Powrót
Koszyk

­­INFORMACJE O UBEZPIECZENIU (TEREN RP)

Na mocy zawartej pomiędzy SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. i POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA umowy generalnej ubezpieczenia nr 521215 z dnia 25.01.2022 r. każdy uczestnik imprezy turystycznej POLSKIE KOLEJE LINOWE SPÓŁKA AKCYJNA zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. zgodnie z postanowieniami umowy generalnej objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie:

 

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

ZAKRES TERYTORIALNY

WARIANT

NNW – SUMA UBEZPIECZENIA

SPORTY EKSTREMALNY - SM

RP

 STANDARD

 

 10 000 PLN

 

 TAK/NIE

Uprawianie sportów wyczynowych i ekstremalnych wymaga zgłoszenia do Biura Podróży w celu doubezpieczenia.

 

  • Niżej podpisany/na deklaruję za siebie i za innych uczestników imprezy, w imieniu których dokonuję płatności za imprezę turystyczną, że przed zawarciem umowy uczestnictwa/ umowy zgłoszenia udziału w imprezie turystycznej otrzymałem/am następujące OWU: Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zatwierdzone uchwałą nr 6/Z/2015 Zarządu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z dnia 16.02.2015 roku zmienione aneksem nr 1 z dnia 15.12.2015 roku oraz aneksem nr 2 z dnia 16.04.2020 r., stanowiące załącznik do niniejszej umowy oraz jej integralną część.
  • Ubezpieczony wyraża zgodę na udostępnienie SIGNAL IDUNA przez podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych dokumentacji medycznej oraz przez NFZ nazw i adresów świadczeniodawców (a także zwalnia lekarzy w kraju i za granicą z tajemnicy lekarskiej)
    w celu ustalenia prawa do świadczenia z zawartej umowy ubezpieczenia i wysokości tego świadczenia. Zgoda jest ważna pod warunkiem zaistnienia zdarzenia ubezpieczeniowego.
  • Dane ubezpieczonych będą udostępnione do SIGNAL IDUNA Polska TU S.A. z siedzibą przy ul. Siedmiogrodzkiej 9 w Warszawie,
    w celu realizacji umowy ubezpieczenia. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania”.

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………..

Data oraz podpis Ubezpieczającego

 

W naszej ofercie również!

clipboard-20231214-083054.jpeg

Zapisz się do newslettera