biletomacie, na bilecie będzie widniała określona godzina spływu, przed którą na 15 minut przed rozpoczęciem usługi - bilet należy odbić w punkcie odprawy spływu.
 8. Jeśli konsument dokonał zakupu pakietu z wyprzedzeniem w internetowym systemie sprzedaży to zobowiązany jest do weryfikacji w dniu świadczenia Pakietu czy ze względów atmosferycznych nie został on odwołany. Informacja zostanie umieszczona każdego dnia na stronie https://flisacy.pl/ w zakładce Aktualności.
 9. Zwrot Pakietu zakupionego w internetowym systemie sprzedaży możliwy jest na 24 h przed dniem wykorzystania usług przy zakupie w sklepie online sklep.pkl.pl – zwrot dokonywany online, zaś przy zakupie w biletomacie PKL – w Biurach Obsługi Klienta pod Gubałówką, lub w Kuźnicach (wykaz BOK dostępny jest na stronie www.pkl.pl).
 10. Zwroty nie przysługują w przypadku zakupu Pakietu na stronie mt7 lub biletomacie flisaków: W tej sytuacji Konsument może skorzystać z opcji zmiany terminu realizacji Pakietu. Konsument może dokonać zmiany terminu realizacji Pakietu do 24 h przed dniem wskazanym na bilecie, pisząc na adres e-mail bok@MT7.eu.
 11. Konsument ma prawo złożyć reklamację, jeśli jego zdaniem usługa nie została wykonana lub została wykonana w nienależyty sposób. Reklamację można złożyć do 30 dni licząc od dnia świadczenia usługi na rzecz Konsumenta, do usługodawcy u którego odbywał się zakup. W przypadku zakupu usług na stronie sklep.pkl.pl lub biletomatów PKL S.A. reklamacja powinna być zgłoszona e-mailowo na adres e-mail: reklamacje@pkl.pl. Jeśli zakup odbył się na stronie https://mt7.eu lub w biletomacie Mt7 reklamacje należy kierować na adres bok@MT7.eu
 12. W reklamacji Konsument powinien podać swoje imię i nazwisko, e-mail lub adres kontaktowy, numer telefonu do kontaktu, numer biletu oraz opisać przyczynę reklamacji.
 13. Dane osobowe Konsumenta związane z procesem sprzedaży oraz reklamacji przetwarzane są przez poszczególne podmioty sprzedające wg zasad określonych w Regulaminach wskazanych w pkt 3.
 14. W razie rozbieżności pomiędzy postanowieniami niniejszego regulaminu a postanowieniami pozostałych regulaminów, o których mowa w pkt 2, pierwszeństwo mają postanowienia niniejszego Regulaminu.
 15. Zniżki oraz rabaty nie kumulują się i nie mogą być łączone.

 

Zapisz się do newslettera