Powrót
Alternate Text Koszyk

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH -  Konsumentów korzystających z sklepu internetowego www.sklep.pkl.pl

1.Informujemy, że administratorem danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego (dalej: „Dane”) jest spółka Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D (dalej: „Administrator”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób:

 1. mailowo na adres: iodo@pkl.pl,
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora (podany wyżej).

3. Dane będą przetwarzane w celu:

 1. zawarcia i realizacji umowy sprzedaży usług Administratora oraz jego partnerów, w tym należących do Grupy Kapitałowej PKL S.A., tj. w szczególności Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., PKL Horeca Sp. z o.o., PKL Solina Sp. z o.o. (dalej: „Grupa PKL”) – w tym w zakresie zawarcia i wykonania umowy, jej rozliczenia oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji lub zwrotów – a podstawą przetwarzania Danych w tym celu jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązków podatkowych lub rachunkowych lub prawnie uzasadniony interes Administratora w postaci zapewnienia prawidłowej realizacji usług oraz kontroli tożsamości osób korzystających z usług Grupy PKL;
 2. prowadzenia działań statystycznych, analitycznych lub promocyjnych Administratora lub Grupy PKL, w tym marketingu oraz kontaktu, udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące usług, produktów oraz innych informacji dotyczących Administratora i Grupy PKL (np. prezentowanie reklam i ofert - także dostosowywanych do Państwa preferencji, w tym z wykorzystaniem informacji zawartych w plikach cookie) – a podstawą ich przetwarzania będzie niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na marketingu produktów i usług Administratora lub Grupy PKL oraz realizacji kontaktu;
 3. udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane do Administratora zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji w tym zakresie – a podstawą ich przetwarzania będzie niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na prowadzeniu korespondencji / odpowiedzi na zapytania;
 4. ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami – a podstawą ich przetwarzania będzie niezbędność do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionego interesu Administratora polegającego na ustaleniu, obrony i dochodzeniu ewentualnych roszczeń.

4. Twoje Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie, od podmiotu będącego ich odrębnym administratorem lub od innych osób (w szczególności od podmiotu lub osoby, która dokonała zakupu biletu w Twoim imieniu, lub która udostępniła Twoje Dane w celu zamieszczenia ich na PKLpassie / SKIpassie).

5. Dane niepozyskane bezpośrednio od Ciebie mogą obejmować Twoje dane identyfikacyjne (imię i nazwisko).

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez Administratora niektórych czynności, w szczególności niezbędne do zawarcia umowy w ramach sklepu internetowego, realizacji kontaktu z Państwem oraz korzystania z innych funkcjonalności sklepu internetowego wymagających przetwarzania Danych (niepodanie Danych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy w ramach sklepu internetowego oraz realizacji kontaktu).

7. Odbiorcami danych mogą być partnerzy biznesowi Administratora, w szczególności zapewniający wsparcie w zakresie obsługi technicznej, obsługi płatności, organizacji pracy, dostawcy usług IT, podmioty świadczące usługi marketingowe oraz doradcze lub prawne, firmy ubezpieczeniowe, partnerzy należący do Grupy PKL oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa – w zakresie niezbędnym do realizacji ww. celów.

8. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie w jakim dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora), przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa.

9. Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres niezbędny do realizacji umowy lub kontaktu, a następnie do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później.

10. Administrator może wyjątkowo przekazywać Dane partnerom przetwarzającym je poza obszarem Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ale tylko w niezbędnym zakresie, związanym ze świadczeniem przez tych partnerów na rzecz Administratora usług. W takich przypadkach, Administrator zapewnia ochronę Danych w szczególności poprzez stosowanie standardowych klauzul ochrony danych przyjętych na mocy decyzji Komisji Europejskiej lub transfer do krajów, co do których Komisja Europejska wydała decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony. W takich przypadkach, przysługuje Państwu prawo uzyskania kopii stosowanych zabezpieczeń.

11. Dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowaniu.


 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z OŚRODKA KASPROWY WIERCH

1. Informujemy, że administratorem danych osobowych osób korzystających z Ośrodka Kasprowy Wierch (dalej: „Dane”) jest spółka Polskie Koleje Linowe S.A. z siedzibą w Zakopanem (34-500) przy ul. Bachledy 7D (dalej: „Administrator”).

2. W sprawach związanych z przetwarzaniem Danych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych:

 1. mailowo: iodo@pkl.pl lub
 2. pisemnie na adres siedziby Administratora (wskazany powyżej).

3. Administrator, w związku ze świadczeniem usług na terenie Ośrodka Kasprowy Wierch (dalej: „Ośrodek”), może przetwarzać następujące Dane:

 1. dane identyfikacyjne (imię i nazwisko),
 2. dane kontaktowe (adres e-mail, numer telefonu),
 3. inne dane podane w związku z korzystaniem z Ośrodka lub usług świadczonych przez Administratora.

4. Twoje Dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie, od podmiotu będącego ich odrębnym administratorem lub od innych osób (w szczególności od podmiotu lub osoby, która dokonała zakupu biletu w Twoim imieniu, lub która udostępniła Twoje Dane w celu zamieszczenia ich na bilecie).

5. W związku z prowadzeniem Ośrodka , Administrator może przetwarzać Dane:

a) w związku ze świadczeniem przez Administratora usług na terenie Ośrodka, w tym w szczególności sprzedażą biletów (m.in. Skipass, Tourpass), w celu:

- realizacji umowy sprzedaży usług Administratora oraz jego partnerów, w tym należących do Grupy Kapitałowej PKL S.A., tj. w szczególności Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A., PKL FOOD Sp. z o.o., PKL FOOD Sp. z o.o. sp. k., PKL Horeca Sp. z o.o., PKL Solina Sp. z o.o. (dalej: „Grupa PKL”) – w tym w zakresie zawarcia i wykonania umowy, jej rozliczenia oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji lub zwrotów,

- działań promocyjnych Administratora i/lub Grupy PKL, w tym marketingu oraz kontaktu / udzielania odpowiedzi na zapytania dotyczące usług, produktów oraz innych informacji dotyczących Administratora i Grupy PKL,

- obrony przed potencjalnymi roszczeniami lub kierowania ewentualnych roszczeń,

a podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na Państwa żądanie, wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w tym w szczególności obowiązków podatkowych / rachunkowych oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci marketingu produktów i usług Administratora i/lub Grupy PKL, kontaktu oraz obrony lub dochodzenia potencjalnych roszczeń;

b) w związku z weryfikacją dokumentów tożsamości (wglądu w dokument tożsamości) – w zakresie w jakim stanowi to przetwarzanie Danych w celu weryfikacji czy z usług Administratora korzysta osoba, która zawarła umowę z Administratorem i której Dane zostały umieszczone na bilecie – a podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci zapewnienia odpowiednich warunków korzystania z usług oraz ochrony interesów osób korzystających z usług Administratora;

c) w związku z funkcjonowaniem zorganizowanego terenu narciarskiego – w celu wypełnienia obowiązków ciążących w tym zakresie na Administratorze, polegających m.in. na obowiązku prowadzenia rejestru wypadków na zorganizowanym terenie narciarskim – a podstawą ich przetwarzania jest niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze oraz prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń, a w zakresie danych dotyczących zdrowia –niezbędność do diagnozy medycznej oraz zapewnienia opieki zdrowotnej uczestnikom wypadku, a także niezbędność przetwarzania do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń oraz do celów statystycznych;

d) w związku z zapewnieniem bezpieczeństwa na terenie Ośrodka - w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z Ośrodka oraz ochrony mienia – a podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z Ośrodka oraz ochrony mienia oraz niezbędność przetwarzania do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej;

e) w związku z prowadzeniem monitoringu wizyjnego na terenie Ośrodka, który obejmuje, lecz niewyłącznie teren kas biletowych, stacje, trasę kolei wraz zinfrastrukturą  - przetwarzane są Dane obejmujące wizerunek osób korzystających z Ośrodka – w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z Ośrodka (w tym w zakresie ochrony przed nieprawidłowym lub agresywnym zachowaniem innych osób) oraz ochrony mienia (w tym przed zniszczeniem, kradzieżą i/lub włamaniem) – a podstawą ich przetwarzania jest uzasadniony interes realizowany przez Administratora w postaci zapewnienia bezpieczeństwa osób korzystających z Ośrodka oraz ochrony mienia.

6. Odbiorcami Danych mogą być:

 1. partnerzy należący do Grupy PKL;
 2. partnerzy biznesowi Administratora – w szczególności zapewniający wsparcie w zakresie obsługi technicznej, obsługi płatności, organizacji pracy, dostawcy usług IT oraz rozwiązań technicznych (m.in. SkiData), podmioty świadczące usługi marketingowe, doradcze / prawne oraz firmy ochroniarskie;
 3. podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa.

7. Podanie Danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do korzystania z Ośrodka oraz usług świadczonych przez Administratora (niepodanie Danych będzie skutkowało niemożliwością wykonania usługi).

8. Dane przechowywane są przez Administratora w celach określonych powyżej przez okres niezbędny do realizacji umowy, a następnie do chwili upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub przez okres wynikający z przepisów prawa, w zależności od tego, który z tych okresów upływa później. W przypadku monitoringu – nagrania będą przechowywane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, z wyjątkiem sytuacji, gdy zostały zabezpieczone, zgodnie z obowiązującymi przepisami, na potrzeby toczących się postępowań lub gdy Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu – wtedy termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (m.in. działania marketingowe) Dane będą przetwarzane do czasu, w którym Administrator posiada ten prawnie uzasadniony interes lub do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. W przypadku rejestru wypadków na zorganizowanym terenie narciarskim – Dane będą przechowywane przez okres 10 lat od dnia ich wprowadzenia do rejestru.

9. Przysługuje Państwu prawo dostępu do Danych, w tym prawo do uzyskania kopii tych Danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania (w zakresie w jakim dane są przetwarzane w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora), przenoszenia ich do innego administratora, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych – na zasadach wynikających z przepisów prawa.

10. Dane nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

11. Dane nie podlegają procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji i profilowaniu.

 


 


 

 

 

Zapisz się do newslettera